Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

23.1. Поняття і сутність адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд є одним з найважливіших способів забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні.

У юридичній літературі немає єдиної думки про суть адміністративного нагляду. Ряд вчених вважають, що він є різновидом контролю, маючи при цьому свої особенності1. На противагу цьому думку Д. М. Овсянко вважає, що адміністративний нагляд є самостійним видом контрольно-наглядової діяльності, якому притаманні свої особенності2. Ю. П. Битяк висловлює думку про те, що «нагляд здійснює єдиний державний орган - прокуратура. Санітарний, пожежний нагляд та деякі інші види діяльності неточно називають наглядом. Насправді ж це контроль »3. Така різноманітність і протилежність думок про природу адміністративного нагляду є підставою для розгляду його суті в співвідношенні з контролем та іншими видами нагляду.
Порівнюючи адміністративний нагляд і контроль з точки зору змісту, обсягу повноважень, суб'єктів і об'єктів перевірок, правових та організаційних форм їх здійснення, можна стверджувати, що адміністративному нагляду притаманні особливості, які не характерні для контролю. Водночас є підстави вважати, що адміністративний нагляд є специфічним видом державного контролю.
1. Контроль включає в себе перевірку стану справ як з точки зору законності, так і доцільності. Адміністративний нагляд здійснюється тільки для перевірки законності.
2. При здійсненні контролю відповідні органи можуть втручатися в оперативно-господарську і виробничу діяльність підконтрольного об'єкта, використовуючи при цьому заходи дисциплінарного примусу. Органи адміністративного нагляду такими повноваженнями не володіють. Вони мають право здійснювати спостереження, перевірку дотримання певних норм, виявляти, припиняти правопорушення, а також притягувати винних до адміністративної відповідальності.
3. Контроль, як правило, стосується конкретних органів, пред-
ємств, установ та їх посадових осіб. На противагу цьому, адміністративний нагляд здійснюється щодо:
1 Бахрах Д. Н. Адміністративне право Росії: Підручник для вузів. - М., 2000. - С. 394.; Альохін А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Адміністративне право Російської Федерації: Підручник. - М., 1996. - Ч. 1. -С. 619.
2 Адміністративне право: Підручник / За ред. Ю. М. Козлова, Л.П. Попова. - М., 1999. - С. 457.
3 Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю. П. Бі-Тяка. - X., 2000. - С. 222.

А) невизначеного кола фізичних та юридичних осіб при дотриманні ними певних ппавіл;
б) певного кола осіб (громадян, посадових осіб, юри-
дических осіб) при дотриманні ними конкретних правил (наприклад, придбання, використання вогнепальної зброї);
в) персоніфікований адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі.
4. Адміністративний нагляд, як правило, пов'язаний із застосуванням заходів адміністративного попередження, адміністративного припинення та накладення адміністративних стягнень. Тобто органи адміністративного нагляду наділені адміністративно-юрисдикційними повноваженнями. На відміну від них контрольні органи такими повноваженнями не наділені (як правило, мають право застосовувати заходи дисциплінарного стягнення). Адміністративній науці відомо три види нагляду: судовий, прокурорський та адміністративний. У порівнянні з двома іншими видами нагляду, адміністративний нагляд є найбільш об'ємним і різноманітним. Йому властивий ряд особливостей, які відрізняють його від судового та прокурорського нагляду, а саме:
- суб'єкт адміністративного нагляду є суб'єктом виконавчої влади;
- основною метою є забезпечення безпеки громадян, суспільства, держави (а судового і прокурорського - забезпечення законності в країні);
- спеціалізований характер, тобто він спрямований на дотримання спеціальних правил (санітарних, пожежних, ветеринарних, митних та ін.) ;
- проводиться систематично за конкретним об'єктом;
- здійснюється, як правило, суб'єктами виконавчої влади, наділеними надвідомчими повноваженнями;
- пов'язаний із застосуванням адміністративного примусу. Адміністративний нагляд здійснюється з метою охорони
відповідних суспільних відносин як від правопорушень, так і від об'єктивно-протиправних дій і стихійних явищ.
Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок про те, що адміністративний нагляд - це вид державної управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними органами виконавчої влади щодо організаційно непідлеглою підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян з приводу виконання ними вимог чинного законодавства із застосуванням заходів адміністративного примусу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23.1. Поняття і сутність адміністративного нагляду "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  поняття місцевого самоврядування можна розкривати як мінімум у двох аспектах: як право громадян, місцевого співтовариства на самостійне завідування місцевими справами і як одна з основ конституційного ладу, основний принцип організації влади , який разом з принципом поділу влади (поділ влади по горизонталі) визначає систему управління (поділ влади по вертикалі). Під
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 3. § 3. Договір будівельного підряду
  поняттям якого в широкому сенсі охоплюється і ризик підрядника не вкластися в узгоджену з замовником кошторис. Тому якщо вихід підрядника за межі кошторису не обумовлено якими-небудь екстремальними обставинами, він не має права вимагати від замовника ніяких доплат. Наприклад, підрядник не може послатися на звичайний зростання вартості будівельних матеріалів, обумовлений інфляцією, так як
 4. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  поняття винятковості авторських прав. Закон визнав, що тільки сам володар авторського права може вирішувати всі питання, пов'язані із здійсненням авторських правомочностей, і насамперед з використанням твору. Частина четверта Цивільного кодексу оголошує особливим винятковим правом лише право на використання результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації,
 5. § 2. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин
  сутності є угодами, оскільки спрямовані на виникнення, зміна та припинення сімейних правовідносин і відбуваються особами, що не володіють якими-небудь владними повноваженнями по відношенню до осіб, інтереси яких зачіпаються наступаючими юридичними наслідками. Жодне з дій учасників сімейних відносин, що є сімейно-правовими актами, не містить у собі нічого
 6. § 3. Опіка та піклування над неповнолітніми
  адміністративним законодавством і низкою інших галузей. Тому з цих позицій опіку і піклування потрібно охарактеризувати як приватно-публічний правовий інструмент. Поряд з Цивільним та Сімейним кодексами, Законом про опіку правове регулювання різних відносин з опіки і піклування щодо неповнолітніх здійснюється окремими федеральними законами і федеральними
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 8. § 4. Гарантії законності та правопорядку: поняття і види
  поняттями "правопорядок" і "громадський порядок"? 5. Які гарантії законності і правопорядку, їх види, значення? 6. Що таке дисципліна, як вона співвідноситься з законністю? Література Артемов В. М. Правопорядок в сучасному російському суспільстві: концептуальні обгрунтування та інновації. М., 1998. Баглай М.В. Поважати і дотримуватися Конституції - головна умова правопорядку / / Російський
 9. 1. Категорії "кредит" і "кредитні правовідносини" в цивільному праві
  поняттям, що охоплює наступні самостійні зобов'язання: 1) зобов'язання з кредитування за участю громадян; 2) зобов'язання з кредитування організацій; 3) зобов'язання за грошовими розрахунками. --- Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. С. 647. Див: Там же. С. 650. У зв'язку з викладеним в даний час у сучасній цивільно-правової
 10. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  поняття, що об'єднує загальні ознаки всіх форм розкрадання: крадіжки, грабежу, розбою, шахрайства, розтрати та привласнення. Слід зазначити, що поняття розкрадання об'єднує в сутності різні посягання, що зумовлює його правове значення. Відсутність будь-якої ознаки розкрадання виключає кваліфікацію скоєного як розкрадання. Однак наявність цих ознак не завжди дозволяє
© 2014-2022  yport.inf.ua