Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

4.2. Поняття, зміст, структура інформаційного правовідносини


Інформаційні правовідносини виникають, змінюються і припиняються в інформаційній сфері та регулюються інформаційно-правовими нормами. Будучи різновидом правових відносин, вони виражають всі основні ознаки правового відношення. Для них характерна первинність інформаційно-правових норм, оскільки інформаційне правовідношення - результат регулюючого впливу відповідної інформаційно-правової норми видане суспільне ставлення. Саме тому таке суспільне відношення набуває юридичну форму, тобто стає правовим. При цьому інформаційно-правова норма регламентує поведінку сторін суспільного відношення. Вона ж забезпечує кореспонденцію взаємних обов'язків і прав суб'єктів - учасників даного відношення, а також їх юридичну відповідальність за поведінку, що не відповідає принципам правової норми.
Іншими словами, правовідношення є засобом переведення загальних установлень правових норм (об'єктивного права) в конкретні (суб'єктивні) права та обов'язки учасників суспільних відносин. Право в об'єктивному сенсі є сукупність правових норм, що визначають зміст прав і обов'язків персонально невизначеного крута об'єктів. У них містяться розпорядження, що відносяться до безлічі осіб, що перебувають у сфері дії правової норми. Право в суб'єктивному сенсі - індивідуалізоване право. У ньому загальні юридичні права та обов'язки стають приналежністю конкретних осіб і таким чином переводять його в площину правовідносин.
Надалі під інформаційним правовідносинами будемо розуміти врегульоване інформаційно-правовою нормою інформаційне суспільне ставлення, сторони якого виступають в якості носіїв взаємних прав і обов'язків, встановлених і гарантованих інформаційно-правовою нормою.
До основних елементів інформаційного правовідносини відносяться:
а) суб'єкти, що вступають у правовідносини при здійсненні інформаційних процесів;
б) поведінка ( дії, бездіяльність) суб'єктів при здійсненні ними інформаційних правовідносин (наприклад, придбання виключних прав, передача майнових прав, купівля-продаж інформаційних об'єктів, тиражування та розповсюдження інформаційних об'єктів та інші аналогічні дії);
в) об'єкти , у зв'язку з якими суб'єкти вступають в інформаційні правовідносини (далі - об'єкти правовідносин). Приклади об'єктів інформаційних правовідносин (інформаційних об'єктів) - документована інформація, інформаційні продукти та послуги; виняткові права; елементи інформаційної безпеки (інформаційні права і свободи особистості, стан захищеності особистості, захищеність інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів і т.п.); інформаційні технології та засоби їх забезпечення (у тому числі програми для ЕОМ), інші об'єкти в інформаційній сфері;
г) право, обов'язок і відповідальність суб'єктів правовідносин при здійсненні інформаційних процесів.
Дослідження змісту інформаційного правовідносини зручно проводити на моделі інформаційної сфери.
Грунтуючись на моделі інформаційної сфери, можна виділити основні групи суб'єктів інформаційних правовідносин:
- виробники, або творці, інформації, в тому числі автори,
- володарі інформації (інформаційних об'єктів),
- споживачі інформації.
За допомогою цієї моделі легко дослідити поведінку суб'єктів правовідносин у залежності від видів і способів виробництва і перетворення і організації інформації та інформаційних об'єктів і провести класифікацію інформаційних правовідносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2. Поняття, зміст, структура інформаційного правовідносини "
 1. Контрольні питання
  поняття інформаційно-правової норми. 3. Які завдання стоять перед нормами інформаційного права? 4. У чому полягає зміст інформаційно-правового регулювання? 5. Які форми впливу юридичних норм на суспільні відносини характерні для правового регулювання в інформаційній сфері? 6. З яких елементів складається інформаційно-правова норма? 7. За яких підстав
 2. 4.3.1. Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні пошуку, отримання та споживання інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг
  структури та органи місцевого самоврядування), а також з виробниками інформації - авторами творів або власниками інформаційних об'єктів. При цьому споживачі інформації несуть цивільно-правову, адміністративно-правову і кримінальну відповідальність за неправомірне використання отриманої
 3. Контрольні питання
  правовідносини. 2. Назвіть елементи правовідносин. 3. Вкажіть підставу для виникнення правовідносини. 4. Види правовідносин. 5. Зміст правовідносин. 6. Суб'єкти правовідносин. 7. Правоздатність та дієздатність. 8. Юридичні факти і їх
 4. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004
  поняття інформації, інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони
 5. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  інформаційних відносин окремими підгалузями і статутами інформаційного права в порядку реалізації інформаційних прав і свобод , а також у результаті здійснення обов'язків щодо забезпечення інформаційних прав і свобод. До основних них можна віднести інститути інтелектуальної власності, статут масової інформації, інститути документованої інформації та інформаційних ресурсів,
 6. Контрольні питання і завдання
