Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 3. Формування особистості правознавця у вузі


З ускладненням різних сторін юридичної діяльності постійно зростають вимоги, пропоновані до особистості людини, яка обрала професію юриста в якості своєї основної життєвої мети. Все більшого значення при цьому набувають психологічні чинники: наявність у абітурієнтів відповідних особистісних якостей і задатків, які в ході навчання в юридичному вузі повинні бути приведені у системи навичок, умінь і знань, що забезпечують їх успіх у практичній роботі.
Процес підготовки людини до юридичної діяльності складається з наступних послідовних етапів: профорієнтації, профвідбору, професійного виховання, навчання та удосконалення. Коротко зупинимося на характеристиці цих етапів.
Профорієнтація - це знання особливостей професії юриста, а також професійно необхідних і протипоказаних для неї якостей і властивостей особистості фахівця. Уміло поставлена робота з професійної орієнтації школярів приводить до того, що молодь починає своє навчання у вузі з цікавістю до свого майбутнього праці, з розумінням його суспільної значимості, що є важливою передумовою до майбутньої високої активності фахівця. У профорієнтаційній роботі з молоддю повинні використовуватися всі форми: лекції, бесіди, екскурсії, зустрічі з провідними юристами і т. п. Істотну роль може зіграти професійна консультація абітурієнта прокурором, слідчим, суддею,
Професійний відбір передбачає цілеспрямовану діяльність ВНЗ, органів прокуратури і МВС з відбору абітурієнтів і розподілу студентів за спеціалізацією на основі і з урахуванням необхідних і протипоказаних для певної юридичної професії якостей і властивостей особистості. На завершальному етапі профвідбору з абітурієнтами рекомендується проводити співбесіду, в процесі якого аналізуються й оцінюються різні сторони особистості абітурієнта і надається допомога у правильному виборі спеціальності.
При проведенні співбесіди вивчаються схильності, здібності і спрямованість особистості вступника, його готовність до оволодіння юридичною професією.
Здібності надходить в юридичний вуз до майбутньої професійної діяльності доцільно вивчати, керуючись системою професійно значущих якостей особистості юриста (див. докладніше параграфи 1 і 2 цієї глави).
У галузі соціальної діяльності від майбутнього юриста потрібно прагнення до істини, торжества справедливості, гуманізм, чесність, принциповість.
У пошуковій діяльності необхідно звертати увагу на спостережливість і концентрацію уваги на професійно значущих об'єктах, на стійкості спостереження.
У комунікативній діяльності слід звернути увагу на товариськість, емоційну стійкість, витримку, такт, вміння відстоювати свою точку зору, здатність ясно викладати свої думки.
В області посвідчувального діяльності поряд з розвиненою письмовою мовою необхідно відзначити здатність швидкого узагальнення інформації, навички перекладу усної мови в письмову, вміння дати письмовий опис події злочину.
У організаторської діяльності потрібно звертати увагу на наполегливість, цілеспрямованість, організованість і т. п.
В області конструктивної та реконструктивної діяльності необхідно звертати увагу на здатність аналізувати отримувану інформацію, формування гіпотез, творчий, оригінальний підхід до вирішення завдань, проникливість.
Однією з важливих завдань органів прокуратури, юстиції та вузів є координація своїх дій з відбору абітурієнтів, а також організація їх навчання і виховання.
Потреба в самовихованні органічно входить в загальну структуру відносин особистості до навколишнього світу, людей, до себе, своєї діяльності і є одним з внутрішніх мотивів, що спонукають людину до високоморальної поведінки. Прагнення до знань, до трудової та громадської діяльності спонукає людину до подальшого вдосконалення своїх здібностей, до активних дій в ім'я боргу як усвідомленої необхідності виконання своїх обов'язків перед суспільством, колективом, самим собою.
