Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінського, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

3 . Договір доручення і суміжні договори

Чинний Цивільний кодекс, подібно своїм попередникам, розглядає доручення виключно як договір, який служить правовою формою прямого представництва (раніше іменувався також і представництвом "повним", а одно "безпосереднім").
Глава 49 ("Доручення") особливо тісно пов'язана з трьома наступними главами Кодексу. Маються на увазі гол. 50 "Дії в чужому інтересі без доручення", гл. 51 "Комісія", гл . 52 "Агентування". Цей зв'язок виражається в основному в тому, що кожна з перерахованих глав присвячена регулюванню відносин, які складаються при виступі однієї особи в інтересах і за рахунок іншого. У всіх чотирьох випадках, хоча і з використанням істотно відмінних правових конструкцій, мова йде рівною мірою про те, що дуже вдало, як уже зазначалося, відображено в широко використаному в дореволюційній російській доктрині терміні - "заступництво".
Загальний предмет регулювання для норм, які перебувають у зазначених главах , складають відносини між тим, хто здійснює відповідні дії, та особою, за рахунок та в інтересах якого ці дії здійснюються. Однак поряд з цими "внутрішніми" відносинами Кодекс в кожній з перерахованих глав охоплює принаймні непрямим чином і відносини зовнішні - ті, що складаються між однією зі сторін такого договору і третьою особою.
Мова йде про відносини, породжених діями сторони, здійсненими, як уже зазначалося, в чужому інтересі і за чужий рахунок. Не випадково тому що з'явилися задовго до революції монографічні дослідження, присвячені представництву, виділяли три основоположних конструкції. Маються на увазі конструкції, які відповідають тому, що ГК називає, по-перше, дорученням, по-друге, діями в чужому інтересі без доручення і, по-третє, комісією. До цим трьом могла б бути додана і четверта, що отримала пізніше назву - агентський договір і представляє собою конгломерат договорів. Про нього до недавнього часу лише згадувалося в роботах, присвячених трьом іншим правовим моделям "*".
- ---
"*" В дореволюційній літературі це були книги А . О. Гордона "Представництво в цивільному праві", Л.Н. Казанцева "Вчення про представництво в цивільному праві", Н.О. Нерсесова "Поняття представництва в цивільному праві". До цього можна додати і те, що Ю.С. Гамбаров, автор книги "Добровільна і безоплатна діяльність у чужому інтересі поза договірного відносини і не за приписом закону" (М., 1879), розглядав винесені в назву книги проблеми в основному стосовно до тих же правовим конструкціям (с. 32 і сл.) .
Порівнюючи договори доручення з трьома іншими зазначеними конструкціями, слід підкреслити, що одна з відповідних розділів (гл. 52) регулює відносини недоговірні, що виникають із закону. Варто додати, що в даній чолі предметом виявилися відносини , які мають в якості неодмінного ознаки не наявність, а, навпаки, відсутність доручення.
Різниця у правовому режимі договорів доручення і комісії, що знайшло відображення в їх легальних визначеннях (пор. ст. 971 і 990 ГК), полягає в тому, що в першому випадку мова йде про пряме представництві (повірений виступає від імені довірителя), а в другому - про непрямому (комісіонер виступає від власного імені). Відповідний ознака носить ключовий характер. Про це можна судити з того, що, коли у суду виникає необхідність зупинити свій вибір на одному з двох правових режимів - доручення або комісії, використання зазначеного ознаки виявляється достатнім "*".
--- ---
"*" Як приклади можна назвати ряд розглянутих Вищим Арбітражним Судом РФ справ: див.: Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1999. N 10. С. 20; N 11. С. 40; 2000. N 6. С. 25; N. 11. С. 27 - 28 та ін
Мабуть, тільки в одному з опублікованих справ здатна викликати певний сумнів кваліфікація відповідного договору. Мається на увазі договір, укладений між двома фірмами, з яких одна, що іменувалася "довіритель", доручила другий укласти кредитний договір, яким забезпечувалося придбання і розміщення приватизаційних чеків. Договір, зокрема, передбачав, що "по завершенні угод, необхідних для виконання договору доручення, всі придбані акції передаються довірителю і стають його власністю" (Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1998. N 5. С. 80 - 81). Думається, були всі підстави, керуючись зазначеними в законі ознаками, вважати даний договір не дорученням, як це зробив суд, а комісією. Правда, справедливості ради слід зазначити, що в даному випадку питання про природу договору не мав особливого значення, оскільки предметом спору була незаконність операції , досконалої "повіреним" з третьою особою в порушення встановлених законом обмежень, які стосувалися участі іноземних фірм у приватизації (у даному випадку в якості третьої особи виступала американська фірма).
Агентським іменується розрахований на підприємницькі відносини договір , що охоплює в рівній мірі вчинення відповідної стороною як юридичних, так і будь-яких інших дій за рахунок принципала. При цьому у випадках, коли мова йде про дії юридичних, в рамки зазначеного договору укладається в рівній мірі вчинення дій агентом як від свого імені, так і від імені іншої сторони в договорі - принципала.
Легальне визначення агентського договору не містить прямих вказівок на його індивідуалізують ознаки, а потреба в цьому все ж існує. Мається на увазі, що до даного договору можуть, в Залежно від того, виступає агент від власного імені чи від імені принципала, застосовуватися відповідно норми про комісії або про доручення. Однак те й інше допустимо лише за умови, якщо застосування зазначених норм не суперечить ні спеціальним положенням відповідних глав Цивільного кодексу РФ, ні суті агентського договору.
З числа інших правових конструкцій, пов'язаних з дорученням, найбільш близький йому, мабуть, договір довірчого управління майном, за яким також здійснюються відповідною стороною дії в інтересах контрагента. Слід зазначити насамперед особливу фідуціарних, відрізняє обидва цих договору. Не випадково тому, наприклад, ст. 41 ГК, присвячена патронажу над дієздатними громадянами, для вирішення питання про підстави розпорядження майном підопічного пропонує його піклувальнику (помічнику) на вибір два варіанти: укладення або договору доручення, або договору довірчого управління . До числа мають практичне значення особливостей аналізованого договору можна, зокрема, віднести те, що він виражається в передачі майна довірчого керуючого, який наділений по відношенню до вказаного майну особливими правами. Слід також зазначити, що предметом договору на рівних можуть виступати як юридичні, так і фактичні дії "*".
---
"*" Див: дозорців В.А. Довірче управління майном (гл. 53) / / Цивільний кодекс Росії. Частина друга. Договори та інші зобов'язання. М., 1995. С. 36; Коментар частині другій Цивільного кодексу Російської Федерації. Для підприємців. М., 1996. С. 237 і сл. (автор - Е.А. Суханов). Див також однойменну главу цієї книги (автор - В.В. Витрянский).
КонсультантПлюс: примітка.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації (частина друга) (під ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А . Хохлова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: МЦФЕР, 1996.
Зіставлення доручення з іншими договорами традиційно починається з розмежування двох фігур - представника та нунція (посланця). Особливість правового становища останнього завжди вбачалася в тому, що він хоча і обслуговує вчинення дій юридичних (наприклад, вручення мають правове значення документів), але здійснювані ним дії самі по собі не можуть вважатися юридичними. І це при тому, що вони певною мірою пов'язані з вираженням волі, хоча і не своєї, але того, хто відправив нунція. Саме цю волю він передає. З урахуванням зазначеної особливості його участі в цивільному обороті нунцій розглядався, на відміну від представника, як "пособник". При цьому пособництво його визнавалося фактичним, відмінним у зазначеному сенсі від пособництва юридичного. До числа юридичних посібників прийнято було свого часу відносити присяжних повірених, нотаріусів, суддів та ін "*".
