Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податковий кодекс України. Том 2, 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 138. Склад витрат та порядок їх Визнання


138.1. Витрати, что враховуються при обчісленні об'єкта оподаткування, складаються Із:
витрат операційної ДІЯЛЬНОСТІ, Які візначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6-138.9, 138.11 цієї статті:
других витрат, визначених згідно з пунктами 138.5, 138.10 -138.12 цієї статьи, пунктом 140.1 статьи 140 и статтей 141 цього Кодексу;
крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї Статті та у статьи 139 цього Кодексу .
138.1.1. Витрати операційної ДІЯЛЬНОСТІ включаються:
собівартість реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг та інші витрати беруться для визначення об'єкта оподаткування з урахуванням пунктів 138.2, 138.11 цієї статьи, пунктів 140.2 - 140.5 статьи 140, статей 142 и 143 та других статей цього Кодексу, Які прямо візначають Особливості Формування витрат платника податку;
витрати Банківських установ, до якіх відносяться:
а) процентні витрати за кредитно -депозитну операціямі, в тому чіслі за кореспондентськімі рахунками та Кошта до запитання, цінними паперами власного обігу;
б) комісійні витрати, в тому чіслі за кредитно-депозитну операціямі, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціямі з цінними паперами, операціямі на валютному прайси, операціямі з довірчого управління;
в) від'ємній результат (збиток) від операцій з купівлі / продажу іноземної валюти та Банківських металів;
г) від 'ємне значення курсових різніць від переоцінкі актівів та зобов'язань у зв'язку Зі зміною Офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статьи 153 цього Кодексу;
г) суми страхових резервів, сформованому у порядку, передбачення Стаття 159 цього Кодексу;
д) суми коштів (Зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів фізічніх ОСІБ;
е) витрати з придбання права вимоги на Виконання зобов'язань у грошовій ФОРМІ за поставлені товари чи надані послуги (факторинг);
є) витрати, пов'язані з реалізацією заставленого майна;
ж) інші витрати, прямо пов'язані Зі здійсненням Банківських операцій та Надання Банківських послуг;
з) інші витрати, передбачені ЦІМ Розділом.
138.2. Витрати, Які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, візнаються на підставі первинних документів, что підтверджують Здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення и зберігання якіх передбача правилами Ведення бухгалтерського обліку, та других документів, встановленного Розділом ІІ цього Кодексу.
У разі ЯКЩО платник податку здійснює виробництво товарів, Виконання робіт, Надання послуг з довготрівалім (більше одного року) технологічним циклом виробництва за умови, что договорами, Укладення на виробництво таких товарів, Виконання робіт, Надання послуг , що не передбача поетапної їх здачі, до витрат звітного податкового періоду включаються витрати, пов'язані з виробництвом таких товарів, Виконання робіт, Надання послуг у цьом періоді.
Платник податку для визначення об'єкта оподаткування має право на врахування витрат, підтвердженіх документами, что складені нерезидентами відповідно до правил других країн.
138.3. У цілях цього розділу суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому чіслі в частіні амортізації необоротних активів, що не підлягають повторному включенню до складу его витрат.
138.4. Витрати, что формують собівартість реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг, візнаються витратами того звітного
періоду, в якому признал доходи від реалізації таких товарів, Виконання робіт, Надання послуг.
138.5. Інші витрати візнаються витратами того звітного періоду, в якому смороду булі здійснені, з урахуванням Наступний:
138.5.1. Датою Здійснення витрат, нарахованих платником податку у вігляді сум податків та Зборів, вважається Останній день звітного податкового періоду, за Який проводитися нарахування податкового зобов'язання з податку та збору;
138.5.2. Датою Збільшення витрат платника податку від Здійснення кредитно-депозитних операцій, у тому чіслі субординованого Боргу, є дата Визнання процентів (комісійних та других платежів, пов'язаних Зі створеня або придбанням кредитів, вкладів (депозітів), Визначи згідно з правилами бухгалтерського учета.
Для цілей цієї статьи под субординованим Боргом розуміються звічайні незабезпечені боргові Капітальні інструменти (складові елєменти Капіталу), Які відповідно до Договором не могут буті взяті з банку раніше п'яти років, а у випадка банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору после Погашення претензій усіх других кредіторів;
138.5.3. витрати, понесені платником податку, у вігляді благодійніх чі других внесків та / або вартості товарів (робіт, послуг) до неприбуткових організацій, Які згідно з нормами цього розділу враховуються для визначення об'єкта оподаткування платника податку, включаються до складу витрат за Датою фактичного Перерахування таких внесків та / або вартості товарів (робіт, послуг).
138.6. Собівартість придбаних та реалізованіх товарів формується відповідно до Ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита и витрат на доставку та доведення до стану, Придатний для продаж.
138.7. Фактична ВАРТІСТЬ остаточно забракованої ПРОДУКЦІЇ НЕ включається до складу витрат платника податку, крім ВТРАТИ від шлюбу, Які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин
ПРОДУКЦІЇ (виробів, вузлів, напівфабрикатів) та витрат на виправлення такого технічно неминучий шлюбу, в разі реалізації Такої ПРОДУКЦІЇ.
Норми ВТРАТИ / витрат встановлюються Кабінетом Міністрів України. Платник податку має право самостійно візначаті Допустимі норми технічно неминучий шлюбу в наказі по підпріємству за умови обгрунтування его розміру. Такі самостійно встановлені платником податку норми діють до встановлення відповідніх норм Кабінетом Міністрів України.
138.8. Собівартість виготовлення та реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг Складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, Виконання робіт, Надання послуг, а самє:
прямих матеріальніх витрат;
прямих витрат на оплату праці;
амортізації виробничих основних ЗАСОБІВ та нематеріальніх актівів, безпосередно пов'язаних з виробництвом товарів, Виконання робіт, Надання послуг;
вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, Виконання робіт, Надання послуг;
других прямих витрат, у тому чіслі витрат з придбання електрічної ЕНЕРГІЇ (включаючі реактивну);
138.8.1. до складу прямих матеріальніх витрат включається ВАРТІСТЬ Сировина та основних матеріалів, что утворюють основу виготовленя товару, віконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів та комплектувальних виробів, допоміжніх та других матеріалів , Які могут буті безпосередно віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі Матеріальні витрати зменшуються на ВАРТІСТЬ зворотніх відходів, отриманий у процесі виробництва, Які оцінюються у порядку, визначеному в положеннях (стандартах) бухгалтерського учета;
138.8.2. до складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та Інші виплати робітнікам, зайнятості у ВИРОБНИЦТВІ
товарів (віконанні робіт, наданні послуг), Які могут буті безпосередно віднесені до конкретного об'єкта витрат;
138.8.3. платники податку - Ліцензіати з виробництва електрічної та / або теплової ЕНЕРГІЇ, Які Використовують для виробництва електрічної та / або теплової ЕНЕРГІЇ вугілля та / або мазут, до собівартості реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг ПРОТЯГ року до прямих матеріальніх витрат вместо вартості витраченного в технологічному процесі вугілля та / або мазуту, включаються суму резерву запасу палів (вугілля та / або мазуту), Який створюється для безперебійного постачання електрічної ЕНЕРГІЇ споживачам.
Сума резерву запасу палів візначається самостійно платником податку щомісяця на Основі середньомісячної вартості придбання паливо (вугілля, мазуту) за Попередній рік, альо не менше фактічної вартості придбаних ПРОТЯГ потокового місяця палів (вугілля, мазуту). В кінці звітного року Створений резерв корегується на ВАРТІСТЬ витраченного в технологічному процесі палів (вугілля, мазуту), а самє:
ЯКЩО фактична ВАРТІСТЬ витраченного в технологічному процесі палів (вугілля, мазуту) ПРОТЯГ звітного року більша, чем сума нарахованого за звітний рік резерву , то собівартість реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг збільшується на суму різніці между вартістю витраченного в технологічному процесі палів та нарахованого резерву за результатами звітного року;
ЯКЩО фактична ВАРТІСТЬ витраченного в технологічному процесі палів (вугілля, мазуту) ПРОТЯГ звітного року Менш, чем сума нарахованого за звітний рік резерву, то собівартість реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг зменшується на суму різніці между вартістю витраченного в технологічному процесі палів та нарахованого резерву за результатами звітного року;
138.8.4. платники податків - Ліцензіати з передачі та / або постачання електрічної та / або теплової ЕНЕРГІЇ у звітному податковому періоді до
собівартості реалізації електрічної та / або теплової ЕНЕРГІЇ, Надання послуг з передачі та / або постачання електрічної та / або теплової ЕНЕРГІЇ такоже включаються Фактично понесені в такому звітному періоді витрати з придбання електрічної та / або теплової ЕНЕРГІЇ.
138.9. До складу других прямих витрат включаються ВСІ Інші виробничі витрати, Які могут буті безпосередно віднесені на конкретний об'єкт витрат, у тому чіслі Внески на соціальні заходи, візначені Стаття 143 цього Кодексу, плата за оренду земельних и Майновий паїв.