Велика і відповідальна в процесі навчання і виховання роль юридичного вузу, який повинен в ході відбору абітурієнта його задатки розвинути в систему якостей, навичок і умінь, необхідних особистості майбутнього слідчого або прокурора. Якість професійної підготовки юристів більшою мірою визначає ефективність діяльності з розкриття, розслідування та попередження злочинів, тому організація системи підготовки кадрів потребуємо самому пильній увазі і постійного вдосконалення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Формування особистості правознавця у вузі "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  формування керівних та контрольно-ревізійних органів (при цьому делегати установчого з'їзду політичної партії є засновниками даної партії), б) з дня створення політична партія здійснює організаційну та інформаційно-пропагандистську діяльність, пов'язану з формуванням її регіональних відділень та отриманням документа, що підтверджує факт внесення запису про неї до Єдиного
 2. § 1. Поняття, ознаки та сутність права
  формування цивілізованої правової культури (В.В. Лазарєв, С.В. Липень). Підсумовуючи викладене та враховуючи існуючі в сучасній вітчизняній і зарубіжній науковій літературі думки, можна запропонувати наступне визначення права, поділюване з невеликими розбіжностями більшістю правознавців, як вчених, так і практиків. Право є сукупність виходять від держави загальнообов'язкових,
 3. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
  формування. Як відомо, правові норми створюються або санкціонуються державою і тільки державою (або з його згоди деякими громадськими організаціями), ним же скасовуються, доповнюються, змінюються. У цьому сенсі держава є політичним творцем права; правотворчість - його виняткова прерогатива. Тому право виражає не просто волю народу, а його державну волю
 4. § 2. Правове виховання: необхідність, форми та методи
  формуванню високої правосвідомості та правової культури громадян. Дане поняття включає в себе також отримання і поширення знань про право та інших правових явищах, засвоєння правових цінностей, ідеалів. Одна з головних цілей правового виховання - вироблення у громадянина здорового почуття права, прогресивного юридичного світогляду; підготовка соціально активного члена суспільства,
 5. § 2. Сутність та основні принципи правової політики
  формуванні цієї політики беруть участь політичні партії, громадські організації, рухи, об'єднання, вчені, а також громадяни, але не безпосередньо, а через офіційні канали та інститути, через пресу. Велику роль в даному процесі відіграють судові, прокурорські, слідчі та інші юрисдикційні органи з їх багатою правоохоронної, правозастосовної і правоисполнительной
 6. 1. Поняття і сфера застосування
  формування інвестиційного портфеля, прийняття цінностей на зберігання, врегулювання претензій кредиторів по відношенню до збанкрутілого боржника, ведення реєстру акціонерів, здійснення функцій депозитаріїв по державних короткострокових і казначейськими зобов'язаннями і т.п. . --- Див, напр.: Букато В.І., Львів Ю.І. Банки та банківські операції в Росії /
 7. 1. Категорії "кредит" і "кредитні правовідносини" в цивільному праві
  формировано в договір позики при втраті відповідного видообразующего ознаки, а саме: свою приналежність до інших цивільно-правовими договорами, виконання яких пов'язане з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками, і які передбачають надання кредиту, в тому числі у вигляді авансу, попередньої оплати, відстрочення та
 8. Стаття 12. Обов'язки поліції
  формуванню про ці обставини чергового по органу внутрішніх справ, при необхідності - органи місцевого самоврядування та населення; - припиняти факти порушення законодавства про охорону навколишнього середовища та екологічної безпеки населення (п. 8 Інструкції з організації діяльності дільничного уповноваженого міліції). --- Див: Про заходи
 9. § 1. Юридична психологія в системі наукового знання
  формування проміжних галузей наукового знання, вироблення їх понятійного і категоріального апарату на базі понять і категорій «материнський наук» відбувається не тільки поза, а й усередині самої психології, оскільки наука по своєму суті єдина. З урахуванням викладених моментів Б.М. Кедров розвинув «трикутник наук» в багатогранник, який допомагає більш повно представити місце психології в
 10. § 1. Оцінка цікавить особистості
  формуванні оціночного судження про людину. Наглядачеві нерідко правильно видається, що спостережуваний щось хоче зробити. Відбувається як би передбачення поведінки спостережуваного особи. Така здатність з'являється у людей в результаті тривалого спілкування один з одним. Практикою встановлено, що особи, які постійно перебувають в спілкуванні, безпомилково передбачають поведінку один одного.
© 2014-2022  yport.inf.ua