Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 8.8


1. Обов'язкові заходи, передбачені статтею коментарів, визначені ЗК, Федеральним законом від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища", Федеральним законом від 24 липня 2002 р. N 101-ФЗ "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", Федеральним законом від 16 липня 1998 р. N 101-ФЗ "Про державне регулювання забезпечення родючості земель сільськогосподарського призначення", а також численними підзаконними актами.
Під використанням земель за цільовим призначенням мається на увазі здійснення землекористування відповідно до правовим режимом, визначеним ЗК.
Розподіл земель за цільовим призначенням на категорії передбачено ст. 7 ЗК, при цьому виділяються наступні категорії:
1) землі сільськогосподарського призначення;
2) землі поселень;
3) землі промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики, землі для забезпечення космічної діяльності, землі оборони, безпеки та землі іншого спеціального призначення;
4) землі особливо охоронюваних територій та об'єктів;
5) землі лісового фонду;
6) землі водного фонду;
7) землі запасу.
Зазначені землі використовуються за цільовим призначенням, тобто відповідно з правовим режимом земель, встановленим гл. XIV - XVIII ЗК.
Згідно подп. 1 п. 2 ст. 45 ЗК використання земельної ділянки не відповідно до його цільового призначення є підставою для примусового припинення права постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою.
Крім того, згідно з п. 1 ст. 47 ЗК використання земельної ділянки не за цільовим призначенням є підставою для припинення права безоплатного термінового користування земельною ділянкою за рішенням особи, що надала земельну ділянку, або за згодою сторін.
Відповідно до п. 2 ст. 46 ЗК оренда земельної ділянки може бути припинена за ініціативою орендодавця, зокрема, у разі:
- використання земельної ділянки не відповідно до його цільового призначення і приналежністю до тієї чи іншої категорії земель, передбаченими ст. 8 ЗК;
- використання земельної ділянки, яке призводить до суттєвого зниження родючості сільськогосподарських земель або значного погіршення екологічної обстановки;
- невикористання земельної ділянки, призначеної для сільськогосподарського виробництва або житлового чи іншого будівництва, у зазначених цілях протягом трьох років, якщо триваліший строк не встановлений федеральним законом або договором оренди земельної ділянки, за винятком часу, необхідного для освоєння земельної ділянки, а також часу, протягом якого земельна ділянка не могла бути використаний за призначенням через стихійних лих чи через інші обставини, що виключають таке використання.
Обов'язки власників земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення, землекористувачів, землевласників, орендарів з використання зазначених земельних ділянок відповідно до цільового призначення даної категорії земель, способами, що виключають заподіяння шкоди землі як природного об'єкту, встановлені п. 1 ст. 6 Федерального закону від 24 липня 2002 р. N 101-ФЗ "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" (див. також п. 2 коментарю до ст. 8.6). Про особливості надання земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення у власність або оренду див. п. 2 коментарю до ст. 7.1.
2. Згідно ст. 284 ГК земельна ділянка може бути вилучена у власника у випадках, коли ділянка призначена для сільськогосподарського виробництва або житлового чи іншого будівництва і не використовується для відповідної цілі протягом трьох років, якщо триваліший строк не встановлений законом. У ст. 285 ЦК зазначено, що використання земельної ділянки не відповідно до його цільового призначення є підставою для вилучення земельної ділянки у власника.
За змістом ст. 286 ГК правопорушення, передбачені ст. 284 - 285 ГК, розглядаються в якості неналежного використання земельної ділянки.
Згідно п. 3 ст. 54 ЗК при вчиненні правопорушень, що виявилися у неналежному використанні земельної ділянки, особи, винної у порушенні земельного законодавства, виноситься попередження про допущених земельних правопорушення з наступним повідомленням виконавчого органу державної влади або муніципального органу, до відання якого віднесено надання земельних ділянок. Особа, винна у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею, залучається також і до відповідальності, визначеної п. 3 ст. 54 ЗК.
3. Порядок використання земель для проведення меліоративних заходів визначено Федеральним законом від 10 січня 1996 р. N 4-ФЗ "Про меліорацію земель". Згідно ст. 26, 28 цього Закону земельні ділянки, які перебувають у державній власності і на яких розміщені державні меліоративні системи і знаходяться в державній власності окремо розташовані гідротехнічні споруди, надаються безоплатно організаціям, що здійснюють експлуатацію зазначених систем та споруд на праві постійного (безстрокового) користування.
Земельні ділянки, які межують з ділянками меліорованих (меліорованих) земель, можуть бути використані для забезпечення меліорації земель на праві обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) відповідно до цивільних і земельним законодавством РФ.
Надання громадянам у власність, володіння та користування земельних ділянок у межах меліоративної системи загального користування допускається за умови дотримання технологічної схеми експлуатації споруд і пристроїв цієї системи, які є загальними для декількох громадян.
При розподілі між громадянами меліорованих земель у межах меліоративної системи загального користування ці особи зобов'язані здійснювати утримання і ремонт зазначеної меліоративної системи на частковій основі пропорційно обсягу водоподачи або площі осушених земель з укладанням відповідних договорів та залученням (або створенням) спеціалізованих організацій у сфері меліорації земель.
4. Під ерозією за змістом даної статті мається на увазі процес руйнування земель внаслідок негативних природних та антропогенних факторів.
Згідно п. 2.5 Методики визначення розмірів шкоди від деградації грунтів і земель, затвердженої МПР Росії і Роскомземом (див. лист Роскомзема від 29 липня 1994 р. N 3-14-2/1139), ерозія представляє собою руйнування грунтового покриву під дією поверхневого стоку і вітру з подальшим переміщенням і перевідкладеного грунтового матеріалу.
Водна ерозія являє собою руйнування грунтового покриву під дією поверхневого стоку. Виділяється площинна і лінійна ерозія.
Площинна ерозія проявляється у вигляді смитості поверхневих горизонтів (шарів) грунтів.
Лінійна (овражная) ерозія являє собою розмив грунтів і підстилаючих порід, що виявляється у вигляді формування різного роду вимоїн і ярів.
Під вітрової ерозією розуміються захоплення і перенесення частинок поверхневих шарів грунтів вітровими потоками, що призводять до руйнування грунтового покриву.
5. Відповідно до вищевказаної Методики ерозія розглядається як один з видів деградації грунтів і земель, що представляє собою сукупність природних і антропогенних процесів, що призводять до зміни функцій грунтів, кількісного та якісного погіршення їх складу та властивостей, зниженню природно-господарської значущості земель.
Під ступенем деградації (деградування) грунтів і земель розуміється характеристика їх стану, що відображає погіршення складу і властивостей. Крайнім ступенем деградації є знищення грунтового покриву і псування земель.
Виділяються такі основні типи деградації грунтів і земель:
- технологічна (експлуатаційна) деградація, в тому числі:
порушення земель,
фізична деградація,
агроістощеніе;
- ерозія, в тому числі:
водна,
вітрова;
- засолення, в тому числі:
власне засолення,
осолонцювання;
- заболочування.
Під технологічною деградацією розуміється погіршення властивостей грунтів, їх фізичного стану та агрономічних характеристик, яке відбувається в результаті експлуатаційних навантажень при всіх видах землекористування.
Порушення земель являє собою механічне руйнування грунтового покриву і обумовлено відкритими і закритими розробками корисних копалин і торфу, будівельними та геолого-розвідувальними роботами та ін До порушеним земель відносяться всі землі зі знятим або перекритим гумусовим горизонтом і непридатні для використання без попереднього відновлення родючості, тобто землі, що втратили у зв'язку з їх порушенням первісну цінність.
Фізична деградація грунтів характеризується порушенням (деформацією) складення грунтів, погіршенням комплексу їх фізичних властивостей.
Агроістощеніе грунтів являє собою втрату грунтової родючості в результаті сільськогосподарської діяльності. Агроістощеніе грунтів, як правило, супроводжується фізичної деградацією грунтів аж до повного руйнування грунтового покриву.
Згідно з Державною комплексною програмою підвищення родючості грунтів Росії, затвердженої Постановою Уряду РФ від 17 листопада 1992 р. N 879, ерозія грунтів є найбільш негативним процесом, що викликають деградацію, руйнування і знищення грунтового покриву і наносящим непоправний збиток земельних ресурсів, довкіллю.
Згідно п. 2 Положення про порядок консервації земель з вилученням їх з обігу, затвердженого Постановою Уряду РФ від 2 жовтня 2002 р. N 830, допускається консервація земель, що зазнали негативних (шкідливим) впливів, в результаті яких відбуваються деградація земель і погіршення екологічної обстановки, а також забруднених земель, використання яких призводить до негативного впливу на здоров'я людини, в тому числі:
земель, що зазнали водної та вітрової ерозії, впливу селів, вторинного засолення , иссушению, ущільненню, а також земель в районах Крайньої Півночі, зайнятих оленячими пасовищами, з сильно порушеним грунтово-рослинним покривом;
земель, що мають просадки поверхні внаслідок використання надр або природних геологічних процесів;
земель, забруднених радіоактивними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, важкими металами та іншими токсичними хімічними речовинами, біологічними речовинами та мікроорганізмами понад гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин (мікроорганізмів), включаючи землі, на яких в результаті радіоактивного, хімічного або біогенного забруднення не забезпечується виробництво продукції, яка відповідає вимогам, встановленим законодавством РФ.
6. Див. примітку до п. 5 коментарю до ст. 5.1.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, віднесено до відання посадових осіб Росземкадастра та його територіальних органів, зазначених у ч. 2 ст. 23.21 КоАП (див. також п. 2 коментарю до даної статті).
Стосовно до правопорушень, учинених на землях лісового фонду і землях лісів, що не входять в лісовий фонд, справи про коментованих адміністративні правопорушення розглядаються посадовими особами МПР Росії і його територіальних органів, зазначеними в ч. 2 ст. 23.24 КоАП (див. коментар до даної статті).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 8.8 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
    статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
    статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
    Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
    У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
    Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
    Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
    У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua