Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В . В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Конституція Болгарії

Діюча нині конституція Болгарії була прийнята сьомим Великим народним зібранням 12 липня 1991 Це чет-верте по рахунком болгарська конституція, якщо вести відлік від Тирновськой (1879 р., 1947 р., 1971 р.). Конституція 1991-ставлять собою порівняно невеликий за обсягом документ, що з преамбули, десяти розділів (169 статей) і перехідних і прикінцевих положенні, що має окрему нумерацію (9 параграфів).
У преамбулі конституції міститься заява про вірність загальнолюдським цінностям: свободі, миру, гуманізму, ра-венства, справедливості і терпимості; в верховний принцип зводяться права особистості, її гідність і безпеку, про-виголошується рішучість створити демократичну, правову і соціальну державу і зберегти єдність Болгарії.
Перша глава "Основні початку", що складається з 24 статей, містить характеристику держави, закріплює основопола-гающие принципи функціонування політичної та економічної системи Болгарії, принципи діяльності держави в соціальній сфері. Як вказувалося в одному з рішень Конституційного суду Болгарії, принципове значення включених в цю главу норм "визначається їх призначенням окреслити фундаментальні цінності, на яких базуються від-носіння в сфері державного устрою та громадянського суспільства і підкреслити верховенство прав особистості").
Друга глава "Основні права і обов'язки громадян" (36 статей) фактично охоплює правовий статус як громадян, так і іноземців. Інформація, що міститься в ній ст. 26 прямо вказує, що перебувають в Болгарії іноземці мають всі права і обов'язки, передбачені цією конституцією, за винятком тих, для яких конституція і закони вимагають болгарського громадянства.
Глави з третьої по шосту регулюють правовий статус органів держави (відповідно: "Народні Збори", "Президент Республіки", "Рада міністрів", "Судова влада").
Сьома глава присвячена місцевому самоврядуванню та місцевої адміністрації.
Восьма глава носить назву "Конституційний суд" і містить норми, що регулюють порядок утворення та діяль-ності даного органу. Такий текстуальний "відрив" від інших органів держави не випадковий: тим самим законодавець під-креслив, що Конституційний суд стоїть поза інших органів влади.
Дев'ята глава регулює питання зміни і доповнення до чинної конституції, а також ухвалення нової констатує-ції.
Нова конституція Болгарії може бути прийнята тільки Великим народним зібранням. Зміна і доповнення консти-туції здійснюється Народним зборами або Великим народним зібранням. Народні збори може доповнювати і вимірюв-няти всі положення конституції, за винятком віднесених до компетенції Великого народного зборів. Право законодав-котельної ініціативи з цих питань належить 1/4 народних представників і Президенту. Пропозиція розглядається Народними Зборами не раніше, ніж через місяць і не пізніше трьох місяців з моменту надходження. Закон про зміну і доповнення конституції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 3/4 народних представників у три голосування в різні дні. Якщо пропозиція отримала менше 3/4, але не менше 2/3 голосів народних представників, то воно може бути поставлено на нове голосування не раніше двох і не пізніше п'яти місяців; при новому голосуванні пропозиція вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 народних представників.
Прийняття нової конституції, вирішення питань зміни форми державного устрою та управління, порядку з-трансформаційних змін і доповнення конституції, безпосереднього дії конституції і деякі інші, перелічені в ст. 158 конституції відносяться до компетенції Великого народних зборів, яке приймає рішення щодо внесених проектам більшістю в 2/3 голосів усіх народних представників у три голосування в різні дні.
Десята глава "Герб, друк, прапор, гімн, столиця" присвячена символів держави.
Перехідні та прикінцеві положення встановлюють порядок формування та функціонування державних органів у перехідний період (до формування нових органів), межі дії старого законодавства.
Конституція Болгарії являє собою типовий акт постсоціалістичного держави, що відображає прагнення позбавитися від соціалістичного минулого, відмова від соціалістичних ідеалів і бажання повернутися до загальнолюдських цінностей. У ній можна виділити три великих "шару" конституційного регулювання.
По-перше, очевидно повернення до ідей європейського конституціоналізму (поділ влади, свобода, гуманізм, права особистості, народний суверенітет і т.д.). Для Болгарії - це ще й повернення до власного досвіду, парламентським традиціям і конституційним ідеям досоциалістічеських періоду. Про це свідчить і той факт, що місцем засідання сьомого Великого народних зборів стала не столиця Болгарії, а місто Тирново, в пам'ять про місце прийняття першої болгарської конституції 1879 р. у Конституції знайшли нове життя і деякі своєрідні дореволюційні інститути , наприклад, інститут Великого народних зборів, скликаних спеціально для прийняття конституції; інститут міністра-голови (замість голови Ради міністрів). Паралелі зі статтями Тирновськой конституції при підготовці конституції 1991 служили додатковими аргументами на користь включення тих чи інших положень.
Разом з тим не можна не відзначити, що на відміну, скажімо, від російської конституції, насиченою ідеями раннебуржуазной-го конституційного романтизму, болгарська спирається, головним чином, на післявоєнний конституційний досвід і тому є вельми "соціалізованим" актом: в ній проголошується право на працю (при заборону примусової праці), на соціальне забезпечення у випадку безробіття та з непрацездатності, заборона дитячої праці, нічної роботи для жінок, соціальна функція власності, охорона навколишнього середовища.
Під -друге, в ряді статей очевидно вплив соціалістичного конституціоналізму, зокрема, в ст. 18, присвяченій об'єктам виключної державної власності, Болгарія - одна з небагатьох постсоціалістичних країн, збереженні-нившиеся, хоча й у зміненому вигляді, такі норми.
По-третє, текст конституції відображає прагнення законодавця створити механізм, що перешкоджає відродженню соціа-лістіческіх суспільних відносин. Норми, що закріплюють заборона оголошення або затвердження якоїсь партії чи ідеології як державної (ст. 11), заборона насильницької асиміляції (ст. 29), оголошення основних прав громадян неотменімо (ст. 57) та інші надають даного акту яскраво виражений постсоціалістичний характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Конституція Болгарії"
 1. 6. Конституції та питання міжнародного права
  конституцій стало розширення блоку конституційних норм, які відображають розвиток інтеграційних процесів. В окремі конституції включені положення про можливість передачі частини суверенних прав держави міжнародним наднаціональним організаціям. Практично всі конституції визнають обов'язковий характер загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та необхідність приведення
 2. Контрольні запитання до розділу 2
  конституції. 2. Співвідношення конституції і конституціоналізму. 3. Основні риси конституцій зарубіжних країн. 4. Класифікація конституцій по різних підставах. 5. Поняття конституції юридичної та фактичної. 6. "Жива" Конституція. 7. Принципові відмінності і схожість писаної і неписаної конституцій. 8. Плюси і мінуси жорсткості конституцій. 9. Референдум як спосіб прийняття
 3. 4. Державний устрій
  конституціях встановлено пряму заборону на їх створення. Так, наприклад, в Конституції Болгарії говориться: "Республіка Болгарія - унітарна держава з місцевим самоврядуванням. У ній не допускаються автономні територіальні утворення "(ч. 1 ст. 2). Відмова від автономій як форми розв'язання національного питання пояснюється тільки одним - побоюванням, що в перспективі вони можуть розколоти країну. К
 4. 1 . Загальна характеристика
  конституції постсоціалістичних держав виходять із загальних почав конституціоналізму, таких, як народний суверенітет, пріоритет прав і свобод особистості, правова держава, поділ влади, представницька форма правління. Разом з тим в них широко використовувалися і традиції національної державності. Так, Конституція Литви 1992 вказує, що правовий фундамент держави
 5. 2. Конституційні засади організації державної влади
  конституції проголошують в якості своєї мети створення демократичних, правових, соціальних і світських держав. Демократичні основи державності розкриваються в конституційних інститутах прямої і представницької демократії, при цьому незмінно підкреслюється належність суверенітету і верховної влади народу. Так, Конституція Угорщини встановлює: "В Угорській Республіці вся
 6. 4.1. Проблеми дії (реалізації) Конституції
  Вельми актуальне значення в нашій державі має проблема забезпечення дії Конституції. На жаль, в суспільстві поширена думка про Конституцію РФ як про своєрідну декларації. Реальне дію Конституції пов'язують не з нею самою, а з втіленням положень Конституції у відповідних актах, розвивають її
 7. 1. Загальна характеристика форм правління
  конституційної реалізації принципу поділу влади в постсоціалістичних державах помітно різняться. У більшій частині зарубіжних країн СНД переважає президентська (наприклад, Білорусь і Казахстан) або "суперпрезидентської" форма правління (найбільш типовим прикладом у цьому відношенні служить Туркменістан). У державах Центральної та Східної Європи в основному діє
 8. Додаток Бібліографія з питань Конституції
  конституції. Принципи, функції і основні риси конституцій Способи прийняття конституцій Конституційне регулювання Конституція та інші правові акти Конституційний закон Історія Конституції Росії, РРФСР, СРСР і Російської Федерації Конституційні реформи СРСР і РРФСР - 1988-1993 рр.. Чинна Конституція Російської Федерації 1993 року: сутність, потенціал, проблеми Проблеми
 9. 1.4. Основні риси конституції
  конституції характеризують її зв'язок як політико-юридичного документа з суспільним розвитком, її витоки, специфіку впливу суспільних відносин на характер конституції і впливу конституції на суспільні відносини, роль конституції в реальних процесах життя країни. Основними рисами Конституції РФ можна назвати основоположний характер, народність, реальність, стабільність.
 10. Чинна Конституція Російської Федерації 1993 року: сутність, потенціал, проблеми
  конституційного процесу в умовах модернізації / / Прогалини в російській Конституції і можливості її вдосконалення / Ред.-Упоряд . К.Г.Гагнідзе. - М.: 1998. Мітюков М. Проблема реалізації демократичного потенціалу Конституції Російської Федерації / / Прогалини в російській Конституції і можливості її вдосконалення / Ред.-Упоряд. К.Г.Гагнідзе. - М.: 1998. Філатов С. Основний закон і пропагандистські
 11. Глава V. Заключні положення
  Норми глави V практично ідентичні нормам Конституції РФ і ГК РФ. Стаття 34 Закону повторює п. 3 ст. 62 Конституції України, ст. 35 Закону - п. 1 ст. 11 ГК РФ, а ст. 36 Закону - п. 4 ст. 15 Конституції РФ. Закон набув чинності в 1992 р., тобто ще до появи Конституції РФ і ГК РФ, коли відповідні загальні норми відсутні. Саме цим і пояснюється включення до Закону даної глави. В даний
 12. 1.2. Функції конституції
  конституцій. При цьому слід враховувати, що функції конституції - різні прояви її призначення. Вони відображають роль основного закону в політиці, житті суспільства та громадян, здійсненні завдань держави. Будь конституції - незалежно від соціальної системи - властиві такі функції: установча, організаторська, зовнішньополітична, ідеологічна,
 13. 5. Питання конституційної економіки
  конституціях закріплені нові підходи до регулювання економічних відносин: в них проголошуються загальні принципи економічної системи, такі, як багатоукладність економіки, свобода підприємництва, обмеження економічного регулювання з боку держави, свобода переміщення осіб, товарів , капіталів і послуг, захист конкуренції, рівність економічних прав і свобод громадян. Як
 14. 1.5. Юридичні властивості конституції
  конституції - це ознаки її як основного закону держави. Розглянемо їх докладніше, пов'язуючи загальні положення теми з Конституцією