--- ---
"*" Співвідношення між зазначеними фігурами Н.О. Нерсесов вбачав у тому, що "представник замінює особистість принципала перед третій відносно дорученої угоди, тобто виступає перед ним як особа, дійсно укладає угоду, яка виробляє юридичні наслідки для одного принципала. Посланець не замінює юридично особи відправника, він тільки пособляет останньому в передачі його виявлення волі відсутньому контрагенту. Досить, якщо він зумів передати іншому контрагенту в належній точності оголошену вже волю свого принципала. Все питання, таким чином, полягає в тому, висловлює чи посредствующее особа свою власну волю, або він тільки передає чуже оголошення волі "(Нерсесов Н.О. Указ. соч . С. 16). Див про це також: Гордон А.О. Указ. соч. С. 17 і сл. Л. Казанцев, мабуть, вдаліше інших показав відмінності ролі того й іншого: "Представник, купуючи річ, веде себе самостійно; він не говорить: "Мій принципал купує", - він каже: "Я купую, я хочу, щоб угода такого-змісту виникла, я погоджуюся на таку угоду". Хоча він хоче того ж, чого хоче принципал, і не може ні на крок відступити від бажання свого довірителя, але все-таки він хоче, він визначає буття і зміст угоди "(Казанцев Л. Указ. соч. С. 25). Інша річ - нунцій, за висловом Г.Ф. Шершеневича та багатьох його попередників, - "Живий лист" (Шершеневич Г.Ф. Цивільне право. С. 200). При цьому, вказуючи на те, що "посланник" не замінить юридичної особи відправника, він тільки пособляет останньому в передачі його виявлення волі відсутньому контрагенту; інший автор - Н.О. Нерсесов - неодноразово особливо підкреслював, що посланник - це посередник (Нерсесов Н.О. Указ. соч. С. 38). Останнім були близькі погляди Ю. Барона, що вважав, що представниками є ті, хто діє замість осіб, яких стосується угода. Відповідно слід розрізняти "представництво в виявленні волі", коли особи, яких стосується угода, здійснюють виявлення волі через "посланих", а також "представництво у волі" (мається на увазі, що ті, кого стосується угода, "самі не встановлюють її змісту, обмежуючись інструкціями, і тоді представник визнається виявляв власну, а не чужу волю" (див.: Барон Ю. Указ. соч. С. 148 - 149).
Другим за ступенем поширеності було зіставлення доручення з договором особистого найму або в перекладі на сучасну мову - з договором трудовим. Порівняння це, якщо мати на увазі останній договір, має особливе значення "*". Підтвердженням наявності зв'язку доручення з трудовим договором служить вже те, що одні й ті ж за характером послуги, наприклад посередництво, можуть бути засновані в рівній мірі і на трудовому договорі, і на договорі доручення. Не випадково з'явилася особлива конструкція, що використовувалась протягом певного часу (головним чином у перші післявоєнні роки), - "договір трудового доручення" .
--- -
"*" В дореволюційній літературі широкий розвиток отримали погляди тих, хто основне значення надавав відмінності в предметі кожного із зазначених договорів. Так, для договору особистого найму (трудового договору) це має бути фізичну працю , а для договору доручення - розумовий (див. про це: Анненков К.Н. Система російського цивільного права. Т. 1. С. 249). Правда, цьому не цілком відповідала позиція Сенату, визнавав предметом особистого найму "як особистий фізична праця , так і виконання за відоме винагороду особистих обов'язків, які вимагають відомих пізнань і розумової діяльності ". При цьому як приклад називався працю прохачів у справах, керуючих, вихователів (1867. N 43).
Під "трудовим дорученням" малися на увазі "договори про виконання громадянами окремих робіт для установ (організацій, підприємств)" (Граве К.А. Договір трудового доручення / / Вчені записки ВИЮН. Вип. V. М., 1947. С. 70).
З точки зору цивільно-правовий договір доручення все ж більш віддалений від трудового договору, ніж договір підряду, маючи на увазі, що підряд відноситься до договорів, які мають предметом роботи, а доручення - послуги .
Зіставляючи договір доручення з трудовим договором, Д.М. Генкін висловив думку, що в першому з цих договорів йдеться про такий же трудовому процесі, як і при виконанні будь-яких інших робіт. З чого повинно було випливати, що договір доручення, якщо тільки мова не йшла про випадки виступу на стороні виконавця юридичної особи, - форма трудових правовідносин "*". Цікаво відзначити, що це викликало сумнів не тільки у цивілістів, але в такій же мірі і у представників науки трудового права. Так, Н.Г. Александров визнавав, що відмінності між дорученням і трудовим договором лише на перший погляд важковловимий. При цьому малося на увазі, що "предметом договору доручення є вчинення тих чи інших юридичних дій в сенсі результату відповідної поведінки повіреного. Самое поведінку повіреного, необхідне для здійснення обумовлених договором дій, самий процес праці повіреного не становлять предмет договірного зобов'язання, а є лише способом їх виконання. Повірений зобов'язаний виконати доручення, діючи відповідно вказівкам довірителя, але останній не керує поведінкою повіреного в процесі його праці і має право вимагати від нього лише всіх відомостей про хід виконання доручення " . Серед низки інших ознак, що відрізняють договір доручення від трудового договору, В.І. Шерешевський називав те, що" предмет договору доручення - обіцянка послуг із заміщення іншого, чого немає в трудовому договорі ".
  ---
  "*" Див: Генкін Д.М. Предмет і система радянського трудового права / / Радянська держава і право. 1940. N 2. С. 62. Серед інших відносяться до предмета трудового права відносин Д.М. Генкін вказував і на ті, які виникають між автором винаходу і тим підприємством, яке його регулює (правда, для цього йому слід прийняти за вихідне втрату винахідницьким правом його виняткового характеру) (Там же. С. 65).
   Александров Н.Г. Трудові відносини як предмет правового регулювання / / Вчені праці ВИЮН. Вип. IX. С. 320.
   Шерешевський В.І. Представництво. Доручення та довіреність. С. 29.
  Виступаючи за необхідність виділення відповідних договорів (трудового доручення), К.А. Граве звертав увагу на те, що, незважаючи на включення до їх назва слова "доручення", вони не мають жодної з ним зв'язку хоча б тому, що їх предметом служать не юридичні, а виключно фактичні дії, безумовна возмездность, а також відсутність властивою договорами доручення свободи їх розірвання "*".
  ---
  "*" Див: Граве К.А. Указ. соч. С. 70 - 71.
  Найбільш поширеними у сучасній цивілістичній літературі, на що вже в основному зверталася увага раніше, можна вважати погляди, які зводяться в кінцевому рахунку до виділення трьох особливостей трудового договору: по-перше, суб'єктами в ньому виступають тільки громадяни, по-друге, в обов'язки сторони входить здійснення трудових функцій з підпорядкуванням при цьому правилами трудового розпорядку і, по-третє, трудовий договір завжди є оплатним (тобто припускає безумовну виплату винагороди) "*". Саме вони знайшли найбільш повне вираження в Трудовому кодексі РФ (див., зокрема, його ст. 15 і 56).
  ---
  "*" Див, наприклад: Цивільне право. Ч. 2. М., 1938. С. 195. Радянське цивільне право / Под ред. О.А. Красавчикова. М., 1985. С. 313 - 314; Окремі види зобов'язань. С. 290.
  В одній з останніх за часом робіт в області трудового права (мається на увазі Коментар до Кодексу законів про працю РФ / Під ред. Ю.П. Орловського. М.: МАУП, 2000. С. 65), з посиланням на ст. 15 КЗпП, автори також виділяють три ознаки трудового договору, що дозволяють відмежувати його від договору цивільного. Маються на увазі "специфіка обов'язків, прийнятих на себе працівником, що виражаються у виконанні роботи з певної спеціальності, кваліфікації або посади; виконанні роботи з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку; обов'язки роботодавця забезпечувати працівнику умови праці, передбачені законами та іншими правовими актами про працю, угодами сторін , а також своєчасно виплачувати працівникові заробітну плату ".
  У числі інших договорів, порівняння з якими найбільш широко проводиться і в останні роки (якщо не вважати договорів комісії, агентського договору, а також договору довірчого управління), можна вказати на договір підряду. Обидва договори мають чимало спільного. І перш за все мова йде про те, що вони полягають з приводу вчинення дій однією особою за дорученням іншої. Серед того, що дозволяє їх розрізнити (якщо залишити осторонь можливість використання безоплатного доручення, що в принципі виключається не тільки в трудовому договорі, а й при підряді), виділяється принаймні наступне: по-перше, предметом доручення служать послуги, а підряду - роботи (з цим пов'язано, крім іншого, відмінність у вирішенні питання про ризик неотримання результату: в підряді такий ризик лежить на підряднику, а в договорі послуг - на виконавця), по-друге, дії, про які йде мова, в підряді носять юридичний, а в дорученні - фактичний характер. І нарешті, особливе значення має те, що повірений діє від імені свого контрагента - довірителя, а підрядник - від власного імені.
  У літературі, в тому числі і в дореволюційній, крім уже зазначених, в число договорів, стосовно до яких визнавалося необхідним відмежування від договору доручення, називалися, зокрема, договори на користь третьої особи.