138.10. До складу других витрат включаються : 138.10.1. загальновиробничі витрати:
а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівніків апарату управління цехами, дільніцямі відповідно до законодавства ТОЩО; Внески на соціальні заходи, візначені Стаття 143 цього розділу, та медичне страхування працівніків апарату управління цехами, дільніцямі; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільніць ТОЩО);
б) амортизація основних ЗАСОБІВ загальновиробничих (цехового, дільнічного, лінійного) призначення;
в) амортизація нематеріальніх актівів загальновиробничих (цехового, дільнічного, лінійного) призначення;
г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну Оренда основних засобів, других необоротних активів загальновиробничих призначення;
г) витрати на Вдосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та Внески на соціальні заходи, візначені Стаття 143 цього розділу, працівніків, зайнятості удосконалення технології та організації виробництва, поліпшенням якості ПРОДУКЦІЇ, підвіщенням ее надійності, довговічності, других експлуатаційних характеристик у Виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектувальних виробів и напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій);
д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та Інші послуги з утримання виробничих приміщень;
е) витрати на обслуговування Виробничий процес (оплата праці загальновиробничих персоналу; Внески на соціальні заходи, візначені Стаття 143 цього Кодексу; медичне страхування робітніків та працівніків апарату управління виробництвом відповідно до законодавства; витрати на Здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю ПРОДУКЦІЇ, робіт, послуг);
є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства;
ж) суми витрат, пов'язаних Із підтвердженням відповідності ПРОДУКЦІЇ, систем якості, систем управління якістю, екологічного управління довкіллям, персоналу, встановленим Вимогами відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності";
з) суми витрат, пов 'язаних з розвідкою / дорозвідкою та Облаштування Нафтовий та газових Родовище (за вінятком витрат на Спорудження будь-яких свердловин, что Використовують для розробки Нафтовий та газових Родовище, понесених з моменту зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а такоже других витрат, пов'язаних з придбанням / виготовленя основних ЗАСОБІВ, Які підлягають амортізації згідно Зі статтей 148 цього Кодексу);
і) Інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів Зі складів до цехів и готової ПРОДУКЦІЇ на склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі и ВТРАТИ від псування матеріальніх цінностей у цехах у межах норм природного убутку згідно Із ЗАТВЕРДЖЕНИЙ галузевого міністерствамі та ПОГОДЖЕННЯ Міністерством Фінансів України нормативами;
138.10.2. Адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
а) Загальні Корпоративні витрати, в тому чіслі організаційні витрати, витрати на проведення річніх та других Зборів органів управління, представніцькі витрати;
б) витрати на Службові відрядження й утримання апарату управління підприємством (у тому чіслі витрати на оплату праці адміністратівного апарату) та Іншого загальногосподарського персоналу;
  в) витрати на утримання основних ЗАСОБІВ, других необоротних матеріальніх актівів загальногосподарського Використання (оперативна оренда (у тому чіслі оренда легкових автомобилей), придбання пально- мастильних матеріалів, стоянка, Паркування легкових автомобилей, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
  г) винагородой за консультаційні, інформаційні, аудиторські та Інші послуги, что отрімує платник податку для забезпечення господарської ДІЯЛЬНОСТІ;
  г) витрати на оплату услуг зв'язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільніковій зв'язок та Інші подібні витрати);
  д) амортизація нематеріальніх актівів загальногосподарського Використання;
  е) витрати на врегулювання спорів у судах;
  є) плата за розрахунково-касове обслуговування та Інші послуги банків;
  ж) інші витрати загальногосподарського призначення;
  138.10.3. Витрати на збут, Які включаються витрати, пов'язані з реалізацією товарів, Виконання робіт, Надання послуг:
  а) витрати на Пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах готової ПРОДУКЦІЇ;
  б) витрати на ремонт тари;
  в) оплата праці та комісійні винагородой продавцям, торговим агентам та Працівникам Підрозділів, что Забезпечують збут;
  г) витрати на рекламу та Дослідження прайси (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів;
  г) витрати на відрядження працівніків, зайнятості ЗБУТУ;
  д) витрати на утримання основних ЗАСОБІВ, других необоротних матеріальніх актівів, пов'язаних зі збуту товарів, Виконання робіт, Надання послуг (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
  е) витрати на транспортування, перевалку и страхування товарів, транспортно-експедиційні та Інші послуги, пов'язані з транспортування ПРОДУКЦІЇ (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;
  є) витрати на гарантійний ремонт і Гарантійне обслуговування;
  ж) витрати на транспортування готової ПРОДУКЦІЇ (товарів) между складами Підрозділів ПІДПРИЄМСТВА;
  з) інші витрати, пов'язані зі збуту товарів, Виконання робіт, Надання послуг;
  138.10.4. Інші операційні витрати, что включаються, зокрема:
  а) витрати за операціямі в іноземній Валюті, ВТРАТИ від курсової різніці, візначені згідно Зі Стаття 153 цього Кодексу;
  б) амортізацію НАДАННЯ в оперативну оренду необоротних активів;
  в) інші витрати операційної ДІЯЛЬНОСТІ, пов'язані з господарськи діяльністю, у тому чіслі, альо НЕ Виключно:
  суми коштів, внесені до страхових резервів у порядку, передбачення Стаття 159 цього Кодексу;
  суми нарахованих податків та Зборів, установлених Цім Кодексом (крім тих, что НЕ візначені в Переліку податків та Зборів, встановленного Цім Кодексом), єдиного внеска на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичність витрат на виплату и доставку пенсій, призначеня відповідно до пункту "а" статьи 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім тих пенсій, что прізначені особам, Які були безпосередно зайняті повний робочий день на
  підземніх роботах, включаючі Особова склад гірнічорятувальніх частин, з відобутку вугілля, сланці, руди та других корисних копалин, на будівництві шахт та рудніків за списком робіт и професій, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Кабінетом Міністрів України), сум фактичність витрат на виплату и доставку пенсій, призначеня відповідно до пунктів "б" - "з" статьи 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", різніці между сумою пенсії, прізначеної за Законом України "Про наукову и науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчісленої відповідно до других законодавчо АКТІВ, на якові має право особа, Які згідно Із законодавством фінансуються за рахунок коштів підпріємств, установ, організацій в обов'язковому порядку, а такоже других обов'язкових платежів, встановленного законодавчо актами, за вінятком податків та Зборів, передбачення підпунктамі 139.1.6 и 139.1.10 статьи 139 цього Кодексу, та пені, штрафів, неустойки, передбачення підпунктом 139.1.11 статьи 139 цього Кодексу.
  Для платників податку, основною діяльністю якіх є виробництво сільськогосподарської ПРОДУКЦІЇ, до складу витрат включається плата за землю, что НЕ вікорістовується в сільськогосподарському Виробничому обороті;
  витрати на інформаційне забезпечення господарської ДІЯЛЬНОСТІ платника податку, в тому чіслі по вопросам законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг и подписка спеціалізованіх періодичних видань;
  суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до Додатковий СПЕЦІАЛЬНОГО резерву страхування пенсійніх вкладів та Додатковий спеціальніх резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до Закону України "Про проведення ЕКСПЕРИМЕНТ в житловому будівництві на базі холдінгової компании" Київміськбуд ";
  138.10.5. Фінансові витрати, до якіх належати витрати на нарахування процентів (за КОРИСТУВАННЯ кредитами та позика, за віпущенімі облігаціямі та фінансовою оренді) та інші витрати ПІДПРИЄМСТВА в межах
  норм, встановленного Цім Кодексом, пов'язані Із запозичення (крім ФІНАНСОВИХ витрат, Які включені до собівартості кваліфікаційних актівів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського учета);
  138.10.6. інші витрати звічайної ДІЯЛЬНОСТІ (крім ФІНАНСОВИХ витрат), що не пов'язані безпосередно з виробництвом та / або реалізацією товарів, Виконання робіт, Надання послуг, зокрема:
  а) суми коштів або ВАРТІСТЬ товарів, Виконання робіт, Надання послуг, Добровільно перераховані (передані) ПРОТЯГ звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статьи 157 цього розділу в розмірі, что НЕ перевіщує чотірьох відсотків оподатковуваного прибутку попередня звітного року;
  б) суми коштів, перераховані роботодавцями Первін профспілковім організаціям на культурно-масовий, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угідь) відповідно до Закону України "Про Професійні Спілки, їх права та Гарантії діяльності ", в межах чотірьох відсотків оподатковуваного прибутку за Попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 цієї статьи.
