Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально- процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 10. Службове підроблення (ст. 292 КК)


Предметом аналізованого злочину є офіційні-альний документ. Легальне поняття офіційних документів дано у Федеральному законі від 29 грудня 1994 р. № 77-ФЗ
«Про обов'язковий примірник документів» 1: це документи, прийняті органами законодавчої, виконавчої та судової влади, що носять обов'язковий, рекомендаційний чи інфор-ційний характер. Поняття це не враховує специфіки охра-няемих гл. 30 КК суспільних відносин, у зв'язку з чим для потреб кримінального права має бути визнано надзвичайно вузьким. За змістом ст. 292 КК предметом службового підроблення є документи, які виходять не тільки від органів державної влади, а й від органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних установ, військових орга-нів управління 2.
Об'єктивна сторона службового підроблення виражена в одному з наступних дій:
1) внесення в офіційні документи завідомо неправдивих све-дений (інтелектуальний фальсифікація) - передбачає початкове складання документа, помилкового по суті. При цьому сам до-кумент повністю відповідає висунутим вимогам і не піддається будь-яким змінам;
2) внесення в офіційні документи виправлень, позову-жающих їх дійсний зміст (матеріальний під-лог) - передбачає зміну спочатку справжнього докумен-та шляхом видалення частини відомостей і (або) доповнення його відомостей-нями, що не відповідають дійсності, в результаті
1 СЗ РФ. 1995. № 1. Ст. 1.
2 Питання про те, чи визнавати офіційними документи, які виходять від приватних осіб і організацій, не перелічених у примітці 1 до ст. 285 КК, але знаходяться в офіційному публічному діловодстві, в теорії уголов-ного права і на практиці є невирішеним (див., наприклад: Смирнов М.А. Офіційний документ як предмет службового підроблення / / Кримінальне право: стратегія розвитку в XXI столітті. Матеріали 4-й міжнародній науково-прак-тичної конференції (МДЮА). М., Проспект, 2007. С. 489-492).

Чого спотворюється оцінка всієї міститься в документі інфор-мації. Способами матеріального підроблення можуть бути підчищення, позначка іншим числом, витравлювання написів і т.п.
Склад злочину є формальним; воно закінчено в момент вчинення одного із зазначених вище дій.
Суб'єктивна сторона службового підроблення характеризується прямим умислом і наявністю спеціального мотиву - корисливої або іншої особистої зацікавленості.
Суб'єкт злочину спеціальний - посадова особа або публічний службовець, який не є посадовою особою. На-приклад, Президія Верховного суду Республіки Дагестан отме-Ніл вирок нижчестоящого суду і припинив справу за відсутністю-ем в діях Д. складу службового підроблення, оскільки він хоча й завищував з корисливої зацікавленості обсяги виконаний-них робіт в будівельних документах і необгрунтовано списувати вал підзвітні матеріали, будучи інженером-будівельником колгоспу, але суб'єктом злочину, передбаченого ст. 292
КК, не був 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 10. Службове підроблення (ст. 292 КК) "
 1. Стаття 303. Фальсифікація доказів Коментар до статті 303
  службового підроблення (ст. 292 КК РФ). У даному випадку мова йде про конкуренцію кримінально-правових норм. При цьому спеціальної слід вважати норму про фальсифікацію доказів, оскільки вона встановлює кримінальну відповідальність тільки за спотворення фактичних даних, що використовуються при здійсненні правосуддя. Норма ж про службову підробку є загальною, тому що охоплює всі випадки фальсифікації
 2. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  службові злочини в комерційних та інших організаціях. В якості конкретних складів виділені зловживання повноваженнями (ст. 201), зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і аудиторами (ст. 202), перевищення повноважень службовцями приватних охоронних або детективних служб (ст. 203), комерційний підкуп (ст. 204). Зіставлення гл. 23 КК зі спорідненою за обсягом гл. 30 КК "Злочини
 3. 3. Кваліфікація складних складів злочинів
  службового становища. Якщо той чи інший злочин виступає способом вчинення іншого, завжди більш тяжкого складу злочину, сукупність злочинів відсутня і вчинене кваліфікується як єдине складне злочин. Способи ці, як правило, називаються у відповідних нормах Кодексу, хоча не завжди безпосередньо. Але там, де вони чітко не названі, однаковість кваліфікацій
 4. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  службове становище для перешкоджання законної підприємницької діяльності індивідуального підприємця або комерційної організації. Зміст поняття посадової особи розкривається в п. 1 примітки до ст. 285 КК: посадовими особами визнаються особи, які постійно , тимчасово або за спеціальним повноваженням здійснюють функції представника влади або виконують
 5. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  службовими повноваженнями, перевищення посадових повноважень, службове підроблення) та тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Протидіяти цим зловживанням в певній мірі покликані кримінально-правові норми, передбачені гол. 30 КК, які передбачають відповідальність за злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого
 6. 3. Відповідальність за загальні види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  службових повноважень у корисливих чи інших особистих цілях, в результаті чого істотно порушуються права і законні інтереси громадян або організацій або охоронювані законом інтереси суспільства або держави (ст. 285 КК). Об'єктивна сторона злочину полягає: 1) у використанні посадовою особою своїх службових повноважень всупереч інтересам служби, 2) в істотному порушенні прав і
 7. 4. Відповідальність за конкретні види злочинів проти державної влади та інтересів державної служби та служби в органах самоврядування
  службових розслідувань тощо), що містять офіційну інформацію * (175). Остання може бути досить різноманітною і стосуватиметься питань економічної чи соціального життя, банківської або підприємницької діяльності та ін З об'єктивної сторони цей злочин здійснюється шляхом: 1) неправомірної відмови в інформації, 2) ухилення від її надання; 3) надання завідомо
 8. 5. Злочини, що посягають на встановлений порядок ведення офіційних документів і документальне оформлення фактів, що мають юридичне значення
  службовий паспорт, паспорт моряка). До інших важливих особистих документів відносяться документи, що виконують функцію паспорта (посвідчення особи офіцера, офіційна довідка, що замінює паспорт тощо), військовий квиток, диплом про закінчення вузу, трудова книжка, службове посвідчення і т.д. Вказівка в законі на особистий характер цих документів свідчить про обов'язковість особистої характеристики
 9. § 1. Загальна характеристика злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  службового становища або пов'язані з невиконанням-ем ним своїх службових обов'язків і заподіюють або ство-дають безпосередню загрозу заподіяння істотної шкоди правам і законним інтересам громадян і організацій, суспільства і держави. Видовим об'єктом цих злочинів є сукупність суспільних відносин, що забезпечують правильну, тобто відповідну закону
 10. алфавітно-предметний покажчик
  службова чи інша: 61, 117, 120, 133, 318. Забруднення: 250 - 252, 254, 261. Завдання Кримінального кодексу: 2. Затримання злочинця: 38, 61, 78, 301; перевищення заходів з. п. - 38, 108, 114. Заборгованість: 169. Взяття під варту: 301. Висновок експерта, спеціаліста: 307. Заміна покарання: 80. Заповідник, заказник: 250, 256, 258, 262 . Заробітна плата: 145.1. Зараження: з.
© 2014-2022  yport.inf.ua