Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

4.3.4. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні засобів і механізмів інформаційної безпеки


В області інформаційної безпеки основними об'єктах захисту є:
інтереси громадянина, суспільства, держави в інформаційній сфері (духовність, моральність та інтелектуальний рівень розвитку особистості й суспільства тощо);
демократія, знання і духовні цінності суспільства;
конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність держави;
інформація як інтелектуальна власність;
документована інформація, інформаційні ресурси, інформаційні продукти, інформаційні послуги як інтелектуальна і речова власність;
машинні носії з інформацією;
бази даних (знань) у складі автоматизованих інформаційних систем та їх мереж;
програмні засоби у складі ЕОМ, їх мереж, технічні засоби.
Для захисту цих об'єктів застосовуються організаційні, технічні, програмні, соціальні, правові та інші механізми, що забезпечують локалізацію та запобігання таких загроз.
Інформаційні відносини даної групи засновані на наступних правах і обов'язках їх учасників:
право на захист особи від впливу недостовірної, неправдивої інформації;
право на захист інформації, інформаційних ресурсів, продуктів від несанкціонованого доступу;
право на захист інтелектуальної власності;
право на захист інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення як речової власності;
право на захист інформаційних прав і свобод;
обмеження права на розкриття особистої таємниці, а також іншої інформації обмеженого доступу без санкції її власника або власника;
обов'язок із захисту держави і суспільства від шкідливого впливу інформації, захисту самої інформації, щодо захисту прав особистості, по захисту таємниці;
відповідальність за порушення інформаційної безпеки, у тому числі прав і свобод особистості, таємниці та інших обмежень доступу до інформації, за комп'ютерні злочини.
Інформаційні правовідносини в даній області регулюються методами імперативного і диспозитивного характеру.
Укладаючи розгляд змісту інформаційного правовідносини, слід зазначити наступне.
Аналізуючи інформацію як об'єкт правовідносин [33], не можна говорити про неї взагалі, не конкретно. Об'єктом розгляду повинна бути, в першу чергу, інформація, яка знаходиться в обороті і з приводу, якої або у зв'язку з якою тому і виникають суспільні відносини, що підлягають регулюванню правом [34].
Таку інформацію можна розділити на три групи:
1) інформація, яка знаходиться в цивільному обороті, тобто та, з приводу якої виникають в першу чергу майнові відносини;
2) інформація, яка знаходиться в адміністративному обороті, тобто та, за допомогою якої регулюються суспільні відносини, в тому числі і в інформаційній сфері. Наприклад, інформація, яка міститься в нормах права;
3) інформація, яка знаходиться в суспільному (публічному) обороті, що представляє собою відомості інформаційного характеру, або масова інформація, призначена для інформування населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3.4. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні засобів і механізмів інформаційної безпеки "
 1. 4.3.1. Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні пошуку, отримання та споживання інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг
  інформаційної сфери, і виробників інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів та інформаційних послуг, що здійснюють діяльність у відповідних однойменних областях моделі інформаційної. Суб'єкти - споживачі інформації, діючи в даній області, реалізують своє конституційне право на пошук і отримання інформації будь-якого виду та форми подання за винятком
 2. 2.2. Модель інформаційної сфери
  інформаційним правом або підлягають такому регулюванню, визначити склад об'єктів, які наявні в цій сфері, виявити і встановити особливості поведінки суб'єктів, що діють в інформаційній сфері та беруть участь в інформаційних процесах. Законодавець визначив інформаційну сферу як «сферу діяльності, пов'язану із створенням, розповсюдженням, перетворенням і споживанням
 3. Контрольні питання
  інформаційно-правові норми"? 2. Сформулюйте поняття інформаційно- правової норми. 3. Які завдання стоять перед нормами інформаційного права? 4. У чому полягає зміст інформаційно-правового регулювання? 5. Які форми впливу юридичних норм на суспільні відносини характерні для правового регулювання в інформаційній сфері? 6. З яких елементів складається
 4. 2.4. Класифікація інформаційних правовідносин
  інформаційної сфери інформаційні правовідносини різні за цілями, своїм змістом, співвідношенням прав і обов'язків їх учасників, характеру породжують їх юридичних фактів, напрямком діяльності в інформаційній сфері та ін Розглянемо деякі критерії класифікації. Інформаційно-правові відносини по цілях поділяються на регулятивні та охоронні (у тому числі деліктні).
 5. 8.2. Державна політика в сфері формування і використання інформаційних ресурсів
  інформаційних ресурсів на основі створення, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, розповсюдження і надання споживачеві документованої інформації присвячена гл. 2 цього Закону «Інформаційні ресурси». Закон закріплює обов'язок держави у сфері формування інформаційних ресурсів та інформатизації через розробку та реалізацію державної політики в цій галузі,
 6. 10.5. Структура правового регулювання відносин у галузі інформаційної безпеки
  інформаційної безпеки, відзначимо, що інформаційну безпеку можна розглядати як аспект або ракурс вивчення та формування системи інформаційного права, підготовки і вдосконалення норм і нормативних правових актів цієї галузі. Використовуючи результати дослідження в галузі інформаційної безпеки, законодавець і дослідник галузі інформаційного права отримують
 7. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  інформаційних відносин окремими підгалузями і статутами інформаційного права в порядку реалізації інформаційних прав і свобод, а також у результаті здійснення обов'язків щодо забезпечення інформаційних прав і свобод. До основних них можна віднести інститути інтелектуальної власності, статут масової інформації, інститути документованої інформації та інформаційних ресурсів,
 8. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004
  інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та
 9. 3.6. Суб'єкти інформаційного права
  інформаційного права суспільних відносин, є суб'єктами інформаційного права. Крут таких суб'єктів дуже різноманітний. Однак можна виділити певне юридичне якість, яким треба володіти, щоб виступати в ролі такого суб'єкта: інформаційна правосуб'єктність, яка складається з інформаційної правоздатності та інформаційної дієздатності. Інформаційна
 10. 3.4. Методи інформаційного права
  інформаційному праві будемо розуміти способи впливу галузі інформаційного права на інформаційні відносини [23]. Розглядаючи ту чи іншу галузь права, деякі вчені стверджують, що кожна галузь має свій особливий метод правового регулювання. Однак, по суті справи, всі галузі права в регулятивних цілях використовують єдині правові механізми, закладені в природі права. Можна
 11. 31. Організаційно-правовий механізм забезпечення ефективного природокористування в сільському господарстві.
  природокористування в с / г - це совок орг-прав засобів, кіт забезпечують продуктивне, дбайливе, ощадливе, екологічно безпечне використання земель та ін природних ресурсів, їх постійне відтворення і захист від погіршення якості в процесі с / г виробництва. Даний механізм повинен сприяти задоволенню потреб населення в якісній с / г продукції, сировинному забезпеченню
 12. 3.7. Система інформаційного права, місце інформаційного права в системі права
  інформаційній сфері (інформаційну діяльність). Усередині галузі інформаційного права ці норми групуються в підгалузі і правові інститути. Нагадаємо, що інститут - це взаємопов'язані і взаємообумовлені групи (сукупності) правових норм, регулюючих однорідні суспільні відносини певній вузькій області всередині галузі (підгалузі) права. Система інформаційного права
 13. Стаття 1223. Право, що підлягає застосуванню до зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення
  правовідносинами, за яким придбано або збережено майно, до зобов'язань, що виникають внаслідок такого безпідставного збагачення, застосовується право країни, якому було або могло бути підпорядковане це
 14. 2.3. Інформаційне правовідносини: зміст і структура
  інформаційного права суспільні відносини, що складаються в інформаційній сфері. Оскільки інформаційні правовідносини є різновидом правових відносин взагалі, то вони мають всі загальні ознаки, які притаманні будь-яким правовим відносинам. Разом з тим вони володіють особливостями, які властиві їм як інформаційно-правових відносин . Ці особливості полягають у тому, що
 15. 2.2.4. Область створення та застосування інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
  інформаційні системи та інформаційні технології, засоби їх забезпечення. Федеральним законом «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» визначено поняття «інформаційна система» - організаційно упорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізують інформаційні
 16. 4.1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання
  примусовою силою держави. Елементи механізму адміністративно-правового регулювання: 1) принципи адміністративного права; 2) адміністративно-правові норми; 3) акти офіційного тлумачення адміністративно-правових норм; 4) акти застосування адміністративно-правових норм; 5) адміністративно-правові
 17. 23. Поняття і групи суб'єктів аграрних правовідносин.
  правовідносин - це, перш за все, власники, кіт самостійно або завдяки об'єднанню свого капіталу (створення юр осіб коп і корпор типу) наділяють створені ними юр особи повноваженнями суб'єктів аграрних та інших правовідносин. Залежно від сфери діяльності, мети, завдань, функцій суб'єкти агр правовідносин діляться на три групи: - суб'єкти у сфері товарного виробництва
 18. Передмова до другого видання
  інформаційному праві як нової комплексної галузі права, юридичній науці та навчальної дисципліни. Основна увага зверталася на зміст інформаційної сфери - сфери обігу інформації та правового регулювання суспільних відносин, що виникають у цій сфері. Розглядалися особливості об'єктів інформаційного права - інформації різного виду і форми подання, інформаційних
 19. Контрольні питання
  правовідносини. 2. Назвіть елементи правовідносин. 3. Вкажіть підставу для виникнення правовідносини. 4. Види правовідносин. 5. Зміст правовідносин. 6. Суб'єкти правовідносин. 7. Правоздатність і дієздатність. 8. Юридичні факти і їх
 20. 11.3. Основні напрямки правового регулювання інформаційних відносин в Інтернет
  інформаційна безпека як стан захищеності всіх об'єктів інформаційних правовідносин в Інтернет; правопорушення в Інтернет. При правовому регулюванні відносин у Інтернет важливе дотримання балансу: між свободою слова та інтересами неповнолітніх. Наприклад, будь-які дії щодо захисту неповнолітніх не повинні приймати форми безумовного замкнені на використання Інтернет
© 2014-2022  yport.inf.ua