Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Кокоть О.М., Саломаткін А.С.. Муніципальне право Росії, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Бюджетний процес в муніципальних утвореннях

Муніципальний бюджетний процес - це регламентована законодавством РФ, суб'єктів Федерації, актами муніципальних утворень діяльність органів представницької і виконавчої влади місцевого самоврядування, інших суб'єктів щодо складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів муніципальних утворень, а також по контролю за їх виконанням. Частиною бюджетного процесу є бюджетне регулювання, яке являє собою перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів.
Бюджетний процес в муніципальних утвореннях в узагальненому вигляді ділиться на чотири етапи: 1) складання проекту бюджету, 2) розгляд і затвердження бюджету; 3) виконання бюджету; 4) звіт про виконання бюджету.
Складання проекту бюджету. Місцевий бюджет складається на один фінансовий рік, який відповідає календарному року і триває з 1 січня по 31 грудня. Складання проекту бюджету знаходиться в компетенції адміністрації муніципального освіти. Адміністрація проводить цю роботу під керівництвом глави муніципального освіти (голови адміністрації). Безпосереднє складання проекту бюджету на черговий фінансовий рік здійснює фінансовий орган, який виконує бюджет муніципального освіти.
Складання бюджету грунтується на: бюджетному посланні Президента РФ; бюджетному посланні глави суб'єкта РФ; прогнозі соціально-економічного розвитку території муніципального освіти на черговий фінансовий рік; основні напрями бюджетної та податкової політики на території муніципального освіти на черговий фінансовий рік; прогнозі зведеного фінансового балансу по території муніципального освіти на черговий фінансовий рік; плані розвитку муніципального сектора економіки на черговий фінансовий рік.
Одночасно з проектом бюджету муніципального освіти на черговий фінансовий рік адміністрацією і фінансовим органом, що виконує бюджет муніципального освіти, складаються такі документи і матеріали: методика формування бюджету; про надання коштів бюджету на поворотній основі; про муніципальних гарантії на черговий фінансовий рік; оцінка втрат бюджету від наданих податкових пільг; оцінка очікуваного виконання бюджету за поточний фінансовий рік; про адресні інвестиціях на черговий фінансовий рік; інші документи і матеріали, передбачені законодавством, рішеннями представницького органу.
Зазначені документи подаються головою муніципального освіти (головою адміністрації) в представницький орган до 1 листопада поточного року.
Прогноз соціально-економічного розвитку території розробляється адміністрацією на основі даних про соціально-економічному розвитку території за останній звітний період, прогнозу соціально-економічного розвитку території до кінця базового року і тенденцій розвитку економіки та соціальної сфери на планований фінансовий рік у термін до 1 липня базового року. Розробка прогнозу соціально-економічного розвитку території передує складанню проекту бюджету. Прогноз соціально-економічного розвитку території на майбутній рік повинен включати: коротку характеристику покладених в основу прогнозу сценарних умов; оцінку економічного і соціального розвитку муніципального освіти за попередній рік, стан економічного і соціального розвитку муніципального освіти у поточному році та основні прогнозні показники на майбутній рік; прогноз соціально-економічного розвитку по окремих галузях і сферах економіки муніципального освіти; прогноз рівня життя, зайнятості, екологічної обстановки, демографічних тенденцій, інвестицій за рахунок усіх джерел, структури грошових доходів і витрат населення, структури трудових ресурсів; прогноз зведеного фінансового балансу муніципального освіти.
План розвитку муніципального сектора економіки розробляється адміністрацією до 1 липня базового року і включає: зведений план фінансово-господарської діяльності комунальних унітарних підприємств; програму приватизації (продажу) муніципального майна і придбання майна в муніципальну власність; відомості про граничної штатної чисельності муніципальних службовців. У план розвитку муніципального сектора економіки муніципального освіти включається у формі зведеного плану по головним розпорядникам бюджетних коштів план надання муніципальних послуг бюджетними установами. Міські цільові програми розробляються органами місцевого самоврядування і затверджуються представницьким органом місцевого самоврядування. Формування переліку цільових програм муніципального освіти здійснюється відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку території, обумовленими на основі цього прогнозу пріоритетами, планом розвитку муніципального освіти.
Основні напрями бюджетної та податкової політики території муніципального освіти розробляються адміністрацією до 1 липня поточного року і включають в себе: особливості формування податкових і не податкових доходів бюджету на черговий фінансовий рік (у тому числі особливості, пов'язані з встановленням або скасуванням місцевих податків і зборів, зміною окремих елементів оподаткування та обкладання зборами, управлінням об'єктами муніципальної власності), а також основні заходи, спрямовані на збільшення надходження доходів до бюджету; особливості формування фінансових зобов'язань муніципального освіти на черговий фінансовий рік (у тому числі про особливостях, пов'язаних з скороченням або збільшенням окремих видів витрат бюджету, формуванням поточних і капітальних видатків бюджету), а також основних заходи, спрямовані на ефективне використання коштів бюджету; особливості залучення коштів із джерел фінансування дефіциту бюджету та особливості управління муніципальним боргом в черговому фінансовому році, а також основні заходи, спрямовані на забезпечення своєчасного погашення боргових зобов'язань муніципального освіти і виплати відсотків по них; планований дефіцит (профіцит) бюджету в черговому фінансовому році або його відсутність, а також передбачуване збільшення або зменшення розміру муніципального боргу в черговому фінансовому році; інші показники , визначені бюджетним і податковим законодавством.
Глава муніципального освіти (голова адміністрації) приймає рішення про початок роботи зі складання проекту бюджету не пізніше ніж за шість місяців до початку чергового фінансового року. Порядок і терміни складання проекту бюджету адміністрацією, а також порядок роботи над документами і матеріалами, обов'язковими для подання одночасно з проектом місцевого бюджету, визначаються головою муніципального освіти (головою адміністрації).
Фінансовий орган, який виконує бюджет, на підставі прогнозу соціально-економічного розвитку території муніципального освіти, основних напрямків бюджетної та податкової політики муніципального освіти, плану розвитку муніципального сектора економіки, інших нормативно передбачених документів та відомостей формує розрахункові обсяги дохідної та видаткової частин місцевого бюджету, направляє їх голові муніципального освіти (главі адміністрації), який в порядку, встановленому законодавством, представляє зазначені документи до уповноваженого органу з управління коштами бюджету суб'єкта РФ (фінансове управління, міністерство фінансів).
Після отримання від уповноваженого органу з управління коштами бюджету суб'єкта РФ контрольних цифр розрахункового проекту бюджету на черговий фінансовий рік, фінансовий орган, виконуючий місцевий бюджет, у разі потреби готує обгрунтовані розбіжності з даними контрольним цифрам з розрахунками. Зазначені розбіжності розглядаються місцевою адміністрацією за участю депутатів представницького органу і направляються головою муніципального освіти (головою адміністрації) до уповноваженого органу з управління коштами бюджету суб'єкта РФ.
Місцева адміністрація, фінансовий орган, виконуючий місцевий бюджет, допрацьовують і направляють чолі муніципального освіти (главі адміністрації) проект бюджету для представлення його до представницького органу муніципального утворення. Глава муніципального освіти (голова адміністрації) не пізніше визначеного терміну (наприклад, не пізніше 30 днів з дня набрання чинності законом суб'єкта РФ про бюджет суб'єкта РФ на черговий фінансовий рік) вносить на розгляд представницького органу проект рішення про бюджет муніципального освіти на черговий фінансовий рік.
У проекті рішення про місцевий бюджет повинні міститися основні характеристики бюджету. До них відносяться: загальний обсяг доходів бюджету, загальний обсяг видатків бюджету, дефіцит бюджету. У проекті рішення про місцевий бюджет повинні міститися також: прогнозовані доходи бюджету за групами, підгрупами, статтями і підстатті класифікації доходів бюджету; нормативи відрахувань від регулюючих дохідних джерел, встановлених законом суб'єкта РФ про бюджет суб'єкта РФ на відповідний рік; витрати бюджету за наступними показниками: за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації видатків бюджетів РФ; по групах, підгрупах витрат, предметним статтями, частин і елементів витрат економічної класифікації видатків бюджетів РФ; загальний обсяг капітальних і поточних витрат бюджету; розподіл бюджетних асигнувань по головних розпорядниках, розпорядникам і прямим одержувачам бюджетних коштів (відповідно до відомчої структурою видатків бюджету із зазначенням розділів, підрозділів, цільових статей та видів витрат функціональної класифікації; груп, підгруп витрат, предметних статей, частин і елементів витрат економічної класифікації); витрати і доходи цільових муніципальних фондів , якщо вони утворюються; обсяги фінансової допомоги з інших рівнів бюджетної системи (дотації, субвенції, субсидії); перелік цільових муніципальних програм, що фінансуються з місцевого бюджету; перелік цільових муніципальних програм, правових актів, фінансування яких призупиняється або виробляється частково (із зазначенням відповідних обсягів фінансування); інші показники, визначені бюджетним законодавством.
У проекті рішення про місцевий бюджет повинні бути визначені: джерела фінансування дефіциту бюджету; верхня межа муніципального боргу станом на перше січня року, наступного за черговим фінансовим роком, а також інші граничні значення, передбачені законодавством; розмір і структура муніципального боргу, обсяг і структура витрат на його обслуговування, програма (порядок) його погашення; граничні обсяги наданих муніципальних гарантій, субсидій і субвенцій; перелік муніципальних гарантій на суму, що перевищує 0,01% витрат місцевого бюджету, наданих окремим юридичним особам ; цілі, умови та порядок надання бюджетних кредитів, ліміти їх надання на термін у межах року і на термін, що перевищує межі фінансового року; ліміти надання відстрочок і розстрочок, податкових кредитів, інвестиційних податкових кредитів по сплаті податків в частині сум, що надходять до місцевого бюджету .
Розгляд та затвердження бюджету. Розгляд, затвердження місцевого бюджету здійснюється представницьким органом муніципального освіти в одному або декількох читаннях. Представницький орган розглядає на своєму засіданні проект рішення про бюджет на черговий фінансовий рік не пізніше ніж через 30 днів з дня його внесення до представницького органу головою муніципального освіти (головою адміністрації). Дума Єкатеринбурга, наприклад, розглядає проект міського бюджету у двох читаннях.
При прийнятті бюджету в першому читанні нею затверджуються: доходи бюджету в цілому і по групах, підгрупах, статтями класифікації доходів бюджетів РФ; загальний обсяг видатків бюджету на черговий фінансовий рік; дефіцит (профіцит) бюджету в абсолютних цифрах і в процентах до витрат бюджету на черговий фінансовий рік, джерела покриття дефіциту бюджету. Дума розглядає на своєму засіданні проект рішення про бюджет у другому читанні не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття його в першому читанні. При розгляді проекту бюджету у другому читанні затверджуються: витрати бюджету за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації видатків бюджетів РФ в межах загального обсягу видатків бюджету, прийнятого у першому читанні; розподіл бюджетних асигнувань по головних розпорядниках, розпорядникам та прямим одержувачам бюджетних коштів відповідно до відомчої структурою видатків бюджету міста (за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації; групам витрат, предметним статтями, частин і елементів витрат економічної класифікації); загальний обсяг капітальних і поточних витрат; інші показники, встановлені бюджетним законодавством .
Проект рішення про бюджет Єкатеринбурга протягом одного дня після надходження в Думу направляється головою Думи в постійні депутатські комісії Думи, комісію по бюджету і економічної політики і в Рахункову палату міста (контрольний орган міста). Протягом 10 днів з моменту надходження до комісії проекту рішення про бюджет комісії Думи розглядають пропозиції депутатів щодо проекту рішення про бюджет і готують висновки, які направляють до комісії по бюджету. Висновок Рахункової палати на проект рішення про бюджет міста направляється в усі комісії протягом семи днів з моменту його надходження до Рахункової палати. На підставі висновків комісій, Рахункової палати і пропозицій депутатів, комісія по бюджету протягом семи днів зводить воєдино спрямовані поправки, розглядає їх на засіданні (засіданнях), виносить рішення по кожній поправці, готує таблиці поправок, за якими вироблено позитивне рішення і за якими узгодженого рішення не прийнято. Комісія з бюджету оформляє висновок, що направляється чолі міста, який має право у дводенний строк з дня її отримання внести в міську Думу доопрацьований проект рішення про бюджет.
  У період розгляду проекту бюджету адміністрація, фінансовий орган, який виконує бюджет, зобов'язані в триденний термін з дня отримання запитів депутатів, депутатських комісій, контрольного органу муніципального утворення надати їм всю необхідну інформацію для здійснення попереднього фінансового контролю.
  Проекти рішень про внесення змін і доповнень до місцевого бюджету вносяться на розгляд представницького органу головою муніципального освіти (головою адміністрації). Розглядаються і приймаються вони в порядку, аналогічному порядку розгляду та прийняття рішення про місцевий бюджет.
  Виконання бюджету. Затверджений бюджет муніципального освіти підлягає виконанню. За дорученням глави муніципального освіти (голови адміністрації) на фінансовий орган, виконуючий місцевий бюджет, покладається організація виконання бюджету. Даний орган здійснює процедуру підтвердження бюджетних зобов'язань; визначає і регулює обсяги і терміни прийняття бюджетних зобов'язань; здійснює дозвільні написи на право здійснення витрат у рамках виділених лімітів бюджетних зобов'язань; здійснює платежі за рахунок бюджетних коштів від імені і за дорученням одержувачів бюджетних коштів через систему особових рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в фінансовому органі, виконуючому місцевий бюджет; є касиром всіх одержувачів бюджетних коштів і здійснює платежі за рахунок бюджетних коштів від їх імені та за дорученням; в межах своєї компетенції видає накази та затверджує інструкції, що визначають порядок фінансування видатків бюджету та ведення особових рахунків при казначейської системи виконання місцевого бюджету; веде облік операцій на особових рахунках розпорядників та одержувачів коштів бюджету відповідно до законодавства.
  Виконання місцевого бюджету за доходами передбачає: перерахування і зарахування доходів на рахунок місцевого бюджету; повернення надміру сплачених до місцевого бюджету сум доходів; облік доходів місцевого бюджету і складання звітності про доходи місцевого бюджету відповідно до бюджетної класифікації РФ. Виконання місцевого бюджету здійснюється фінансовими органами на основі бюджетного розпису. Бюджетний розпис - документ про поквартальний розподіл доходів і витрат бюджету і надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що встановлює розподіл бюджетних асигнувань між одержувачами бюджетних коштів і складений у відповідності з бюджетною класифікацією РФ. Бюджетний розпис складається головним розпорядником бюджетних коштів за розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, розпорядником бюджетних коштів щодо одержувачів бюджетних коштів і прямим одержувачем бюджетних коштів на основі затвердженого бюджету відповідно до функціональної та економічної класифікації видатків бюджетів РФ з поквартальною розбивкою і представляється у фінансові органи муніципального освіти протягом встановленого терміну (наприклад, протягом 10 днів з дня затвердження бюджету).
  Головний розпорядник коштів місцевого бюджету - орган місцевого самоврядування, бюджетна установа, мають право розподіляти бюджетні кошти по підвідомчих розпорядникам та одержувачам коштів місцевого бюджету, визначені відомчої класифікації видатків відповідного бюджету. Розпорядник муніципальних бюджетних коштів - орган місцевого самоврядування, що має право розподіляти бюджетні кошти по підвідомчих одержувачам бюджетних коштів. У ролі головних розпорядників, розпорядників коштів місцевого бюджету можуть виступати представницький орган, місцева адміністрація, відділи, управління місцевої адміністрації.
  На підставі бюджетних розписів головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів фінансовий орган, виконуючий місцевий бюджет, складає зведену бюджетну розпис протягом встановленого терміну (наприклад, протягом 15 днів після затвердження місцевого бюджету). Зведена бюджетний розпис затверджується керівником фінансового органу, виконуючого місцевий бюджет, і направляється для відомості чолі муніципального освіти, в представницький і контрольний органи муніципального освіти.
  Звіт про виконання бюджету. Глава муніципального освіти (голова адміністрації) представляє до представницького органу муніципального освіти річний звіт про виконання місцевого бюджету, інформацію про виконання місцевого бюджету за квартал, півріччя, дев'ять місяців поточного року. Річний звіт про виконання бюджету має бути складений відповідно до тієї ж структурою і бюджетною класифікацією, які застосовувалися при затвердженні місцевого бюджету на звітний рік, і представлений в представницький орган у формі проекту рішення протягом певного терміну. Річний звіт про виконання місцевого бюджету підлягає затвердженню представницьким органом і вноситься в представницький орган головою муніципального освіти (головою адміністрації) з наступними додатковими документами і матеріалами: звітом про обслуговування та погашення муніципального боргу; звітом щодо внутрішніх запозичень (за видами запозичень); звітом про доходи , отриманих від використання муніципального майна; звітом про надання та погашення бюджетних кредитів, а також про інші витрати, по яких затверджені ліміти верхньої межі; звітом про видані муніципальних гарантії по всіх одержувачам зазначених гарантій, про виконання цими одержувачами зобов'язань, забезпечених зазначеними гарантіями, та здійснення платежів за виданими гарантіями; інформацією про витрачання коштів резервного фонду глави муніципального освіти (глави адміністрації); інформацією про заблокованих витратах протягом фінансового року.
  Крім того, глава муніципального освіти (голова адміністрації) інформує представницький орган про виконання бюджету за квартал, півріччя, дев'ять місяців поточного року. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Бюджетний процес в муніципальних утвореннях"
 1. § 2. Місцеві бюджети
    бюджетних правовідносин, здійснення бюджетного процесу, розмірами дефіциту місцевих бюджетів, рівня і складу муніципального боргу, виконання бюджетних і боргових зобов'язань муніципальних утворень. Формування, затвердження, виконання місцевого бюджету та контроль за його виконанням здійснюються органами місцевого самоврядування самостійно з дотриманням вимог, встановлених
 2. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
    бюджетного устрою і бюджетного процесу, інститут місцевої податкової системи, інститут гарантій фінансових прав органів місцевого самоврядування та ін галузей російського права відомі подібні комплексні, складові інститути. Так, в якості конституційно-правового інституту розглядаються норми, що встановлюють правовий статус законодавчої влади. Але одночасно в теорії
 3. ВСТУП
    бюджетної реформ, початок і проведення адміністративної реформи, визначення відповідальності кожного органу влади та органу місцевого самоврядування за належне виконання покладених повноважень. Як зазначав А.Ф. Ноздрачов, проведені в країні реформи - це відображення критичного погляду на існуючий порядок взаємовідносин державного апарату з громадянським суспільством. Досягнення
 4. § 1. Поняття муніципального права. Предмет і метод муніципального права
    бюджетних прав муніципальні освіти використовують норми бюджетного законодавства; при здійсненні операцій цивільно-правового характеру органи місцевого самоврядування керуються нормами цивільного права і т.д. Таким чином, предмет муніципального права включає в себе частину відносин, регульованих комплексно кількома галузями права. Тому частина норм різних галузей права
 5. § 3. Джерела муніципального права.
    процесі планування і прийняття рішень, які безпосередньо стосуються; зміна меж територій, в яких здійснюється місцеве самоврядування, допускається тільки з урахуванням думки населення відповідних територій, у тому числі шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється законом; органи місцевого самоврядування повинні мати можливість, не порушуючи більш загальних
 6. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    бюджетним та податковим законодавствами Російської Федерації; про прийняття правових актів з управління майновими об'єктами, що знаходяться у власності муніципального освіти; про укладення угод; про заходи, що вживаються для ліквідації надзвичайних подій, що загрожують життю і здоров'ю людей. Також з метою подання інформації про результати роботи органів місцевого
 7. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
    бюджетної забезпеченості поселень, що входять до складу муніципального району, за рахунок коштів бюджету муніципального району; 21) організація та здійснення заходів з цивільної оборони, захисту населення і території муніципального району від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру; 22) створення, розвиток і забезпечення охорони лікувально -оздоровчих місцевостей і курортів
 8. § 2. Система муніципальних правових актів
    бюджетний устрій та бюджетний процес на території муніципального освіти; положення про місцеві фінанси (податки, збори); положення про порядок управління і розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності; положення про муніципальному замовленні; положення про порядок прийняття рішень про створення, реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств та установ, а також
 9. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
    бюджетно-фінансового контролю муніципальних утворень здійснюють контрольно-ревізійну, експертно-аналітичну, інформаційну та інші види діяльності, що забезпечують контроль за виконанням місцевого бюджету, витрачанням коштів, виділених місцевим з інших бюджетів, а також за використанням об'єктів власності муніципального освіти. Найменування органів бюджетно-фінансового
 10. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
    бюджетного права. Обрання посадових осіб, депутатів представницьких органів місцевого самоврядування визначається нормами виборчого права як підгалузь конституційного права. Правове становище виборних посадових осіб місцевого самоврядування, муніципальних службовців багато в чому визначається нормами адміністративного права (іноді в якості окремої галузі права виділяють службове
© 2014-2022  yport.inf.ua