  поняття «фінансово-правова норма». 2. Яка структура фінансово-правової норми? 3. За яких підстав класифікуються норми фінансового права? 4. Дайте визначення фінансового правовідносини. 5. Які особливості фінансових правовідносин? 6. Назвіть види фінансових правовідносин. 7. Перерахуйте суб'єктний склад фінансових
 7. 3.8.3. Інформаційне право як навчальна дисципліна
  структур інформаційного права і алгоритмів поведінки суб'єктів правовідносин. В даний час стає актуальним дистанційне інтерактивне навчання, в тому числі і з застосуванням
 8. 2.4. Класифікація інформаційних правовідносин
  змістом, співвідношенням прав і обов'язків їх учасників, характеру породжують їх юридичних фактів, напрямком діяльності в інформаційній сфері та ін Розглянемо деякі критерії класифікації. Інформаційно-правові відносини по цілях поділяються на регулятивні та охоронні (у тому числі деліктні). За змістом інформаційно-правові відносини поділяються на матеріальні і
 9. 4.3.3. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні інформаційних систем, їх мереж, засобів забезпечення
  структури); обов'язок з укладення та виконання договорів на створення таких об'єктів для державних потреб (фізичні особи, юридичні особи, органи державної влади та місцевого самоврядування); відповідальність за недоброякісність створеної продукції, порушення термінів виконання договору, інші порушення. Ця група відносин заснована на диспозитивних методах
 10. 3. Структура змісту цивільного правовідносини
  змісту. Прикладом може служити структура змісту правовідносини, що виникає на підставі договору поставки. Крім головного суб'єктивного права покупця вимагати передачі куплених товарів і його головною суб'єктивної обов'язку сплатити за товар і кореспондуючих з ним головних суб'єктивних прав і обов'язків продавця, у сторін виникають численні права та обов'язки, пов'язані
 11. 3. Структура змісту цивільного правовідносини
  змісту. Прикладом може служити структура змісту правовідносини, що виникає на підставі договору поставки. Крім головного суб'єктивного права покупця вимагати передачі куплених товарів і його головною суб'єктивної обов'язку сплатити за товар і кореспондуючих з ним головних суб'єктивних прав і обов'язків продавця, у сторін виникають численні права та обов'язки, пов'язані
 12. Контрольні питання і завдання
  поняття «валюта» і «валютні цінності». 2. Які особливості і зміст валютних правовідносин? 3. Назвіть суб'єкти валютних правовідносин. 4. Що розуміється під валютним регулюванням? 5. Перерахуйте принципи валютного регулювання. 6. Які складові елементи валютного регулювання? 7. Назвіть основні види валютних операцій. 8. Які валютні операції
 13. Контрольні питання
  поняття "інформаційна безпека", "безпека інформації" та "захист інформації"? 5. Які згідно Доктрині інформаційної безпеки Російської Федерації основні складові національних інтересів Російської Федерації в інформаційній сфері? 6. Сформулюйте основні завдання в галузі забезпечення інформаційної безпеки. 7. Назвіть загальні методи забезпечення інформаційної
 14. 2.1.5. Юридичні особливості і властивості інформації
  поняття обліковується копії документа, а звідси і механізму реєстрації інформації, особливо враховувати звернення оригіналів (оригіналів) документів. Екземплярність інформації вже сьогодні активно реалізується при зверненні інформації обмеженого доступу. Зазначені юридичні особливості і властивості повинні враховуватися при правовому регулюванні інформаційних
 15. 2.3. Інформаційне правовідносини: зміст і структура
  зміст правовідносини (юридичні факти). Суб'єктом інформаційно-правового відносини називається той, хто наділений інформаційними правами і обов'язками. Суб'єкти інформаційного правовідносини - це фізичні особи та організації, яким інформаційним законодавством надано можливість або здатність бути носіями прав і обов'язків в інформаційній сфері діяльності та
 16. 10.5. Структура правового регулювання відносин у галузі інформаційної безпеки
  структура правового регулювання відносин у галузі інформаційної безпеки як би повторює структуру самого інформаційного законодавства, акцентуючи увагу на питаннях захищеності об'єктів правового регулювання, виходячи з вимог інформаційної безпеки. У підсумку можна побудувати деяку модель основних напрямків захисту об'єктів інформаційної сфери та інститутів
 17. 4.3.4. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні засобів і механізмів інформаційної безпеки
  змісту інформаційного правовідносини, слід зазначити наступне. Аналізуючи інформацію як об'єкт правовідносин [33], не можна говорити про неї взагалі, не конкретно. Об'єктом розгляду повинна бути, в першу чергу, інформація, яка знаходиться в обороті і з приводу, якої або у зв'язку з якою тому і виникають суспільні відносини, що підлягають регулюванню правом [34]. Таку
 18. 3.8.4. Інформаційне право як система норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері
  інформаційні відносини, має на меті дослідження інформаційної сфери як сфери правового регулювання суспільних відносин, виявлення об'єктів і суб'єктів інформаційних правовідносин, підготовку проектів нормативних правових актів у галузі дії інформаційного права, оцінку ефективності проектів цих актів із застосуванням інформаційних технологій. Основні завдання у цій галузі: