Головна
ГоловнаКримінальну , кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова- Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 11. Халатність (ст. 293 КК)


Об'єктивна сторона халатності утворена трьома призна-ками: 1) суспільно небезпечним діянням у формі дії або бездіяльності - невиконання або неналежного виконання посадовою особою своїх обов'язків внаслідок недобросо-Вестн або недбалого ставлення до служби, 2) суспільно небезпечними наслідками у вигляді великої шкоди; 3) причинного зв'язком між діянням і наслідками.
Халатність являє собою результат недбайливого відно-ності посадової особи до виконання своїх службових функцій. Найбільш часто вона виражається в бездіяльності, коли винен-ний не виконує того, що повинен в силу покладених на нього обов'язків. Наприклад, Е. був засуджений за халатність, яка виразилася в тому, що, будучи посадовою особою державного-кої лісової охорони, без поважних причин не виходив на роботу протягом 20 днів, у зв'язку з чим у ввіреному під охорону
1 БВС РФ. 2003. № 7.

Обході лісництва була проведена незаконна порубка лісу на 49637304 руб.1
Однак недбалість може бути виражена і в формі дію-вия - закон вказує, що караним є не тільки не-виконання службових обов'язків, а й неналежне їх виконання. У цьому випадку винний виконує свої службові обов'язки, але робить це недобросовісно: він або не виконав-ет всіх дій, які повинен був виконати в даній конкретній ситуації, або, хоча й виконує їх, вони не повністю відповідають пропонованим вимогам.
В обох випадках халатності особливу роль відіграє встановлення правової регламентації службової діяльності посадової особи. Сфера відповідальності за халатність визначається преде-лами службових функцій2. Якщо належне виконання конкретної службової функції не входило в обов'язки повинно-стного особи, вона не може нести відповідальність за халатність. У цьому зв'язку Пленум Верховного Суду СРСР у п. 8 постановою ня від 30 березня 1990 р. № 4 вказав на необхідність при виробництві по справах даної категорії встановлювати коло і харак-тер службових прав і обов'язків посадової особи, а також нормативні акти , їх регламентірующіе3.
Наступним умовою відповідальності за халатність є реальна можливість належним чином виконувати свої посадові обов'язки. Якщо в конкретному випадку така мож-ливість відсутня, немає і складу преступленія4. Возмож-
ність належного виконання своїх службових обов'язків
визначається об'єктивними і суб'єктивними факторами. Об'єк-єктивні фактори - це зовнішні по відношенню до посадової го особі умови, в яких або з урахуванням яких воно змушене-но діяти (кваліфікація товаришів по службі, відсутність чрезви-чайних обставин, гранично допустимий обсяг роботи тощо). Суб'єктивні чинники - це індивідуальні особливо-
1 БВС РФ. 1999. № 2.
2 Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина / За ред.
Б.В. Здравомислова. М., 1999. С. 425.
3 Див: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР
(Російської Федерації) по кримінальних справах. М., 1999. С. 309.
4 БВС СРСР. 1975. № 5; 1976. № 6; 1990. № 3.

Сти конкретної посадової особи, на основі яких вирішується питання про допустимість поставлення заподіяних наслідків (професіоналізм, освіта, досвід роботи тощо). Якщо на недостатньо досвідченого людини в силу різних причин (виття-на, епідемія тощо) покладено великий обсяг вкрай складних обов'язків, з якими він свідомо не зможе впоратися, умов для залучення його до відповідальності за халатність немає.
В результаті невиконання або неналежного виконання особою своїх службових обов'язків повинні бути заподіяні суспільно небезпечні наслідки у вигляді великої шкоди. За своєю природою наслідки в основному складі халатності виражаються у майновому та екологічному шкоду, стоимост-ве вираз яких, згідно з приміткою до ст. 293
КК, перевищує 100 тис. руб.1 Виходячи з того, що чинне законодавство передбачає необхідність вартісного вираження збитку, виникає питання, чи може виступати при-знаком розглядуваного злочину так званий організаційні шкоду, а також порушення конституційних прав гра-ждан, традиційно властиві халатності раніше? Відповідь на це питання має дати судова та слідча практика.
Між зазначеними наслідками і діянням посадової особи необхідно встановити наявність причинного зв'язку.
Склад злочину - матеріальний; воно закінчено в мо-
мент настання суспільно небезпечних наслідків.
Суб'єктивна сторона халатності виражається в обох видах
необережності.
Суб'єкт злочину - службова особа.
У частині 2 ст. 293 КК сформульований кваліфікований со-ставши халатності, який має місце при необережному при-підпорядкуванні таких наслідків, як тяжка шкода здоров'ю або смерть людини. У частині 3 ст. 293 КК передбачений особливо кваліфікованими склад халатності, що характеризується неостиглого-рожніх заподіянням смерті двом або більше особам.
1 Див, наприклад: постанова Президії Верховного Суду РФ від
7 червня 2006 № 120п06, в якому не виключаються такі суспільно небезпечні наслідки недбалості, як « реальний збиток для водних Біор-сурсів »/ / УПС КонсультантПлюс. ІБ: Рішення вищих судів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 11. Халатність (ст. 293 КК) "
 1. Стаття 153. Підміна дитини Коментар до статті 153
  халатність (ст. 293 КК РФ) або до дисциплінарної
 2. Стаття 201. Зловживання повноваженнями Коментар до статті 201
  недбалості та посадовому підробленні ". Як вже зазначалося, найбільш типовим наслідком зловживання повноваженнями є заподіяння майнової шкоди організації, в якій винний виконує управлінські повноваження. Даний превалюючий характер шкоди обумовлений тим, що охороняються кримінальним законом відносини у сфері управління організаціями є насамперед цивільно-правовими
 3. Стаття 287. Відмова у наданні інформації Федеральним Зборам Російської Федерації чи Рахунковій палаті Російської Федерації Коментар до статті 287
  халатність (ст. 293 КК РФ). Суб'єкт злочину спеціальний - посадова особа, яка зобов'язана відповідно до закону або іншим нормативним правовим актом надавати інформацію Раді Федерації РФ, Державній Думі РФ чи Рахунковій палаті РФ за їх запитом або на іншій підставі. Частиною 2 ст. 287 КК РФ встановлено відповідальність за вчинення діяння при кваліфікуючих обставин.
 4. Стаття 292.1. Незаконна видача паспорта громадянина Російської Федерації, а також внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що спричинило незаконне придбання громадянства Російської Федерації Коментар до статті 292.1
  недбалості (ч. 1 ст. 293 КК РФ). Про невиконанні чи неналежному виконанні посадовою особою або державним службовцем своїх обов'язків див. коментар до ст. 293 КК РФ. Питання про незаконну видачу паспорта громадянина Російської Федерації іноземному громадянину чи особі без громадянства та про незаконне придбання громадянства Російської Федерації були розглянуті вище. Суб'єктивна
 5. 5. Факультативні ознаки об'єктивної сторони та їх значення
  халатності (ст. 293 КК), яка найчастіше здійснюється шляхом бездіяльності, законодавець прямо вказує на спосіб вчинення цього діяння - несумлінне чи недбале ставлення до служби, що в рівній мірі як дія, так і бездіяльність. Те ж можна сказати і про такий злочин , як ухилення від виконання обов'язків військової служби (ст. 339 КК). Об'єктивна сторона цього злочину
 6. 4. Злочини, що посягають на свободу неповнолітнього
  халатність (ст. 293 КК) або до дисциплінарної відповідальності. Суб'єкт злочину - будь-осудна особа, яка досягла 16-річного віку, в тому числі і батьки дитини у разі, коли вони, прагнучи позбутися своєї дитини, що страждає яким-небудь захворюванням або фізичною вадою, підміняють його іншим дитиною.
 7. 7. Зазіхання на рослинний світ
  халатність (ст. 293 КК). У ч. 2 ст. 261 КК встановлена відповідальність за самостійний злочин, відмінне від розглянутого характером дії і формою вини * (703). Якщо діяння, вказане в ч. 1 ст. 261 КК, полягає у порушенні певних правил, то передбачене у ч. 2 здійснюється цілеспрямованими свідомими діями - шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом.
 8. 7. Злочини, що посягають на економічну безпеку і обороноздатність Росії
  халатність (ст. 293 КК) за наявності інших ознак цього діяння. Представляється недостатньо обгрунтованим думку про можливість кваліфікації таких випадків за наявності істотної шкоди правам чи інтересам громадян за сукупністю ст. 284 і ст. 293 КК * (104). Ці діяння розрізняються за видовим об'єкту, змісту втрачених документів (предметів) та характером наслідків. Заподіяння
 9. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  недбалість (ст. 293). Водночас Кримінальний кодекс містить і інші злочини, суб'єктами яких можуть виступати посадові особи. Наприклад, багато злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина (ст. 149 - перешкоджання проведенню зборів, мітингу, демонстрації, ходи, пікетування або участі в них; ст. 144 - перешкоджання законній професійній
 10. 3. Відповідальність за загальні види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  халатності недостачі з метою уникнути матеріальної відповідальності). Якщо зловживання посадовими повноваженнями було способом розкрадання, то вчинене має розглядатися як розкрадання, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища, і кваліфікуватися за ч. 2 ст. 160 КК. Інша особиста зацікавленість як мотив зловживання посадовими повноваженнями може
© 2014-2022  yport.inf.ua