Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова -Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Недопущення, обмеження або усунення конкуренції (ст. 178 КК).

Диспозиція ст. 178 КК є бланкетной. Щоб усвідомити ознаки складу цього злочину, необхідно про-ратіться до Федерального закону від 26 липня 2006 р. № 135-ФЗ
«Про захист конкуренції» 1. Закон розглядає зазначені в ст. 178
КК дії як різновид монополістичної діяльності, забороненої при наявності низки певних умов, визначає організаційні та правові засади захисту конкуренції, примі-ня правил міжнародного договору РФ, розкриває основні поняття - товар, послуга, товарний ринок , господарюючий суб'єктів незалежно ект, недобросовісна конкуренція, монополістична діяч-ність та ін, містить заборони на різні дії і угоді-ня, що обмежують конкуренцію, і т.д.
Дія закону поширюється на відносини, які свя-зани із захистом конкуренції, в тому числі з попередженням та припиненням монополістичної діяльності та недобросовестен-ної конкуренції, в яких беруть участь російські та іноземні юридичні особи, федеральні органи виконавчої влади, органи державної влади суб'єктів РФ, органи місцевого
1 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3434.

Самоврядування, інші здійснюють їх функції органи чи організації, а також державні позабюджетні фонди, Цен-тральний банк РФ, фізичні особи, в тому числі індивідуальні підприємці. Положення закону застосовуються до досягнутих за межами території РФ угодами між російськими або іноземними особами або організаціями, якщо стосовно таких угод в сукупності виконуються наступні умо-ви: 1) угоди досягнуті щодо знаходяться на тер-ритор РФ основних виробничих засобів та (або) немате - тивнотериторіального активів або акцій (часток) російських господарських товариств, прав щодо російських комерційних організацій;
2) угоди призводять або можуть призвести до обмеження конку-
ренции в РФ.
Об'єктивна сторона злочину виражається в: 1) альтер-нативних діяннях - недопущення, обмеження або усунення конкуренції; 2) наслідку у вигляді великого збитку (більше 1 млн. руб.), 3) причинного зв'язку.
Конкуренція - це суперництво господарюючих суб'єктів (комерційних і некомерційних організацій, що здійснюють діяльність, що приносить їм дохід, та індивідуальних підпри-приємець), при якому самостійними діями кожного з них виключається або обмежується їх можливість в односторонньому порядку впливати на загальні умови об-рощення товарів на відповідному товарному ринку.
Способи недопущення, обмеження або усунення конкуренції: 1) встановлення або підтримання монопольно високих або монопольно низьких цін; 2) розділ ринку; 3) обмеження доступу на ринок; 4) усунення з нього господарюючих суб'єктів ;
5) встановлення або підтримка єдиних цін.
Монополістична діяльність визначається як злоупот-ребленіе господарюючим суб'єктом, групою осіб своїм домини-рующим становищем, угоди або погоджені дії, заборонені антимонопольним законодавством, а також інші дії (бездіяльність), визнані у відповідності з федеральним- ми законами монополістичної діяльністю. Монополістіч-ська діяльність можлива тільки відносно якого-небудь конкретного товару (робіт, послуг) і тільки на якомусь конкретному ринку.

