Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право
ЗМІСТ:
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013
Прийнятий
Державною Думою
18 грудня 1996
Схвалений
Радою Федерації
25 грудня 1996
(в ред. Федеральних законів від 08.01.1998 N 11-ФЗ, від 21.07.1998 N 117-ФЗ,
від 24.07. 1998 N 125-ФЗ, від 16.03.1999 N 49-ФЗ, від 09.03.2001 N 25-ФЗ,
від 20.03.2001 N 26-ФЗ, від 19.06.2001 N 85-ФЗ , від 11.06.2003 N 75-ФЗ,
від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 22.08.2004 N 122-ФЗ,
від 04.11.2004 N 129-ФЗ, від 01.02.2005 N 1-ФЗ, від 01.04.2005 N 28-ФЗ,
від 01.04.2005 N 29-ФЗ, від 09.05.2005 N 46-ФЗ, від 09.05.2005 N 47-ФЗ,
від 05.01.2006 N 8-ФЗ, від 09.01.2006 N 12-ФЗ, від 03.04.2006 N 46-ФЗ,
від 02.05.2006 N 58-ФЗ, від 30.12.2006 N 273-ФЗ, від 06.06.2007 N 91-ФЗ,
від 19.07.2007 N 142-ФЗ, від 21.07.2007 N 194-ФЗ, від 24.07.2007 N 214-ФЗ,
від 02.10.2007 N 225-ФЗ, від 01.12.2007 N 299 -ФЗ, від 03.04.2008 N 40-ФЗ,
від 14.07.2008 N 112-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 08.11.2008 N 194-ФЗ,
від 03.12.2008 N 235-ФЗ, від 22.12.2008 N 261-ФЗ, від 22.12.2008 N 271-ФЗ,
від 14.02.2009 N 23 - ФЗ, від 03.06.2009 N 106-ФЗ, від 03.06.2009 N 111-ФЗ,
від 19.07.2009 N 191-ФЗ, від 17.12.2009 N 325-ФЗ, від 27.12. 2009 N 377-ФЗ,
від 21.02.2010 N 16-ФЗ, від 29.03.2010 N 33-ФЗ, від 29.03.2010 N 36-ФЗ,
від 05.04.2010 N 46-ФЗ, від 05.04.2010 N 56-ФЗ, від 01.07.2010 N 132-ФЗ,
від 28.12.2010 N 404-ФЗ, від 07.02.2011 N 4-ФЗ, від 07.02.2011 N 5-ФЗ,
від 06.04.2011 N 66-ФЗ, від 27.06.2011 N 159-ФЗ, від 06.11.2011 N 294-ФЗ,
від 03.12.2011 N 378-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ, від 29.02.2012 N 14-ФЗ,
від 01.04.2012 N 25-ФЗ, від 03.05.2012 N 45-ФЗ, від 01.12.2012 N 208-ФЗ,
від 30.12.2012 N 304-ФЗ, від 30.12.2012 N 313-ФЗ, від 05.04.2013 N 59-ФЗ,
від 07.06.2013 N 121-ФЗ)
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Цілі і завдання кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації
Стаття 2. Структура і зміст кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації
Стаття 3. Кримінально-виконавче законодавець-ство Російської Федерації та міжнародно-правові акти
Стаття 4. Нормативні правові акти з питань виконання покарань
Стаття 5. Дія кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації щодо засуджених військовослужбовців
Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
Стаття 7. Підстави виконання покарань та примі-вати інших заходів кримінально-правового характеру
Стаття 8. Принципи кримінально-виконавчого зако -нодательства Російської Федерації
Стаття 9. Виправлення засуджених та його основні засоби
Глава 2. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАСУДЖЕНИХ
Стаття 10. Основи правового становища засуджених
Стаття 11. Основні обов'язки засуджених
Стаття 12. Основні права засуджених
Стаття 13. Право засуджених на особисту безпеку -ність
Стаття 14. Забезпечення свободи совісті і свободи віросповідання засуджених
Стаття 15. Звернення засуджених та порядок їх роз-гляду
Глава 3. УСТАНОВИ ТА ОРГАНИ, виконував на-Казань, І КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЮ
Стаття 16. Установи та органи, які виконують покарання
Стаття 17. Повідомлення про місце відбування наказа-ня
Стаття 18. Застосування до засуджених заходів медицин-ського характеру
Стаття 18.1. Оголошення розшуку і здійснення оперативно-розшукової діяльності при виконанні наказа-ний, не пов'язаних з ізоляцією засуджених від суспільства
Стаття 19. Контроль органів державної вла-сти
Стаття 20. Судовий контроль
Стаття 21 . Відомчий контроль
Стаття 22. Прокурорський нагляд за дотриманням за-конів адміністрацією установ і органів, які виконують на-казания
Стаття 23. Участь громадських об'єднань у здійсненні громадського контролю за забезпеченням прав людини. Сприяння громадських об'єднань у роботі установ і органів, що виконують покарання
Стаття 24. Відвідування установ та органів, виконавчої-няющих покарання
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ II. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З Ізола-цією засудженого від суспільства
Глава 4. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ обовяязково РОБІТ
Стаття 25. Порядок виконання покарання у вигляді орга-тільних робіт
Стаття 26. Умови виконання та відбування наказа-ня у вигляді обов'язкових робіт
Стаття 27. Обчислення строку обов'язкових робіт
Стаття 28. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
Стаття 29. Відповідальність засуджених до орга-тільних роботам
Стаття 30. Злісне ухилення від відбування обов'яз-ково робіт
Глава 5. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ
Стаття 31. Порядок виконання покарання у виді штрафу
