Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи та обов'язки

Вони відображені в Конституції досить докладно. Як і раніше, в ній містяться права на працю, відпочинок, матеріальне забезпечення в старості і по непрацездатності, проте їх формулювання і гарантії зазнали істотних змін. У Конституції немає пишного словесного оформлення так званих матеріальних гарантій (державної системи заходів в даній області), зроблено акцент на юридичні гарантії. Ці положення мають шанс стати вельми дієвими, правда, при наявності ряду умов, а саме: якщо населення буде схильне до вирішення різних питань через судові органи. Панівним має стати індивідуалістичне світогляд, а не колективістська, в суспільстві необхідно створити атмосферу довіри до органів суду, потрібна певна правова культура у вирішенні такого роду справ, яка виражається, зокрема, в тлумаченні справ на користь громадян за наявності двозначних формулювань закону і т. д. Для всього цього потрібен тривалий час.
Проголошення права на працю в ст. 48 Конституції супроводжується забороною примусової праці. Примусова праця був одним з атрибутів тоталітарного ладу (примусове участь громадян у суботниках, недільниках та інших заходах, як спорадичних - по Сучан різного роду ювілеїв та річниць, з'їздів правлячих комуністичних партій, так і сезонних - під час збиральних кампаній та ін, не кажучи вже про працю ув'язнених, у тому числі політичних, який був важливим фактором тоталітарної економіки). Цілком зрозуміло, що постсоціалістична Конституція не могла обійти це питання мовчанням, але не можна сказати, що він у ній докладно врегульоване.
Частина 3 ст. 48 Конституції говорить: «Кожен громадянин вільно обирає свою професію і місце роботи», а ч. 4 цієї ж статті встановлює, що нікого не можна примушувати працювати примусово. Формулювання норми про заборону примусової праці гранично лаконічна. Залишається неясним питання про працю військовослужбовців дійсної служби і праці ув'язнених. Що ж до можливості обмеження свободи праці під час стихійних лих, то відповідно до ст. 61 громадяни зобов'язані сприяти державі і суспільству в разі природних та інших лих за умов і в порядку, визначених законом.
Робітникам і службовцям Конституція (ч. 5 ст. 48) гарантує право на здоров'я та безпечні умови праці, на мінімальне трудове винагороду та на оплату, відповідну виконаної роботи, а також на відпочинок і відпустку за умов і в порядку, визначених законом.
У ст. 50 закріплено право робітників і службовців на страйк для захисту своїх колективних економічних і соціальних інтересів. У болгарських конституціях соціалістичного періоду це право не зустрічалося, оскільки соціалістичне суспільство мислилося як безконфліктне «за своєю природою» і дозволяє всі конфлікти самим фактом свого існування (інакше кажучи, бюрократичним шляхом). Робітникам і службовцям гарантується право об'єднуватися у професійні організації та спілки, для захисту своїх інтересів у галузі праці та соціального забезпечення, а з іншого боку, та ж. ст. 49 Конституції гарантує право работобатпелей об'єднуватися для захисту своїх господарських інтересів.
Згідно ст. 51 Конституції, громадяни мають право на соціальне страхування та соціальну допомогу, а особи, тимчасово залишилися без роботи, отримують за умов і в порядку, встановлених законом, соціальне забезпечення. Особи похилого віку, які не мають близьких і можливості утримувати себе, а також особи з фізичними та психічними вадами перебувають під особливим заступництвом держави і суспільства.
Головне питання в даній сфері пов'язаний з правом власності. Він врегульовано у розділі першої Конституції, де ст. 17 встановлює, що право власності та її успадкування гарантується і захищається законом і що приватна власність є недоторканною (ч. 1 і 3).
Соціальні права, зафіксовані в Конституції, включають також право громадян на страхування здоров'я, що гарантує доступну медичну допомогу, і на безкоштовне користування медичним обслуговуванням за умов і в порядку визначених законом, а також заборона примусового лікування та примусових санітарних заходів, крім передбачених законом випадків (ч. 1 і 4 ст. 52); право на здорове і сприятливе навколишнє середовище відповідно до встановлених стандартів і нормативів, який поєднується з обов'язком цю середу берегти (ст. 55).
У соціальній області слід відзначити і такі встановлені Конституцією принципи, як рівність прав і обов'язків подружжя у шлюбі та сім'ї (ч. 2 ст. 46), право і обов'язок батьків здійснювати догляд за дітьми та їх виховання до повноліття, особливе державне заступництво жінці-матері (оплачувана відпустка до і після пологів, безкоштовна акушерська допомога, полегшення праці та інша соціальна допомога), рівноправність дітей, народжених у шлюбі і поза ним, особливе заступництво держави і суспільства дітям, які залишилися без піклування своїх близьких, виключно законодавче встановлення умов та порядку обмеження або позбавлення батьківських прав (ст. 47).