  При цьом в разі ЯКЩО за результатами попередня звітного року платником податку ОТРИМАНО від'ємній результат об'єкта оподаткування, то Сума коштів, что перераховується, візначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманий в году, что передує року декларування такого Річного від'ємного значення, а альо НЕ Раніш як за Чотири попередні звітні роки;
  в) суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнськіх об'єднань ОСІБ, Які постраждала внаслідок ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Н, на якіх працює за основну місцем роботи не менше як 75 відсотків таких ОСІБ, Цім об'єднанням для ведення благодійної ДІЯЛЬНОСТІ, альо НЕ больше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попередня звітного року;
  г) витрати на создания резерву сумнівної заборгованості візнаються витратами з метою оподаткування в сумі безнадійної дебіторської заборгованості з урахуванням підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статьи 14 цього Кодексу. Для банків та небанківськіх ФІНАНСОВИХ установ норми цього пункту діють з урахуванням норм статьи 159 цього Кодексу;
  г) ВАРТІСТЬ вугілля та вугільніх брикетів, безоплатно НАДАННЯ в ОБСЯГИ та за переліком професій, что встановлюються Кабінетом Міністрів України, в тому чіслі компенсації вартості такого вугілля та вугільніх брикетів:
  Працівникам з відобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних предприятий;
  пенсіонерам, Які пропрацювалі на підпріємствах з відобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підпріємствах: на підземніх роботах-не менше чем 10 років для чоловіків и не менше чем 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних Із підземнімі Умова, - не менше чем 15 років для чоловіків и не менше чем 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної Лінії на поверхні діючіх шахт чи на шахтах, что будуються, розрізах, збагачувальна та брикетних фабриках - не менше чем 20 років для чоловіків и НЕ менше чем 15 років - для жінок;
  інвалідам и ветеранам Війни та праці, особам, нагородженна знаками "Шахтарська слава" або "Шахтарська доблесть" І, ІІ, ІІІ ступенів, особам, Інвалідність якіх настала внаслідок загально захворювання, у разі ЯКЩО смороду корістуваліся Цім правом до Настанов інвалідності;
  сім 'ям працівніків, Які погибли (померли) на підпріємствах з відобутку (переробки) вугілля, что отримуються пенсії у зв'язку Із ВТРАТИ годувальніка;
  д) суми коштів або ВАРТІСТЬ майна, Добровільно перераховані / передані для цільового Використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповіднікам, музеям, музеям-
  заповіднікам у розмірі, что НЕ перевіщує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за Попередній звітний рік;
  е) суми коштів або ВАРТІСТЬ майна, Добровільно перераховані / передані на возбудить уголовное резидентів для цільового Використання з метою виробництва національніх фільмів (у тому чіслі анімаційніх) та аудіовізуальніх творів, альо НЕ больше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за Попередній податковий рік;
  є) витрати платника податку, пов'язані з утримання та експлуатацією фондів природоохорони призначення (крім витрат, что підлягають амортізації або відшкодуванню згідно з нормами статей 144 -148 цього Кодексу), Які перебувають у его власності; витрати на Самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг Із збірання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалений и захоронення відходів від виробничої ДІЯЛЬНОСТІ платника податку, что Надаються стороннімі організаціямі, з очищення стічних вод; інші витрати на Збереження екологічних систем, Які перебувають под Негативним впливим господарської ДІЯЛЬНОСТІ платника податку. У разі ВИНИКНЕННЯ розбіжностей между органом ДЕРЖАВНОЇ податкової служби та платником податку Стосовно зв'язку проведених витрат на пріродоохоронні заходь з діяльністю платника податку орган ДЕРЖАВНОЇ податкової служби зобов'язаний звернута до органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, чий експертний Висновок є підставою для прийняття решение органом ДЕРЖАВНОЇ податкової служби;
  ж) витрати на придбання ліцензій та других спеціальніх дозволів (крім тихий, ВАРТІСТЬ та рядків Використання якіх відповідають ознакой, встановленим для основних ЗАСОБІВ Розділом І цього Кодексу, та підлягають амортізації у складі нематеріальніх актівів), виданя державности органами для провадження господарської ДІЯЛЬНОСТІ, в тому чіслі витрати на плату за реєстрацію ПІДПРИЄМСТВА в органах ДЕРЖАВНОЇ реєстрації, зокрема в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, у тому
  чіслі витрати на придбання ліцензій та других спеціальніх дозволів на право Здійснення за межами України вілов риби та морепродуктів, а такоже Надання транспортних послуг.
  138.11. Суми витрат, які не віднесені до складу витрат минулих звітніх податкових періодів у зв'язку з Втрата, знищення або зіпсуттям документів, что підтверджують Здійснення витрат, установлених Цім Розділом, та підтвердженіх такими документами у звітному податковому періоді.
  Суми витрат, які не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та віявлені у звітному податковому періоді в розрахунку податкового зобов'язання.
  Зазначені в цьом пункті витрати, здійснені в мінулі звітні роки, відображаються у складі других витрат, а ті, Які здійснені у звітному податковому году, - у складі витрат відповідної групи (собівартості реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг, загальновиробничих витрат, адміністратівніх витрат ТОЩО).
  138.12. До складу других витрат, у тому чіслі включаються:
  138.12.1. витрати, візначені відповідно до статей 144-148, 150, 153, 155 - 161 цього Кодексу, Які НЕ включені до собівартості реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг згідно Із цією статтей;
  138.12.2. інші витрати господарської ДІЯЛЬНОСТІ, до якіх Цім Розділом прямо не встановлено обмежень Щодо віднесення до складу витрат;
  138.12.3. Сума коштів або ВАРТІСТЬ майна, Добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеня відповідно до закону з цього питання, у вігляді вступних, членськіх та цільовіх внесків, альо НЕ больше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік.
  138.1. До складу витрат, Які враховуються при візначенні оподатковуваного прибутку, включаються:
  1) витрати операційної ДІЯЛЬНОСТІ, Які складаються, у Першу Черга, Із собівартості реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг;
  2) інші витрати, а самє: загальновиробничі, Адміністративні, витрати на збут, операційні, фінансові та інші витрати, Які Розглянуто у п. 138.10 статьи 138 ПКУ. Докладніше інформацію Щодо спеціфічніх витрат Розкрити у таких статтей и пунктах Кодексу, ПЕРЕЛІК якіх подано у поточному п. 138.1 статьи 138 ПКУ: у п. 140.1 статьи 140 ПКУ Визначіть витрати Подвійного призначення (оплата спецодягу и спецвзуття, миючих засобів, відряджень, гарантійніх ремонтів ТОЩО); розкрівається порядок визначення витрат на утримання об'єктів соціально-культурного призначення, на Сплату відсотків за борговімі зобов'язаннями ТОЩО; у більшості статей від 150 до 161 ПКУ розкрівається порядок віднесення до витрат від 'ємного Значення про' єкта оподаткування, Яке утворен у попередніх звітніх періодах, порядок визначення витрат за операціямі в іноземній Валюті, оподаткування дівідендів, операцій лізінгу, страхових и неприбуткових організацій, нерезидентів ТОЩО.
  Дата Визнання витрат візначається згідно з п. 138.3 та п. 138.5 статьи 138 ПКУ, де зазначено, что ніякі витрати НЕ могут буті включені до складу витрат повторно.
  Частина витрат НЕ включається до складу витрат з метою визначення об'єкта оподаткування податку на прибуток; у ст. 139 ПКУ подано ПЕРЕЛІК таких витрат, зокрема витрати на організацію та проведення прійомів, презентацій, суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг, Дивіденди, витрати, які не Підтверджені документально, тощо.
  138.1.1. Даній підпункт візначає ПЕРЕЛІК витрат операційної ДІЯЛЬНОСТІ для предприятий (організацій) i Банківських установ.
  Операційні витрати предприятий и організацій включаються собівартість реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг та інші витрати, обов'язково Підтверджені Первін бухгалтерський документами, про что йдет у п. 138.2, 138.11 статьи 138 ПКУ. У зазначеніх п. 140.2-140.5 статьи 140 ПКУ йдет про перерахунок витрат и доходів у разі повернення товарів ТОЩО,
  про невключення до складу витрат товарних ВТРАТИ та про! застосування для ОЦІНКИ запасів при вібутті методів бухгалтерського учета. У ст. 142, 143 ПКУ розкрівається порядок визначення витрат на оплату праці фізічніх ОСІБ та на Внески на соціальні заходи.
  Далі перелічено спеціфічні витрати Банківських установ у пп. «А» - «є», Які включаються до складу операційніх витрат, среди якіх: виплата процентів за депозитними вкладами, Які Розміщено в банку юридичними та фізічнімі особами, проценти за міжбанківські кредити, у т.ч. Отримані від банків-кореспондентів як Здійснення платежів прежде Залишок коштів на кореспондентському Рахунку, оплата за розрахунково-касове обслуговування іншім банкам, оплата послуг власної або залученої служби інкасації, УСІ витрати, пов 'язані Зі здійсненням валютних операцій, тощо. У пп. «Ж», «з» зазначено необхідність включення до складу витрат усіх других витрат Банківських установ, тоб пов'язаних з оплатою праці, внеска на соціальні заходи, амортізацією необоротних активів, оплатою комунальних послуг, послуг зв 'язку ТОЩО.
  3Положення про документальне забезпечення запісів у бухгалтерському учета, ЗАТВЕРДЖЕНЕ наказом Міністерства Фінансів України от 24.05.1995 р. № 88.
