Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

1. Історія узбецького права: плюралізм юридичних традицій

Право будь-якої країни - це нерозривна частина її національного надбання, в певному сенсі - породження традицій, спадщина предків і спосіб самовираження даного суспільства. Взаємовплив і взаємодія різних правових культур і традицій існували завжди і всюди, будучи одним з джерел збагачення праворозуміння та духовного світу людини. Як правило, зі змішання різних культур народжувалися нові народи і нації, нові цивілізації і традиції.
Історично народи Турана (відроджене нині Доісламські тюркське найменування території нинішнього Узбекистану), Мавераннахра (арабське географічна назва регіону в Середній Азії між річками Амудар'я і Сирдар'я), Туркестану (російська назва регіону, введене в оборот в другій половині XIX в.) у збереженні самобутності пішли шляхом розвитку своєї державності і права, релігії та культури, мови та літератури. Але Туран, Мавераннахр і Туркестан - не єдині назви, під якими Узбекистан відомий у світовій історії. Цю багату країну ремесел, землеробства, торгівлі по Великому Шовковому шляху, країну «тисячі міст» Олександр Македонський назвав Согдіаной.
На нинішній території Узбекистану виникла одна з найдавніших цивілізацій світу. Історія узбецького народу, національної державності та права своїм корінням сягає в глиб століть. Процвітали тут держави стародавнього Турана, Мавераннахра, Туркестану залишили яскравий слід у розвитку світової культури. Традиції узбецької держави і права нерозривно об'єднують єдність загальнолюдського і національно-державного начал і розвиваються відповідно до духовно-правовим потенціалом узбецької цивілізації, налічує не менше трьох тисяч років.
Узбецьке право має тривалу історію, яку можна розділити на чотири періоди.
Перший - древній період узбецького права, тобто з моменту виникнення держави і права на території Узбекистану до встановлення му-мусульманських права (з початку першого тисячоліття до н.е. до VII в. н.е.). Це епоха Туранський-правової цивілізації. Характерною рисою державно-правового життя було прагнення до об'єднання споріднених племен в єдину державу, до незалежності, миру і рівності.
Територія розселення предків узбеків послідовно входила в VII ст. до н.е. до складу держави Ассирії, в VII-VI ст. до н.е. - В царство Ахеменідів, з 328 р. до н.е. - В імперію Олександра Македонського, з середини III в. до н.е. - В Греко-Бактрійського царство, з I в. н.е. до V в. - До складу Кушанського царства, з V ст. - В царство Ефталітов, а потім Тюркського каганату.
Узбекистан має багату правову культуру, що сформувалася в період античності, середньовіччя та Нового часу як результат взаємодії різних правових традицій і культур. Найдавніші цивілізації - согдіанская, парфян-хоросанская, Бактрійськая-тохарістанская - з зачатками власної державності, культурними, політичними, релігійними і правовими
традиціями здавна існували на території нинішнього Узбекистану.
Стародавній Узбекистан був центральним сполучною ланкою Великого Шовкового шляху, місцем активного дотику Сходу і Заходу, буддизму, зороастризму, маніхейства, ісламу і християнства, взаємодії східної і західної культур, багатьох мов і націй. Релігійно-духовні, пізнавальні, державно-правові та етичні цінності займали важливе місце в способі життя, традиційній культурі узбецького народу.
Стародавній період втілював у собі досвід розвитку державності та права починаючи з античної Согдіани, держав Ахеменідів, Селевкідів і Хорезму, Бактрійського і Кушанського царств, держав Ефталітов і Тюркського каганату. Аналіз рідкісних стародавніх юридичних пам'яток показує, що рівень правової культури був досить високим. Наприклад, в 1932 р. було знайдено понад 80 документів, що відносяться до VII-VIII ст. Особливий інтерес викликає в них механізм забезпечення виконання умов договорів, захисту прав та інтересів суб'єктів правовідносин, чітке визначення їх прав та обов'язків, гарантій здійснення останніх.
З джерел відомо, що до приходу арабів народи Узбекистану керувалися «Авеста» - священною книгою зороастризму - і, мабуть, перебували під впливом законів царя Хаммурапі, Ахеменідів і політико-правових ідей Платона, Аристотеля, правових норм елліністичних полісів (полісів-держав), Греко-Бактрійського і Парфянского царств,, держави Кушан і Тюркського каганату.
Другий - період мусульманського права, тобто з моменту приходу арабів в Мавераннахр і встановлення мусульманської держави і права до колоніального завоювання Середньої Азії Росією (з VII ст. до другої половини XIX ст.). Це епоха мусульмансько-правової цивілізації Мавераннахра.
Узбекистан втілює в собі середньовічний досвід розвитку державності Саманідів, Караханідов, Газневидів, Сельджуки-дов, Хорезмшахов, Чингісхана і Чінгісідов, Аміра Темура і Те-муріди і узбецьких ханств, а також історичний та юридичний досвід стародавнього узбецького народу з його вікової мрією про свій дер-\ дарства і право.
Примітною особливістю історичного розвитку предків узбецького народу в період античності і середньовіччя було вплив і взаємодія з правовими традиціями не тільки Китаю, Індії, Греції, Риму, Візантії, але й ассиро-вавилонської, Ахемена-нідскіх права .
Вже в першому сторіччі існування ісламу мусульмани з'явилися в, Індії, Іспанії, на заході Китаю, на півдні Франції. Особливо інтенсивно міжкультурне і міжнаціональну взаємодію відбувалося в мусульманській Іспанії або, як її називали араби, в країні аль-Андалус. Для Османської імперії - конгломерату різних народів і надзвичайно строкатих в національно-культурному відношенні держав - іслам нерідко був єдиною сполучною ниткою. Він виступав не тільки як державна релігія і офіційна ідеологія, але і як цементуюче початок в житті настільки неоднорідний держави і строкатого у національно-конфесійному відношенні суспільства, як потужний культуротворящій фактор, незважаючи на значну частку немусульман. У цьому сенсі іслам зіграв найважливішу для доль Сходу роль об'єднувача різних культур, традицій, звичаїв, сприяв злиттю і взаємо-мОобогащенію народів, а також формуванню на базі мусульманської цивілізації нових культур.
З VIII в. починається новий період у правовій історії народів Мавераннахра. Це було пов'язано з впровадженням ісламу і шаріату в Узбекистан з їх багатими релігійними, культурними та юридичними традиціями. Шаріат виступав не тільки як релігійно-правової системи, він являв собою комплекс інститутів, що охоплюють соціально-духовне життя та надають сильний вплив на історичні, культурні, національні та правові традиції, моральні уявлення людей і їх побут.
У Мавераннахре цивільні, земельні, сімейно-шлюбні, спадкові та інші питання приватного права регулювалися нормами мусульманського права ханіфітського толку. На основі цих же норм дозволялися і кримінальні справи, велося судочинство. Крім того, шаріат увібрав в себе багато норм місцевого звичаєвого права, тобто традиційні встановлення народів Мавераннахра, які отримали узагальнюючу назву «адат».
Існування в Мавераннахре місцевих традицій відзначав ще відомий російський сходознавець академік В.В. Бартольді. Він писав: «Якщо представники наук запрошувалися з Персії, то мусульманська богословська школа цілком грунтувалася на місцевих традиціях ... в яких, крім рис, характерних для всього мусульманського світу, виявлялися і місцеві особливості ».
У VII-XIX ст., З перервою на панування в XII-X1V ст. Монголо-ського права, заснованого на «Ясі» Чингісхана, Узбекистан був включений в ісламське міжнародний правовий простір. Юри-дико-культурологічна цінність Мавераннахра для людей середньо-
вековья полягала в його інтеграційному потенціалі, що виходить за рамки тільки мусульманського світу і сплітаються з культурою, наукою Індії.
Найбільш відомим збіркою хадисів (повідомлень) - переказів, що відносяться до вчинків і виреченням Пророка Мухаммеда, - є твір «Сахід» Мухаммеда ібн Ісмаїла, ал-Бухарі (пом. в 870 р.). Він слухав хадіси більш ніж у тисячі шейхів, перевірив 600 тис. хадисів, які тоді були в ходу, а 200 тис. записав сам у своїх вчителів і співрозмовників. У результаті було відібрано 7397 хадисів з 97 книг, що складаються з 3450 глав. У число шести загальновизнаних зборів хадисів в мусульманському світі увійшло також «Ал-Кутуб-ас-Сітта», що належало перу імама ат-Термез (пом. в 892 р.).
Справжній розквіт права настав у IX-XII ст. в період Східного Ренесансу, або мусульманського Відродження. Арабо-му-мусульманських цивілізація сприйняла і надалі передала європейцям самі різні досягнення античних греків, а також більш пізніх епох еллінізму і давньоримського панування на Близькому Сході, засвоївши також певні елементи арамейською, іранської, індійської, китайської культур.
Філософія права конфуціанства з його культом державного порядку неодноразово привносити в країни Середньої Азії. Було це і до приходу сюди ісламу, коли йшов обмін купцями і буддистськими, несторіанського паломниками. Взаємодією були і війни між Бактрией, Согдом, Західно-Тюркські каганатом, Уйгу-рией і імператорським Китаєм. Норми вірності традиції і предкам, норми стабільності, що стали фундаментом китайської цивілізації, проникали в ісламську середу при завоюванні Уйгури і Північно-Східного Китаю.
Рух купців і воїнів в Монгольської імперії приносило в Мавераннахр з Китаю, яким якийсь час керувала монгольська династія Юань, знання про основи конфуціанської етики. Вони були популярні у Великій степу як сутність моралі не тільки китайців, а й усієї Східної і Центральної Азії. Навряд чи достовірно те, що конфуціанство зробило прямий вплив на середньоазіатський варіант ісламу, але своєрідність в його культурі та державної концепції не могло виникнути поза багатовікового взаємодії з цивілізаціями Китаю та Індії. З точки зору чисто юридичної в XII-XIV ст. вплив монгольського права, а саме «Яси» Чингісхана, було швидше негативним, ніж позитивним. Право Мавераннахра дуже мало піддавалося впливу монгольського звичаєвого права.
Норми Корану не були і не могли бути правом прямого застосування, це право переважно релігійно-моральне. Воно сформувалося в ісламській оболонці під впливом безлічі культурних і правових традицій, писаних і усних. Іслам увібрав у свою духовність також культуру багатьох різних народів. Свій вагомий внесок внесли і народи Мавераннахра. Це зрозуміло. З одного боку, вони жили у виключно культурному краї, а з іншого - країна була віддалена від центру Арабського халіфату і потребувала своєму власному розумінні права на основі норм шаріату.
У Мавераннахре іслам і шаріат пали на грунт з багатими культурними та юридичними традиціями. З того часу і починається їх багатовікове взаємодія, що увібрало в себе елементи близькосхідної цивілізації і права з місцевими та юридичними традиціями. Спільність правових систем виявляється і в історичних нашаруваннях однієї системи на іншу, в їх співіснуванні і відповідно взаємодії. Так, характерний для мусульманського права інститут казіев (кадиев) йде корінням в візантійське право.
Юридичні традиції народів Мавераннахра похідними від його цивілізації, загальної та державно-правової культури, моралі народів. Вічно жива культурна традиція, частина якої - правова традиція, діюча не тільки в сфері офіційної державності, а й у сфері релігійно-морального регулювання правовідносин в націях і народи - ось у чому велич культурно-історичної та правової традиції народів Мавераннахра.
Застосування шаріату на практиці можливо лише при його юридичної розробці, систематизації та роз'ясненні мусульманськими факіха, які у своїх творах прагнули пристосувати форми шаріату до місцевих умов. Щоб на основі шаріату вирішити те чи інше питання, судді, як правило, зверталися не до самого Корану або сунне, а до однієї з тих книг або збірників, які вважалися в даній державі авторитетними. Судді та духовні особи, котрі застосовували шаріат при вирішенні конкретних юридичних справ, повинні були посилатися саме на ці книги або збірники, а не на першоджерела мусульманського права. У цьому сенсі твори мавераннахрскіх факихов були джерелом чинного права.
Основним сунітським юридичним мазхабом в Мавераннахре був ханифизм. Узбекистан був одним з головних центрів, розвинули ханіфітський мазхаб права. У Бухарі, Самарканді, Хіві, Ташкенті та інших містах були створені мусульманські навчальні заклади - медресе - для підготовки мусульманських юристів-факихов.
Мавераннахрскіе факіха, що вивчали створені до них роботи за мусульманським правом, внесли вагомий внесок у доктринальну розробку і розвиток ханіфітського школи шаріату. Вони здобули собі славу в усьому ісламському світі як знавці мусульманського права - коментатори Корану, хадісособірателі, факіха, мухадді-си. Їхні роботи мали значний вплив на розвиток мусульманської культури та юриспруденції. З 544 біографій факихов, що містяться в творі Махмуда б. ал-Кафаві (пом. в 1582 р.) «Ката'іб а'лам ал-ахйр хв фукаха'мазхаб ан-Ну'ман ал-Мухтар» («Розряди видатних чоловіків з законоведов школи ан-Ну'мана-обранця»), 221 відноситься до Мавераннахром, що складає 42% всіх біографій законоведов.
Твори мавераннахрскіх факихов мали не тільки місцеве, а й загальної мусульманської значення, придбали широку популярність у всіх ісламських країнах. Мавераннахр дав мусульманському світу обширну богословсько-юридичну літературу. Тільки в одному бухарському медресе в 1843 р. налічувалося понад 100 посібників з мусульманського права, що свідчить про існування своєрідної юридичної мавераннахрской школи шаріату.
  Факіх Мавераннахра зіграли вирішальну роль у відродженні та становленні ханіфітський центрів в Сирії, Єгипті та Малій Азії, створенні найбільш авторитетних книг шаріату. З найбільш популярних і поширених в Мавераннахре юридичних праць факихов слід назвати фундаментальну роботу Шейх-ул-ісламу Бурхануд-дина ал-Маргінані «Кітаб ал-Хидо» («Керівництво до частковостей»), тобто «Вказівку вірного шляху», в даному випадку - в сенсі права1.
  У «Хідое» містяться докладні відомості про норми різних галузей мусульманського права, про думки основних факихов хани-фітского толку, а також представників інших юридичних мазхабов ісламу з цих питань. Автор створив свою працю стосовно до умов Мавераннахра, але його прийняли в усьому мусульманському світі. Ще не були скасовані казійскіе суди, «Хидо» була на-
  1 Свого часу за розпорядженням Британського уряду Індії цей твір було перекладено з арабської першотвору на перську мову в Бенгалії, а з перської мови на англійську мову під керівництвом сера С. Гамільтона. Див: Hamilton С. The Hedaya. 2-nd ed., Trad. S.C. Grady. L., 1870. З англійського перекладу в 1893 р. було видано в Ташкенті російський переклад під заголовком: «Хидо. Коментарі мусульманського права »в 4 томах за редакцією колишнього військового губернатора Сир-Дарьинской області генерала Р.І. Гродеково. З 1994 р. розпочато перевидання цього твору. Див: Хидо. Коментарі мусульманського права / Відп. ред. А.Х. Саїдов. Ташкент, 1994.
  стольной книгою для всіх факихов Узбекистану, широко використовувалася в навчанні та судовій практиці.
  «Хидо» має важливе значення для розуміння механізму поширення і функціонування шаріату не тільки в Маверан-Нахр, а й в інших історико-культурних регіонах мусульманського світу. Положення і норми, методи і принципи шаріату, викладені в «Хідое», близькі правовому світовідчуттям, духовних цінностей і традицій народів, що сповідують іслам.
  Але в деяких областях Мавераінахра, таких, як Шаш, ілак, навколо Бухари, Тараз, Сугнак і Хіва, переважали прихильники ша-фіітского толку права. Можна знайти згадку про існування в Мавераннахре прихильників і малікітской школи права. Ці дані дозволяють зміцнитися в думці, що тюркські народності, прийнявши іслам, прийняли разом з тим і ханіфітський право.
  Хоча і жителі Мавераннахра належали до сунізму, серед них зустрічалися і шиїти, причому з різних мазхабов і сект, зокрема з ісмаїлітської мазхаба шаріату, секти алавістов, а також представники шкіл му'талізма, наджжарізма, джахізма, кер-рамізма, які поділялися на дрібніші напрямки, представники суфізму.
  Приклад самостійного і практичного підходу до розробки фикха дає діяльність Аміра Темура (1336-1405 рр..). Як видно з зводу його правових норм - «Уложення», він приділяв велику увагу здійсненню норм шаріату. Порівняльний аналіз «Уложення» Темура показує походження багатьох норм від «Хидо». Наприклад, в п. 4 «Уложення» сказано: «Належний порядок і дотримання законів послужили підставою і підкріпленням мого призначення і успіху». Амір Темур високо піднімав престиж факихов, про що сказано в п. 7. Він цікавився «... постановами стародавніх від Адама до Мухам-меду,« Печатки пророка », і від нього до наших днів», як сказано в п. 8. Відповідно до традиції організації судочинства Амір Темур відділяв його від адміністративної діяльності, стверджував верховного суддю або казія для армії і особливих суддів для народу. Представляє інтерес система сприяння релігійно-моральному праву для застереження від заборонених законом справ.
  У державі Аміра Темура і Темурідов діяла Рада му-мусульманських факихов, який виносив експертні висновки не тільки з богословських, але й з юридичних питань.
  Третій - колоніальний період розвитку узбецького права, тобто з завоева-ня Росією Середньої Азії та встановлення радянської влади в
  Узбекистані і аж до проголошення державної незалежності (з другої половини XIX в. До 1991 р.).
  Колоніальний захоплення Туркестану, а до цього міжусобиці узбецьких ханств значно сповільнили еволюцію мусульманської правової системи, що спирається на власні юридичні традиції.
  У середині XIX в. на території сучасного Узбекистану було три узбецьких держави: Бухарський емірат, Хівинське і Коканд-ське ханства. У другій половині XIX в. Російська імперія завоювала Середню Азію і утворила Туркестанський край. Бухарський емірат і Хівинське ханство визнали протекторат Росії, а Коканд-ське ханство припинило своє існування.
  Колоніальне право в Туркестанському краї складалося із законів Російської імперії і правових актів регіонального дії. Об'єктивно ця система залучала узбецьке право до правового регулювання європейського типу, що відповідало тенденціям розвитку законодавства в даний період в Оттоманській імперії, Афганістані та Ірані.
  Військове міністерство Російської імперії, яке управляло Туркестанским краєм, створило в Ташкенті «школу» східних мов для підготовки колоніальних військових і чиновників. У «школі» були підготовлені оригінальні дослідження по ісламознавства і шаріату, а також переклади важливих робіт з ісламу зарубіжних авторів на російську мову. При генерал-губернаторі Туркестанського краю і управліннях військових губернаторів областей були штатні консультанти з числа мусульманських законоведов.
  Крім всіх колоніальних розрахунків, грунтовне вивчення мусульманського права мало велике культурне значення. Європейці, а також освічена частина російських побачили, що мусульманське суспільство живе за чітким правовим нормам систематизованого права, інакше кажучи, що існує особлива правова цивілізація, що витримала кілька випробувань завойовниками, що зуміла надати визначальний вплив і на розвиток країни-завойовника. Значна кількість норм шаріату при всій їхній своєрідності сприймалося вже тоді як загальнолюдські норми, що мали схожість з правом народів Європи. Слід зазначити схожість земельних сервітутів, деяких положень спадкового права, що склалися в IX-X ст. в Бухарі і Хорезмі, з аналогічними інститутами римського права. Барон Торнау, крупний російський ісламознавство, звертав увагу на те, що «досвід управління мусульманськими народами підтвердив всю практичну важливість ознайомлення з системою їх законознавства».
  У 1917 р. відбулася усічена, у радянській формі, європеїзація узбецького права. Після державного перевороту в Ташкенті була встановлена радянська влада і створена Туркестанська АРСР. В результаті радянської правової експансії законодавство штучно уніфікувати під загальні стандарти і на території республіки стало діяти російське законодавство: Кодекс про цивільний стан, сім'ю і опіку (1918 р.), Кодекс законів про працю (1922 р.), Цивільний кодекс (1922 р.), Земельний кодекс (1922 р.), Кримінальний кодекс (1922 р.), Кримінально-процесуальний кодекс (1922 р.) РРФСР.
  Мусульманське право функціонувало як єдина правова система до початку 1920 р., коли були повалені Бухарський емірат і Хівинське ханство. У сімейно-побутовій сфері повсякденне тлумачення і застосування шаріатських норм зберігалося в тій чи іншій мірі до 1928 р.
  У період з 1919 по 1928 р., коли вирішувалася доля радянської влади в регіоні, з сімейного права допускалася діяльність казійскіх (шаріатських) судів, визнавалися цивільні права і функції ісламських законоведов, лояльно ставилися до радянської влади. Зберігалися, правда, в дуже обмеженій кількості, медресе, де тривала підготовка мусульманських правознавців. Ще на початку 30-х років у Ташкенті, не кажучи вже про віддалені села, люди зверталися в неофіційному порядку до страт за рішенням сімейних проблем, питань, що стосуються розділу майна на основі норм шаріату. Ось тоді-то з політичних, ідеологічних, соціальних мотивів шаріату і його зберігачам, мусульманським Факіх, був оголошений смертньгй бій.
  Таким чином, у перші десять років радянської влади в Узбекистані мусульманське право зберігало певний вплив. Так, згідно з Положенням про, казійскіх судах, прийнятому урядом Туркестанської АРСР 23 грудня 1922, діяли норми шаріату і адата, якщо такі не суперечили «нормам революційної правосвідомості трудящих мас». Іншими словами, існував дуалізм правової системи, тобто паралельне дію, або «співіснування», радянського права і шаріату. Незважаючи на вплив законодавства про наследованіі1 в РРФСР, на практиці казійскіе суди застосовували норми шаріату і адата.
  У 1924 р. була утворена Узбецька РСР, яка проіснувала до вересня 1991 р. За цей період було прийнято три Конституції: в 1927, 1937 і 1978 рр..
  У 20-х роках була здійснена перша кодифікація основних галузей узбецького права на основі рецепції кодексів і законів
  РРФСР. Були прийняті: Кримінальний кодекс (1926 р.), Цивільний кодекс (1927 р.), Кримінально-процесуальний кодекс (1927 р.), Земельно-водний кодекс (1929 р.), Кодекс законів про працю (1929 р.), Кодекс законів про шлюб, сім'ю, опіку і запису актів цивільного стану (1928 р.).
  У 60-70-х роках здійснюється другий кодифікація всіх галузей права. Приймається 16 кодексів: Цивільний (1963 р.), Шім'ї-но-шлюбний (1969 р.), Цивільно-процесуальний (1970 р.), Трудовий (1971 р.), Виправно-трудовий (1970 р.), Водний (1972 р.) та ін Крім того, були прийняті численні закони і підзаконні акти По окремих галузях права. Таким чином, на початку 90-х років за своєю формою узбецьке право було писаної кодифікований системою права.
  Радянська правова система Узбекистану служила інтересам ко-мандно-адміністративної планової економіки, ігнорувала політичний плюралізм, стверджувала монополію однієї партії і була сильно ідеологізована. Крім того, законодавчий орган республіки лише копіював союзні або російські закони, партійні та урядові рішення. Багато закони були по суті своїй еклектичні, відірвані від реальних умов, а часом суперечили національним особливостям і традиціям, інтересам республіки, ущемляли її суверенітет. У міжнародно-правовому відношенні Узбекистан був замкнутий в рамках соціалістичного табору і фактично не мав вільних виходів у світове співтовариство, не виступав як рівноправний суб'єкт міжнародного права.
  Четвертий, сучасний період у розвитку узбецького права починається з вересня 1991 р., коли на політичній карті світу з'явилася нова суверенна держава - Республіка Узбекистан. Це період суверенного розвитку та нового відродження узбецького права. За роки незалежності було обрано власний шлях правового оновлення та прогресу. У цих цілях були вивчені досвід законотворчості багатьох країн світу і вітчизняні юридичні традиції. Багато прийняті закони попередньо пройшли експертизу у відомих міжнародних юридичних організаціях і у зарубіжних фахівців.
  В даний час склалася цілісна система державно-правового регулювання процесу демократичних перетворень і соціально-економічних реформ в Узбекистані. Вона органічно поєднує в собі всі гілки влади: президентську форму правління, законодавчу, виконавчу і судову владу.
  Швидке зростання законодавчого масиву - відмітна риса сучасної правової системи Узбекистану. За вісім років незалежного правового розвитку в Узбекистані прийнято більше 400 законів (конституційні і звичайні), кодексів, інших нормативних актів. Нове законодавство покликане служити юридичною основою для зміцнення державного суверенітету, демократизації суспільства, переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки, для розвитку економічних, торговельних, культурних та дипломатичних відносин з зарубіжними державами. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Історія узбецького права: плюралізм юридичних традицій"
 1. 4. Конституція Республіки Узбекистан
    історії та принципи світового конституційного досвіду. Якщо розглядати нову узбецьку Конституцію у зв'язку зі світовою конституційною розвитком, то можна сказати, що вона послідовно вписується в ряд конституцій «другого поко-ління», прийнятих у західноєвропейських країнах після закінчення Другої світової війни. Світовий конституційний досвід був використаний в Конституції Узбекистану через:
 2. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
    історії та культури. Свої основні акти реєструють в установах юстиції найрізноманітніші екологічні товариства, спілки, асоціації, що носять як федеральний (соціально-екологічний союз, КЕДР, «зелені»), так і регіональний, локальний характер (фонд захисту Байкалу в Бурятії, комітет порятунку Волги, екологічний центр в Ростові на Дону, група "Джерело" в Зеленограді, кооператив
 3. § 4. Дискусійні аспекти праворозуміння
    історична, соціологічна, психологічна, нормативистская та ін.) У даному ж випадку звертається увага на сучасні підходи до розуміння права, на ті аспекти, за якими вчені-правознавці ведуть дискусії і висловлюють свої думки щодо предмета полеміки. Ці погляди і судження носять не просто різний, але часом взаємовиключний або принаймні досить суперечливий
 4. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
    історію уніфікації права міжнародних контрактів вдалося розробити документ, який знаходить широке застосування в різних сферах міжнародного комерційного взаємодії. У ньому закріплені досягнення різних правових систем, відображені як раніше закріплені в рамках міжнародно-правової уніфікації (насамперед у Віденській конвенції 1980 р.) правила, так і відображають специфіку
 5. 1. Поняття змішаних правових систем
    історії (анексія, колонізація, поступка території), так і навмисним зближенням з іншими правовими системами (законодавче запозичення, рецепція права). Існують правові системи, які грунтуються на юридичних традиціях різних правових сімей. Їх особливість полягає в тому, що складовою частиною в змішаних правових системах, виступає, на думку І.Ю. Богданівської, саме
 6. 2. Сучасне право Узбекистану та романо-германська правова сім'я
    узбецьке право цілком може бути віднесено до романо-германської правової сім'ї за такими основними параметрами: 1. Узбекистан - країна кодифікованого права. Основний ис точник права - законодавство, тобто нормативні акти, які видаються вищими органами держави. Основні галузі узбецького права кодифіковані. 2. Сувора ієрархія джерел права. В цілому система источ ників узбецького
 7. 3. Традиції шаріату і сучасне право Узбекистану
    історії міжособистісного і міжнаціонального спілкування та віросповідання, які не суперечать загальнолюдським цінностям, правам і свободам людей. Не можна повернути назад Річку Часу, не можна повернути цивільне, світське суспільство в епоху панування норм шаріату. Шаріат - явище безумовно конкретно-історичне. Навряд чи його потрібно в сучасному суспільстві зводити в абсолют, трактувати буквально.
 8. 5. Становлення нової системи законодавства Узбекистану
    історично сформовані общинні відносини, - махалля. Визнано, що органом самоврядування, що сприяє реалізації громадянами їх права на участь в управлінні справами держави, об'єднуючим їх для вирішення на своїй території соціальних і господарських завдань, є схід громадян селищ, кишлаків, Махалля. Другий напрямок - формування системи ринкового законодавства,
 9. Тема 22. Правова система Узбекистану
    узбецького права: плюралізм юридичних традицій. Основні етапи еволюції узбецького права. Мусульманське право. Вплив російського права на розвиток узбецького права. Сучасне право Узбекистану та романо-германська правова сім'я. Джерела сучасного узбецького права. Конституція Республіки Узбекистан 1992 р. і розвиток
 10. Використана література
    історія економічних і соціальних інститутів і систем (THESIS). 1993. Т. 1. Вип. 1. (Ч. III: 76). 31. Бекер Д. Поняття системного насильства / / Проблеми теоретичної соціології. СПб., 1994. (Ч. IV.: 45). 32. Беккаріа Ч. Про злочини і покарання. М, 1939. (Ч. II: 19,20,21). 33. Белановский С. А. Методика і техніка фокусированного інтерв'ю. М., 1993. (Ч. I: 99). 34. Белл Д. Злочин
© 2014-2022  yport.inf.ua