Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Бандитизм (ст. 209 КК).

Додатковим об'єктом Престо-ння можуть виступати життя, здоров'я, стосунки власне-сти, нормальне функціонування підприємств, організацій, установ, транспорту.
Об'єктивна сторона бандитизму виражається у вчиненні однієї з таких дій: 1) створення стійкої збройних-женной групи (банди), а також керівництво такою групою (бандою) (ч. 1 ст. 209 КК); 2) участь в стійкій збройної групі (банді) або в здійснюваних нею нападах (ч. 2 ст. 209
КК). Для наявності в діях винної особи складу переступив-
лення достатньо одного із зазначених дій.
Банда повинна мати такими обов'язковими призна-
ками:
а) група, тобто наявність двох і більше осіб (ч. 1 ст. 35 КК), б) ус-тойчивость; в) озброєність; г) мета - вчинення нападу на громадян або організації.
У постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 17 січня
1997 р. № 1 «Про практику застосування судами законодавства

про відповідальність за бандитизм »1 дається тлумачення поняття банди, її ознак, а також перераховуються ознаки всіх елементів-тов складу цього злочину, що сприяє однаковому підходу до деяких оціночних понять складу бандитизму.
Під бандою слід розуміти організовану стійку озброєну групу з двох і більше осіб, заздалегідь об'єднавши-шихся для здійснення нападів на громадян або організації. Банда може бути створена і для вчинення одного, але вимагаю-ного ретельної підготовки нападу.
Про стійкість банди можуть свідчити такі при-знаки, як стабільність її складу, тісний взаємозв'язок між її членами, узгодженість їх дій, сталість форм і ме-тодов злочинної діяльності, тривалість її існування і кількість скоєних злочинів .
Обов'язковою ознакою банди є її озброєність, що припускає наявність зброї хоча б в одного з її членів та обізнаність про це інших членів банди. При вирішенні питання про визнання зброєю предметів, використовуваних членами банди під час нападу, слід керуватися положеннями Федерального закону «Про зброю», а в необхідних випадках і укладенням експертів. Зброя може бути будь-яке - вогне-Стрельни, холодне, метальна, газове (на придбання ко-торого потрібен дозвіл), пневматична (певної дульной енергії та калібру, оборот якого в РФ обмежений спортивними обсягами), промислового вітчизняного та іно-дивного виробництва або саморобного виготовлення, различ-ні вибухові речовини і вибухові пристрої.
Не можуть розглядатися в якості зброї різні уст-ройства, споряджені сльозоточивими або дратівливими веще-ствами, електрошокові та інші пристрої, які не підлягають реєстрації і для придбання яких не потрібно спеці-ального дозволу (ліцензії).
Використання непридатного до цільового застосування зброї або її макетів не може розглядатися як ознака озброєності.
1 БВС РФ. 1997. № 3.

Під створенням банди слід розуміти будь-які дії, ко-торие можуть виражатися у формі змови, пріісканія соучастні-ков, фінансування, придбання зброї, якщо їх результатом стало утворення організованої стійкої озброєної групи з метою нападу на громадян або організації.
Під керівництвом бандою слід розуміти будь-які дії щодо прийняття рішень, пов'язаних як з плануванням, матері-альних забезпеченням і організацією злочинної діяльності, так і з вчиненням бандою конкретних нападів, розподілений-ням ролей між членами банди, підбором нових соучастні-ков, пріісканіем додаткової зброї, транспорту, розрив-лення способів і засобів маскування, приховування слідів переступив-лення, розділу викраденого, ведення загальної каси банди.
Участь у банді являє собою не тільки непосредст-венное участь в здійснюваних нею нападах, а й виконання її членами інших дій в інтересах банди, що забезпечують її діяльність, спрямованих на її фінансування, забезпе-ня зброєю, транспортом, подисканіе об'єктів для нападу, приховування зброї, членів банди, придбання або збут викраденого бандою майна, усунення перешкод для полегшення нападів і т.д.
Як бандитизм має кваліфікуватися участь у вдосконалення-шении нападу і таких осіб, які, не будучи членами бан-ди, усвідомлюють, що беруть участь у злочинах, вдосконалення-Шаєм бандою. Якщо особа не усвідомлювала, що здійснювало нападе-ня в банді, то його дії кваліфікуються як участь у тому злочині, який охоплювалося його умислом.
У тих випадках, коли організатор або керівник банди безпо-середньо бере участь у нападі, його дії підлягають кваліфікації лише за ч. 1 ст. 209 КК як більш суспільно небезпечні.
Злочин має формальний склад. Створення банди вважається закінченим злочином незалежно від того, чи були здійснені планувалися нею нападу. Якщо дії по створенню банди не були доведені до кінця з причин, не залежних від волі організатора, наприклад у зв'язку з їх припинити-ням органами влади, то вони повинні кваліфікуватися як замах на цей злочин.

Суб'єктивна сторона виражається в прямому умислі: осозна-ванні особою створення стійкої озброєної групи (банди), а одно керівництва нею або усвідомленні особою участі в устої-чівой збройної групі (банді) або здійснюваних нею напа- дениях і бажанні цього.
Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину є мета - напад на громадян або організації. Під на-падінням слід розуміти дії, спрямовані на досяг-ня злочинного результату шляхом застосування насильства над потер-що співав або створення реальної загрози його негайного примі-вати. Напад вважається що відбувся і в тих випадках, коли имевшееся членів банди зброя не застосовувалася, а мета нападе-ня була досягнута іншим шляхом, наприклад, психічним або фізичним впливом, шляхом висловлення погроз, побиття потерпілих, несподіванкою нападу, в процесі чого банда вривається в житла чи до іншого приміщення, де знаходяться люди, які через страх від побаченого виконують усі вимоги бандитів з передачі їм грошей, матеріальних цінностей і т.д.
Закон не передбачає в якості обов'язкового еле-та складу бандитизму вчинення будь-яких нападів, по-цьому злочинні дії, вчинені бандою в процесі нападу, кваліфікуються самостійно за сукупністю зі ст. 209 КК.
Організатор банди несе відповідальність не тільки за орга-цію банди (створення та керівництво), але й за всі здійснений-ні бандою злочини, якщо вони охоплювалися його умислом.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16-річного возрас-та, що є організатором або керівником банди. Особи віком від 14 до 16 років, які вчинили різні злочини в складі банди, відповідають лише за ті конкретні злочини, відповідальність за які передбачена з 14-річного віку (ст. 20 КК).
Кваліфікований склад бандитизму (ч. 3 ст. 209 КК) - вчинення передбачених ч. 1 або ч. 2 ст. 209 КК діянь особою з використанням свого службового становища.
Суб'єкт цього злочину спеціальний.
Під використанням службового становища слід по-
нимать використання особою своїх владних чи інших

службових повноважень, форменого одягу та атрибутики, слу - бові посвідчень або зброї, а одно відомостей, які в неї є у зв'язку зі своїм службовим становищем, при підготовці або вчиненні бандою нападу або при фінан-сірованіі її злочинної діяльності, озброєнні, материаль-ном забезпеченні, підборі нових членів банди і т.п .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Бандитизм (ст. 209 КК). "
 1. Стаття 25. Злочин, скоєний навмисне Коментар до статті 25
  бандитизмі (ст. 209 КК РФ) керівник банди усвідомлює, що, керуючи бандою, тобто стійкої озброєної групою людей, що має метою нападу на громадян і організації, зазіхає на громадську безпеку, і бажає продовжувати здійснювати ці дії. Непрямий умисел відповідно до ч. 3 коментованої статті характеризується тим, що особа усвідомлювала суспільну небезпеку своїх дій
 2. Стаття 209. Бандитизм Коментар до статті 209
  бандитизм ". Під бандою слід розуміти стійку організовану озброєну групу з двох і більше осіб, попередньо об'єдналися для здійснення нападів на громадян або організації. Таким чином, банда характеризується загальними ознаками організованої групи і наявністю двох додаткових ознак. Ознаками банди є: --- Бюлетень Верховного Суду
 3. 5. Зброя як елемент кримінально-правової характеристики злочину
  бандитизму (ст. 209 КК РФ), особливо кваліфікованого хуліганства (ст. 213 ч. 3 КК РФ) і т. п. Але якщо озброєність або застосування зброї залишаються за межами складу злочину, виступаючи як його факультативних ознак, вони мають важливе значення для оцінки вчиненого діяння і призначення справедливого покарання. Так, в якості обставин, що обтяжують покарання,
 4. 3. Дія кримінального закону в часі
  бандитизм) на ч. 1 ст. 209 КК РФ (санкція нової статті на відміну від ст. 77 КК РРФСР не передбачає покарання у вигляді смертної кари) * (90). Пом'якшення покарання можливе також шляхом виключення з санкції додаткового покарання або вказівки на необов'язкове застосування додаткового покарання замість обов'язкового. У випадках, якщо закон посилює покарання в одному з меж санкції та
 5. 5. Факультативні ознаки об'єктивної сторони та їх значення
  бандитизмі (ст. 209 КК) є способом вчинення злочину, що обумовлено характером знарядь, які при цьому застосовуються (вогнепальна або холодна зброя). Знаряддя і засоби вчинення злочину необхідно відрізняти від предмета посягання . За своїм функціональним призначенням одна і та ж річ може бути предметом або знаряддям вчинення злочину. Так, зброя, будучи
 6. 11. Призначення покарання за сукупністю вироків
  бандитизм (ч. 2 ст. 209 КК). Через два роки після надходження в колонію він здійснив втечу із застосуванням насильства. Під час перебування на волі з метою придбати документи, одяг і гроші з ножем напав на Ф., заподіявши йому тяжку шкоду здоров'ю, відібрав сумку з грошима, зняв одяг і з викраденим зник. Ховаючись від правоохоронних органів, Б. в одному з населених пунктів скоїв
 7. 6. Кваліфікуючі ознаки крадіжки
  бандитизму (ст . 209 КК); е) розкрадання або вимагання предметів, незаконне володіння якими і оборот яких представляють загрозу громадській безпеці (ст. 221, 226, 229 КК). Даний кваліфікуючу ознаку застосовується незалежно від того, скільки злочинів з числа названих було скоєно колись і в якому поєднанні. Колишнє злочин не вимагає самостійної кваліфікації, якщо
 8. 10. Розбій (ст. 162 КК)
  бандитизму (ст. 209 КК). Основна відмінність полягає в тому, що обов'язковою ознакою бандитизму є озброєність групи. Вчинення розбійного нападу стійкою озброєною групою - одна з форм бандитизму.
 9. 2. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки
  бандитизму (ст. 209 КК) - 523; незаконного придбання, передачі, збуту, зберігання, перевезення або носіння зброї, її складових частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 222 КК) - 66 536; розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 226 КК) - 2605; хуліганства (ст. 213 КК) - 128 701. Високий ступінь соціальної небезпеки
 10. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  бандитизму і додаткової кваліфікації як захоплення заручника не вимагали. Таке рішення обгрунтовано, оскільки бандитизм є більш небезпечним злочином. Однак Пленум Верховного Суду РФ у п. 13 постанови від 17 січня 1997 N 1 "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за бандитизм" зазначив: "Судам слід мати на увазі, що ст. 209 КК РФ, що встановлює
© 2014-2022  yport.inf.ua