  138.2. УСІ витрати повінні буті Підтверджені документально. Порядок Формування Первін бухгалтерських документів регламентується Законом від 16.07.99 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положенням про документальне забезпечення запісів у бухгалтерському обліку3. Зокрема у п. 1 статьи 9 Закону зазначено, что підставою для бухгалтерського учета господарських операцій є первінні документи, Які фіксують факти Здійснення господарських операцій. Первінні документи повінні буті складені во время Здійснення господарської Операції, а ЯКЩО це Неможливо - безпосередно после ее Закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення Даних на підставі первинних документів могут складатіся Зведені Облікові документи.
  Згідно з п. 2 Статі 9 цього Закону первінні та Зведені Облікові документи могут буті складені на паперових або машинних носіях и повінні мати Такі обов 'язкові реквізити: Назву документа (форми); дату и місце складання; Назву ПІДПРИЄМСТВА, від имени Якого складу документ ; Зміст та ОБСЯГИ господарської Операції, Одиниця виміру господарської Операції; посади ОСІБ, відповідальніх за Здійснення господарської Операції и правільність ее оформлення; особистий підпис або Інші дані, что дають змогу ідентіфікуваті особу, яка брала участь у здійсненні господарської Операції.
  Типові форми первинних документів затверджено нормативними документами Мінстату України, зокрема4, 5,6. Документи за банківськімі Розрахунки ЗАТВЕРДЖЕНІ Нацбанком України.
  Від нерезидентів могут прійматісь документи, складені за правилами других країн. Можлівість врахуваті дані первинних документів, что складені нерезидентами, реалізується за умови Дотримання платником податку вимог п. 2 ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996 «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» (дів. Вище).
  4 Про погодження типових форм первинного учета: наказ Мінстату України от 09.10.95 р. №> 253.
  5 Про погодження типових форм первинного учета з обліку касових операцій, наказ Міністерства статистики України от 15.02.96 р. № 51.
  6 Про погодження типових форм первинного учета по розрахунках з робітнікамі и службовців Із заробітної плати, наказ Мінстату України от 22.05.96 р. № 144.
  7 ІНСТРУКЦІЯ про безготівкові розрахунки в Україні в національній Валюті, ЗАТВЕРДЖЕНА НБУ від 21.01.2004 р. № 22.
  У разі Виконання довготріваліх робіт (будівництво, науково-дослідні роботи ТОЩО), до витрат звітного періоду включаються витрати, Які здійснено в цьом періоді. Отже, при цьом варіанті виробництва застосовується принцип відповідності витрат отриманий доходам як основний принцип обліку витрат у бухгалтерському учета. Зазначімо, что до довготріваліх робіт віднесено роботи, Які трівають больше року; до Прийняття цього Кодексу до довгострокового Контрактів відносілісь контракти, Які трівають больше дев 'яти місяців.
  138.3. Будь-які витрати включаються до складу витрат Тільки один раз, Незалежності від того, в якій статьи Кодексу смороду розглянуті и Яким чином смороду розраховані. Так, порядок нарахування амортізації розкрівається у ст. 144-148, а у п. 138.10.1 статьи 138 ПКУ візначається, что амортизація виробничого обладнання включається до прямих витрат, адміністратівного - до адміністратівніх витрат ТОЩО.
  Данім пунктом законодавець віключає можлівість повторного включення будь-яких витрат з будь-яких причин у складі витрат з метою оподаткування. Це не стосується тих витрат, Що з різніх причин, не були включені до складу оподатковуваних витрат у звітному періоді и включаються до їх складу у більш пізній Период.
  138.4. Данім пунктом встановлюється зв'язок Визнання витрат, Які включаються до собівартості реалізованіх товарів (робіт, послуг) Із Визнання доходів, для Отримання якіх ЦІ витрати здійснені; тоб у разі реалізації НЕ усіх Вироблення ПРОТЯГ звітного періоду товарів, а їх частині, витрати візнаються у сумі собівартості тихий товарів (робіт, послуг), Які реалізовано. Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) візнається за принципом нарахування, тоб реалізованім вважається товарів передана покупцю, Незалежності від дати оплати.
  Витрати візнаються за Датою нарахування доходу, для Отримання Якого смороду здійснені, крім окрем віпадків, Отримання цільового фінансування, Яке, згідно Із п. 137.2 статьи 137 ПКУ, візнається доходом у ті періоді, коли здійснено витрати, пов 'язані з Виконання умів такого цільового фінансування, або витрати візнаються после Отримання фінансування и Визнання его доходом.
  Тоб в податкових розрахунках застосовується принцип нарахування та відповідності доходів и витрат аналогічно тому, як и в бухгалтерському учета.
  У статьи 4 ЗУ від 16.07.99 р. «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996 принцип нарахування пов'язаний Із принципом відповідності: принцип нарахування та відповідності доходів и витрат означає, что для визначення фінансового результату звітного періоду звітність, порівняті
  доходи звітного періоду з витратами, что були здійснені для Отримання ціх доходів.
  138.5. Інші витрати, Які не включене до собівартості реалізованіх товарів, візнаються витратами того періоду, в якому смороду булі здійснені, при цьом витрати на Сплата податків Зборів візнаються за Нарахування, останнім днем того звітного періоду, за Який смороду сплачуються згідно з пп. 138.5.1 п. 138.5 статьи 138 ПКУ. Водночас витрати на Сплату внесків до неприбуткових організацій у визначеному Кодексом розмірі (зокрема, у пп. 138.10.6 п. 138.10 статьи 138 ПКУ) візнаються за Датою надалі вважає таких внесків згідно з пп. 138.5.3 п.
  138.5. статьи 138 ПКУ.
  Норма пп. 138.5.1. ПКУ стосується тих податків, зборів, других обов'язкових платежів, Які підлягають включенню до учета платника податку на прибуток до складу оподатковуваних витрат, зокрема ресурсних, майново платежів, відрахувань до фондів СОЦІАЛЬНОГО страхування. Чи не включаються до витрат непрямі податки - акцизи, Податок на додану вартість. Останні погашаються за рахунок доходів платника податку.
  У пп. 138.5.2 п. 138.5 статьи 138 ПКУ Визначіть, что суми процентів та других платежів за отриманий кредитами або Залучення депозитами ПІДПРИЄМСТВА и банки візнають за правилами бухгалтерського учета, тоб за принципом нарахування у тому звітному періоді, у якому вінікає заборгованість за цімі платежами. Відповідно до ПСБО 16 фінансові витрати включаються до витрат ДІЯЛЬНОСТІ за методом нарахувань.
  Поняття субординованого Боргу Визначи постановив Правління Нацбанку України от 21.11.97 р. № 388 «ІНСТРУКЦІЯ про! Застосування Плану рахунків бухгалтерського учета банків України», від 28.08.2001 р. № 368 «ІНСТРУКЦІЯ про порядок регулювання діяльності банків в Україні» та Розпорядження Держкомісії з регулювання рінків ФІНАНСОВИХ услуг України от 28.09.2006 р. № 6261 «Про погодження Положення про КРИТЕРІЇ та
  фінансові нормативи ДІЯЛЬНОСТІ кредитних установ ». Для цілей цієї статьи Поняття субординованого Боргу відповідає визначенню Інструкції НБУ № 368.
  138.5.3. Витрати, понесені платником податку, у вігляді благодійніх чі других внесків до неприбуткових організацій, Які згідно з нормами цього розділу враховуються для визначення об'єкта оподаткування платника податку, включаються до складу витрат за Датою фактичного Перерахування таких внесків. Отже, в даним випадка застосовується касовий метод Визнання таких витрат. Водночас, у бухгалтерському учета зазначені витрати підлягають відображенню за загально правилом - принципом нарахувань.
  138.6. Собівартість придбаних товарів Включає витрати на оплату рахунків постачальніків, на Сплату ввізного мита, на транспортування ціх товарів та доведення їх до стану, Придатний для продаж згідно Із Положенням (стандарт) бухгалтерського учета 9 "Запаси" ЗАТВЕРДЖЕНЕ Наказом Міністерства Фінансів України от 20 жовтня 1999 р . № 246, зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 2 листопада 1999 р. за № 751/4044 (Із змінамі) (далі за текстом-П (С) БО 9 «Запаси»). При реалізації ціх товарів торгове предприятие собівартість їх візначає з урахуванням усіх зазначеніх витрат.
  138.7. До складу витрат включаються Тільки ті ВТРАТИ від шлюбу, Які обумовлені технологічними причинами згідно з нормами, встановленного КМУ, а у разі їх відсутності - підпріємством самостійно з відповіднім обгрунтуванням. УСІ Інші ВТРАТИ від шлюбу не включаються до складу витрат.
  Норми ВТРАТИ / витрат встановлюються Кабінетом Міністрів України. У разі невстановлення таких норм платник податку має право самостійно візначіті Такі норми у власній Обліковій політіці за умови обгрунтування їх розміру. Самостійно встановлені платником податку норми діють до встановлення відповідніх норм Кабінетом Міністрів України. Норма цього пункту дозволяє включать до оподатковуваних витрат ВТРАТИ платника податку від шлюбу готової ПРОДУКЦІЇ. Альо таке включення дозволяється позбав до тихий виробів, Які Фактично
  реалізовані у звітному періоді. Решта ВТРАТИ НЕ включається до таких витрат. Таким чином, платнику податку нужно вести роздільній оперативний та бухгалтерський облік ВТРАТИ від шлюбу Щодо реалізованої та остаточно забракованої ПРОДУКЦІЇ. У разі! Застосування індівідуальніх норм ВТРАТИ платник податку зобов'язаний надаті їх технічне та економічне обгрунтування.
  138.8. До собівартості виготовлення та реалізованіх товарів включаються Прямі витрати, тоб витрати, Які можна безпосередно Віднести до Певного об'єкта витрат. Склад ціх витрат відповідає Наведеним у п. 11 Положення (стандарт) бухгалтерського учета 16 «Витрати» ЗАТВЕРДЖЕНЕ Наказом Міністерства Фінансів України от 31 грудня 1999 р. № 318, зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 19 січня 2000 р. за № 27/4248 (Із змінамі) (далі по тексту - П (С) БО 16 «Витрати»), Тільки его Дещо розширено - додано амортізацію необоротних активів та ВАРТІСТЬ придбаних послуг. Водночас НЕ зазначено включення до прямих витрат змінніх та постійніх розподіленіх загальновиробничих витрат, хочай концепція визначення бази оподаткування податку на прибуток передбачає визначення собівартості реалізованої ПРОДУКЦІЇ (товарів, робіт, послуг) за правилами бухгалтерського учета, тоб до собівартості ПРОДУКЦІЇ зазначені витрати включаються. Суттєво, что витрати на придбання електрічної ЕНЕРГІЇ Визначи у складі других прямих витрат.
  Прямі витрати обліковують на бухгалтерському Рахунку 23 «Виробництво», на якому візначають собівартість виготовлення товарів. Собівартість одініці реалізованіх товарів відповідає собівартості одініці виготовленя товарів, а загальна величина собівартості реалізованіх товарів візначається, віходячі з ОБСЯГИ реалізації.
  138.8.1. Склад прямих матеріальніх витрат Визначи відповідно до п. 12 П (С) БО 16 «Витрати»; докладніше ВІН візначається у відповідніх галузевих методичних рекомендаціях, других нормативних документах, внутрішніх документах ПІДПРИЄМСТВА. Прямі Матеріальні витрати спісують, основним
  чином, з кредиту Рахунку 20 «Виробничі запаси» у дебет Рахунку 23 (або безпосередня з кредитом рахунків кредіторської заборгованості).
  138.8.2. Склад прямих витрат на оплату праці відповідає п. 13 П (С) БО 16 "Витрати"; порядок їх визначення Розкрити у ст. 142 ПКУ. Їх нарахування здійснюють за кредитом Рахунку 66 "Розрахунки за виплатами Працівникам».
  138.8.3. Цею підпункт візначає, что ПІДПРИЄМСТВА, Які віробляють Електрична та теплова Енергію (згідно з одержании ліцензіямі) i Використовують для цього вугілля та / або мазут, до прямих матеріальніх витрат включаються НЕ ВАРТІСТЬ витраченного у звітному періоді вугілля (мазуту), а суму его резерву запасу , Який створюється для безперебійного постачання електрічної та теплової ЕНЕРГІЇ споживачам.
  У кінці звітного року здійснюється коригування собівартості реалізованіх услуг з постачання електрічної (теплової) ЕНЕРГІЇ на різніцю между витраченного паливом та йо резервом - відповідно, у Бік Зменшення або Збільшення собівартості.
  138.8.4. ПІДПРИЄМСТВА, Які віробляють ЕЛЕКТРИЧНА и теплову Енергію, включаються Фактично понесені витрати з придбання електрічної та / або теплової ЕНЕРГІЇ для ВЛАСНА технологічних потреб до собівартості віробленої и реалізованої ними у звітному періоді електрічної та теплової ЕНЕРГІЇ.
  З метою АНАЛІЗУ складових собівартості и практичного! Застосування цього сертифіката № в податкових розрахунках нижчих наведено таблицю порівнянь Переліку Видів витрат за ПКУ та П (С) БО 16 «Витрати» (табл. 3.5). Співставлення показує, что структура собівартості реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг за ст. 138 ПКУ (колонка 1) відрізняється за окрем позіціямі від структурованих виробничої собівартості за п. 11 П (С) БО 16 «Витрати» (колонка 2). Крім того, вона відрізняється за окрем позіціямі від структурованих ЕЛЕМЕНТІВ витрат операційної ДІЯЛЬНОСТІ за п. 21 П (С) БО 16 «Витрати» (колонка 3). Остання Відображається у розділі ІІ Звіту про фінансові результати (ф. № 2). Саме остання структура відповідає Поняття «собівартість реалізованої ПРОДУКЦІЇ (робіт, послуг)», тому ее слід порівнюваті Із структурою собівартості
  Порівняння Переліку Видів витрат за ПКУ та П (С) БО 16 «Витрати»
  реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг за п. 138.9 ст. 138 ПКУ. Результати порівняння наведено у колонці 4.
  У статьи 138 ПКУ НЕ зазначено обмежень Стосовно Розмірів складових собівартості ПРОДУКЦІЇ (робіт, послуг), відсутнє посилання на агентство Дотримання норм витрачання ресурсів для їх виробництва. Тому як в бухгалтерському (з метою складання фінансової звітності), так и в цілях визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, платник податку має право включать до собівартості витрати за фактичність їх розмірамі. Останні повінні буті Підтверджені
  відповіднімі Первін документами, обов 'язковість якіх передбача правилами Ведення бухгалтерського обліку та обліковою політікою платника податку.
  138.9. Інші Прямі витрати включаються: витрати на амортізацію виробничого обладнання, Які обліковують за кредитом Рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» і порядок розрахунку якіх Розкрити у стст. 144-146; на Сплату СОЦІАЛЬНИХ внесків, нарахованих на заробітну плату виробничого персоналу по кредиту Рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням», згідно Зі ст. 143 Кодексу, на оплату відряджень виробничого персоналу (кредит субрахунками 372 «Розрахунки з підзвітними особами») ТОЩО.
  138.10. У цьом пункті зазначено склад других витрат, что включаються до витрат у цілях оподаткування. Схематично можна представіті в табл. 3.6.
  Таблиця 3.6
  Склад та порядок Формування других витрат, крім прямих, відповідно до норм ПКУ та стандартів П (С) БО 16 «Витрати»
  Вид витрат відповідно до норм ПКУ Номер и назва Рахунку бухгалтерського учета, что відповідає увазі витрат Загальновиробничі витрати 91 «Загальновиробничі витрати» Адміністративні витрати 92 «Адміністративні витрати» Витрати на збут 93 «Витрати на збут» Інші операційні витрати Інші операційні витрати Фінансові витрати 95 «Фінансові витрати» Інші витрати звічайної ДІЯЛЬНОСТІ Частково рахунок 97 «Інші витрати» 
  Отже, чи не включаються до собівартості реалізованої ПРОДУКЦІЇ (робіт, послуг) як в податковому, так и в бухгалтерському учета Інші (непрямі) витрати, до Переліку якіх віднесено: Адміністративні витрати (рахунок 92) (пп. 138.10.2), витрати на збут (рахунок 93) (пп. 138.10.3), Інші операційні витрати (рахунок 94) (пп. 138.10.4), фінансові витрати (рахунок 95) (пп. 138.10.5), інші витрати звічайної ДІЯЛЬНОСТІ (пп. 138.10. 6).
  Чи не включається до складу других витрат з метою оподаткування цілий ряд витрат платника, Які відображають на таких Рахунка бухгалтерського учета: ВТРАТИ від участі в Капіталі (рахунок 96), податок на прибуток (рахунок 98), Надзвичайні витрати (рахунок 99).
  138.10.1. До загальновиробничих витрат відносять витрати, пов'язані з управлінням та обслуговування цехів, дільніць, лінійніх Підрозділів на підпріємствах, у якіх є поділ на цехи, дільниці. До них відносять витрати на оплату праці та Внески на соціальні заходи від заробітної плати апарату управління цехами (дільніцямі), на опалення, освітлення, водозабепечення приміщень цехів (дільніць), амортізацію необоротних активів загальновиробничих призначення ТОЩО згідно з пп. «А» - «и» цього підпункту. Перелік загальновиробничих витрат максимально відповідає п. 15 П (С) БО 16 «Витрати» за кількома віключеннямі: у п. «є» виключено витрати на охорону навколишнього середовища, Які більш докладно відображено у додатково введеному пп. «Ж»; Додатковий є такоже пп. «З», Який стосується витрат, пов'язаних з розвідкою / дорозвідкою та Облаштування Нафтовий та газових Родовище. До складу других загальновиробничих витрат на підпріємствах різніх Видів ДІЯЛЬНОСТІ могут включать спеціфічні витрати, зокрема, у будівництві-це витрати на утримання будівельних майданчиків, Тимчасових НЕ титульних споруд, витрати на геодезичні роботи, на підготовку об 'єктів будівніцтва до здачі, на утримання протіпожежної та сторожової охорони, на перебазування лінійніх Підрозділів будівельних організацій ТОЩО; у сільському господарстві-це витрати на утримання складів для зберігання виробничих запасів, ЗАСОБІВ природоохорони призначення, на рекультівацію земель, захоронення екологічно небезпечних відходів ТОЩО.
  Перелік загальновиробничих витрат відповідає Витрати, Які в бухгалтерському учета обліковують на Рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».
  Оскількі витрати з метою розрахунку оподатковуваного прибутку візначають за правилами бухгалтерського учета, до складу витрат звітного
  періоду буде включена не вся сума загальновиробничих витрат, а самє: постійні Нерозподілені, Які безпосередно спісують у дебет Рахунку 90 «собівартість реалізації», та частина змінніх и постійніх розподіленіх витрат (списання у дебет Рахунку 23 «Виробництво), Які відповідають собівартості реалізованої ПРОДУКЦІЇ (товарів, робіт, послуг).
  138.10.2. До адміністратівніх витрат відносять загальногосподарські витрати, Які здійснюють для управління й обслуговування ПІДПРИЄМСТВА: витрати на оплату праці та службових відряджень адміністратівного персоналу, на утримання необоротних активів загальногосподарського призначення, УСІ витрати ПІДПРИЄМСТВА на послуги зв 'язку, аудиторські, юридичні та Інші Професійні послуги, на оплату банківського обслуговування ТОЩО згідно з пп. «А» - «ж» цього підпункту. Перелік адміністратівніх витрат максимально відповідає п. 18 П (С) БО 16 «Витрати» за такими віключеннямі: несуттєво відрізняється редакція окрем пунктів, у пп. «Г» до Переліку услуг зв'язку включено стільніковій зв 'язок, виключено підпункт, Який стосується витрат на податки и збори (Які не включене до прямих витрат) - ЦІ витрати віднесено до других операційніх витрат згідно з пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 ПКУ. Зазначімо, что оплату услуг Інтернет віднесено до других операційніх витрат згідно з пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 ПКУ.
  Перелік адміністратівніх витрат відповідає Витрати, Які в бухгалтерському учета обліковують на Рахунку 92 «Адміністративні витрати», за віключенням зазначеніх Вище податків та Зборів.
  138.10.3. До витрат на збут включаються витрати, пов'язані з реалізацією товарів (робіт, послуг) згідно з пп. «А» - «з» цього підпункту, ПЕРЕЛІК якіх відповідає п. 19 П (С) БО 16 «Витрати» и Які обліковують на бухгалтерському Рахунку 93 «Витрати на збут», у тому чіслі в Торговельна організаціях.
  138.10.4. Склад других операційніх витрат Суттєво відрізняється від їх Переліку в бухгалтерському учета, тоб до витрат з метою визначення об'єкта оподаткування включається Тільки частина тихий витрат, Які обліковують на бухгалтерському Рахунку 94 «Інші операційні витрати». До ціх витрат включено
  вітаті на оплату податків и Зборів, як зазначалось у Коментарі до пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 ПКУ, крім податку на Доданий ВАРТІСТЬ и торгового патенту згідно з пп. 139.1.6 та 139.1.10 п. 139.1 ст. 139 ПКУ.
  Стосовно витрат на оплату пенсій, то зазначена ст. 13 ЗУ від 5.11.91 р. № 1788 «Про пенсійне забезпечення» стосується пенсій за ВІКОМ на пільговіх умів.
  Окремо у складі других витрат Визначи витрати на інформаційне забезпечення господарської ДІЯЛЬНОСТІ, включаючі КОРИСТУВАННЯ услуг Інтернет.
  Поряд з ЦІМ НЕ відносять до складу витрат візнані штрафи, пені, неустойки, згідно з пп. 139.1.11 п. 139.1 ст. 139 ПКУ, нестачі и ВТРАТИ від псування цінностей, витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення, тоб ті витрати, Які пов'язані з недолікамі в работе ПІДПРИЄМСТВА або Із забезпеченням его ВЛАСНА потреб. Що стосується безнадійної дебіторської заборгованості, вона включається до складу других витрат згідно з пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 ПКУ.
  138.10.5. Фінансові витрати включаються: проценти за КОРИСТУВАННЯ короткостроковімі и Довгострокова позика банків, банківськім овердрафтом; проценти за облігаціямі віпущенімі, векселями виданя; дисконт за облігаціямі, амортізацію других знижок, пов 'язаних Із позика; проценти за фінансову оренду актівів. ЦІ витрати візнають витратами звітного періоду, за вінятком тієї Частини ФІНАНСОВИХ витрат, яка капіталізується, тоб витрат, пов 'язаних Зі створеня кваліфікаційного активу згідно з Положенням (стандарт) бухгалтерського учета 31 «Фінансові витрати», ЗАТВЕРДЖЕНЕ Наказом Міністерства Фінансів України от 28 квітня 2006 р. № 415, зареєстроване в Міністерстві Юстиції України 26 травня 2006 р. за № 610/12484 (далі за текстом-П (С) БО 31 «Фінансові витрати») та Методичними рекомендаціямі до нього. Капіталізовані фінансові витрати включаються до вартості такого кваліфікаційного активу.
  Фінансові витрати, крім капіталізованіх, обліковують у бухгалтерському учета на Рахунку 95 «Фінансові витрати».
  138.10.6. Інші витрати, крім операційніх та ФІНАНСОВИХ витрат, Розкрити у попередніх пунктах, що не відповідають таким витрат у бухгалтерському учета, визначених у п. 29 П (С) БО 16 «Витрати». До других витрат віднесено: Різні Благодійні Внески та виплати з питань комерційної торгівлі ОБМЕЖЕНОЮ їх розміру (пп. «а», «в», «г», «д», «е»); кошти, перераховані Первін профспілковім організаціям на культурно-масовий, фізкультурну та оздоровчу роботу (пп. «б»), частина витрат на создания резерву сумнівніх боргів у сумі безнадійної дебіторської заборгованості (пп. «г»), визначення Якої подано у пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 ПКУ (при цьом банки списання заборгованості здійснюють за рахунок сформованому страхового резерву згідно з п. 159.2 ст. 159 ПКУ); витрати на пріродоохоронні заходь (пп. «є»); витрати на придбання ліцензій та других спеціальніх дозволів (пп. «ж »), крім ліцензій, Термін Дії якіх перевіщує один рік, - у цьом випадка ліцензію обліковують як нематеріальній актив и амортізують ПРОТЯГ терміну
  ее Дії.
  138.11. Если в попередні Податкові періоді якісь витрати Не було включено до складу витрат з причин відсутності їх документального підтвердження або допущених помилок, а в поточному періоді відновлено документи або виявлено помилки, відповідні витрати включаються до витрат звітного періоду.
  Если це витрати минулих звітніх років, їх відносять до складу других витрат, а ЯКЩО виявлено або підтверджено витрати поточного року - їх відносять до витрат відповідної групи (загальновиробничих, адміністратівніх, других операційніх витрат ТОЩО).
  Отже, нормою коментованого пункту дозволяється после виправлення помилок, Які були допущені в попередніх періодах, відобразіті витрати в цілях визначення об 'єкта оподаткування з податку на прибуток за Звітний період и Включити їх до декларації. При цьом ВАЖЛИВО розділіті суми витрат, Які здійснені в мінулі звітні роки, и суми витрат, Які здійснені у звітному
  податковому году. Перші відображають у декларації у складі других ВТРАТИ (однією сумою), а другі - Розгорнутим у складі витрат відповідної групи (собівартість реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг, загальновиробничих витрат, адміністратівніх витрат ТОЩО).
  138.12.1. У цьом пункті Визначи інші витрати, Які можна відносіті до складу витрат з метою визначення про 'єкта оподаткування, а самє:
  1. Витрати на амортізацію необоротних активів (ст. 144-148 ПКУ).
  2. Від'ємне Значення об'єкта оподаткування, Яке утворен в попередніх податкових періодах (ст. 150 ПКУ).
  3. Витрати, Які вінікають у результаті операцій особливого виду (ст. 153 ПКУ) - операцій за розрахунки в іноземній Валюті, з пов 'язаними особами, з борговімі Вимоги та зобов' язаннями, з виплати дівідендів, з відступлення права вимоги, Із змусить майна, з лізінгу, з торговли цінними паперами, з управління Майном ТОЩО.
  4. Витрати предприятий и організацій різніх Видів ДІЯЛЬНОСТІ, порядок оподаткування якіх Розкрити у відповідніх статтей, віробніків сільськогосподарської ПРОДУКЦІЇ (ст. 155 ПКУ), страховиків (ст. 156 ПКУ, неприбуткових установ та організацій (ст. 157 ПКУ), нерезидентів (ст. 160 - 161
  ПКУ).
  5. Втрати, пов 'язані Із Впровадження енергозберігаючіх технологій
  (Ст. 158 ПКУ).
  6. Витрати, пов 'язані з безнадійною та сумнівною заборгованістю
  (Ст. 159 ПКУ).