  Так, Н.О. Нерсесов вказував на те, що "договір на користь третьої особи дуже схожий особливо на представництво. В обох інститутах не брали участь в угоді особа набуває право вимоги з оної, причому таке право не производно, самостійно, і обумовлено наміром контрагентів". Це дозволило автору звернути увагу на те, що "під договором на користь третьої ховалося нерідко замасковане представництво". Що ж до відмінності, то Н.О. Нерсесов вбачав його в тому, що "в представництві існує одне тільки каузальне ставлення - між промітентом і третьою особою (принципалом), а проміссар (представник) замінює лише юридично особистість останнього ... У договорах ж на користь третьої існують дві юридичні підстави, що обумовлюють подвійне виконання, яке, однак, виявляється в єдиній формі між промітентом і третім "" * ". Ф. Савіньї, який проводив в рамках розробленого ним вчення про представництво порівняння багатьох договорів, визнав за необхідне виділити "випадок, різний від останнього (малося на увазі представництво. - М.Б.) по суті, хоча аналогічний їм за формою: коли дві особи укладають договір, з якого виникає для третьої особи, яка не перебуває з прямим контрагентом у відносинах представництва, яке право чи обов'язок " .
  ---
  "*" Нерсесов Н.О. Указ. соч. С. 64.
   Савіньї Ф. Зобов'язальне право. М., 1876. С. 406.
  З висловлювань колишніх років можна послатися ще на одне: "Представник уклав угоду, чужу для нього, діє не на своє ім'я, а на ім'я принципала (alieno nomine), навпаки, проміссар в договорах на користь третьої, укладаючи свою власну угоду, діє suo nomine. Точно так само треба сказати, що перший діє замість принципала, другий же - сам за себе "" * ".
  ---
  "*" Казанцев Л. Вчення про представництво в цивільному праві. Випуск перший. С. 89.
  Значно пізніше в одному з підручників з'явилася вказівка на те, що "представництво істотно ... відрізняється від договору на користь третьої особи. За договором, укладеним на користь третьої особи, виконання зобов'язання можуть вимагати, якщо інше не встановлено договором, як сторона, покласти зобов'язання на боржника, так і третя особа, на користь якого договір укладено ... На відміну від представництва угода на користь третьої особи відбувається не від його імені, а від імені кредитора, який поклав обов'язки на боржника. За такою угодою набуває права не тільки особа, на користь якої він вчинений, а й кредитор. Тим часом представник діє від імені акредитуючої, і ніяких прав і обов'язків по відношенню до контрагенту у представника не виникає "" * ".
  ---
  "*" Цивільне право. Т. 1 / За ред. Д.М. Генкина. М., 1950. С. 239.
  Неважко помітити, що кожен з авторів наведених висловлювань виділяв принаймні один, дійсно відрізняє цей договір (на користь третьої особи), ознака. На додаток можна відзначити, зокрема, те, що при договорі на користь третьої особи участь останнього в договорі залежить від його власної, вільно вираженої вже після укладення договору волі. У той же час при представництві участь акредитуючої в договорі визначено волею останнього, формує сам договір "*".
  ---
  "*" У першому томі цієї книги характерними рисами договору на користь третьої особи названо те, що "третя особа завжди протистоїть як кредитор однієї зі сторін первинного договору (1), первинний договір в принципі створює у третьої особи права, а не обов'язки (2), при відмові третьої особи від виговорених права його зазвичай може здійснити сам контрагент, який виступав у ролі кредитора (3) ". Тим часом жоден з цих ознак не можна вважати властивим договором доручення (див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. С. 363).
  КонсультантПлюс: примітка.
  Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2001 (видання 3-е, стереотипне).
  Нарешті, в різний час проводилися зіставлення договору доручення з посередницькими договорами "*", а один з авторів включав в це число і договір поручительства, правда підкреслюючи чисто зовнішню схожість зазначених інститутів .
  ---
  "*" А.М. Гуляєв вважав, що "повірений не може розглядатися як посередник між своїм довірителем і третьою особою, тому що посередник здійснює дві угоди на дві сторони - в сторону кожного з контрагентів, але контрагентів своїх; для посередника кожна угода - своя угода, яка виникає не для нього і контрагента, а для довірителя та особи, яка уклала угоду з повіреним "(Гуляєв А.М. Указ. соч. С. 123).
   Маються на увазі, зокрема, висловлювання А.О. Гордона з приводу ст. 1563 Зводу законів ("Особливості правил про поручительство за договорами з казною"). Мова йшла про те, що у разі, якщо підписане від імені дворянства (поміщиків) повіту або губернії зобов'язання перед скарбницею поставити продовольство для забезпечення війська виявиться невиконаним, відповідальність за це мають нести тільки ті, хто видав доручення на підписання зазначеного зобов'язання. Сумнів у А.О. Гордона викликало обгрунтування подібного рішення, а саме те, що особи, які не видавали довіреностей, тим самим "не прийняли на себе поручительства". З цього приводу зверталася увага на те, що Звід визначив "неправильно характер цієї юридичної відносини". Кінцевий висновок автора зводився до наступного: "П. 1 ст. 1563 являє собою з'єднання назв поручительство і наслідків дорученням". І тут же: "Це може послужити нам повчальним уроком. З цього видно, як небезпечно віддалятися від почав юридичних явищ ... Безкарно змішувати одна юридична початок з іншим немає можливості" (Гордон А.О. Указ. Соч. С. 236 - 237).
  Аналогічною була позиція з того ж питання Г.Ф. Шершеневича. Він зазначав, що схожість, що існує між дорученням і поручительством, чисто зовнішнє, послужило приводом до того, щоб "змішати ці два поняття і назвати поручительством те, що є представництвом". В обгрунтування такого висновку він звернув увагу на те, що "насправді за угодою, укладеною представником, встановлюється тільки одне відношення між представником і третьою особою; навпаки, в силу поруки встановлюються одночасно три відносини, і поручитель відповідає тільки внаслідок невиконуваності з боку головного боржника "(Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. С. 203).
  Нарешті, і Н.О. Нерсесов звернув увагу на те змішання понять, яке містилося у зазначеній статті Зводу: "Відповідальність, покладена наведеною статтею на дворян, які взяли на себе продовольство військ, випливає не з початку поручительства, а з представницьких відносин" (Нерсесов Н.О. Указ. Соч . С. 24). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Договір доручення і суміжні договори"
 1. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
    договір про виховання дитини (дітей). Такі особи щодо прийнятого на виховання дитини (дітей) мають права й обов'язками опікунів (піклувальників). Опіка та піклування встановлюються за наявності необхідних на те передумов (рішення суду про визнання громадянина недієздатним або обмеження його дієздатності, а щодо неповнолітніх - обставин, зазначених у п. 3 ст.
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    договором або установчими документами юридичної особи (ст. 174 ЦК). Стосовно операцій юридичної особи, що виходять за межі його правоздатності (позастатутні угоди), необхідно чітко визначити сферу застосування належних до них правил. Як у гол. 7 підручника, правоздатність юридичних осіб підрозділяється на загальну і спеціальну. При цьому загальноїправоздатністю
 3. § 5. Порука
    договору поруки, за яким "поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання останнім його зобов'язання повністю або в частині" (абз. 1 ст. 361 ЦК). Сторонами договору поруки звичайно є поручитель і кредитор за забезпеченим зобов'язанням. Вони можуть укласти цей договір без згоди і навіть без відома боржника, наприклад, у порядку ведення його
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 5. § 5. Договір банківського вкладу
    договору банківського вкладу. Відповідно до п. 1 ст. 834 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором . Історично під депозитом (від лат. Depositum - віддане на
 6. § 1. Поняття і значення договору довірчого управління майном
    договору довірчого управління майном. Під договором довірчого управління майном розуміється угода, відповідно до якого одна сторона (засновник управління) передає іншій стороні (довірчому керуючому) на певний строк майно в довірче управління, а інша сторона бере на себе зобов'язання здійснювати управління цим майном в інтересах
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші
 9. 6. Виключні права і приватизація державного та муніципального майна
    договорів або авторських договорів або договорів про придбання суміжних та інших прав. --- Див: Федеральний закон від 3 липня 1991 р. N 1531-1 / / Відомості СНР і ЗС РРФСР. 1991. N 27. Ст. 927; 1992. N 28. Ст. 1614; РГ. 1994. 19 січня.; СЗ РФ. 1997. N 12. Ст. 1381. Див: Федеральний закон від 21 грудня 2001 р. N 178-ФЗ / / СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251; 2003. N 9. Ст. 805;
 10. 2. Особливості цивільно-правового положення керуючих організацій
    договорів передають керуючим організаціям повноваження на колективне управління майновими правами. На управління винятковими правами іноземних суб'єктів повноваження передаються за відповідними договорами з іноземними керуючими організаціями. Договори на колективне управління не є авторськими і на них не поширюються положення ст. ст. 30 - 34 Закону про авторське
© 2014-2022  yport.inf.ua