Стаття 32. Злісне ухилення від сплати штрафу
Глава 6. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
Стаття 33. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися оп-ределенной діяльністю
Стаття 34. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких працюють засуджені
Стаття 35. Обов'язки органів, правомочних анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю
Стаття 36. Обчислення строку позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
Стаття 37 . Обов'язки засудженого до позбавлення пра-ва обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю
Стаття 38. Відповідальність за невиконання при-говору суду про позбавлення права займати певні повинно-сті чи займатися певною діяльністю
Глава 7. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ
Стаття 39. Порядок виконання покарання у виді исправи-них робіт
Стаття 40. Умови відбування виправних ра-бот
Стаття 41. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 42. Обчислення строку виправних робіт
Стаття 43. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до виправних робіт
Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заро-бітної плати засуджених до виправних робіт
Стаття 45. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 46. Відповідальність за порушення порядку та умов відбування виправних робіт і за злісне ук-лоненіе від їх відбування
Глава 8. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ обмежимо-НИЯ СВОБОДИ
Стаття 47. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 47.1. Порядок виконання покарання у виді ограни-чення свободи
Стаття 48. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Феде-ральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 49. Обчислення строку обмеження волі
Стаття 50. Порядок відбування покарання у вигляді ог-раничения свободи
Стаття 51. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Феде-ральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 52. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 53. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої ін-спекції
Стаття 55. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Феде-ральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 56. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 57. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
Стаття 58. Відповідальність за порушення порядку та умов відбування покарання у вигляді обмеження свободи і за ухилення від його відбування
Стаття 59. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими нака-зания у вигляді обмеження волі
Глава 8.1. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПРИМУСОВИХ РОБІТ
Стаття 60.1. Місця відбування примусових робіт
Стаття 60.2. Направлення засуджених до примусової тельним роботам до місця відбування покарання
Стаття 60.3 . Обчислення строку примусових ра-бот
Стаття 60.4. Порядок відбування примусових робіт
Стаття 60.5. Матеріально-побутове забезпечення здій-ждения до примусових робіт
Стаття 60.6. Медико-санітарне забезпечення осуж-денних до примусових робіт
Стаття 60.7. Працевлаштування засуджених до прин-дітельного роботам
Стаття 60.8. Умови праці засуджених до примусової тельним роботам
Стаття 60.9. Обов'язки адміністрацій організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт
Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусовим роботам
Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
Стаття 60.12. виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
Стаття 60.13. Заходи заохочення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
Стаття 60.14. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
Стаття 60.15. Порушення порядку і умов відбувши-ня примусових робіт
Стаття 60.16. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до примусових робіт
Стаття 60.17. Ухилення від відбування примусової тільних робіт
Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
Стаття 60.19. Технічні засоби нагляду і кон-тролю
Стаття 60.20. Матеріальна відповідальність осу-ждения до примусових робіт
Стаття 60.21. Обов'язкове соціальне страхування засуджених до примусових робіт
Глава 9. ВИКОНАННЯ ДОДАТКОВИХ ВИДІВ НА-Казань
Стаття 61. Виконання вироку суду про позбавлення спеці-ального, військового або почесного звання, класного чину і дер-жавних нагород
Стаття 62 . Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 63. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 64. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 65. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 66. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 67. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ .
Розділ III. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ АРЕШТУ
Глава 10. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ АРЕШТУ
Стаття 68. Місця відбування арешту
Стаття 69. Порядок і умови виконання покарання у вигляді арешту
Стаття 70. Залучення до праці засуджених до арешту
Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, применяе-мі до засуджених до арешту
Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і ме-діцінскую обслуговування засуджених до арешту
Розділ IV . ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Глава 11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Стаття 73. Місця відбування позбавлення волі
Стаття 74. Види виправних установ
Стаття 75. Направлення засуджених до позбавлення сво-боди для відбування покарання
Стаття 75.1. Направлення засуджених в колонію-поселення
Стаття 76. Переміщення засуджених до позбавлення сво-боди
Стаття 77. Залишення засуджених до позбавлення сво-боди в слідчому ізоляторі або тюрмі для виконання робіт з господарського обслуговування
Стаття 77.1. Залучення засуджених до позбавлення волі до участі в слідчих діях або судовому розгляді
Стаття 77.2. Строки тримання під вартою засуджений-них до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відпові- венности по іншій справі
Стаття 78. Зміна виду виправної уста-дення
Стаття 79. Прийом засуджених до позбавлення волі до виправних установ
Стаття 80. Роздільне тримання засуджених до ли-шению волі у виправних установах
Стаття 81. Відбування засудженими до позбавлення волі всього терміну покарання в одному виправному закладі
Стаття 81.1 . Реєстраційний та міграційний облік за місцем перебування засуджених до позбавлення волі
Глава 12. РЕЖИМ У ВИПРАВНИХ УСТАНОВАХ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Стаття 82. Режим у виправних установах і його основні вимоги
Стаття 83. Технічні засоби нагляду і контролю
Стаття 84. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях
Стаття 85. Режим особливих умов у виправних установах
Стаття 86. Заходи безпеки і підстави їх примі-вати
 Глава 13. УМОВИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИПРАВНИХ УСТАНОВАХ
Стаття 87. Умови відбування покарання засудженими до позбавлення волі
Стаття 88. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої необхідності
Стаття 89. Побачення засуджених до позбавлення волі
Стаття 90. Одержання засудженими до позбавлення сво-боди посилок, передач і бандеролей
Стаття 91. Листування засуджених до позбавлення свобо-ди, перекази грошових коштів
Стаття 92. Телефонні розмови засуджених до ли-шению свободи
Стаття 93. Прогулянки засуджених до позбавлення волі
Стаття 94. Перегляд засудженими до позбавлення волі кінофільмів і телепередач, прослуховування радіопередач
Стаття 95. Придбання та зберігання засудженими до позбавлення волі літератури і письмового приладдя
Стаття 96. Умови та порядок пересування засуджений-них до позбавлення волі без конвою або супроводу
Стаття 97. Виїзди засуджених до позбавлення волі за межі виправних установ
Стаття 98. Обов'язкове державне соціаль-ве страхування і пенсійне забезпечення засуджених до лише-нию свободи
Стаття 99. Матеріально-побутове забезпечення осуж-денних до позбавлення волі
Стаття 100. Особливості матеріально-побутового забезпечення засуджених вагітних жінок, засуджених кор-мящіх матерів і засуджених жінок, які мають дітей
Стаття 101. Медико-санітарне забезпечення осуж-денних до позбавлення волі
Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
 Глава 14. ТРУД, ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі
Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
Стаття 108. Професійна освіта і про-професійна підготовка засуджених до позбавлення волі
 Глава 15. ВИХОВНИЙ ВПЛИВ НА осужен-денних ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
 Стаття 111. Втратила чинність. - Федеральний закон від 07.12.2011 N 420-ФЗ.
Стаття 112. Загальна освіта засуджених до позбавлення волі
Стаття 113. Заходи заохочення, що застосовуються до осуж-денним до позбавлення волі
Стаття 114. Порядок застосування заходів заохочення до засуджених до позбавлення волі
Стаття 115. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до позбавлення волі
Стаття 116. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання засудженими до позбавлення волі
Стаття 117. Порядок застосування заходів стягнення до засуджених до позбавлення волі
Стаття 118. Умови утримання засуджених до лише-нию свободи в штрафних ізоляторах, приміщеннях камерного типу, єдиних приміщеннях камерного типу і одиночних камерах
Стаття 119. Посадові особи виправних уч-нов, які застосовують заходи заохочення і стягнення до осуж-денним до позбавлення волі
 Глава 16. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У ВИПРАВНИХ УСТАНОВАХ РІЗНИХ ВИДІВ
Стаття 120. Виправні колонії загального режиму
Стаття 121. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях загального режиму
Стаття 122. Виправні колонії суворого ре-жиму
Стаття 123. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях суворого режиму
Стаття 124. Виправні колонії особливого режі-ма
Стаття 125. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях особливого режиму
Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
Стаття 127. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях особливого режиму для засуджених, від-бувають довічне позбавлення волі
Стаття 128. Колонії-поселення
Стаття 129. Умови відбування позбавлення волі в колоніях-поселеннях
Стаття 130. Тюрми
Стаття 131. Умови відбування позбавлення волі в тюрмах
 Глава 17. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ у виховних колоніях
Стаття 132. Виховні колонії
Стаття 133. Умови відбування позбавлення волі у виховних колоніях
Стаття 134. Заходи заохочення, що застосовуються до осуж-денним до позбавлення волі у виховних колоніях
Стаття 135. Особливості застосування заходів заохочення до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
Стаття 136. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до позбавлення волі у виховних колоніях
Стаття 137. Порядок застосування заходів стягнення до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
Стаття 138. Посадові особи виховної колонії, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених
Стаття 139. Залишення у виховних колоніях засуджених до позбавлення волі, які досягли повноліття
Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
Стаття 141. Організація навчально-виховного процесу
Стаття 142. Участь громадських об'єднань у роботі виховних колоній
 Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИГЛЯДІ ограни-чения Для військовослужбовців, арешт і утримання в дисциплінарному ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ СТОСОВНО ЗАСУДЖЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
 Глава 18. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ПО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Стаття 143. Порядок і умови виконання покарання у ви-де обмеження по військовій службі
Стаття 144. Утримання із грошового утримання осу-дженого військовослужбовця
Стаття 145. Переміщення засудженого військовослуж-ного по службі
Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
Стаття 147. Припинення виконання покарання у ви-де обмеження по військовій службі
Стаття 148. Звільнення від покарання у вигляді обмеженням по військовій службі або заміна його засудженому військово-службовцю, який звільняється з військової служби
 Глава 19. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ АРЕШТУ СТОСОВНО ЗАСУДЖЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Стаття 149. Місця відбування арешту засудженими воєн-бовців
Стаття 150. Роздільне утримання засуджених під-ськовослужбовців
Стаття 151. Направлення засуджених військовослуж бовців на гауптвахту
Стаття 152. Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями
Стаття 153. Заходи заохочення і стягнення, применяе-мі до засуджених військовослужбовців
Стаття 154. Особливості правового становища осуж-денних військовослужбовців
 Глава 20. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ містить-НИЯ У дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
Стаття 155. Місця відбування вмісту в дисциплинар-ної військової частини
Стаття 156. Режим у дисциплінарної військовій частині
Стаття 157. Особливості режиму у дисциплінарної військовій частині
Стаття 158. Побачення засуджених військовослужбовців
Стаття 159. Одержання засудженими військовослуж-ські посилок, передач і бандеролей
Стаття 160. Листування засуджених військовослужбовців
Стаття 161. Придбання засудженими військовослужбовцями продуктів харчування і предметів першої необхідності
Стаття 162. Короткострокові виїзди засуджених під-ськовослужбовців за межі дисциплінарної військової частини
Стаття 163. Військова підготовка засуджених військово-службовців
Стаття 164. Праця засуджених військовослужбовців
Стаття 165. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
Стаття 166. Зміна умов відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
Стаття 167. Заходи заохочення, що застосовуються до осуж-денним військовослужбовцям
Стаття 168. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним військовослужбовцям
Стаття 169. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення
Стаття 170. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців
Стаття 171. Залік часу перебування засуджених військовослужбовців у дисциплінарній військовій частині в загальний строк військової служби
 Розділ VI. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ наказ-НИЯ. Допомоги засудженим, звільняються від ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, І КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ
 Глава 21. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
Стаття 172. Підстави звільнення від відбування нака-зания
Стаття 173. Припинення відбування покарання і по-рядок звільнення
Стаття 173.1. Встановлення адміністративного нагляду щодо особи, що звільняється з місць позбавлення волі
Стаття 174. Звільнення засуджених військовослуж бовців від відбування покарання
Стаття 175. Порядок звернення з клопотанням і направлення подання про звільнення від відбування покарання або про заміну невідбутої частини покарання більш м'я-ким видом покарання
Стаття 176. Порядок звернення з клопотанням про помилування
Стаття 177. Відстрочка відбування покарання засуджений-ним
Стаття 178. Контроль за дотриманням умов відстрочки відбування покарання
Стаття 178.1. Відстрочка відбування покарання осуж-денним, визнаним у встановленому порядку хворим нарко-манією, і контроль за дотриманням умов відстрочки відбувши-ня покарання
Стаття 179. Правове становище осіб, які відбули на-Казань
 Глава 22. Допомоги засудженим, звільняються від ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, І КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ
Стаття 180. Обов'язки адміністрації установ, ис-виконується покарання, щодо сприяння у трудовому і побутовому влаштуванні звільняються засуджених і в застосуванні до них заходів медичного характеру
Стаття 181. Надання допомоги засудженим, звільняються-даємо від відбування покарання
Стаття 182. Права звільняються засуджених на трудове і побутове влаштування та інші види соціальної допомоги
Стаття 183. Контроль за особами, звільненими від відбування покарання
 Розділ VII. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ СМЕРТІ-ІНШОЇ КАРІ
 Глава 23. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ СТРАТИ
Стаття 184. Загальні положення виконання покарання у ви-де смертної кари
Стаття 185. Правове становище засудженого до страти
Стаття 186. Порядок виконання смертної кари
 Розділ VIII. КОНТРОЛЬ ЗА умовно засуджених
 Глава 24. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДІНКОЮ УМОВНО ЗАСУДЖЕНИХ
Стаття 187. Органи, що здійснюють контроль за пове-дением умовно засуджених
Стаття 188. Порядок здійснення контролю за по-веденням умовно засуджених
Стаття 189. Обчислення іспитового строку
Стаття 190. Відповідальність умовно засуджених
 Кримінально-процесуальне право:
 1. Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року - 2013
 2. Верховна Рада України / Верховна Рада України. Кримінальний процесуальний кодекс України - 2012 рік
 3. А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 № 4651-VI. - 2012 рік
 4. А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - 2011 рік
 5. Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011 - 2011 год
 6. Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний) - 2010 рік
 7. В.А. Гуреєв. Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів" - 2010 рік
 8. B.I. Тертішніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар - 2007
 9. Я.І. Гилинский. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень». - 2004
 10. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник - 2003
 11. Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник. - 1997 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua