Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Договір комісії та суміжні договори

Комісія стосується насамперед до групи договорів, опосредствующих оплатне надання послуг. У відповідній групі договори різняться головним чином за характером складових їх предмет послуг. За цією ознакою найближчий до комісії - договір доручення. Їх близькість підтверджується вже самою можливістю використання кожного з цих договорів для надання послуги, що виражається в укладанні угод в інтересах іншої. А для розмежування тих же договорів виявляється в кінцевому рахунку достатнім - на що вже неодноразово зверталася увага - однієї ознаки: дії здійснює операцію з третьою особою від імені контрагента - у договорі доручення або від власного імені - у договорі комісії.
Зазначений ознака може бути використаний і для розмежування комісії і відповідно агентського договору або договору транспортної експедиції. І близькість, і одночасно відміну обох договорів від комісії полягають у тому, що і агент, і в такій же мірі експедитор залежно від змісту договору можуть вчиняти дії або від імені іншої сторони (відповідно принципала і клієнта), або від власного імені. Це означає використання в першому випадку моделі прямого, а в другому - непрямого представництва. Враховуючи це, законодавець стосовно до агентського договору передбачив пряму відсилання, залежно від використаної моделі, до норм відповідно глави про доручення або комісії (ст. 1011 ЦК) з тим, що обидві вони підлягають субсидиарному застосування. Всі відмінність у цьому сенсі договору транспортної експедиції полягає в тому, що використання відповідних глав - про доручення або комісії - можливо лише іншим шляхом - шляхом застосування аналогії закону (п. 1 ст. 6 ЦК) "*".
---
"*" Особлива близькість договору транспортної експедиції до договору комісії знаходила вираження в тому, що експедицію нерідко розглядали як різновид комісії. Так, зокрема, Г.Ф. Шершеневич, перераховуючи різні види комісійних доручень, згадав серед них "посередництво між особою, отправляющим свої товари, і особою, що володіє всіма необхідними до того засобами пересування". Одночасно він зазначав: "Ця форма комісійного сприяння називається експедиційним або спедіціонною угоди, а комісіонери, здійснюють їх, отримують спеціальне найменування експедиторів" (Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II. С. 177). Наведені міркування були враховані при складанні проекту Цивільного уложення, внаслідок чого експедиція в ньому так і не була виділена. "Зважаючи на те, - пояснювали своє рішення укладачі проекту, - що експедиційні операції, за характером виникають між що у них особами відносин, тотожні з усіма іншими комісійними угодами, причому експедитори є видом комісіонерів ... визнано за краще не виділяти експедиційних операцій із загальної маси угод комісійних, а додати правилам про договір комісії таку редакцію, щоб вони могли бути застосовувана і до угод з отримання та відправлення товарів "(Цивільне укладення. Книга п'ята. Зобов'язання. Том третій. З поясненнями. С. 156 - 157). У 20-і рр.. норми про комісії широко поширювалися на договори експедиції, і це притому, що проект Торгового Зводу СРСР визнавав останні самостійними договорами. Основні заперечення проти такої практики А.М. Шахназаров, наприклад, вбачав у тому, що відповідна позиція (маючи на увазі правозастосовні органи) ще "недостатньо відстоялася" (Шахназаров А.М. Указ. Соч. С. 79 і сл.).
Як і комісія, так і договір довірчого управління майном передбачає вчинення стороною угод в інтересах контрагента, але неодмінно від свого імені. Різниця полягає насамперед у тому, що обов'язки довірчого керуючого перед засновником управління не зводяться до укладання угод. Крім того, здійснюються довірчим керуючим від свого імені угоди підпорядковуються особливому правовому режиму (п. 3 ст. 1012 ЦК).