Соціально-культурні права представлені в Конституції правом на освіту (ст. 53). Шкільне навчання до 16-річного віку обов'язково, основне і середню освіту в державних і общинних школах, а також при визначених законом умовах в державних вузах безкоштовне; за громадянами і організаціями визнається право створювати навчальні заклади, навчання в яких має відповідати державним вимогам. У ст. 54 гарантуються: право на користування національними та загальнолюдськими культурними цінностями; на розвиток своєї культури відповідно до етнічною приналежністю; свобода художньої, наукової і технічної творчості; винахідницькі, авторські та споріднені їм права.
З розглянутої сферою суспільних відносин найбільш тісно пов'язана поряд із згаданими вище конституційними обов'язками обов'язок громадян сплачувати податки і збори відповідно до їх доходам та майну, при тому що податкові пільги та обтяження можуть встановлюватися тільки законом (ст. 60).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи та обов'язки "
 1. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 2. Розділ II. Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод
  економічних, соціальних і культурних прав і
 3. 5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи та обов'язки
  економічних прав, оскільки держава не має в своєму розпорядженні для цього достатніми фінансовими ресурсами. Тому при підготовці нової Конституції питання про соціально-економічні права став найбільш дискусійним: чи повинні вони формулюватися у вигляді прав громадян або завдань держави. Чинна редакція ст. 6 і 7 Конституції гарантує свободу господарської діяльності незалежно від форм
 4. 22. Права і свободи особистості в РФ
  економічні, особисті та культурні. Політичні права і свободи особистості - це можливості людини у державній та суспільно-політичного життя. До них відносяться: право на об'єднання; свобода мітингів, походів, демонстрацій; право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування; право на рівний доступ до будь-яких державних посад і ін
 5. Обов'язок держав співпрацювати один з одним відповідно до Статуту
  економічних і соціальних систем, в різних областях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності і прогресу, загальному добробуту народів та міжнародного співробітництва, вільному від дискримінації, що має у своїй основі такі відмінності. З цією метою: a) держави співпрацюють з іншими
 6. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  економічних і соціальних відносин, однак треба мати на увазі, що ця обумовленість - саме в кінцевому рахунку. Більш того, духовно-культурні відносини, в свою чергу, надають вплив на відносини економічні, соціальні та політичні. Предмет цих відносин включає всі духовно-культурні явища - науку, мистецтво, освіта, релігію, інші області суспільної свідомості.
 7. Стаття 22
  економічної, соціальної та культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної
 8. Стаття Різноманіття економічної діяльності
  економічної діяльності, підприємництва та праці, різноманітність і рівноправність форм власності, їх рівна правовий захист, добросовісна конкуренція і суспільна користь. (2) У Російській Федерації гарантуються єдність економічного простору, єдина грошова одиниця, вільне переміщення товарів, послуг, капіталів, трудових ресурсів. Окремі тимчасові обмеження на їх
 9. Загальні принципи
  економічного життя. Стаття 1. Жінка і чоловік в Республіці Польща мають рівні права в сімейному, політичної, соціальної та економічної життя. 2. Жінка та чоловік мають, зокрема, рівне право на освіту, зайнятість і просування, на однакову винагороду за працю однакової цінності, на соціальне забезпечення, а також на зайняття посад, виконання функцій, так само як на
 10. Принцип суверенної рівності держав
  економічного, соціального, політичного або іншого характеру. Зокрема, поняття суверенної рівності включає такі елементи: a) держави юридично рівні; b) кожна держава користується правами, властивими повному суверенітету; c) кожна держава зобов'язана поважати правосуб'єктність інших держав; d) територіальна цілісність і політична незалежність держави
 11. 2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД
  економічних прав і свобод, що гарантують інтереси насамперед тих, хто працює за наймом, - права на працю та пов'язаних з ним гарантій, включаючи соціальне забезпечення трудящих, а також прав і свобод соціально-культурного характеру, в конституційному гарантуванні яких зацікавлені також переважно наймані працівники, - права на освіту, на доступ до досягнень науки і культури та
 12. § 4. Злочини проти соціально-економічних прав і свобод
  економічних прав та
 13. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  економічних прав і свобод отримує визнання з боку держави. Видовим об'єктом злочинів, передбачених гл. 19 КК, є конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої частини КК. Залежно від природи відповідного конституційного ного права чи свободи склади злочинів, передбачені гол. V, можна розділити на три групи: 1)
 14. Глава 19. Державний план економічного і соціального розвитку РРФСР
  економічного і соціального розвитку РРФСР є складовою частиною державного плану економічного і соціального розвитку СРСР. Примітка: частина перша статті 152 виключена 21.04.1992 р. Поточні та перспективні державні плани економічного і соціального розвитку РРФСР мають на меті забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку на території республіки в
 15. 2. СОЦІАЛЬНЕ ДЕРЖАВА
  економічного і соціального порядку, які, обмежуючи свободу і рівність громадян, заважають повному розвитку людської особистості і дійсному ефективній участі всіх трудящих у політичній, економічній і соціальній організації країни ». Ось як, наприклад, витлумачив поняття «соціальна держава» у ряді своїх рішень Федеральний конституційний суд ФРН *. Це поняття не означає
© 2014-2022  yport.inf.ua