Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

13.1. Поняття і види джерел права


Право як складне соціальне явище, крім своєї внутрішньої структури, має певні форми зовнішнього вираження. Під зовнішньою формою права розуміються юридичні джерела, формально закріплюють правові приписи, адресовані учасникам правовідносин. Однак крім формальних (юридичних) джерел право має й інші витоки його формування, тобто систему факторів, що характеризують його зміст і форми вираження.
Джерело - це основні початку, вихідні положення. Зазвичай розрізняють джерела права в широкому сенсі і у вузькому сенсі слова, хоча в навчальній літературі є й інші класифікації джерел права: у матеріальному сенсі, в ідеологічному сенсі і в формально-юридичному сенсі. У науковій літературі дискусійним залишається також питання про те, які, крім формально-юридичних джерел, є ще джерела права.
Існуючі різні розбіжності у трактуванні поняття "джерело права" пояснюється різними підходами до праворозуміння (соціальної природи і сутності права). Якщо в основі праворозуміння лежить нормативістський підхід, то зазвичай під джерелами права розуміють волю законодавця, тобто правотворчу діяльність держави. При природно-правовому підході джерелами права вважають принципи свободи, рівності і справедливості, яким має слідувати позитивне (законодавче) право.
Термін "джерело права" може мати кілька значень. У сенсі технічного терміна під джерелом права розуміються способи вираження юридичних норм, що діють у кожному суспільстві. Це нормотворча діяльність держави та уповноважених ним організацій, а в окремих випадках - всього народу (референдум), результатом якої є створення правових норм. У нормативних юридичних актах виражається воля законодавця, і що містяться в них правові приписи носять загальнообов'язковий характер. З іншого боку, під джерелами права можуть бути зрозумілі і засоби пізнання самого права, тобто те, звідки ми черпаємо наші знання про право (наприклад, історичні пам'ятники права, звід звичаїв, тексти законів, юридична практика і т.д.).
Джерелами права можуть бути й об'єктивні чинники матеріального характеру, що визначають сам зміст правових норм. Це такі матеріальні умови життя суспільства, як система економічних відносин, рівень розвитку економіки, форми власності, матеріальні умови життя людей. Поява і дія права обумовлено не тільки матеріальними, але й духовними умовами суспільного життя. До культурно-історичних факторів, що визначає виникнення і розвиток права, можна віднести рівень розвитку правосвідомості та правової культури суспільства, рівень цивілізованості громадських і державних інститутів. Існуючий рівень правової культури суспільства - це показник, що відображає місце і роль права в житті суспільства. Правова культура - це не тільки знання юридичних норм, а й шанобливе ставлення до права і правосуддя. Духовної передумовою появи та існування права також є усвідомлення людиною своєї індивідуальності, самостійності, власної сутності.
Ідейно-теоретичними джерелами права є уявлення і погляди відомих вчених політико-правової думки про свободу і рівність, справедливе право, правах і свободах особистості, поділ влади, правовій державі, світовому правопорядку та ін Правові ідеї втілюють у собі усвідомлення людьми своїх інтересів у праві. Прихильники природного права бачать в природі (джерелі) права якість самої особистості, її природні невідчужувані права і свободи. Відомий вітчизняний вчений-юрист П.І. Новгородцев вважав природне право якістю вічного, невід'ємного права людської особистості, що має моральну природу і характер абсолютної цінності (1). Право, яке виходить від держави, від державної влади шляхом встановлення або визнання правил поведінки і формально закріплюється в різних актах та інших джерелах, представники природно-правових концепцій називають позитивним, позитивним чи об'єктивним правом.
---
(1) Новгородцев П.І. Твори. М., 1995. С. 6.
Якщо говорити про природу права, то необхідно мати на увазі, що під джерелами права розуміються природні невід'ємні права і свободи людини і громадянина. Всі відомі історії перші або ранні юридичні акти вже закріплювали права і свободи особистості. Наприклад, Велика хартія вольностей 1215 закріплювала положення про те, що жоден вільна людина не може бути укладений у в'язницю, вигнаний з країни, позбавлений імені інакше як за вироком, винесеним рівними по положенню суддями і за законами країни. Аналогічні положення містять знаменитий Habeas Corpus act 1679, французька Декларація прав людини і громадянина 1789 року і т.д. Конституція США 1787 з її десятьма поправками, складовими Білль про права, закріпила природні права людини і оголосила їх найвищою цінністю в суспільстві. Лише в XX столітті загальний розвиток світової цивілізації, особистісного начала в культурі, розуміння самоцінності і унікальності людини, її основних прав і свобод призвели до того, що право в демократичних державах стало цивілізованим засобом регулювання суспільних відносин, стало інструментом захисту всіх і кожного. Основні права і свободи людини і громадянина закріплюються в міжнародно-правових актах, вони стають ядром конституцій цивілізованих демократичних держав.
Конституція Російської Федерації (гл. 2) містить цілий розділ про права і свободи людини і громадянина, що говорить про універсальність цих прав. Конституція визнає, що "основні права і свободи людини є невідчужуваними і належать кожному від народження". Це принципове положення Основного Закону стосується походження основних прав і свобод. Людина має основні права і свободи від народження, а не від держави, яка, якщо дотримуватися етатистських теорій, може "дарувати" права і свободи за своєю "милості" або віднімати їх за своїм уподобанням. Це - примітивний підхід, що ставить в центр всієї правової і політичної системи не особистість людини з його невідчужуваними правами і свободами, а держава. "Людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави" - такий основний дух нової Конституції Російської Федерації, яка проголосила Росію демократичною та правовою державою.
У вітчизняній юриспруденції під "джерелами права" зазвичай розуміються зовнішні форми вираження (встановлення) правових норм. Поняття "форма права" і "джерело права" тісно взаємопов'язані, але не тотожні. Якщо об'єднати ці поняття, то вийде, що джерелом права є воля законодавця, хоча насправді це не так. Тоді спотворюється дійсна природа права, його соціальна сутність. Форма права показує, як зміст права виражено зовні, тобто зовнішнє вираження правових норм, а джерело права - витоки формування права, система факторів, що обумовлюють його зміст і форми вираження.
Якщо ми ототожнюємо поняття "джерело права" і "форма права", то виходить, що змішуємо поняття позитивного права як "сукупності формально визначених і загальнообов'язкових правил поведінки" з поняттям про те, звідки ми беремо наші знання про право і чим визначається сам зміст юридичних норм. Звичайно, в позитивному праві закріплюється ознака загальнообов'язковості правових норм. Однак це не означає, що змістом права є воля законодавця (державної влади). Угледіти джерело права в державі, його влади - це значить, вважати право силою в руках державної влади. Тоді держава може підпорядкувати собі всі верстви суспільства і його інститути. Держава не створює право, а надає йому певну форму. Роль держави в правовому розвитку суспільства полягає в тому, щоб створювати умови для нормального функціонування і розвитку правових інститутів. А. Шопенгауер писав: "Ті, які разом зі Спінозою заперечують, що поза держави може існувати яке б то не було право, змішують кошти до здійснення права з самим правом. Охорона права, зрозуміло, позначена тільки в державі, але саме право існує незалежно від останнього, бо насильство може тільки придушити його, але не знищити. Ось чому держава - це не що інше, як охоронне установа, що стало необхідним внаслідок тих незліченних посягань, яким піддається людина і які він в змозі відображати не поодинці, а в союзі з іншими людьми "(2).
---
(2) Шопенгауер А. Вибрані твори. М., 1992. С. 139.
Під джерелами права в формально юридичному значенні розуміються зовнішні форми вираження правових норм. Форма права - це спосіб вираження правової норми зовні, офіційного буття правової норми, спосіб офіційної фіксації. В системі норм права слід розрізняти внутрішню і зовнішню форми. Внутрішня форма системи права - це, по-перше, формальна визначеність самої правової норми, в якій закріплюються міра свободи, масштаб поведінки суб'єкта права, і, по-друге, структура (будова) системи права, тобто внутрішня організація правових норм по галузях і інститутам права відповідно з характером регульованих ними суспільних відносин і методом правового регулювання. Система норм права - це його внутрішня узгодженість і єдність у функціональній діяльності.
Під зовнішньою формою права розуміються способи встановлення (вираження) правових норм, що встановлюються державою або санкціоніруемая ім. Тільки під зовнішньою формою правові норми одержують юридичну силу і мають загальнообов'язковий характер. Таким чином, під джерелом права в юридичному сенсі слід розуміти зовнішню форму вираження правових норм, через яку її нормативний зміст отримує формальну визначеність і общеобязательность.
У сучасних державах основними джерелами офіційного вираження і закріплення норм позитивного права є:
- закони та інші нормативно-правові акти, прийняті компетентними органами державної влади та управління або всенародним голосуванням (референдумом);
- загальновизнані принципи і норми міжнародного права;
- юридичний прецедент (судовий і адміністративний);
- релігійні джерела (священні писання, книги, трактати);
- правовий звичай;
- нормативний правовий договір;
- доктрина, або юридична наука.
1. Найчастіше правові норми містяться в державних правових актах. Нормативний правовий акт є найбільш поширеним і основним джерелом права, в якому містяться норми права, встановлені або визнані державою. Як основне джерело права нормативно-правовий акт належить до романо-германської правової системи. Нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий документ, створюваний в результаті нормотворчої діяльності органів державної влади та управління або всенародним волевиявленням (референдумом), в якому містяться норми права.
Нормативно-правовий акт характеризується наступними основними ознаками. По-перше, він має державно-владний характер, тому що виходить від держави. Нормативно-правовий акт створюється в результаті нормотворчої діяльності органів держави. Держава в особі компетентних органів забезпечує реалізацію правових розпоряджень, які у нормативно-правових актах. Держава також здійснює примусове вплив на суб'єктів правовідносин, що порушують встановлені правові приписи. Нормативно-правовий акт є одностороннім актом висловлювання державної волі, і цим відрізняється від нормативних договорів та судових прецедентів.
По-друге, нормативно-правовий акт приймається з дотриманням певної процедури. Так, наприклад, Регламент Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації встановлює порядок внесення законопроектів та їх розгляд у Державній Думі. Стаття 116 цього Регламенту закріплює положення, що "розгляд законопроектів Державною Думою здійснюється в трьох читаннях". Прийнятий федеральний закон направляється на розгляд Ради Федерації. Схвалений Радою Федерації федеральний закон підписує Президент Російської Федерації та оприлюднює його.
По-третє, нормативно-правовий акт має заздалегідь встановлену юридичну силу і займає певне місце в ієрархії системи законодавства. Всі нормативно-правові акти поділяються на закони та підзаконні нормативно-правові акти. Вищою юридичною силою володіють закони держави по відношенню до підзаконним нормативним правовим актам. У законах містяться основоположні принципи, базові положення щодо основних питань регулювання державно-правового життя. А підзаконний нормативно-правовий акт - це акт, виданий відповідно до закону і не суперечить йому.
По-четверте, нормативно-правовий акт має чіткі тимчасові, просторові і суб'єктні межі дії. Нормативно-правовий акт набирає чинності з моменту його опублікування, якщо інше не обумовлено в самому нормативному акті, а втрачає юридичну силу з моменту скасування даного акту і прийняття нового. Просторове дію нормативно-правового акта зв'язується з їх розповсюдженням на території держави. Територіальні межі дії нормативно-правових актів проявляються в юрисдикції держави. Суб'єктні межі дії нормативно-правового акта означають поширення нормативних вимог на тих учасників правовідносин, кому вони адресовані.
  По-п'яте, в нормативно-правових актах містяться правила поведінки загального характеру, що володіють державної обов'язковістю. Тому нормативно-правові акти слід відрізняти від індивідуальних юридичних актів, які не є джерелами права. Індивідуальні юридичні акти - це акти державних органів, недержавних організацій, посадових осіб, які веліли певні юридичні наслідки для конкретних суб'єктів правовідносин (постанова про накладення штрафу, договір купівлі-продажу, акт про реєстрацію шлюбу і т.д.). Серед індивідуальних правових актів виділяють і так звані правозастосовні акти. Вони являють собою рішення по конкретній юридичній справі і адресуються конкретним фізичним або юридичним особам (вирок або рішення суду, указ або наказ про призначення на посаду і т.д.). Ці акти відносяться до конкретних життєвих ситуацій, мають одноразове застосування і обов'язкові для виконання тільки для тих, кому вони адресовані. Індивідуальні юридичні акти є важливим і необхідним засобом реалізації загальних приписів правових норм, що містяться в нормативно-правових актах. Їх здійснення забезпечується компетентними органами держави.
  Класифікацію нормативно-правових актів можна провести по різних підставах: за юридичною силою; за обсягом і характером дії; за змістом; по суб'єктах, їх видає. За юридичною силою всі нормативно-правові акти поділяються на закони та підзаконні акти. Юридична сила нормативно-правового акта визначає їх місце і значимість у системі державного нормативного регулювання. За обсягом і характером дії нормативно-правові акти поділяються: на акти загальної дії, які поширюються на всю територію держави; на акти обмеженої дії, які поширюються тільки на частину території або на строго певний контингент осіб, що знаходяться на даній території; на акти виняткового дії , які реалізуються лише за наступі виняткових обставин (надзвичайних ситуацій, воєнних дій, стихійних лих). За суб'єктам нормотворчої діяльності нормативно-правових актів можна поділити на акти законодавчої влади (закони); акти виконавчої влади (підзаконні акти); акти судової влади (юрисдикційні акти загального характеру).
  2. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права мають пріоритет перед законами або іншими джерелами внутрішньодержавного права. Відповідно до ч. 4 ст. 15 Конституції Російської Федерації "загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору". Дане положення Конституції РФ передбачає пряму дію норм міжнародного права у разі їх суперечності нормам національного права. Так ст. 69 Основного Закону закріплює, що "Російська Федерація гарантує права корінних нечисленних народів відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів Російської Федерації".
  Правовими наслідками проголошення пріоритету міжнародного права перед національним законодавством є, по-перше, те, що правозастосовні органи, в тому числі Конституційний Суд Російської Федерації і суди загальної юрисдикції, в межах їх компетенції мають право і зобов'язані застосовувати норми міжнародного права при розгляді конкретних справ у випадках , визначених законодавством. З іншого боку, фізичні та юридичні особи на основі даного конституційного положення мають право звернутися до норм міжнародного права з метою захисту своїх прав.
  Конституційний Суд Російської Федерації, розглядаючи конкретні справи, вельми часто обгрунтовує свої рішення посиланнями на загальновизнані принципи і норми міжнародного права, що відносяться до прав і свобод людини і громадянина.
  3. Юридичний прецедент створюється в тих випадках, коли в силу невизначеності або суперечливості нормативних приписів суд створює нові норми права внаслідок виявлених прогалин у праві за відсутності відповідного нормативно-правового акту. Розрізняють судовий і адміністративний прецеденти. В даний час правовий прецедент є одним з основних джерел права там, де діє англосаксонська правова система (в Англії, США, Канаді, Австралії, Індії), і має місце в тих випадках, коли загальнообов'язкова сила надається рішеннями суду по конкретній справі і таке рішення стає загальнообов'язковим для інших аналогічних справ. В основі створення судового прецеденту лежить принцип, згідно з яким суд не може відмовити будь-кому в правосудді через відсутність відповідного закону. Суд зобов'язаний винести рішення по такій справі, і воно згодом приймається за загальне обов'язкове правило при вирішенні всіх аналогічних справ.
  Якщо існує прецедент, то судова практика може виробити норми права. Принцип прецеденту означає, що суд керується накопиченої практикою. Акти судової практики узагальнюються вищими судовими органами і дають роз'яснення з ним.