  Тут є певне дублювання - так, витрати на амортізацію включено до складу відповідніх груп витрат, безнадійну заборгованість включено до других витрат за пп. 138.10.6 п. 138.10 статьи 138 ПКУ, тоб треба Керувати п. 138.3 статьи 138 ПКУ Щодо одноразового включення будь-яких витрат до складу витрат з метою визначення про 'єкта оподаткування.
  138.12.2. Щодо других витрат господарської ДІЯЛЬНОСТІ, до якіх Цім Розділом прямо не встановлено обмежень Щодо віднесення до складу витрат, то до них может відносітісь собівартість реалізованіх запасів, витрати, пов'язані з реалізацією та ліквідацією основних ЗАСОБІВ, витрати Подвійного призначення згідно Зі ст. 140 ПКУ ТОЩО.
  138.12.3. ПІДПРИЄМСТВА и організації могут створюваті певні про 'єднання (організації, асоціації) для Вирішення своих ПРОФЕСІЙНИХ проблем и утрімуваті Такі про' єднання за рахунок своих членськіх (цільовіх) внесків. Витрати на утримання таких організацій відносять до других витрат господарської ДІЯЛЬНОСТІ у розмірі НЕ больше 0,2% Річного фонду оплати праці.
  Норми зазначеніх статей слід розглядаті у зв'язку Із аналогічнімі Показники бухгалтерського учета. Нижчих на прікладі загальновиробничих витрат (табл. 3.7.) Подано систематизованого ПЕРЕЛІК Видів таких витрат згідно з П (С) БО 16 «Витрати» и згідно Із ст. 138 ПКУ. У колонці 5 наводитися результат їх порівняння Із зазначенням наявності чи відсутності відмінностей у змісті витрат.
  За результатами аналогічніх порівнянь по Кожній позіції других витрат платник податку проводити розрахунок податкових різніць відповідно до методики, затвердженої Міністерством Фінансів України.
  Інші витрати складаються з непрямих витрат ДІЯЛЬНОСТІ платника податку. Систематизованого ПЕРЕЛІК таких Видів витрат, відповідно вимог пунктів 138.10., 138.11. та 138.12. Статі 138 ПКУ, наведено у табліці 3.8.

  матеріалів, купівельніх комплектуючих виробів и напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій ТОЩО) характеристик у Виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектувальних виробів и напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій) 5.6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень 138.10.1 д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та других услуг з утримання виробничих приміщень Відсутні 5.7. Витрати на обслуговування Виробничий процес (оплата праці загальновиробничих персоналу; Відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітніків та апарату управління виробництвом; витрати на Здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю ПРОДУКЦІЇ, робіт, послуг) 138.10.1 е) витрати на обслуговування Виробничий процес (оплата праці загальновиробничих персоналу; Внески на соціальні заходи, візначені Стаття 143 цього розділу; медичне страхування робітніків та працівніків апарату управління виробництвом відповідно до законодавства; витрати на Здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю ПРОДУКЦІЇ, робіт, послуг) Відсутні 5.8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки и охорону навколишнього природного середовища 138.10.1 є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства Додано в податкових розрахунках: витрати на охорону навколишнього природного середовища х Х 138.10.1 ж) суми витрат, пов'язаних Із підтвердженням відповідності ПРОДУКЦІЇ, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим Вимогами відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності" Додано в податкових розрахунках: суми витрат, пов 'язаних Із підтвердженням відповідності ПРОДУКЦІЇ, систем якості, систем управління якістю,
  систем управління довкіллям, персоналу встановленим Вимогами відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності" х х 138.10.1 з) суми витрат, пов 'язаних з розвідкою / дорозвідкою та Облаштування Нафтовий та газових Родовище (за вінятком витрат на Спорудження будь-яких свердловин, что Використовують для розробки Нафтовий та газових Родовище, а такоже других витрат, пов' язаних з придбанням / виготовленя основних ЗАСОБІВ, Які підлягають амортізації згідно Із статтей 148 цього розділу), витрати на розвідку / дорозвідку других природніх копалин Додано в податкових розрахунках: суми витрат, пов 'язаних з розвідкою / дорозвідкою та Облаштування Нафтовий та газових Родовище (за вінятком витрат на Спорудження
  будь-яких свердловин, что Використовують для розробки Нафтовий та газових Родовище, а такоже других витрат, пов 'язаних з
  придбанням / виготовленя основних ЗАСОБІВ, Які підлягають амортізації згідно Із статтей 148 цього розділу), витрати на розвідку / дорозвідку других природніх копалин 5.9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів Зі складів до цехів и готової ПРОДУКЦІЇ на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі и ВТРАТИ від псування матеріальніх цінностей у цехах; оплата простоїв ТОЩО) 138.10.1 і) Інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів Зі складів до цехів и готової ПРОДУКЦІЇ на склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі и ВТРАТИ від псування матеріальніх цінностей у цехах у межах норм природного убутку, згідно Із ЗАТВЕРДЖЕНИЙ нормативами галузевого міністерствамі Знято в податкових розрахунках: оплата простоїв ТОЩО;
  Додано в податкових розрахунках: обмеження на списання нестачі и ВТРАТИ від псування матеріальніх цінностей у цехах у межах норм природного убутку, згідно Із ЗАТВЕРДЖЕНИЙ нормативами галузевого міністерствамі Таблиця 3.8
  Склад других витрат платника податку та їх відображення на Рахунка бухгалтерського учета
  № пункту, підпункту ПКУ Віді других витрат Відображення на Рахунка бухгалтерського учета 138.10.1. Загальновиробничі витрати Рахунок 91 138.10.2. Адміністративні витрати Рахунок 92 138.10.3. Витрати на збут Рахунок 93 138.10.4. Інші операційні витрати Рахунок 94 138.10.5. Фінансові витрати Рахунок 95 138.10.6. Інші витрати звічайної ДІЯЛЬНОСТІ Рахунок 97 138.11. Суми витрат, які не віднесені до складу витрат минулих звітніх податкових періодів у зв'язку з Втрата, знищення або зіпсуттям документів, что підтверджують Здійснення витрат, установлених Цім Розділом, та підтвердженіх такими документами у звітному податковому періоді 138.12.1. Витрати, візначені відповідно до статей 144-148,150,153 и 155-161 цього розділу, Які НЕ включені до собівартості реалізованіх товарів, Виконання робіт, Надання послуг згідно Із цією Статтей 144, 145. Об'єкти амортізації (витрати з амортізації) Рахунки 23, 91тощо 146.11. Сума витрат, что пов'язана з поліпшенням об'єктів основних ЗАСОБІВ, в тому чіслі орендованого, у розмірі, что НЕ перевіщує 10 відсотків сукупної балансової вартості всех груп основних ЗАСОБІВ на початок звітного року, відносіться до витрат того звітного періоду, в якому Такі Поліпшення були здійснені Рахунки 91, 92 ТОЩО 146.12. Витрати на ремонт, что здійснюються для Підтримання об'єктів у робочому стані та Отримання первісно візначеної суми майбутньої Економічної вигоди від їх Використання, включаються до складу витрат у сумі, что НЕ перевіщує 10 відсотків сукупної балансової вартості всех груп основних ЗАСОБІВ, что підлягають амортізації, на початок звітного року, в тому звітному періоді, у якому Такі витрати були здійснені. Решта витрат на ремонт об'єкта основних ЗАСОБІВ збільшує первісну ВАРТІСТЬ такого об'єкта Рахунки 23, 91 146.13. Сума перевіщення балансової вартості над доходами від продаж окрем об'єкта основних ЗАСОБІВ або Іншого відчуження включається до витрат платника податку; сума перевіщення первісної вартості невіробнічіх основних ЗАСОБІВ над доходами від такого продажу або Іншого відчуження включається до витрат платника податку Доходи на Рахунку 74, витрати на Рахунку 97 146.16. У разі ліквідації основних ЗАСОБІВ за рішенням платника податку або в разі, коли з незалежних від платника податку известить основні засоби (їх частина) зруйновані, вікрадені чі підлягають ліквідації, або платник податку змушеній відмовітіся від Використання таких основних ЗАСОБІВ внаслідок Загрози чі немінучості їх заміні, руйнування або ліквідації, платник податку в звітному періоді, в якому вінікають Такі Обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортізується, за Вирахування сум накопіченої амортізації окрем об'єкта основних ЗАСОБІВ Візначається розрахунково 147. Облік операцій Із землею та з ее капітального Поліпшення Візначається розрахунково 148.2. До витрат, что включаються до окрем об'єкта необоротних активів з відобутку корисних копалин платника податку, відносять:
  витрати на придбання геологічної ІНФОРМАЦІЇ, что є в розпорядженні других юридичних осіб;
  витрати на попередня розвідку Родовище (запасів) корисних копалин, проведену за рахунок Власного коштів предприятий, что Включає проектні роботи, пошуково-розвідувальні, Бурові та гірничі роботи, геофізичні, геохімічні та Інші Дослідження в межах візначеної ділянки (территории);
  витрати на детальну розвідку Родовище (запасів), проведену за рахунок Власного коштів предприятий, что Включає проектування, Облаштування Родовище (з будівніцтвом селища ТОЩО), Бурові та гірничо-прохідніцькі роботи, геофізичні та Інші Дослідження, комплекс Випробувальний робіт, технологічні Дослідження ТОЩО;
  витрати, пов 'язані з державною Експертизою та оцінкою запасів корисних копалин;
  витрати на розроблення техніко-економічних обґрунтувань, бізнес-планів, угіддя (Контрактів), концесійніх договорів на КОРИСТУВАННЯ Надрами ТОЩО;
  витрати на проектування розробки Родовище (запасів) корисних копалин;
  витрати на дорозвідку Родовище (запасів) корисних копалин, что здійснюється підпріємством после Завершення детальної розвідкі паралельно з експлуатаційними роботами в межах гірничого відводу и Які супроводжуються НАРОЩУВАННЯ запасів корисних копалин чи переведенням запасів у більш Високі категорії розвіданості (включаючі Виконання бурових, гірнічопрохідніцькіх робіт ТОЩО) Рахунок 15 148.5. Платники податку мают право ПРОТЯГ звітного року Включити до витрат будь-які витрати, пов 'язані Із проведенням реконструкції, модернізації та іншім поліпшенням свердловин, что Використовують для розробки Нафтовий та газових Родовище, у сумі, что НЕ перевіщує 10 відсотків первісної вартості окремої свердловина Рахунок 91 148.6. У разі коли діяльність, пов 'язана з розвідкою / дорозвідкою запасів (Родовище) корисних копалин, не привела до їх Відкриття або платником податку Було Прийнято решение Щодо недоцільності проведення подальшої розвідкі чі розробки таких запасів (Родовище) у зв' язку з їх Економічною недоцільністю , дозволяється Віднести Витрати із Такої розвідкі / дорозвідки чи розробки до складу витрат виробництва звітного податкового періоду такого платника податку за віключенням витрат, что були раніше віднесені до складу витрат у відповідності до пункту 138.11 статьи 138 цього розділу. При цьом балансова ВАРТІСТЬ Такої групи витрат, пов 'язана з відобутком корисних копалин, прірівнюється до нуля Рахунки 79, 44 150.1. Если результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумкамі податкового року є збиток, то сума такого Збитками підлягає включенню до витрат Першого календарного кварталу Наступний податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідкамі півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного Збитками попередня року у складі витрат таких податкових періодів наростаючім підсумком до полного погашення такого від'ємного значення На Рахунка бухгалтерського учета НЕ Відображається 153.
  153.1. 153.2. Оподаткування операцій особливого виду, у т.ч: - операцій з розрахунку в іноземній Валюті; - операцій Із пов'язаними особами; Витрати відображають на Рахунка класу 9, фінансовий результат - на 153.3.
  153.4. 153.5. 153.6. 153.7. 153.8.
  153.10.
  153.12.
  153.13. 153.14. 153.15. - Операцій Із дівідендамі;
  - Операцій з борговімі Вимоги та зобов 'язаннями;
  - Операцій з відступлення права вимоги;
  - Операцій з відчуження майна, заставленого з метою забезпечення повної суми боргової вимоги;
  - Операцій лізінгу (оренді);
  - Операцій з торговли цінними паперами, деривативами та іншімі, чем Цінні папери, корпоративними правами;
  - Операції з проведення товарообмінніх (бартерних) операцій;
  - Операції в умів Дії догоди про Розподіл ПРОДУКЦІЇ, что здійснюються з урахуванням особливая, встановленного Розділом ХУШ цього Кодексу;
  - Операції, что здійснюються за договорами управління Майном;
  - Операції Спільної ДІЯЛЬНОСТІ на территории України без создания Юридичної особини;
  - Операції во время реорганізації юридичних осіб Рахунку 79 155. Операції віробніків сільськогосподарської ПРОДУКЦІЇ Витрати відображають на Рахунка класу 9 156. Операції оподаткування страховика Витрати відображають на Рахунка класу 9 157. Операції оподаткування неприбуткових установ та організацій Витрати відображають на Рахунка класу 9 158. Оподаткування прибутку підприємств, отриманий у зв'язку Із Впровадження енергоефективних технологій Витрати відображають на Рахунка класу 9 159. Операції з безнадійної та сумнівної заборгованості Витрати візначаються розрахунково 160. Оподаткування нерезидентів Витрати візначаються розрахунково 161. СПЕЦІАЛЬНІ правила (у разі Укладення договорів Із нерезидентами) Витрати візначаються розрахунково 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання"
 1. 3.1. Поняття и віді права Спільної власності
    статьи, Скільки з м. 640 ЦК. Співвласнік мас право на виділ у натурі Частки з майна, шо є у спільній частковій власності. Если виділ Частки я Спільного майна НЕ допускається згідно із Законом або з неможливим (йдет про неподільну Річ), співвласнік, Який бажає виділу, має право на одержании від других співвласніків грошової або Іншої матеріальної компенсації вартості его Частки. Договір про
 2. § 10. Договір управління Майном
    статьи Кодексу містіть положення Щодо обмеження органів ДЕРЖАВНОЇ влади, органів влади Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, а такоже органів місцевого самоврядування буті управителями Майном, ЯКЩО Інше не встановлено законом. На перший погляд, вінятком з цього положення є положення ст. 168 ЦК (дів. такоже Декрет Кабінету Міністрів України "Про управління Майном, что є у загальнодержавній власності"), яка
 3. § 4. Судові процедури, Які застосовуються до боржника
    Статтей 53 Закону України «Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом»; пріпіняються Повноваження органів управління боржника - Юридичної особини, Повноваження органів управління передаються Керуючому санацією. Органи управління боржника ПРОТЯГ трьох днів з дня Прийняття решение про санацію та призначення керуючого санацією зобов'язані Забезпечити передачу Керуючому
 4. § 3. Класифікація господарсько - правових санкцій
    Статтей 543-544 ЦК. Наприклад, Завдання збитків покупцеві за договором поставки Було завдан в результаті невиконання контрагентами Постачальника договірніх зобов'язань. Учасник господарських відносін, Який відшкодував збитки, має право Стягнуто у порядку регресии повернути вітрачені кошти з третіх ОСІБ. Державні (комунальні) ПІДПРИЄМСТВА за наявності підстав зобов'язані Вжити ЗАХОДІВ Щодо
 5. Стаття 14. Визначення понять
    статьи 14. До об'єктів вкладень інвестіцій такоже відносять Цінні папери, Які є документами встановленої форми з відповіднімі реквізітамі, что посвідчують Грошові або Інші майнові права, візначають взаємовідносіні особини, яка їх розмістіла (бачила), и власника, та передбачають Виконання зобов'язань згідно з умів їх размещения, а такоже можлівість передачі прав, что віплівають Із ціх
 6. Стаття 39. Методи визначення та порядок! Застосування звічайної Ціни
    статьи. Звичайна ціна застосовується у разі Здійснення платники податків: а) бартерних операцій; б) операцій з пов'язаними особами; в) операцій з платники податків, что застосовують СПЕЦІАЛЬНІ режими оподаткування або Інші ставки, чем основна ставка податку на прибуток, б або не є платником цього податку, крім фізічніх ОСІБ, Які НЕ є суб'єктами підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ; г) в других
 7. Стаття 44. Вимоги до підтвердження Даних, визначених у податковій звітності
    Статтей 216 Цивільного кодексу України, платники податків вносяться відповідні Зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтей 50 цього Кодексу. 44.2. Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток вікорістовує дані бухгалтерського учета Щодо доходів та витрат з врахування Положень цього Кодексу. Платники податку на прибуток, что оподатковуються за ставкою
 8. Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)
    статьи 179 цього Кодексу. Форма спрощеної податкової декларації, что передбача пунктом 49.2 статьи 49 цього Кодексу, та порядок переходу платників податків на Подання Такої декларації встановлюються Кабінетом Міністрів України. Форма, порядок та строки Подання мітної декларації, а такоже порядок Прийняття митним органом мітної декларації візначаються з урахуванням вимог митного законодавства
 9. Стаття 56. Оскарження РІШЕНЬ Контролюючим органів
    статьи 44 цього Кодексу) ПРОТЯГ 10 календарних днів, что настають за днем Отримання платники податків податкового повідомлення-решение або Іншого решение Контролюючим органу, что оскаржується. Скарги на решение державних податкових інспекцій подаються до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Скарги на решение державних
 10. Стаття 96. Погашення податкового Боргу державних підпріємств, Які НЕ підлягають пріватізації, та КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
    Статтей є проведення, відповідно до вимог ст. 95 цього Кодексу публічного продажу внесеного в Податковий заставу майна КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ та державних підпріємств, Які НЕ підлягають пріватізації. При цьом отримай від такого продаж сума копійчаних коштів НЕ покріває суму податкового Боргу зазначеніх Видів предприятий и витрат, пов'язаних з організацією та проведенням публічніх торгів, або у
© 2014-2022  yport.inf.ua