Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

3.4. Методи інформаційного права


Під методом правового регулювання в інформаційному праві будемо розуміти способи впливу галузі інформаційного права на інформаційні відносини [23].
Розглядаючи ту чи іншу галузь права, деякі вчені стверджують, що кожна галузь має свій особливий метод правового регулювання. Однак, по суті справи, всі галузі права в регулятивних цілях використовують єдині правові механізми, закладені в природі права. Можна погодитися з тим, що будь-яка галузь права використовує в якості засобів правового регулювання юридичні можливості [24], що виражаються в приписі (розпорядженні, повелении), заборону або дозвіл.
Повеління - покладання на учасників суспільних відносин юридичного обов'язку діяти в повній відповідності з вимогами правової норми. Цей спосіб найчастіше використовується в адміністративному праві, де більша частина норм має владний (імперативний) характер. Заборона - покладання на учасників суспільних відносин юридичного обов'язку утриматися від вчинення дій, передбачених правовою нормою. Найчастіше цей спосіб застосовується в кримінальному праві. Дозвіл - дозвіл учасникам суспільних відносин здійснювати ті чи інші юридично значимі дії, зазначені в правовій нормі, або утримуватися від їх вчинення за своїм розсудом [25]. Такий спосіб правового регулювання характерний для цивільного (приватного) права, де більша частина норм побудована на способі диспозитивного регулювання (рівність сторін).
В інформаційному праві застосовується вся сукупність перерахованих способів регулятивного впливу на інформаційні відносини. Дійсно, оскільки інформація супроводжує практично всі області людської діяльності, то для регулювання інформаційних відносин застосовуються різні існуючі методи публічного та приватного права залежно від виду та призначення інформації та характеру поведінки суб'єктів і виникаючих при цьому відносин.
Відомо, що в основі цивільного права лежить метод диспозитивного регулювання, з притаманними йому властивостями децентралізації та координації, в публічному - метод імперативний, для якого характерні централізоване здійснення владних повноважень і сувора субординація учасників правовідносин [26] .
Для методу диспозитивного регулювання, що застосовується при регулюванні суспільних відносин в інформаційній сфері, характерні [27]:
рівність суб'єктів правовідносин, що виражається, перш за все, в їх вільної вольовий орієнтації та незалежності своєї волі;
самостійність учасників правовідносин і вільне здійснення ними своїх прав;
самостійність суб'єктів правовідносин у сенсі відповідальності за зобов'язаннями.
Диспозитивні методи застосовуються в інформаційному праві при регулюванні відносин інформаційної власності (речової та інтелектуальної), при створенні та використанні інформаційних технологій та засобів їх забезпечення (право автора і право власності, відносини замовника і розробника інформаційних технологій та засобів їх забезпечення) і т.п. Як зазначалося вище, ці методи засновані на рівності суб'єктів, їх самостійності при вступі в інформаційні правовідносини, самостійності здійснення ними своїх прав, відповідальності за своїми зобов'язаннями і т.п.
Методу імперативного регулювання, що застосовується при регулюванні інформаційних відносин, притаманні [28]:
використання властеотношений «команда - виконання» або «влади - підпорядкування» (відсутність згоди сторін , наявність нерівноправних сторін);
сувора зв'язаність суб'єктів права правовими рамками (суб'єкти публічного права діють на свій розсуд, але тільки лише в межах пред залишених законом повноважень - «закритий» перелік повноважень);
позитивне обзивання (обов'язок діяти в певному напрямі для досягнення тих чи інших цілей);
можливе заборону яких-небудь дій у порядку окреслення можливої зони неправомірної поведінки;
поєднання переконання і примусу.
Імперативні методи регулювання інформаційних відносин застосовуються в інформаційному праві:
при закріпленні компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування з виробництва та розповсюдження інформації, створюваної цими структурами в порядку забезпечення конституційних гарантій прав громадян з пошуку і отриманню кожним інформації, що зачіпає інтереси особистості;
при встановленні порядку створення та застосування державних інформаційних систем і технологій з метою обробки інформації певного виду, а також і виконання цими органами своєї компетенції в цієї частини;
при формуванні та реалізації відповідними структурами державної політики щодо формування та розвитку інформаційного суспільства;
при здійсненні дій, пов'язаних з державною реєстрацією інформаційних ресурсів та державних інформаційних систем ;
при регулюванні інформаційних відносин в галузі масової інформації;
при регулюванні інформаційних відносин в галузі інформаційної безпеки, включаючи державну таємницю, комерційну таємницю, персональні дані, інші види таємниць ;
при вирішенні органами державної влади та іншими структурами завдань у сфері ліцензування певних видів діяльності та сертифікації продуктів і послуг в інформаційній сфері;
інші види діяльності державних органів та інших державних структур або уповноважених ними утворень в інформаційній сфері.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Методи інформаційного права "
 1. Контрольні питання
  методи правового регулювання, що використовуються в інформаційному праві. 9. Які методи можуть бути використані при вивченні науки інформаційного права? 10. Які інформаційні революції відбулися в історії розвитку цивілізації? У чому особливість останньої революції? 11. Перерахуйте основні риси інформаційного суспільства. 12. Назвіть суб'єктів інформаційного права. 13. З якою
 2. Контрольні питання
  методом впливу на поведінку суб'єктів? 10. Що є обов'язковою ознакою і передумовою успішного формування інформаційного суспільства? 11. Як можна сформулювати поняття інформаційно-правових відносин для інформаційного права? 12. У чому полягають особливості інформаційних правовідносин? 13. Перелічіть і охарактеризуйте елементи (складові частини) інформаційних
 3. Контрольні питання
  методи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації. 8. Перерахуйте норми Конституції РФ, що проголошують основні права особистості, що стосуються приватного життя. 9. Які основні цілі захисту інформації згідно з Федеральним законом "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації"? 10. У чому полягає системний підхід до захисту інформації? 11. Що таке інформаційне
 4. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004
  інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та
 5. 1.4. Мета цього підручника
  інформаційного права. Уже діє інформаційне законодавство - основне джерело інформаційного права, і кількість нормативних правових актів у цій області неухильно зростає. У Росії сумарний масив актів інформаційного законодавства налічує сотні федеральних законів, актів Президента РФ і Уряду РФ, а якщо враховувати нормативні правові акти суб'єктів Федерації, - то
 6. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  інформаційних відносин окремими підгалузями і статутами інформаційного права в порядку реалізації інформаційних прав і свобод, а також у результаті здійснення обов'язків щодо забезпечення інформаційних прав і свобод. До основних них можна віднести інститути інтелектуальної власності, статут масової інформації, інститути документованої інформації та інформаційних ресурсів,
 7. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
  методу у вивченні державно-правових явищ. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового пізнання. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук. Використання порівняльного методу для вирішення конкретних науково-практичних правових проблем національного права. Завдання і об'єкти
 8. Контрольні питання
  методології. 2. Що розуміється під методом наукового пізнання і чим він відрізняється від технічного прийому? 3. Класифікація методів наукового пізнання: загальнонаукові та частнонаучние методи. 4. Дати визначення формально-юридичного, порівняльно-правового, історичного, конкретно-історичного методу і
 9. 4.7.2. Метод оподаткування
  методом оподаткування. Метод оподаткування - це порядок зміни ставки податку залежно від зростання податкової бази. Виділяють чотири основні методи оподаткування: рівне, пропорційне, прогресивне і
 10. Стаття 266. Методи визначення мітної вартості товарів, Які імпортуються в Україну
  методів: за ціною догоди Щодо товарів, Які імпортуються (метод 1); за ціною догоди Щодо ідентічніх товарів (метод 2); за ціною догоди Щодо подібніх (аналогічніх) товарів (метод 3); на Основі віднімання вартості (метод 4); на Основі додавання вартості (метод 5); резервного (метод 6). Основним методом визначення мітної вартості товарів є метод за ціною догоди Щодо товарів, Які
 11. 3.8.1. Інформаційне право як наука
  методів правового регулювання інформаційних відносин; вивчення джерела інформаційного права - інформаційного законодавства, судових рішень, інших правозастосовних актів; систематизація та кодифікація інформаційно-правових норм, об'єднання їх в інститути та підгалузі інформаційного права ; розробка теоретичних основ і способів формування Інформаційного кодексу РФ як
 12. Передмова до другого видання
  методам використовуються також методи правової інформатики та правової кібернетики, особливо при дослідженні основних об'єктів інформаційних правовідносинах . Застосування методів інформатики і кібернетики як наук, які вивчають проблеми виробництва і обігу інформації та проблеми управління в інформаційній сфері, пояснюється необхідністю вивчення фізичних особливостей і властивостей об'єктів
 13. Контрольні питання
  інформаційної сфері закріплені в Конституції РФ? 2. Перерахуйте підстави для обмежень конституційних прав громадян, які встановлені законами Російської Федерації? 3. Які конституційні гарантії реалізації права на доступ до інформації? 4. Назвіть основних суб'єктів інформаційних правовідносин при реалізації конституційного права на пошук, отримання і передачу інформації.
 14. 2. Методи регулювання в аграрному праві.
  Методи правового регулювання являють собою встановлені чи санкціоновані д-вою способи, засоби прав впливу, за допомогою котрих визначається правоздатність суб'єктів права - учасників аграрних відносин; це способи з'ясування, визначення характеру виникнення, зміни та припинення відносин між суб'єктами АПК. Юр інструментом впливу на агр підприємців з боку д-ва,
 15. запитаня для самоконтролю
  методи застосовуються в юрідічній психології? 6. Чі віконують методи Юридичної психології пізнавальну функцію? 7. Яке практичне Значення має метод тестування? 8. Які методи психологічного впліву Допустимі в крімінальному судочінстві? 9. Які основні етапи розвитку Юридичної психології? 10. Чі існують Особливості современного розвітку Юридичної
 16. Додаткова література
  методі цивільно-правового регулювання. Види цивільних правовідносин і метод цивільно-правового регулювання / / В кн.: Антологія уральської цивілістики. 1925 - 1989. Збірник статей. - М., 2001. - С. 7-53. 2. Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. - М., 1963. 3. Предмет цивільного права / / Проблеми теорії цивільного права / Інститут приватного права. - М.,
 17. § 2. Метод земельного права
  метод, за допомогою якого здійснюється регулювання земельних відносин. Під методом правового регулювання розуміється сукупність способів, прийомів, за допомогою яких право, тобто правові норми, впливає на поведінку учасників суспільних відносин, в даному випадку - земельних відносин. Метод земельного права відповідає його предмету. Точно так само, як і предмет земельного права,
© 2014-2022  yport.inf.ua