Товарний ринок - це сфера обігу товару (робіт, послуг, у тому числі фінансових послуг), який не може бути замінений іншим товаром, або сфера обігу взаємозамінних това-рів, в межах якої (у тому числі географічних), виходячи з економічної, технічної або іншої можливості або доцільності, набувач може придбати товар, і така мож-ливість чи доцільність відсутній за її межами.
Законом забороняються угоди або здійснення на те-Варна ринку узгоджених дій господарюючими суб'єктів-тами, які призводять або можуть призвести до: встановленню або підтримці цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок; підвищенню, зниження або підтримання цін на тор-гах; розділу товарного ринку за територіальним принципом, за обсягом продажу або купівлі товарів, за асортиментом реалі-зуемих товарів або за складом продавців або покупців (за замовниками); створенню перешкод доступу на товарний ринок або виходу з товарного ринку іншим господарюючим суб'єктам. Федеральним органам виконавчої влади, органам державної влади суб'єктів РФ, органам місцевого самоврядування, іншим органам і організаціям, наділеним функціями або пра-вами зазначених органів влади, державних позабюджетних фондів, ЦБ РФ забороняється приймати акти та (або) здійснювати дії (бездіяльність) , а також укладати угоди та осуще ствлять узгоджені дії, які призводять або можуть при-вести до недопущення, обмеження, усунення конкуренції.
Обмеження доступу на ринок і усунення з нього інших суб'єктів економічної діяльності виражається у вчиненні різних дій, внаслідок яких інші господарюючі суб'єкти позбавляються доступу до ринку відповідних товарів (робіт, послуг) або ж такий доступ стає можливим лише за умови виконання невигідних або неприйнятних для них вимог (введення необгрунтованих заборон на продаж (по-Купка) товару з одного регіону в інший, створення неблагоприят-ного режиму діяльності, перешкоджання перевезення, розмі-щенію або зберігання товарів, примусова скупка товарів у господарюючих суб'єктів , заборону на виробництво тих чи інших господарюючим суб'єктам певних товарів, робіт, послуг,

відмова в легітимації підприємців, знищення або пошко-
дення товарів, фізичний або психічний вплив і т.д.).
Встановлення єдиних високих або низьких цін досягається в результаті угоди (узгоджених дій) конкурую-щих господарюючих суб'єктів.
Встановлення монопольно високих або монопольно низьких цін розглядається як виду зловживання домінуючим становищем на ринку і заборонено «господарюючим суб'єктам» і «групам осіб», що займає домінуюче становище на ринку.
Домінуючим визнається становище господарюючого суб'єктів незалежно єкта (групи осіб) або декількох господарюючих суб'єктів (груп осіб) на ринку певного товару, що дає їм змогу чинити вирішальний вплив на загальні умови обігу товару на відповідному товарному ринку , і (або) усувати з цього товарного ринку, і (або) ускладнювати доступ на цей то-Варна ринок іншим господарюючим суб'єктам. Доміную-щим визнається становище господарюючого суб'єкта (за винятком фінансової організації): 1) частка якого на ринку певного товару перевищує 50%, якщо тільки при рассмот-рении справи про порушення антимонопольного законодавства або при здійсненні державного контролю за економічною концентрацією не буде встановлено , що, незважаючи на перевищення зазначеної величини, положення суб'єкта господарювання на товарному ринку не є домінуючим; 2) частка якого на ринку певного товару становить менш ніж 50%, якщо до-мінують положення такого господарюючого суб'єкта уста-новлено антимонопольним органом виходячи з незмінною (або схильною малозначним змінам) частки господарюю-ного суб'єкта на товарному ринку, відносного розміру часток, що належать конкурентам, можливості доступу на цей то-Варна ринок нових конкурентів або виходячи з інших критеріїв-їв, що характеризують товарний ринок.
Не може бути визнано домінуючим становище госпо-ствующего суб'єкта (за винятком фінансової організації), частка якого на ринку певного товару не перевищує 35%, за винятком зазначених у законі випадків.
Домінуючим визнається становище кожного з неяк-
ких господарюючих суб'єктів (за винятком фінансової ор-

ганізації), стосовно до якого одночасно виконуємо-ются наступні умови: 1) сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів господарювання, частка кожного з яких більше до-
лей
інших господарюючих суб'єктів на відповідному то-
Варну ринку, перевищує 50%, або сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів господарювання, частка кожного з яких більше часток інших господарюючих суб'єктів на відпо-ділах товарному ринку, перевищує 70% (справжнє положення не застосовується , якщо частка хоча б одного із зазначених господарюючих суб'єктів менш ніж 8%); 2) протягом тривалого пе-періоди (не менше року або якщо такий строк становить менш ніж один рік, протягом терміну існування відповідного то-варного ринку) відносні розміри часток господарюючих суб'єктів незмінні або схильні малозначним змінам, а також доступ на відповідний товарний ринок нових конкурентів утруднений; 3) реалізований або набувається-мий господарюючими суб'єктами товар не може бути замінений іншим товаром (у тому числі при споживанні в виробничих них цілях), зростання ціни товару не обумовлює відповідне такому зростанню зниження попиту на нього, інформація про ціну, про умови реалізації чи придбання цього товару на відповідному товарному ринку доступна невизначеному колу осіб.
Домінуючим визнається становище господарюючого суб'єктів незалежно єкта - суб'єкта природної монополії на товарному ринку, що перебуває у стані природної монополії.
Монопольно високою ціною товару (за винятком фінансовим-вої послуги) є ціна, встановлена домінуючим госпо-ствующим суб'єктом, якщо: 1) ця ціна перевищує ціну, яку в умовах конкуренції на порівнянному товарному ринку (за кількістю продаваного за певний період товару, складом покупців або продавців, що визначається виходячи з цілей придбання або продажу товару, і умовам доступу) встановлюється-люють господарюючі суб'єкти, що не входять з покупцями або продавцями товару в одну групу осіб і не займають доми-нірующего положення на порівнянному товарному ринку; 2) ця ціна перевищує суму необхідних для виробництва та реалі-зації такого товару витрат і прибутку.

Не визнається монопольно високої ціна товару, встановлений-ная суб'єктом природної монополії в межах тарифу, визна-діленого органом регулювання природної монополії.
Монопольно низькою ціною товару (за винятком фінансовим-вої послуги) є ціна, встановлена домінуючим госпо-ствующим суб'єктом, якщо: 1) ця ціна нижче ціни, яку в умовах конкуренції на порівнянному товарному ринку уста- навливают господарюючі суб'єкти, що не входять з покупця-ми або продавцями товару в одну групу осіб і не займають домінуючого положення на такому порівнянному товарному ринку; 2) ця ціна нижче суми необхідних для виробництва і реалізації такого товару витрат.
Не визнається монопольно низькою ціна товару, якщо її уста-Постановою не обмежила конкуренцію у зв'язку з скороченням числа не входять з покупцями або продавцями товару в одну групу осіб господарюючих суб'єктів на відповідному то-Варна ринку, а також ціна, встановлена суб'єктом природний-ної монополії в межах тарифу, визначеного органом регу-лювання природної монополії.
При наданні фінансових послуг необгрунтовано високою і необгрунтовано низькою визнається ціна, яка встановлена домінуючою фінансовою організацією, якщо вона істотно відрізняється від конкурентної ціни фінансової послуги, та (або) утрудняє доступ на товарний ринок іншим фінансовим орга- нізації, і (або) робить негативний вплив на конкуренцію.
Розділ ринку можливий як за територіальною ознакою, так і за обсягом продажів, закупівель, за асортиментом товарів, по колу продавців або покупців.
Встановлення або підтримка єдиних цін (тарифів) тягне відповідальність незалежно від того, чи є вони монополь-но високими або монопольно низькими.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років.
Кваліфікуючі ознаки: вчинення діяння особою із використанням свого службового становища (у широкому сенсі цього слова) або групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 178 КК). Відповідальність посадових осіб за дане Престо-

полон, вчинений з використанням свого службового поло-ження, настає за ч. 2 ст. 178 КК як спеціальною нормою і до виконавчої кваліфікації за ст. 169, 285, 286 КК не потребує.
Особливо кваліфікуючі ознаки: вчинення діяння з при-трансформаційних змін насильства чи загрози його застосування, а рівно з Уніч-тожение або пошкодженням чужого майна або з погрозою його знищення чи пошкодження, за відсутності ознак вимагання, або організованою групою (ч. 3 ст. 178 КК).
Під застосуванням насильства слід розуміти нанесення потер-співав побоїв, катування, заподіяння легкої або середньої важки-сти шкоди здоров'ю. Умисне заподіяння тяжкої шкоди здо-ровью чи вбивство кваліфікуються додатково по відповідним статтям КК. Загроза застосувати насильство включає загрозу заподіяння будь-якої шкоди здоров'ю, погрозу вбивством. Уничтоже-ня або пошкодження чужого майна або загроза цього може бути виражена будь-яким способом і в будь-якому обсязі і розмірі.
Дії, передбачені ч. 3 ст. 178 КК, відрізняються від здирства тим, що не пов'язані з вимогою безоплатної передачі майна чи права на майно або вчинення дій майнового характеру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Недопущення, обмеження або усунення конкуренції (ст. 178 КК)."
 1. Стаття 178. Недопущення, обмеження або усунення конкуренції Коментар до статті 178
    недопущенням конкуренції, 2) обмеженням конкуренції; 3) усуненням конкуренції. Будь-яка з названих форм може бути здійснена одним з шести зазначених у законі способів: а) встановленням або підтриманням монопольно високих цін, б) встановленням або підтриманням монопольно низьких цін; в) розділом ринку; г) обмеженням доступу на ринок інших суб'єктів економічної діяльності; д)
 2. § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки.
    недопущення, обмеження, усунення конкуренції і обмеження інтересів господарюючих суб'єктів. У тому числі забороняється: вводити обмеження на створення нових господарюючих суб'єктів у якій сфері діяльності, а також встановлювати заборони на здійснення окремих видів діяльності або виробництво певних видів товарів, за винятком випадків, встановлених законодавством
 3. § 2. Прояви монополістичної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
    недопущення, обмеження або усунення конкуренції. Закон про конкуренцію визначає склади монополістичної діяльності, які зведені в п'ять груп: зловживання господарюючим суб'єктом домінуючим становищем на ринку; угоди господарюючих суб'єктів, що обмежують конкуренцію; акти і дії органів влади і управління, спрямовані на обмеження конкуренції; угоди органів
 4. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    недопущення їх повторів. Відступ від цих принципів призводить і до збільшення кількості законів, в яких стає важко орієнтуватися правопріменітелю, і до поширення правового нігілізму. Не менш важливо вказати в даному контексті і на проблеми підвищення ефективності роботи судової системи, що, як і 15 років тому, коли почалася судова реформа, як і раніше залишається актуальним.
 5. § 2. Межі здійснення цивільних прав
    недопущення монополістичної діяльності, тобто дій господарюючих суб'єктів, направлених на недопущення, обмеження або усунення конкуренції, цивільне законодавство вводить ряд додаткових правил, що визначають рамки здійснення цивільних прав у сфері підприємництва. Так, господарюючим суб'єктам, які займають на ринку вироблених ними товарів (послуг) домінуюче
 6. 5.8. Договір комерційної концесії (франчайзинг)
    недопущення усунення конкуренції між відповідними господарюючими суб'єктами. У міжнародній договірній практиці зустрічаються п'ять видів угод про франчайзинг: прямий франчайзинг, франчайзинг через філію або дочірнє підприємство, угоди про просування в даній галузі, майстер-угоду про франчайзинг, франчайзинг через спільне підприємство. ---
 7. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
    недопущення змішування товарів франчайзора з якими іншими товарами, а також забезпечення необхідного запасу товарів на складі; здійснення роздрібної продажу відповідно до наданого йому франчайзером прайс-листом. Хоча франчайзер має право пропонувати ціни перепродажу на товари, франчайзі залишається вільним у визначенні своїх цін при роздрібному продажу товарів. Дане правило
 8. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
    недопущення конкуренції. Відмінною рисою даної форми договірних відносин є розміщення товарів, забезпечених товарними знаками. Найбільш же істотною відмінністю дистриб'юторського договору від інших розглянутих нами відносин є його тісна взаємодія з договором міжнародної купівлі-продажу товарів, яке проявляється в забезпеченні співвідношення комерційно найбільш значущих
 9. Стаття 169. Перешкоджання законній підприємницькій або іншій діяльності Коментар до статті 169
    недопущення, обмеження або усунення конкуренції, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища і завдало великих збитків, необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 178 КК
 10. Стаття 178. Недопущення, обмеження або усунення конкуренції Коментар до статті 178
    недопущення, обмеження або усунення конкуренції, скоєних такими способами: 1) встановленням або підтриманням монопольно високих або монопольно низьких цін; 2) розділом ринку; 3) обмеженням доступу на ринок; 4) усуненням з нього інших суб'єктів економічної діяльності; 5) встановленням або підтриманням єдиних цін. Обов'язковими ознаками об'єктивної сторони складу злочину
© 2014-2022  yport.inf.ua