По одному зі своїх ознак - особливої мети - комісія може бути зведена ще в одну групу з низкою договорів. Маються на увазі договори, виконання яких виражається у вчиненні на їх основі угоди. У цю групу може бути включений, крім доручення і комісії, договір фінансової оренди (лізингу). Всі три договори передбачають прийняття на себе стороною обов'язку укласти угоду з третьою особою, результатом якої, прямим або непрямим, служить виникнення прав та обов'язків у контрагента. Різниця між цими договорами полягає, зокрема, в підставі виникнення відповідних прав та обов'язків. Так, в той час як в договорі комісії вказаний результат наступає в силу укладеної комісіонером передачі прав та обов'язків (комітенту), у договорі доручення це ж відбувається безпосередньо в силу повноважень, якими довіритель наділив повіреного, в договорі лізингу він настає в силу закону "* ".
---
"*" Відповідно до ст. 665 ЦК за договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. При цьому п. 1 ст. 670 ГК наділяє орендаря правом пред'являти безпосередньо продавцеві майна, що є предметом договору купівлі-продажу, укладеного між продавцем і орендодавцем, що випливають з цього договору вимоги, зокрема щодо якості та комплектності майна, термінів його постачання і в інших випадках неналежного виконання договору продавцем. У подібних ситуаціях орендар має права і несе обов'язки, передбачені Кодексом для покупця, і інші обов'язки з оплати придбаного майна, як якщо б він був стороною договору купівлі-продажу цього майна. За своєю правовою природою зазначене зобов'язання носить недоговірних характер, маючи підставою виникнення передбачені в законі (ГК) юридичні факти (див.: Витрянский В.В. Договір оренди та його види: оренда будівель, споруд та підприємств, лізинг. М., 1999. С. 263 і сл.; Кабатова Є.В. Лізинг: правове регулювання, практика. М., 1997. С. 101 і сл.; Шаталов С.С. Нова концепція юридичної природи лізингових відносин / / Юрист. N 1. З . 19 і сл.).
Подібно дорученням і в зв'язку з комісією може виникнути питання про зіставлення цього договору з моделлю договору на користь третьої особи. Таке зіставлення, правда, можливо стосовно не до самого договору комісії, а до тієї угоди, яку здійснює комісіонер за дорученням комітента, маючи на увазі порівняння положень комітента і бенефіціара. Безсумнівна подібність проявляється головним чином у тому, що в подібних випадках вони, комітент і бенефіціар, набувають певні права за угодою (договором), їм не досконалою. Навпаки, розбіжностей виявляється набагато більше. Досить вказати на те, що договір на користь третьої особи створює у бенефіціара особисто певну вимогу стосовно відповідної стороні договору, в той час як до комітента переходять усі права і поряд з ними і всі обов'язки по договору. Мається на увазі, таким чином, в останньому випадку повне заміщення комісіонером сторони в договорі - третьої особи. Особливе значення має і те, що бенефіціар висловлює згоду на перехід прав і обов'язків після здійснення угоди (договору), а комітент - свою волю на прийняття прав і обов'язків від комісіонера до укладання угоди, і відмовитися згодом від такого переходу він вже не зможе.
Отграничение комісії від підряду в порівнянні з тим, що має місце стосовно договору доручення, спрощується, оскільки комісія має своїм предметом вчинення одних лише юридичних дій і серед них саме угод, в той час як поспіль спрямований на вчинення дій фактичних, покликаних безпосередньо забезпечити певний матеріальний результат. Для правового режиму, встановленого для кожного з цих договорів, значення має те, що підряд відноситься до числа договорів на виконання робіт, а комісія - на надання послуг, притому юридичних.
Комісія як договір, що має предметом оплатне надання послуг, здавалося б, не може конкурувати з договором купівлі-продажу вже з тієї причини, що останній як такий має строго певну спрямованість: перенести право власності з одного боку на іншу, а це лежить за межами договору комісії. Проте насправді зіставлення цих двох договорів має значення вже з тієї причини, що можливі ситуації, при яких договором, наприклад купівлі-продажу, виявляються пов'язаними комісіонер з комітентом.
Йдеться, головним чином, про випадки, коли комісіонер, якому клієнт доручив укласти відповідну угоду з продажу належних йому товарів, сам же набуває їх для себе (варіант - для іншої особи, з якою він пов'язаний таким же договором комісії) або, навпаки, продає комісіонеру, який дав доручення купити йому товар, свої ж (варіант - іншого свого комітента) товари.
У зазначених випадках комісіонер і комітент стають відповідно покупцями і продавцями. В останньому випадку виникає питання про долю самого договору комісії. На це дано два різних відповіді. Перший - договір комісії трансформується в договір купівлі-продажу. Другий - обидва договори продовжують своє існування. Вибір між ними, крім іншого, дозволяє визначити, чи зберігає комісіонер, який замість укладання дорученої угоди з третьою особою від свого імені запропонує комітенту відповідні товари (роботи, послуги), право на винагороду. Зазначена ситуація буде розглянута нижче.
Ситуація, схожа з тією, про яку йде мова, може виникнути стосовно і до договору консигнації. Консигнація як така являє собою різновид комісії, пристосованої до її використання у зовнішній торгівлі "*".
---
"*" Початковий сенс консигнації вбачався в дорученні комісіонеру знайти комісіонера в іншій країні, уклавши з ним від свого імені відповідний договір. Як вказував В.А. Краснокутський, за цим договором "консигнант (торговий діяч) дає доручення іншому (консигнатору) прислані йому товари переслати далі морським шляхом і продати їх в певному місці через інше, вказане ним, комісійна підприємство або підприємство самого консигнатора. Це, так би мовити, комісія з надбудовою іншої комісії або комісія обширнішого обсягу - призначення одним комісіонером (іноді комітентом) іншого від свого імені, але за чужий рахунок "(Краснокутський В.А. Указ. соч. С. 20).
За цим договором в його сучасному вигляді одна сторона (консигнатор) бере на себе обов'язок за винагороду протягом певного часу (термін консигнації) продавати від свого імені, але за рахунок іншої сторони (консигнанта) товари, передані йому консигнантом "*".
---
"*" Див: Експортно-імпортні операції. Правове регулювання / Под ред. В.С. Позднякова. М., 1970. С. 276, а також: Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності / За ред. А.С. Комарова. М., 2001. С. 345 - 346.
Передано консигнатору товари надходять зазвичай на його консигнаційний склад, де вони зберігаються до моменту продажу. Договір консигнації нерідко включає умова, за якою на випадок, якщо консигнантові не вдається до зазначеного терміну реалізувати товари, вони надходять у його власність, але з обов'язковою їх оплатою. Визначаючи природу складаються при цьому відносин, В.С. Поздняков та Р.Л. Наришкіна підкреслювали: "Така умова не змінює основну сутність договору і не перетворює його в договір купівлі-продажу, однак у момент закінчення терміну консигнації відносини за договором трансформуються у відносини за договором купівлі-продажу" "*".
---
"*" Експортно-імпортні операції. Правове регулювання. С. 276. Аналогічну позицію займає в окремих з своїх рішень і Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС) при Торгово-промисловій палаті РФ. В одному з розглянутих ним справ виникло питання про право сторони на розірвання укладеного договору консигнації. Встановивши, що протягом зазначеного в договорі дворічного терміну на продаж відповідач не сплачував передані йому товари, МКАС визнав: "Після закінчення двох років з дати поставки товару відповідач став власником і повинен був заплатити позивачеві його вартість. Відносини між сторонами трансформувалися в договір купівлі- продажу ". За позивачем відповідно було визнано право розірвати договір, керуючись нормами, що регулюють договір купівлі-продажу. У даному випадку це були ст. 25 і 64 Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденської конвенції) (див.: ТПП МКАС. Арбітражна практика за 1998 р. / Упорядник М.Г. Розенберг. М., 1999. С. 175). При відсутності в договорі консигнації відповідної умови про "трансформацію" за комісіонером зберігається право власності на товари, а значить, і право заявити віндикаційний позов (на це вказав МКАС в іншому розглянутому їм справі) (див.: ТПП МКАС. Арбітражна практика за 1997 г . / Упорядник М.Г. Розенберг. М., 1998. С. 127).
Зіставляючи договір комісії з іншими договорами, не можна виключити разом з тим можливості укладення сторонами змішаного договору, маючи на увазі одночасне включення в нього поряд з комісією елементів та інших договорів. Йдеться, таким чином, про ситуацію, врегульованою п. 3 ст. 421 ГК. Так, при розгляді конкретної справи Президія Вищого Арбітражного Суду РФ визнав, що наявності договір, в якому поєднуються комісія та поставка. Даний його висновок послужив підставою для застосування у відповідних частинах норм кожного із зазначених договорів. При цьому було звернуто увагу на те, що договір не тільки створює зобов'язання, а й визначає його зміст, і сторони вільні у формуванні умов договору, а значить, і у визначенні змісту своїх прав і обов'язків "*".
  ---
  "*" Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1998. N 7. С. 35 - 36.
  Приклад такого ж змішаного договору наведений у ст. 3 Закону "Про ринок цінних паперів". Мається на увазі передбачена в Законі можливість для брокера, що діє як комісіонера, включати в укладається їм договір комісії своє зобов'язання зберігати грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери або отримані в результаті продажу цінних паперів. При цьому брокеру може бути надано право використовувати зазначені цінні папери до того моменту, поки у відповідності з умовами договору він не буде зобов'язаний повернути кошти, передані клієнтом на зберігання. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Договір комісії та суміжні договори"
 1. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
    договори з передачі майна у власність; четверта книга - "Гарантії" - питання забезпечувальних зобов'язань; п'ята книга - "Диспозиції, застосовувані на Майот" - присвячена окремим особливостям застосування цивільного права на певній території Франції. В останнє десятиліття у Франції все більше приймається нормативних актів, які називаються кодексами, а не законами, як це
 2. § 5. Порука
    договору поруки, за яким "поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання останнім його зобов'язання повністю або в частині" (абз. 1 ст. 361 ЦК). Сторонами договору поруки звичайно є поручитель і кредитор за забезпеченим зобов'язанням. Вони можуть укласти цей договір без згоди і навіть без відома боржника, наприклад, у порядку ведення його
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 4. § 2. Житловий фонд в Російській Федерації
    договорами соціального чи комерційного найму двома і більше наймачами, які не є подружжям, батьками, дітьми або членами сім'ї наймача. Кімнатою визнається частина житлового будинку або квартири, призначена для використання як місця безпосереднього проживання громадян у житловому будинку чи квартирі. Переклад житлових приміщень у нежитлові і нежитлових приміщень у житлові. Протягом
 5. § 1. Поняття і значення договору довірчого управління майном
    договору довірчого управління майном. Під договором довірчого управління майном розуміється угода, відповідно до якого одна сторона (засновник управління) передає іншій стороні (довірчому керуючому) на певний строк майно в довірче управління, а інша сторона бере на себе зобов'язання здійснювати управління цим майном в інтересах
 6. § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
    договору комерційної концесії. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на
 7. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
    договорах, способах захисту цивільних прав, позовної давності тощо Але сам Цивільний кодекс не містив особливих правил про інтелектуальну власність, крім окремих статей, що визначали, зокрема, місце об'єктів інтелектуальної власності серед об'єктів цивільних прав, вимоги, пропоновані до фірмових найменувань окремих видів юридичних осіб, і т.п. З набранням
 8. § 5. Правова охорона інших засобів індивідуалізації
    договірній основі незалежним інтернет-провайдерам. Домен ru є відкритим. Це означає, що зареєструвати в ньому своє доменне ім'я може будь-яка фізична або юридична особа незалежно від громадянства і місця знаходження. Формально до власника доменного імені пред'являються певні вимоги технічного характеру, проте вони легко обходяться шляхом укладення ним договору з особою,
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 10. Список термінів і скорочень
    договори - вимагають для свого виконання наявності акта внутрішньодержавного нормотворчості, що конкретизує положення відповідного документа. Обсяг колізійної норми - визначає вид правовідносини, щодо якої вона має використовуватися. Патентне право - регламентація процесу втілення в життя технологічних відкриттів, винаходів та інших досягнень промислового
© 2014-2022  yport.inf.ua