Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

2.2.4. Область створення та застосування інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення


До об'єктів в цій області відносяться: інформаційні системи та інформаційні технології, засоби їх забезпечення. Федеральним законом «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» визначено поняття «інформаційна система» - організаційно упорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізують інформаційні процеси (ст. 2). Дано також визначення терміна «засоби забезпечення автоматизованих інформаційних систем та їх технологій». Це - програмні, технічні, лінгвістичні, правові, організаційні засоби (програми для електронних обчислювальних машин; засоби обчислювальної техніки і зв'язку; словники, тезауруси та класифікатори; інструкції та методики; положення, статути, посадові інструкції; схеми і їх опису, інша експлуатаційна та супровідна документація), що використовуються або створювані при проектуванні інформаційних систем і забезпечують їх експлуатації.
До інформаційних систем відносяться і автоматизовані інформаційні системи різного виду. У першу чергу це Інтернет, а також автоматизовані системи управління (АСУ), автоматизовані системи обробки даних (АСОД), автоматизовані системи науково-технічної інформації (АСНТИ) тощо, банки даних, бази знань, експертні системи, інформаційно-обчислювальні системи, інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі, системи зв'язку і телекомунікації, а також засоби забезпечення цих систем і технологій.
Основні технічні засоби - засоби обчислювальної техніки, копіювально-розмножувальна техніка, оргтехніка, засоби зв'язку і телекомунікацій та ін Програмні засоби - операційні системи, прикладні програми, програмні засоби телекомунікації, інші програмні засоби. Лінгвістичні засоби - словники, тезауруси, класифікатори, інші лінгвістичні засоби, організаційно-правові засоби - нормативні правові та правові акти, нормативно-технічні документи, положення, статути, посадові інструкції.
Класифікація інформаційних технологій та засобів їх забезпечення:
Автоматизовані інформаційні системи, їх мережі: Банки даних, Бази даних, Бази знань, Експертні системи, Автоматизовані системи управління, Системи автоматизованого проектування, Автоматизовані системи обробки даних, автоматизовані системи науково-технічної інформації, Інформаційно-обчислювальні системи, Інформаційні мережі.
Технічні засоби: Засоби обчислювальної техніки, Копіювально-розмножувальна техніка, Оргтехніка, Засоби зв'язку, Засоби телекомунікації, Інші технічні засоби.
Програмні засоби: Операційні системи, Прикладні програми
Лінгвістичні засоби: Словники, Тезауруси, Класифікатори
Організаційно-правові засоби: Положення, статут, Порядок реалізації функцій і завдань, Посадові інструкції, Порядок застосування, користування системою, Нормативно-технічні документи
Технологічне забезпечення: Інформаційні технології, Інструкції, правила
Суб'єктів в даній області можна розділити на дві групи: суб'єкти, що організують і здійснюють розробку інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення, і суб'єкти, що експлуатують перераховані об'єкти.
Як суб'єктів, що організують і виконують розробку інформаційних систем, виступають замовники і розробники. Це - органи державної влади, юридичні та фізичні особи - організації та підприємства, фахівці. Суб'єктами, експлуатуючими інформаційні системи, інформаційні технології, є органи державної влади, їх підрозділи, юридичні та фізичні особи.
Одним з найважливіших напрямків діяльності суб'єктів у цій галузі повинні бути формування і розвиток програмно-технічної частини інформаційної інфраструктури сучасного інформаційного суспільства. Під інформаційною інфраструктурою в даному випадку розуміється організована сукупність засобів обчислювальної техніки, зв'язку та телекомунікацій, а також масової інформації та інформаційних ресурсів, забезпечує ефективну і якісну реалізацію інформаційних процесів - процесів виробництва, збору, накопичення, зберігання, пошуку, розповсюдження та споживання інформації для задоволення потреб особистості, суспільства, держави. Сьогодні це найчастіше іменується «російський фрагмент Інтернет».
У програмно-технічної частини інформаційної інфраструктури повинні знайти відображення заходи, пов'язані зі створенням і застосуванням засобів обчислювальної техніки, зв'язку та телекомунікацій, а також зі створенням і розвитком інформаційних мереж в Росії з виходом на транскордонні інформаційні мережі та Інтернет.
Зокрема, держава має визначити свою позицію з наступних основних питань:
розвиток (Виробництва і використання російських програмно-технічних засобів - засобів обчислювальної техніки, зв'язку та телекомунікацій, їх конкурентоспроможність на світовому рівні;
надходження до Росії і впровадження зарубіжних засобів обчислювальної техніки, зв'язку та телекомунікацій з урахуванням захисту державних інтересів;
створення в Росії інформаційних мереж за рахунок державного бюджету та приватних вкладень, зарубіжних інвестицій за умови державного контролю за збереженням інформаційної безпеки Росії;
інтеграція російських інформаційних мереж (російського фрагмента Інтернет) з глобальними транскордонними інформаційними мережами, в першу чергу Інтернет.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2.4 . Область створення та застосування інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення "
 1. 2.2. Модель інформаційної сфери
  області. Основна частина включає три області, забезпечує - дві. Дві головні: Область створення та застосування інформаційних технологій та засобів їх забезпечення; Область створення та застосування засобів і механізмів інформаційної безпеки Три забезпечують: Область виробництва і розповсюдження вихідної і похідної інформації; Область пошуку, отримання та споживання інформації;
 2. 1.4. Мета цього підручника
  області неухильно зростає. У Росії сумарний масив актів інформаційного законодавства налічує сотні федеральних законів, актів Президента РФ і Уряду РФ, а якщо враховувати нормативні правові акти суб'єктів Федерації, - то тисячі. Весь цей величезний масив джерел інформаційного права потребує систематизації та кодифікації. Застосування джерел інформаційного права
 3. 10.1. Правова основа захисту об'єктів інформаційних правовідносин від загроз в інформаційній сфері
  області інформаційної безпеки інформаційної сфери (див. гл. 2) з урахуванням положень Доктрини інформаційної безпеки та норм інформаційного законодавства в цій області можна виділити три основні напрями правового захисту об'єктів в інформаційній сфері (правового забезпечення інформаційної безпеки). 1. Перший напрям. Захист честі , гідності і ділової репутації громадян
 4. 11.2.1. Область реалізації права на пошук, отримання і споживання інформації в Інтернет
  областей інформаційної сфери, до яких відносяться: виробники інформації , тобто суб'єкти, що діють в області виробництва вихідної і похідної інформації, а також в області формування інформаційних ресурсів, надання інформаційних продуктів та інформаційних послуг; виробники послуг з підключення та роботі з Інтернет, у тому числі надання хостингу та послуг електронної
 5. 10.5. Структура правового регулювання відносин у галузі інформаційної безпеки
  області інформаційної безпеки, законодавець і дослідник галузі інформаційного права отримують додаткові можливості вдосконалення засобів і механізмів правового захисту інформаційної безпеки в інформаційній сфері . Тим самим істотно підвищуються якість і ефективність правового регулювання відносин в інформаційній сфері. У цьому зв'язку структура
 6. Стаття 23.44. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій
  інформаційних технологій і масових комунікацій, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9, 13.18, частинами 1 - 3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень) цього Кодексу. (в ред. Федеральних законів від 23.07.2010 N 176-ФЗ, від 08.11.2011 N 308-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів,
 7. Контрольні питання
  галузі забезпечення інформаційної безпеки. 7. Назвіть загальні методи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації. 8. Перерахуйте норми Конституції РФ, що проголошують основні права особистості, що стосуються приватного життя. 9. Які основні цілі захисту інформації згідно з Федеральним законом "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації "? 10. У чому полягає
 8. Контрольні питання
  інформаційно-правові норми"? 2. Сформулюйте поняття інформаційно-правової норми. 3. Які завдання стоять перед нормами інформаційного права? 4. У чому полягає зміст інформаційно-правового регулювання? 5. Які форми впливу юридичних норм на суспільні відносини характерні для правового регулювання в інформаційній сфері? 6. З яких елементів складається
 9. М.А . Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004
  інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів , в тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та
 10. Передмова до другого видання
  галузі інформаційного права, - юристів, математиків, філософів, фахівців технічного профілю, темпи формування цієї галузі права «активно» відстають від темпів наступу на пас реалій інформаційного суспільства. Проте, аналіз наукових досліджень у цій області дозволяє стверджувати, що інформаційне право являє собою комплексну галузь права і одночасно міжгалузеву
 11. 3.4. Методи інформаційного права
  області людської діяльності, то для регулювання інформаційних відносин застосовуються різні існуючі методи публічного та приватного права залежно від виду та призначення інформації та характеру поведінки суб'єктів і виникаючих при цьому відносин. Відомо, що в основі цивільного права лежить метод диспозитивного регулювання, з притаманними йому властивостями децентралізації та
 12. Контрольні питання
  інформаційної сфери, інформаційних процесів та інформаційних відносин? 8. Перерахуйте методи правового регулювання, що використовуються в інформаційному праві. 9. Які методи можуть бути використані при вивченні науки інформаційного права? 10. Які інформаційні революції відбулися в історії розвитку цивілізації? У чому особливість останньої революції? 11. Перерахуйте основні риси
 13. 11.2.3. Область інформаційних технологій та засобів їх забезпечення в Інтернет
  області Інтернет активно діють дизайн-студії і групи фахівців, розробляють дизайн і форми подачі інформації в мережі Інтернет, а також забезпечують програмування різних динамічних додатків, що здійснюють інтерфейс взаємодії з користувачем. Наступні важливі напрямки діяльності в середовищі Інтернет-сертифікація інформаційних систем, технологій, засобів їх
 14. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  інформаційних відносин окремими підгалузями і статутами інформаційного права в порядку реалізації інформаційних прав і свобод, а також у результаті здійснення обов'язків щодо забезпечення інформаційних прав і свобод. До основних них можна віднести інститути інтелектуальної власності, статут масової інформації, інститути документованої інформації та інформаційних ресурсів,
© 2014-2022  yport.inf.ua