Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

3.3. Суспільні відносини, регульовані інформаційним правом


Інформаційне право як окрема галузь права ставить своїм завданням регулювання особливої однорідної групи суспільних відносин, які називаються інформаційними відносинами.
Для того щоб встановити особливості цих відносин, треба відповісти на питання про те, що ж є загальним для інформаційного права, об'єднуючим суспільні відносини, що регулюються нормами цього права в єдиний комплекс? Звичайно ж, інформація та інформаційні об'єкти як складні об'єкти, що володіють специфікою при здійсненні прав, виконанні обов'язків і відповідальності, що виникають з їх приводу в інформаційній сфері. Однорідність і особливості інформаційних відносин визначаються особливостями та юридичними властивостями цих об'єктів, з приводу яких або у зв'язку з якими виникають інформаційні відносини. До таких об'єктів, як уже зазначалося, відносяться інформація та інформаційні об'єкти, а також інформаційні технології, засоби їх забезпечення, засоби зв'язку і телекомунікацій.
Сукупний і спільний аналіз розглянутої вище інформаційної сфери, діяльності суб'єктів у цій сфері, пов'язаній з інформацією та інформаційними об'єктами, з урахуванням дотримання їх прав і виконання ними обов'язків, дає можливість виявити таку сукупність загальних для даної сфери відносин, а також відносин по окремих видах діяльності, систематизувати їх за основними блокам.
Можна відзначити, що особливості інформаційних відносин зводяться до того, що ці відносини:
- виникають, розвиваються і припиняються в інформаційній сфері при зверненні інформації;
- опосередковують державну політику визнання, дотримання та захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері;
- відображають особливості застосування публічно-правових та цивільно-правових методів правового регулювання при здійсненні інформаційних прав і свобод з урахуванням специфічних особливостей і юридичних властивостей інформації та інформаційних об'єктів.
Цивільно-правовий аспект інформаційних відносин пояснюється особливостями реалізації інформаційних прав і свобод, в першу чергу майнових прав та прав власності на інформаційні ресурси в інформаційній сфері, здійснення яких визначається особливостями інформації як об'єкта правовідносин.
Публічно-правовий аспект інформаційних відносин пояснюється необхідністю забезпечення гарантій здійснення інформаційних конституційних прав і свобод громадян, державного управління інформаційними процесами формування і використання державних інформаційних ресурсів, створення та застосування державних інформаційних систем та засобів їх забезпечення, а також засобів і механізмів інформаційної безпеки для досягнення головної мети - забезпечення гарантій здійснення інформаційних прав і свобод.
Головне, що характерно для суспільних відносин в інформаційній сфері, - те, що вони виникають, розвиваються і припиняються при зверненні інформації в інформаційній сфері в результаті здійснення інформаційних процесів з урахуванням особливостей і властивостей інформації, що виявляються в системі права.
Інформаційне право представляє ту форму, яка дозволяє найбільш ефективно і повно здійснювати інформаційні права і свободи громадянина і людини, маючи на увазі найбільш якісне і ефективне інформаційне забезпечення споживачів інформації, захист громадянина, суспільства, держави від шкідливої , небезпечної інформації та дезінформації, захист прав і свобод кожного в інформаційній сфері.
Глобальною метою здійснення інформаційних прав і свобод, що досягаються за допомогою норм інформаційного права, можна вважати створення умов для формування гармонійної і високоінтелектуальної особистості, побудови вільного і демократичного суспільства і держави, що володіє інформаційним суверенітетом. Мова йде про створення суспільства, заснованого на знаннях, принципах гармонійного та інтелектуального розвитку кожного члена суспільства і суспільства в цілому.
Укладаючи сказане в даному розділі, можна відзначити, що предмет правового регулювання інформаційного права складають суспільні відносини, що виникають, змінюються і припиняються при зверненні інформації в інформаційній сфері в результаті здійснення інформаційних процесів.
Надалі будемо визначати інформаційні відносини як відокремлену, однорідну групу суспільних відносин, що виникають при зверненні інформації в інформаційній сфері в результаті здійснення інформаційних процесів в порядку реалізації кожним інформаційних прав і свобод, а також у порядку виконання обов'язків органами державної влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення гарантій інформаційних прав і свобод.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Суспільні відносини, регульовані інформаційним правом "
 1. Э
  відносини, см. Майнові відносини - поняття Е. о., регульованих цивільним правом I, 2, § 2 (2) - с. 35 - ознаки Е. о., Регульованих цивільним правом I, 2, § 2 (2) - с. 36 - 37 Електронно-цифровий підпис II, 12, § 5 (4) - с. 467 - 470 Емансипація II, 6, § 3 (3) - с. 159 Емісійні цінні папери, см. Бездокументарні цінні папери, Інвестиційні цінні папери Етапи
 2. Контрольні питання
  суспільні відносини характерні для правового регулювання в інформаційній сфері? 6. З яких елементів складається інформаційно-правова норма? 7. За яких підстав можуть класифікуватися інформаційно-правові норми? 8. У чому полягає головна особливість матеріальних інформаційно-правових норм? 9. Які види інформаційно-правових норм можна виділити за методом впливу на
 3. 1.4. Мета цього підручника
  суспільних відносин в інформаційній
 4. 2.4. Класифікація інформаційних правовідносин
  суспільні відносини, що виникають в інформаційній сфері, регульовані матеріальними нормами інформаційного права, до других - ті, які складаються в інформаційній сфері у зв'язку з дозволом індивідуально-конкретних справ і регулюються інформаційно-процесуальними нормами . Їхні взаємини характеризуються тим, що матеріальні відносини реалізуються за допомогою процесуальних. За
 5. 4.3.4. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні засобів і механізмів інформаційної безпеки
  суспільні відносини, що підлягають регулюванню правом [34]. Таку інформацію можна розділити на три групи: 1) інформація, яка знаходиться в цивільному обороті, тобто та, з приводу якої виникають в першу чергу майнові відносини; 2) інформація, яка знаходиться в адміністративному обороті, тобто та, за допомогою якої регулюються суспільні відносини, в тому числі і в
 6. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004
  відносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та комерційної таємниці, персональних (конфіденційних)
 7. 3.6. Суб'єкти інформаційного права
  суспільних відносин, є суб'єктами інформаційного права. Крут таких суб'єктів дуже різноманітний. Однак можна виділити певне юридичне якість, яким треба володіти, щоб виступати в ролі такого суб'єкта: інформаційна правосуб'єктність, яка складається з інформаційної правоздатності та інформаційної дієздатності. Інформаційна правоздатність розглядається
 8. 2.2. Модель інформаційної сфери
  суспільних відносин, пов'язаних з інформацією, потрібно добре дослідити ту сферу, в якій виникають суспільні відносини, що регулюються інформаційним правом або підлягають такому регулюванню, визначити склад об'єктів, які наявні в цій сфері, виявити і встановити особливості поведінки суб'єктів, що діють в інформаційній сфері та беруть участь в інформаційних процесах.
 9. Контрольні питання
  відносин, що складаються з приводу інформації? 3. Перерахуйте підстави класифікації інформації у правовій сфері. 4. Дайте визначення нормативної правової інформації. Яким чином вона класифікується в юридичних науках? 5. Що можна віднести до ненормативної правової інформації? 6. На які категорії класифікують інформацію за рівнем доступу? 7. У якому нормативному правовому
 10. 16.3. Об'єкт адміністративного правопорушення
  суспільні відносини у сфері державного управління, що регулюються нормами права та охоронювані заходами адміністративної відповідальності. Значення об'єкта адміністративного правопорушення: 1) визначає коло суспільних відносин, що охороняються заходами адміністративної відповідальності; 2) значною мірою визначає протиправне або непротівоправное діяння; 3) визначає
 11. 3.7. Система інформаційного права, місце інформаційного права в системі права
  суспільні відносини певній вузькій області всередині галузі (підгалузі) права. Система інформаційного права існує об'єктивно, бо відбиває реальні суспільні відносини, що є предметом даної галузі. Ця система отримує вираження в інформаційному законодавстві, в науці інформаційного права та в навчальному процесі, що полегшує вивчення і викладання курсу
 12. 11.2.1. Область реалізації права на пошук, отримання і споживання інформації в Інтернет
  суспільні відносини з суб'єктами інших областей інформаційної сфери, до яких відносяться: виробники інформації, тобто суб'єкти, що діють в області виробництва вихідної і похідної інформації, а також в області формування інформаційних ресурсів, надання інформаційних продуктів та інформаційних послуг; виробники послуг з підключення та роботі з Інтернет, в тому числі
 13. Контрольні питання
  інформаційною безпекою? 2. Чи мається законодавче визначення інформаційної безпеки? Якщо є, то вкажіть його формулювання? 3. Що розуміється під життєво важливими інтересами особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері? 4. Як співвідносяться поняття "інформаційна безпека", "безпека інформації" та "захист інформації"? 5. Які згідно Доктрині
© 2014-2022  yport.inf.ua