Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В. А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

4.3. Класифікація інформаційних правовідносин


Класифікація інформаційних правовідносин може проводитися на основі аналізу поведінки суб'єктів в інформаційних процесах в інформаційній сфері. При цьому разом з моделлю інформаційної сфери зручно використовувати матрицю інформаційних правовідносин.
Рядки матриці позначають інформаційні процеси, здійснювані у відповідних областях моделі інформаційної сфери, які об'єднані в групи за особливостями їх здійснення і беруть участь у них суб'єктам. Стовпці позначають елементи інформаційного правовідносини - право, обмеження права, обов'язок, відповідальність.
Таким чином, один рядок матриці як би представляє структуру конкретного правовідносини, «розкладеного» по складовим елементам, що виникає при виконанні дій над інформацією чи іншим інформаційним об'єктом конкретного виду та форми подання. Це дозволяє проводити детальний аналіз інформаційних правовідносин, що виникають у конкретних інформаційних процесах при зверненні інформації конкретного виду та форми подання.
Розглянемо основні групи інформаційних правовідносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. Класифікація інформаційних правовідносин "
 1. Контрольні питання
  інформаційно-правові норми"? 2. Сформулюйте поняття інформаційно-правової норми. 3. Які завдання стоять перед нормами інформаційного права ? 4. У чому полягає зміст інформаційно-правового регулювання? 5. Які форми впливу юридичних норм на суспільні відносини характерні для правового регулювання в інформаційній сфері? 6. З яких елементів складається
 2. 1. Класифікація цивільних правовідносин
  правовідносин переслідує не тільки теоретичні, а й практичні цілі, що полягають у правильному з'ясуванні прав і обов'язків сторін, визначенні кола правових норм, що підлягають застосуванню в процесі виникнення, реалізації та припинення правовідносин. За особливостями характеру взаємозв'язку уповноваженої і зобов'язаного суб'єктів розрізняються абсолютні та відносні правовідносини. За
 3. 4.2. Поняття, зміст, структура інформаційного правовідносини
  класифікацію інформаційних
 4. 2.4. Класифікація інформаційних правовідносин
  класифікації. Інформаційно-правові відносини по цілях поділяються на регулятивні та охоронні (у тому числі деліктні). За змістом інформаційно-правові відносини поділяються на матеріальні і процесуальні. До перших належать суспільні відносини, виникають в інформаційній сфері, регульовані матеріальними нормами інформаційного права, до других - ті, які складаються в
 5. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  інформаційних відносин окремими підгалузями і статутами інформаційного права в порядку реалізації інформаційних прав і свобод, а також у результаті здійснення обов'язків щодо забезпечення інформаційних прав і свобод. До основних них можна віднести інститути інтелектуальної власності, статут масової інформації, інститути документованої інформації та інформаційних ресурсів,
 6. 4.3.1 . Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні пошуку, отримання та споживання інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг
  інформаційної сфери, і виробників інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів та інформаційних послуг, що здійснюють діяльність у відповідних однойменних областях моделі інформаційної. Суб'єкти - споживачі інформації, діючи в даній області, реалізують своє конституційне право на пошук і отримання інформації будь-якого виду та форми подання за винятком
 7. М.А. Лапіна, А.Г . Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004
  інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та
 8. Контрольні питання
  класифікації інформації у правовій сфері. 4. Дайте визначення нормативної правової інформації . Яким чином вона класифікується в юридичних науках? 5. Що можна віднести до ненормативної правової інформації? 6. На які категорії класифікують інформацію за рівнем доступу? 7. У якому нормативному правовому акті дається визначення інформаційної сфери, інформаційних процесів і
 9. Класифікація аграрних правовідносин
  класифікації входять: характер аграрних економічних відносин, що складаються у сфері сільськогосподарського виробництва, економічного обороту, товарного обміну, відмінності в їх економічному змісті. При наукової класифікації аграрних правовідносин поряд з економічним їх змістом приймається до уваги і такий юридичний класифікуючий ознака, як закріплена в нормах права
 10. 3.8.3. Інформаційне право як навчальна дисципліна
  інформаційного права. Основні напрямки тут: розробка методики навчання інформаційному праву, підручників і методичних посібників, стандартів у галузі інформаційного права; розробка лекційних матеріалів та матеріалів проведення семінарів і практичних занять; розробка методології оцінки знань в галузі інформаційного права; проведення робіт з удосконалення
 11. 3.8.4. Інформаційне право як система норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері
  інформаційні відносини, має на меті дослідження інформаційної сфери як сфери правового регулювання суспільних відносин, виявлення об'єктів і суб'єктів інформаційних правовідносин, підготовку проектів нормативних правових актів у галузі дії інформаційного права, оцінку ефективності проектів цих актів із застосуванням інформаційних технологій. Основні завдання у цій галузі:
 12. ГЛАВА 2 ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА ЯК СФЕРА ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ ТА СФЕРА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  інформаційного суспільства, а отже, без якнайшвидшого формування такого права неможливо і нормальний розвиток інформаційного суспільства XXI в. В основі діяльності членів інформаційного суспільства лежать інформація, інформаційні ресурси та інформаційні продукти, а саме існування інформаційного суспільства засноване на зверненні інформації. У цій зв'язку основним призначенням
 13. Контрольні питання
  правовідносини. 2. Назвіть елементи правовідносин. 3. Вкажіть підставу для виникнення правовідносини. 4. Види правовідносин. 5. Зміст правовідносин. 6 . Суб'єкти правовідносин. 7. Правоздатність і дієздатність. 8. Юридичні факти і їх
© 2014-2022  yport.inf.ua