Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 14. ФОРМИ І МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я


Відповідно до Конституції РФ кожен громадянин може захищати свої права всіма способами, не забороненими законом. Ці способи захисту повинні бути спрямовані на припинення правопорушення, усунення його наслідків, а також вплив на правопорушника.
Громадянин має право вибирати адміністративну, досудову чи судову форми захисту своїх прав і свобод.
Пацієнт може звернутися зі скаргою на дії державного органу, громадської організації, посадової особи, які порушують його права до вищестоящих у порядку підлеглості державному органу, громадської організації, посадовій особі, що передбачає адміністративний порядок вирішення виниклої конфліктної ситуації .
Вищестоящі, в порядку підлеглості, державний орган, громадська організація, посадова особа зобов'язані розглянути скаргу в місячний термін. За результатами розгляду скарги може бути прийняте рішення: задовольнити скаргу, обгрунтовано відмовити в ній повністю або в частині, передати скаргу іншому органу на розгляд.
Скарга може бути подана самим пацієнтом, права і свободи якої порушені, або його представником, а також на прохання пацієнта - належно уповноваженим представником громадської організації (наприклад, товариства захисту прав споживачів медичних послуг), трудового колективу .
Результатом застосування адміністративного порядку може бути:
визнання права;
відновлення становища, яке існувало до порушення права;
припинення дій, що порушують права;
залучення до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні, недотриманні прав пацієнта.
Підставою застосування досудового порядку розгляду спорів є факт порушення прав пацієнта, заподіяння шкоди життю та здоров'ю, супроводжуваний вимогою пацієнта до адміністрації ЛПУ (лікаря приватної практики, СМО) про усунення порушення його прав, про відшкодування шкоди, заподіяної неякісним наданням медичної допомоги.
Звернення зі скаргою не виключає права пацієнта одночасно звернутися з позовом до суду з того ж питання. Таке ж право зберігається за пацієнтом і в тому випадку, якщо він не отримав відповіді на висунуті їм вимоги, або отримана відповідь не задовольняє його.
Претензійний порядок врегулювання спору.
Претензійний порядок є окремим випадком (хоча і найпоширенішим) досудового порядку врегулювання спору. Це одна з форм захисту цивільних прав, яка полягає у спробі врегулювання спірних питань безпосередньо між сторонами до передачі справи до суду.
Порядок претензійного врегулювання спорів полягає в наступному: передбачуваний кредитор (майбутній позивач) надсилає (пред'являє) передбачуваному боржнику (майбутньому відповідачу) вимога (найчастіше оформлене у вигляді претензії) про виконання лежачому на ньому матеріально-правової обов'язки і чекає відповіді у строк, встановлений законом або угодою сторін.
Передбачуваний боржник має право (а іноді і зобов'язаний) дати відповідь на претензію у встановлений термін.
Поняття "кредитор" і "боржник" застосовні, як правило, тільки до цивільно-правовим зобов'язанням.
Претензія являє собою вимогу до лікувально-профілактичному закладу про добровільне усунення порушень прав пацієнта.
Така вимога має бути пред'явлена в письмовій формі, підписана пацієнтом або його законним представником.
Можуть бути пред'явлені такі види вимог (претензій):
про відшкодування моральної шкоди;
про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю пацієнта;
про відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника;
про відшкодування витрат по усуненню недоліків медичної послуги.
У претензії зазначається прізвище, ім'я, по батькові, адресу пацієнта, найменування ЛПУ, до якого пред'являється претензія, дата пред'явлення, обставини, що послужили підставою для пред'явлення претензії, докази, що підтверджують вимоги пацієнта, вимоги заявника, сума претензії і обгрунтований її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці.
У претензії також вказуються посилання на нормативні акти, договір чи інші правовстановлюючі документи, перелік документів, що додаються, інші відомості, які пацієнт вважає суттєвими.
Претензія надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. Претензія розглядається адміністрацією ЛПУ протягом 30 днів з дня її отримання, після чого ЛПУ приймає відповідне рішення, що оформляється наказом керівника ЛПУ. Копія наказу керівника ЛПУ про відшкодування шкоди направляється заявнику разом з відповіддю на претензію.
Відповідь на претензію дається в письмовій формі і підписується керівником або заступником керівника ЛПУ. У ньому вказуються при повному або частковому задоволенні претензії визнана сума, термін і спосіб задоволення претензії. При повному або частковому відмову в задоволенні претензії зазначаються обгрунтовані мотиви відмови.
Звернення до прокуратури.
З метою забезпечення верховенства закону, єдності і зміцнення законності, захисту прав і свобод людини і громадянина, а також охоронюваних законом інтересів суспільства і держави прокуратура здійснює нагляд за виконанням законів федеральними міністерствами, службами та іншими федеральними органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів Федерації, місцевого самоврядування, військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій, а також за відповідністю законам видаваних ними правових актів.
Прокурори відповідно до процесуального законодавства беруть участь у розгляді справ судами, арбітражними судами, опротестовують суперечать закону рішення, вироки, ухвали і постанови судів.
В органах прокуратури відповідно до їх повноважень вирішуються заяви, скарги та інші звернення, що містять відомості про порушення законів. Рішення, прийняте прокурором, не перешкоджає зверненню особи за захистом своїх прав до суду.
Вступники до органів прокуратури заяви і скарги, інші звернення розглядаються у порядку і строки, які встановлені федеральним законодавством. Відповідь на заяву, скаргу і інше звернення повинен бути вмотивованим. Якщо у задоволенні заяви чи скарги відмовлено, заявникові мають бути роз'яснені порядок оскарження прийнятого рішення, а також право звернення до суду, якщо це передбачено законом.
Прокурор у встановленому законом порядку вживає заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили правопорушення. Забороняється пересилання скарги до органу або посадовій особі, рішення або дії яких оскаржуються.
Мирова угода сторін.
Мирова угода сторін являє собою одну з форм вільного волевиявлення сторін, один із способів добровільного врегулювання спору сторонами без застосування державного примусу.
Здійснюючи конкретні дії по досудовій підготовці, необхідно довести до відома передбачуваного відповідача (ЛПУ) інформацію про передачу спору на розгляд суду. Відповідачу надсилається копія позовної заяви. Судова практика показує, що найчастіше відповідач (ЛПУ), не чекаючи винесення судового рішення, йде на врегулювання спору в добровільному порядку.
Мирова угода може відбуватися як на досудовому етапі, так і при здійсненні судового захисту права (позасудові та судові мирові угоди). Суб'єктами мирової угоди найчастіше є громадяни, а також громадяни та юридичні особи, між якими виник спір.
Світові угоди можуть відбуватися через представника, право якої укладати мирову угоду має бути спеціально обумовлено у довіреності (ст. 54 ЦПК РФ).
Позасудове мирова угода - це договір про дозвіл матеріально-правового спору на певних умовах. Наслідком укладення мирової угоди є припинення або зміна матеріального правовідносини, тобто сторони самостійно дозволяють суперечка і ліквідують стан спірність існуючих між ними правовідносин. Позасудове мирову угоду припускає добровільне виконання обов'язків. Воно не вимагає забезпеченості державним примусом, як при укладенні мирової угоди в суді.
Сторони можуть звернутися за посвідченням мирової угоди до нотаріуса або органам, виконуючим нотаріальні функції.
Позасудове мирову угоду використовується у судовому процесі як доказ.
Поза суду може бути досягнуто угоду і по спору, за яким порушено цивільну справу в суді. Така угода набуває юридичне значення тільки після затвердження його судом.
Судове мирова угода - це угода сторін про умови припинення судового спору без винесення судового рішення (ст. 39 ЦПК РФ). Полягає воно вже в ході судового процесу, затверджується судом, після чого набуває чинності судового рішення. Судовий процес закінчується мирним врегулюванням виниклого конфлікту.
Вирішення суперечки в третейському суді.
Судовий захист інтересів вимагає чималих грошових витрат, знання процесуальних положень, пов'язаних з оформленням позовів та судовим розглядом. У зв'язку з цим часто використовуються альтернативні способи вирішення спорів.
У російському законодавстві передбачена можливість захисту порушених чи оскаржених цивільних прав у третейському суді (ст. 11 ГК РФ).
Третейський суд, хоча і носить таку назву, судовим органом не є і не входить до числа органів, що утворять судову систему РФ. Він обирається учасниками цивільно-правових відносин для вирішення виниклого або можливого між ними в майбутньому конфліктів. Він носить суспільний характер, не здійснює правосуддя і не володіє процесуальною формою розгляду справ. Третейські суди можуть бути створені як для вирішення спорів між громадянами, так і економічних суперечок, учасниками яких є юридичні особи та індивідуальні підприємці.
Традиційно третейські суди діляться на суди, створювані для вирішення конкретного спору, і постійно діючі (інституційні) третейські суди, що представляють собою органи, яким за згодою сторін доручена організація розгляду конкретного спору, або спорів певної категорії справ .
Діючі в якості недержавного механізму вирішення спорів, третейські суди, у порівнянні з державними, можуть надавати учасникам спору ряд переваг, таких як: швидкість і економічність, відсутність публічності в діяльності. У третейському суді сторони можуть на свій розсуд визначити порядок вирішення спорів. Справи в ньому розглядаються швидше, при цьому більше уваги звертається на вирішення конфлікту, ніж на дотримання процедури.
При розгляді спорів з питань такої вузькоспеціалізованої сфери людської діяльності, як охорона здоров'я, медичне страхування особливе значення має спеціалізація в питаннях, що стосуються фактичних взаємовідносин сторін. З метою здійснення найбільш ефективного захисту законних прав та інтересів застрахованих громадян представляється доцільним створення спеціалізованих постійно діючих третейських судів з розгляду спорів, що виникають у системі охорони здоров'я.
Звернення до суду.
Судовий порядок врегулювання спорів застосовується при вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між СМО і ЛПУ, іншими юридичними особами - учасниками ОМС (арбітражні спори), та розгляді спорів, що виникають між пацієнтом і лікувальною установою (цивільні спори) .
Зацікавлені особи можуть звернутися до арбітражного суду або до суду загальної юрисдикції безпосередньо, не вдаючись до досудової процедури врегулювання суперечок. Можливо також звернення до суду після попереднього розгляду спору в досудовому порядку або в третейському суді, при незгоді однієї із сторін з результатами такого розгляду.
Систему судів загальної юрисдикції складають суди районні, республіканські, крайові, обласні, Москви, автономної області, автономних округів. Відповідно до Конституції РФ найвищим судовим органом є Верховний Суд РФ. Організація і діяльність судів загальної юрисдикції визначаються Федеральним конституційним законом "Про судову систему в Російській Федерації" і ЦПК РФ.
Суди загальної юрисдикції розглядають, як правило, цивільні справи, одним з учасників якого є громадянин.
При необхідності судового вирішення спору позивачеві Слід насамперед встановити підвідомчість цього спору. Підвідомчість спору визначається відповідно до ГПК. Згідно ст. 22 общегражданским судам підвідомчі спори, що виникають із цивільних (у тому числі страхових) правовідносин, якщо однією зі сторін у спорі є громадянин. Тут мається на увазі громадянин, який уклав договір в споживчих цілях, а не в інтересах підприємницької діяльності.
Чинне законодавство передбачає дві основні процедури для захисту пацієнтом своїх порушених прав у суді.
  По-перше, йдеться про виробництво, що виникає з адміністративно-правових відносин. Підставою для порушення даної виробництва служить скарга пацієнта, звернена до компетентного судового органу.
  Пацієнт має право звернутися зі скаргою до суду, якщо вважає, що неправомірними діями (рішеннями) державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та їх об'єднань, громадських об'єднань чи посадових осіб, державних службовців порушені його права і свободи.
  Відповідно до Закону РФ від 27 квітня 1993 р. N 4866-1 "Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян", до дій (рішень) державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та їх об'єднань, громадських об'єднань і посадових осіб, державних службовців, які можуть бути оскаржені до суду, належать колегіальні і одноосібні дії (рішення), в тому числі подання офіційної інформації, в результаті яких:
  порушено права і свободи громадянина;
  створено перешкоди здійсненню громадянином його прав і свобод;
  незаконно на громадянина покладено якась обов'язок або його незаконно притягнуто до будь-якої відповідальності.
  Для звернення до суду зі скаргою встановлюються певні терміни, яким надається значення, аналогічне терміну позовної давності. У суд можна звернутися зі скаргою протягом трьох місяців з дня, коли пацієнтові стало відомо про порушення його прав або протягом одного місяця з дня отримання пацієнтом письмового повідомлення про відмову вищестоящого органу, об'єднання, посадової особи в задоволенні скарги або з дня закінчення місячного терміну після подачі скарги, якщо не був отриманий на неї письмову відповідь.
  Результатом розгляду скарги в судовому порядку може бути:
  визнання оскаржуваного дії (рішення) незаконним;
  покладання обов'язку задовольнити вимогу пацієнта;
  відновлення порушеного права;
  притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні дій (бездіяльності), прийнятті рішень, що призвели до порушення прав пацієнта;
  відмова в задоволенні скарги.
  По-друге, захист прав пацієнта може здійснюватися в порядку позовного провадження.
  Відповідно до Цивільного процесуального кодексу, п. 2 ст. 17 Закону РФ "Про захист прав споживачів" позови пред'являються за вибором споживача:
  в суд за місцем проживання позивача (тобто споживача);
  в суд за місцем знаходження відповідача;
  в суд за місцем заподіяння шкоди.
  При відмові судді у прийомі позовної заяви з мотивів непідсудності позову конкретному суду слід отримати у судді письмове визначення про це, яке підлягає оскарженню протягом 10 днів до вищестоящого суду.
  Пацієнт має право в примусовому порядку через суд стягнути з винної сторони збитки, викликані порушенням його прав, вимагати відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю, а також отримати компенсацію за моральну шкоду, пов'язану з фізичними та моральними стражданнями через неправомірної поведінки або дії медичних працівників.
  Захистити порушені права пацієнт може самостійно або за допомогою свого представника. Самостійно захищати свої права можуть повнолітні та дієздатні громадяни-пацієнти.
  Права та охоронювані законом інтереси неповнолітніх у віці від 15 до 18 років, а також громадян, визнаних обмежено дієздатними, захищаються в суді їх батьками, усиновителями чи піклувальниками, проте суд зобов'язаний залучати до участі в таких справах самих неповнолітніх чи громадян, визнаних обмежено дієздатними.
  Права та інтереси неповнолітніх молодше 15 років і недієздатних захищають їх законні представники - батьки, усиновителі або опікуни.
  Таким чином, незважаючи на те, що відповідно до ст. 31 Основ законодавства РФ про охорону здоров'я громадян, особи старше 15 років самостійно вирішують питання про медичне втручання і про відмову від нього, захист прав даних осіб при наданні медичної допомоги здійснюють їх законні представники - батьки, усиновителі, піклувальники.
  Громадяни можуть захищати свої права особисто (самостійно звертатися зі скаргою в ЛПУ, органи управління охороною здоров'я, до суду) або через своїх представників. На прохання громадянина представляти його інтереси у відносинах з іншими суб'єктами ОМС або в суді можуть фізичні особи (адвокати), або не мають юридичної освіти або юридичні особи (СМО, комітети по захисту прав споживачів).
  Представлення інтересів пацієнта або організації (установи) у суді здійснюється представниками на підставі виданої нею довіреності.
  Довіреність від імені організації видається за підписом її керівника чи іншої особи, уповноваженої на це її установчими документами, з додатком печатки цієї організації.
  Довіреності, що видаються громадянами (пацієнтами), засвідчуються в нотаріальному порядку. Довіреності, що видаються громадянами (пацієнтами), можуть бути засвідчені також підприємствами, установами чи організаціями, де працює або навчається довіритель, житлово-експлуатаційною організацією за місцем проживання довірителя, адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, в якому громадянин перебуває на лікуванні, відповідної військовою частиною, якщо довіреність видається військовослужбовцям. Довіреність, що видається громадянином, що знаходиться в ув'язненні, засвідчується адміністрацією відповідного місця ув'язнення.
  Адвокати представляють інтереси пацієнтів і юридичних осіб в суді на підставі ордера, виданого юридичною консультацією.
  Повноваження на ведення справи в суді дає представникові право на вчинення від імені акредитуючої всіх процесуальних дій, крім передачі справи до третейського суду, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, передачі повноважень іншій особі (передоручення), оскарження рішень суду, пред'явлення виконавчого листа до стягнення, отримання присудженого майна або грошей. Повноваження представника на вчинення кожного з вищевказаних дій має бути спеціально обумовлено у довіреності, виданої представником.
  Перед початком судового розгляду необхідно ознайомитися з документами, які суд зажадав за клопотанням пацієнта у відповідача. За наявності підстав можна клопотати в письмовій формі про призначення судово-медичної експертизи. Потерпілий повинен конкретизувати свої позовні вимоги, визначити, які питання повинні бути відображені у висновку судово-медичної експертизи. Позовні вимоги можуть бути переглянуті, доповнені або змінені в залежності від результату судово-медичного висновку.
  Суд на основі представлених і зібраних доказів проводить судовий розгляд за заявленим позовом. При задоволенні позовних вимог в стадії судових дебатів пацієнт має право подати клопотання про відшкодування заподіяних збитків, якщо не було можливості вказати їх в позовній заяві. У ці вимоги можна включити всі витрати на ксерокопіювання, проведені експертизи, оплату рекомендованих листів, послуги юриста та інші. Природно, завдані збитки мають бути документально підтверджені довідками, квитанціями, касовими і товарними чеками та іншими платіжними документами.
  Позовна давність - термін, протягом якого громадянин має право захистити свої права в суді. Відповідно до ст. 208 Цивільного кодексу РФ на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, позовна давність не поширюється. Однак збиток, заподіяний громадянину, може бути стягнутий не більше ніж за трирічний термін з моменту пред'явлення позову.
  Термін позовної давності за позовами про відшкодування збитків, стягнення неустойки встановлено в три роки. Закінчення строків позовної давності не може служити підставою для відмови в прийнятті позовної заяви. Суд не вправі з власної ініціативи посилатися на закінчення терміну давності. Це може зробити тільки відповідач.
  Початок перебігу строку позовної давності визначається нормами ст. 200 ГК РФ. Перебіг строку позовної давності починається з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).
  За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається після закінчення терміну їх виконання.
  За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг строку позовної давності починається з моменту, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. А якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, обчислення позовної давності починається після закінчення цього строку.
  Застрахований при зверненні до суду обов'язково представляє копії таких документів:
  заяву про те, що він звертався з проханням видати копії всіх медичних документів;
  заяву з проханням про добровільне відшкодування заподіяної матеріальної шкоди;
  письмову відмову, якщо такий буде виданий.
  Застрахований становить позовну заяву про стягнення з медичної установи заподіяної матеріальної шкоди, збитків і компенсації моральної шкоди. Дуже важливо визначитися, що бажає отримати пацієнт як відшкодування матеріального збитку, наприклад, можна зажадати надання повторних безкоштовних медичних послуг у цьому ж медичному закладі або їх оплату в іншій клініці.
  Також треба оцінити, який моральний шкода була заподіяна, можливо, людина стала інвалідом, можливо, відбулися якісь психічні порушення, він випробував сильні моральні та фізичні страждання. Всі медичні діагнози повинні бути підтверджені відповідними документами, а вимоги про компенсацію моральної шкоди чітко аргументовані.
  Крім заяви необхідно заявити клопотання про те, щоб суд в порядку досудової підготовки витребував з медичної установи копію історії хвороби, опис знімків, всі документи, необхідні для проведення судово-медичної експертизи.
  Судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір і порядок сплати державного мита встановлюються законами про податки і збори.
  За позовами, пов'язаними з порушенням їх прав, згідно з п. 2 ст. 46 ЦПК України, ст. 17 Закону "Про захист прав споживачів", застраховані звільняються від сплати державного мита. Якщо суддя відмовляється приймати позовну заяву без оплати держмита, слід отримати про це письмове ухвалу суду, яку можна оскаржити протягом 10 днів до вищестоящого суду.
  Слід пам'ятати, що громадянин повністю звільнений від сплати держмита за позовами, пов'язаними з порушенням його прав, тобто держмито не може бути з нього стягнена ні за яких обставин, навіть у разі програшу справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава 14. ФОРМИ І МЕТОДИ захисту порушених прав ГРОМАДЯН У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 12. Обов'язки поліції
    Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 3. Стаття 12. Обов'язки поліції
    Коментар до статті 12 січня. У даній статті встановлено обов'язки поліції, а в наступній статті передбачені її права. Як наголошувалося в пояснювальній записці до проекту коментованого Закону, до переліку обов'язків поліції включені функції, які не були враховані в Законі 1991 про міліції, але які міліція здійснювала у відповідності з іншими законодавчими та іншими нормативними
 4. § 2. Місцева адміністрація
    Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 5. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. Від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 6. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 7. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
    У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що
 8. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua