Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 12. Основні права засуджених

1. Засуджені мають право на отримання інформації про свої права та обов'язки, про порядок і про умови відбування призначають-ченного судом виду покарання. Адміністрація установи або органу, виконуючого покарання, зобов'язана надати засудженим вказану інформацію, а також знайомити їх з змінами порядку та умов відбування покарань.
2. Засуджені мають право на ввічливе поводження з боку персоналу установи, виконуючого покарання. Вони не повинні піддаватися жорстокому або принижуючому людську гідність поводженню або стягненню. Заходи примусу до засуджених мо-гут бути застосовані не інакше як на підставі закону.
(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
3. Засуджені незалежно від їх згоди не можуть бути піддані медичним, науковим чи іншим дослідам, пов'язаним з вико-вань лікарських засобів, нових методів діагностики, профілактики і лікування захворювань, а також проведенням біомедицини-ських досліджень.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 191-ФЗ)
4. Засуджені мають право звертатися з пропозиціями, заявами та скаргами до адміністрації установи або органу, ис-виконується покарання, до вищих органів управління установами та органами, виконуючими покарання (далі - вищі органи), суд, органи прокуратури, органи державної влади та органи місцевого самоврядування , до Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації, Уповноваженого при Президентові Російської Федерації з прав дитини, уповноваженому з прав людини в суб'єкті Російської Федерації, уповноваженого з прав дитини в суб'єкт Російської Федерації, в гро-ні спостережні комісії, громадські об'єднання, а також у відповідно до міжнародних договорів Російської Федеративної-ції в міждержавні органи по захисту прав і свобод людини.
(В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 01.07.2010 N 132-ФЗ, від 30.12.2012 N 304-ФЗ)
5. Засуджені - громадяни Російської Федерації дають пояснення, ведуть листування, а також звертаються із зазначеними у частині четвертій цієї статті пропозиціями, заявами та скаргами на державну мову Російської Федерації або за їх ба-нию державною мовою суб'єкта Російської Федерації за місцем відбування покарання. Засуджені - іноземні громадяни та особи без громадянства мають право давати пояснення і вести листування, а також звертатися із зазначеними у частині четвертій цієї статті пропозиціями, заявами та скаргами рідною мовою або на будь-якому іншому мовою, якою вони володіють, а в необхідних випадках користуватися послугами перекладача . Відповіді засудженим даються мовою звернення. При відсутності можливості дати відповідь мовою звернення він дається державною мовою Російської Федерації з перекладом відповіді на мову звернення, забезпечуваним учрежде-ням або органом, виконуючим покарання.
6. Засуджені мають право на охорону здоров'я, включаючи отримання первинної медико-санітарної та спеціалізованої міді-Цінської допомоги в амбулаторно-поліклінічних або стаціонарних умовах в залежності від медичного висновку.
6.1. Засуджені мають право на психологічну допомогу, яку надають співробітниками психологічної служби виправно-го установи та іншими особами, що мають право на надання такої допомоги. Участь засуджених у заходах, пов'язаних з наданням-ем психологічної допомоги, здійснюється лише за їх згодою.
(Частина 6.1 введена Федеральним законом від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
7. Засуджені мають право на соціальне забезпечення, у тому числі на отримання пенсій та соціальних допомог, відповідно до законодавства Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25-ФЗ)
8. Для отримання юридичної допомоги засуджені можуть користуватися послугами адвокатів, а також інших осіб, які мають право на надання такої допомоги.
9. Засуджені до примусових робіт, арешту або позбавлення волі - іноземні громадяни мають право підтримувати зв'язок з дипломатичними представництвами і консульськими установами своїх держав у Російській Федерації, а громадяни держав, що не мають дипломатичних представництв та консульських установ в Російській Федерації, - з дипломатичними представництвами держав, що взяли на себе охорону їхніх інтересів, або з міждержавними органами, що займаються захистом зазначених засуджених.
(В ред. Федеральних законів від 27.12.2009 N 377-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
10. Порядок здійснення прав засуджених встановлюється цим Кодексом, а також іншими нормативними правовими ак-тами.
11. При здійсненні прав засуджених не повинні порушуватися порядок і умови відбування покарань, а також порушуватися пра-ва та законні інтереси інших осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 12. Основні права засуджених "
 1. Стаття 9. Виправлення засуджених та його основні засоби
  1. Виправлення засуджених - це формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки. 2. Основними засобами виправлення засуджених є: встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), виховна робота, суспільно корисну працю, отримання загального
 2. Стаття 150. Роздільне утримання засуджених під-ськовослужбовців
  1. Засуджені військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу містяться окремо від інших категорій засуджених військово-службовців. 2. Засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, утримуються окремо від осуж-денних військовослужбовців рядового складу. 3. Засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, утримуються окремо від засуджених військовослужбовців,
 3. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і ме-діцінскую обслуговування засуджених до арешту
  1. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній. 2. Засудженим надається медична
 4. Стаття 68. Місця відбування арешту
  1. Засуджені до арешту відбувають покарання за місцем засудження в арештних будинках. 2. Засуджений відбуває весь строк покарання, як правило, в одному арештні будинку. 3. Переклад засудженого з одного арештного дому до іншого допускається в разі його хвороби або для забезпечення його особистої безпеки, а також при інших виняткових обставин, що перешкоджають подальшому знаходженню засудженого в
 5. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  1. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а
 6. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  1. Засуджені до позбавлення волі можуть залучатися без оплати праці лише до виконання робіт з благоустрою исправи-них установ і прилеглих до них територій. 2. Засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. К
 7. Стаття 11. Основні обов'язки засуджених
  1. Засуджені мають виконувати встановлені законодавством Російської Федерації обов'язки громадян Російської Фе-ської Федерації, дотримуватися прийняті суспільстві моральні норми, вимоги санітарії та гігієни. 2. Засуджені зобов'язані дотримуватися вимог федеральних законів, що визначають порядок і умови відбування покарань, а також прийнятих відповідно до них нормативних правових
 8. Стаття 28. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
  1. На адміністрацію організацій, в яких засуджені відбувають громадські роботи, покладаються контроль за виконанням засудженими визначених для них робіт, повідомлення кримінально-виконавчих інспекцій про кількість опрацьованих годин або про ухилення засуджених від відбування покарання. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ. 3. У разі заподіяння каліцтва, пов'язаного з
 9. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  1. У виправних установах здійснюється моральне, правове, трудове, фізичне і інше виховання засуджених до позбавлення волі, що сприяє їх виправленню. 2. Виховна робота із засудженими організовується диференційовано з урахуванням виду виправної установи, терміну на-казания, умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі
 10. Стаття 149. Місця відбування арешту засудженими воєн-бовців
  Військовослужбовці, засуджені до арешту, відбувають покарання на гауптвахтах для засуджених військовослужбовців або у відповід-чих відділеннях гарнізонних
 11. Стаття 17. Повідомлення про місце відбування покарання
  Коментар до статті 17 1. Закон зобов'язує адміністрацію установ та органів, що виконують покарання, повідомити одному з родичів засудженого про його прибуття до місця відбування покарання. Не пізніше 10 днів з дня прибуття засудженого до виправної установи за його письмовою заявою одному з родичів засудженого за його вибором надсилається повідомлення із зазначенням поштового
 12. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  З засудженими військовослужбовцями командиром військової частини проводиться виховна робота з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особи засудженого військовослужбовця, а також його поведінки і ставлення до військової
 13. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  1. З засудженими до примусових робіт адміністрацією виправного центру проводиться виховна робота. 2. Активну участь засуджених до примусових робіт у проведених заходах виховного характеру заохочується і враховується при застосуванні до них передбачених статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до
 14. Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  Коментар до статті 37 Основним обов'язком засудженого є виконання вимог вироку суду, тобто не позичати заборонену посаду і не займатися забороненої діяльністю. Інші обов'язки пов'язані із здійсненням контролю за відбуванням покарання. Засуджений зобов'язаний на вимогу інспекції представляти документи, пов'язані з відбуванням покарання: довідки, характеристики з місця
 15. Стаття 187. Органи, що здійснюють контроль за пове-дением умовно засуджених
  1. Контроль за поведінкою умовно засуджених протягом іспитового строку здійснюється кримінально-виконавчими ін-спекція за місцем проживання умовно засуджених, а щодо умовно засуджених військовослужбовців - командуванням їх військових частин. 2. У порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації і нормативними правовими актами, до здійснення контролю за поведінкою