  Вищі органи судової влади створюють в межах своєї компетенції нові правові норми з метою керівного роз'яснення застосування законодавства з питань, що виникають при практичному вирішенні юридичних справ або ж при суперечності нормативних актів конституції держави, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права. Нормотворча діяльність судової влади заснована на конституційних принципах і її повноваженнях, закріплених у законодавстві.
  Прецедентні норми найбільш наближені до конкретних життєвих ситуацій. Отже, ці норми можуть повніше відображати регульовані ними суспільні відносини, ніж абстрактні норми закону.
  4. Священні релігійні книги (Талмуд, Біблія, Коран) є одним із стародавніх джерел права і зберігають своє значення в традиціоналістських правових системах. У них містяться релігійні норми, які визнаються державою в якості загальнообов'язкових. В даний час релігійні тексти як джерела права найбільш характерні для мусульманського права, що є відмінною особливістю даної правової системи. Мусульманська правова система бере свій початок в Корані - зборах висловів пророка Мухаммеда, посланих йому Аллахом. Юридичні положення ми знаходимо в строфах Корану (мусульманські юристи називають їх "правовими строфами"). Це строфи (їх певну кількість), які встановлюють особистий статус (їх 70), строфи, що стосуються "цивільного права" (також 70), строфи кримінально-правового характеру (30), строфи, які регламентують судову процедуру (13), "конституційні" строфи (10), строфи, що стосуються економіки та фінансів (10), і, нарешті, строфи, що відносяться до "міжнародному праву" (25) (3). Другим за значимістю джерелом мусульманського права є Сунна - збірник переказів про пророка Мухаммеда, його діях і висловлюваннях. Третім джерелом мусульманського права вважається иджма (або єдина угода мусульманського суспільства), яка використовується для поглиблення і розвитку легального тлумачення божественних джерел. Четвертий джерело - кияс, чи судження за аналогією. Кіяс стає легітимним завдяки Корану і Сунні.
  ---
  (3) Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності / Пер. з франц. В.А. Туманова. М., 1996. С. 312.
  5. Юридичний звичай - один з найбільш древніх джерел позитивного права. Він був поширений в епохи Стародавнього світу і середньовіччя (Закони Хаммурапі, Закони XII таблиць, Закони Ману, Руська Правда, Салічна Правда і т.д.). Юридичний звичай - це історично сформоване, вкорінене в результаті постійного й однакового застосування правило поведінки, і завдяки цьому стало стійкою нормою поведінки, санкціоноване потім державою. Правовий звичай - це таке правило поведінки, в якому міститься відсилання до законодавства. Однак у сучасних умовах роль правового звичаю як джерела права невелика, і він зберігає свою значимість лише в тих випадках, коли закон відсилає до звичаєм, відводячи йому певну сферу правового регулювання.
  Не кожен звичай виступає як джерело права. Джерелом права є тільки правовий звичай. У чому ж полягає відмінність правового звичаю від простого звичаю, що не має юридичного значення? Правовим звичай стає тоді, коли в законодавстві держави міститься посилання на нього і держава надає йому обов'язкову юридичну силу. Тому відмінна особливість правового звичаю полягає в тому, що він санкціонований державою і йому притаманні ті ж ознаки, що і правовій нормі. Тобто правило поведінки, укладену в юридичному звичаї, надаючи відому частку зовнішньої свободи одним особам, відповідним чином обмежує зовнішню свободу інших осіб (4). Якщо правило поведінки, що міститься у звичаї, включено в законодавчий акт, то в даному випадку це буде вже не правовий звичай, а правова норма нормативно-правового акту.
  ---
  (4) Трубецкой Е.Н. Енциклопедія права. СПб., 1998. С. 80.
  Англія - країна, де звичаям (custom) надається найбільше значення. Тут писане законодавство будується на звичаях, і вони можуть бути навіть джерелом конституційного права. Англійські звичаї рятують Англію від англійських правових законів. При цьому законодавець повинен добре знати звичаї країни.
  6. Договори нормативно-правового змісту. Нормативний правовий договір як джерело права визнається у всіх правових системах. У розвиненому громадянському суспільстві він стає чи не головною юридичною формою, визначальною права та обов'язки його суб'єктів. Нормативні договори не тільки встановлюють права та обов'язки учасників правовідносин, але і можуть бути спрямовані на встановлення загальнообов'язкових правил поведінки, адресованих суб'єктам права на невизначений час. Нормативний договір дуже розвинений в галузі міжнародних відносин. Міжнародний договір - це угода між державами, що встановлює загальне правило поведінки у вигляді взаємних прав та обов'язків. У внутрішньодержавному праві нормативні договори як джерело права мають місце в конституційному, цивільному, трудовому праві. У конституційному праві - договори про розмежування предметів ведення і повноважень між федеральними органами державної влади Російської Федерації і органами влади суб'єктів у складі Російської Федерації. У трудовому праві значну роль як джерело права відіграють колективні договори між адміністрацією підприємства і профспілковою організацією, що представляє трудовий колектив. Колективний договір - це правовий акт, нормативно регулює трудові, соціально-економічні та професійні відносини між керівником та працівниками підприємства, установи, організації. У цивільному праві - це договори купівлі-продажу, оренди, найму житлового приміщення, підряду, перевезення і т.д., які встановлюють взаємні юридичні права та обов'язки між суб'єктами цивільних правовідносин.
  Нормативно-правовий договір характеризують такі основні ознаки:
  - Зміст норм загального характеру;
  - Добровільність укладання, тобто вільне волевиявлення сторін;
  - Рівність сторін як партнерів;
  - Згода сторін з усіх істотних аспектів договору;
  - Еквівалентний, найчастіше БЕЗОПЛАТНО, характер;
  - Взаємна відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання прийнятих зобов'язань;
  - Законодавче забезпечення договорів, що додає їм юридичну силу (5).
  ---
  (5) Тихомиров Ю.А. Публічне право. М., 1995. С. 182.
  Таким чином, нормативний правовий договір можна визначити як угоду між сторонами про встановлення, зміну або припинення взаємних юридичних прав та обов'язків.
  7. Доктрина, або юридична наука, - це виклад правових принципів, правил поведінки в трактатах, працях авторитетних представників юридичної науки і практики, яким надається загальнообов'язкове значення. Доктрина як джерело права зізнавалася в Стародавньому Римі. Римські юристи, авторитет яких був надзвичайно високий, мали право давати роз'яснення, які були обов'язкові для судів. У період середньовіччя таку ж роль грали роботи глоссаторов. А в XIX в. Російський Правлячий Сенат цитував у своїх актах праці вітчизняних цивілістів. В даний час доктрина визнається як джерело права в Англії. Суди при розгляді справ посилаються на трактати юристів. А в мусульманському праві доктрина визнається як найважливіше джерело права. Наприклад, у законодавстві деяких країн (Єгипет, Ліван, Сирія, Судан) судді при розгляді сімейних справ застосовують "найбільш кращі висновки толку Абу Ханіфа" (6).
  ---
  (6) Сюкіяйнен Л.Р. Доктрина як джерело мусульманського права / / Джерела права. М., 1985. С. 65 - 83.
  У сучасному російському законодавстві і в теорії права у формальному юридичному сенсі доктрина не визнається джерелом права, а в широкому сенсі - зізнається. Коментарі до законодавства провідних вчених - юристів і практиків, хоча і не є офіційним джерелом права, але використовуються юристами у правозастосовчій практиці для роз'яснення положень нормативно-правових актів. Правова наука має велике значення для розвитку юридичної практики, правильного тлумачення закону, вдосконалення законодавства. Досвід світової правозастосовчої практики свідчить, що значення і роль правової науки ростуть. Багато її розробки активно впроваджуються в реалізацію права.
  Національні правові системи сучасних держав, крім загальних рис, у свою чергу, мають свої характерні особливості джерел права. Так, наприклад, у Франції - класичній країні романо-германської системи права, якій притаманна провідна роль законодавства, - у сфері адміністративного права у зв'язку з існуванням розвинутої системи адміністративної юстиції (спеціальної системи для розгляду адміністративних справ) відчувається величезний вплив специфічного судового прецеденту: рішень судів адміністративної юстиції. Головну роль у створенні таких прецедентів грає Державна рада Франції, що є вищою інстанцією адміністративної юстиції (7).
  ---
  (7) Міцкевич А.В. Джерела (форми вираження) російського права (історико-теоретичний нарис) / / Закон: створення та тлумачення. М., 1998. С. 12.
  На відміну від континентальної (романо-германської) правової системи, де основним джерелом права є нормативно-правові акти, в англосаксонській системі права (системі "загального права"), навпаки, основним джерелом права є судовий прецедент. У деяких країнах основним джерелом права виступають релігійні джерела, наприклад в мусульманському праві - Коран. У сучасних державах Африки поряд з "звичайним правом" діють законодавчі акти та акти судової влади (8).
  ---
  (8) Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності / Пер. з франц. В.А. Туманова. М., 1996. С. 377 - 396.
  Таким чином, незважаючи на зовнішні відмінності, ми бачимо, що сучасні національні правові системи, особливо англосаксонська та романо-германська, базуються на загальноцивілізаційних культурних цінностях, повазі прав і свобод людини. Отже, виявляється відкритість сучасного права для взаємодії та взаємозбагачення з іншими правовими системами, що призводить до запозичення не тільки окремих правових норм, а й навіть цілих правових інститутів. Це, в свою чергу, призводить до різкого розвитку і вдосконаленню права і механізмів правового регулювання як всередині країни, так і в світовому масштабі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "13.1. Поняття і види джерел права"
 1. § 1. Поняття і види джерел права
    джерелом усього публічного та приватного права. Слово "джерело" у цій фразі вжито в значенні кореня, з якого виросло могутнє дерево рим-ського права; Лівії хотів терміном "джерело" позначити початок, від якого йде розвиток римського права. У юридичній літературі різних народів за римським правом, що накопичилася за дві тисячі років (а рівно в літературі з сучасного праву),
 2. 2.1. Поняття і види джерел права
    поняття, тісно пов'язані один з одним, але не тотожні: якщо перше являє собою сукупність норм права, то друге - це сукупність нормативних актів. Джерела цивільного права діляться на нормативно-правові акти та звичаї. Законодавство Російської Федерації включає в себе нормативні акти органів законодавчої і виконавчої влади, що грунтуються на вихідних засадах
 3. § 2. Система муніципального права
    поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела, історико-теоретичні основи місцевого самоврядування. 2. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування, форми безпосередньої демократії, органи місцевого самоврядування. 3. Основи місцевого самоврядування, що включають правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання
 4. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
    поняттям виборів тісно пов'язане поняття виборчої кампанії. Виборча кампанія - діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного опублікування (публікації) рішення уповноваженого на те посадової особи, державного органу, органу місцевого самоврядування про призначення (проведенні) виборів, до дня подання виборчою комісією,
 5. § 1. Поняття комерційного права
    поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 6. § 2. Джерела комерційного права
    поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 7. § 6. Державні і муніципальні підприємства
    поняття дочірнього підприємства. Крім того, засновник затверджує статут дочірнього підприємства і призначає його керівника, директора. Діяльність дочірнього підприємства повинна строго відповідати цілям, для яких це підприємство створюється його засновником. Таку правоздатність можна визначити як цільову. Тут слід звернути увагу на те, що термін «дочірнє підприємство» може бути
 8. § 1. Перевезення
    поняттям мореплавства судна. При цьому ст. 129 КТМ розуміє під мореплавністю не тільки належний технічний стан судна, але і те, що для безпечного перевезення певного вантажу воно повинно бути належним чином технічно оснащене, мати спеціальні пристрої і пристосування, бути придатним для плавання в певному районі, судновий екіпаж повинен бути укомплектований особами , що мають
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
    поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 10. § 1. Загальні положення
    поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
© 2014-2022  yport.inf.ua