Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки.

У сфері економіки органи місцевого самоврядування наділяються повноваженнями, з одного боку, не дозволяють втручатися в господарську діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, а з іншого - створювати умови для їх розвитку.
Наприклад, органи місцевого самоврядування не можуть брати участь в установі біржі або бути її членом, а також втручатися в діяльність роботи господарюючих суб'єктів з кооперативної, державної чи приватної формою власності. Також органи місцевого самоврядування не вправі виступати учасниками товариств, якщо інше не встановлене законом.
У сфері захисту прав споживачів режим роботи муніципальних організацій торгівлі, побутового та інших видів обслуговування споживачів встановлюється за рішенням органів місцевого самоврядування.
З метою захисту прав споживачів на території муніципального освіти органи місцевого самоврядування мають право:
розглядати скарги споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів;
звертатися до судів на захист прав споживачів (невизначеного кола споживачів).
При виявленні за скаргою споживача товарів (робіт, послуг) неналежної якості, а також небезпечних для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього середовища негайно сповіщати про це федеральні органи виконавчої влади, що здійснюють контроль за якістю та безпекою товарів (робіт, послуг).
Органи місцевого самоврядування в порядку, що встановлюється суб'єктами Російської Федерації, має право визначати місця громадського харчування, в яких не дозволяються роздрібний продаж, в тому числі на розлив, і споживання (розпивання) пива та напоїв, що виготовляються на його основі, на територіях відповідних муніципальних утворень.
Учасниками відносин, регульованих законодавством про податки і збори, є в тому числі і органи місцевого самоврядування. Наприклад, ставки податку на будівлі, приміщення та споруди можуть встановлюватися нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування залежно від сумарної інвентаризаційної вартості.
Представницькі органи місцевого самоврядування також можуть визначати диференціацію ставок у встановлених межах в залежності від сумарної інвентаризаційної вартості, типу використання та за іншими критеріями.
Оскільки органи місцевого самоврядування можуть встановлювати порядок сплати місцевих податків, нормативними правовими актами, прийнятими представницькими органами місцевого самоврядування з місцевих податків, можуть бути встановлені інші, ніж встановлено законодавством, підстави та умови надання інвестиційного податкового кредиту, включаючи терміни дії інвестиційного податкового кредиту та ставки відсотків на суму кредиту.
Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть надавати іноземним інвесторам пільги та гарантії, здійснювати фінансування і надавати інші форми підтримки інвестиційного проекту, що здійснюється іноземним інвестором, за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також позабюджетних коштів.
У муніципальному освіті може проводитися муніципальна лотерея, організатором якої буде уповноважений орган місцевого самоврядування. Такі лотереї можуть проводитися на підставі рішення органу місцевого самоврядування. Порядок подання документів, на підставі яких приймається зазначене рішення, повинен визначатися органом місцевого самоврядування.
Цілком природним є обмеження втручання органів місцевого самоврядування в діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, оскільки саме органи місцевого самоврядування в більшій мірі повинні бути зацікавлені у процвітанні тих, хто живе і працює на території муніципального освіти. Тому щодо органів місцевого самоврядування в законодавство введено чимало заборон, що дозволяють суб'єктам підприємницької діяльності не мати сильної залежності від муніципальних властей.
Так, органам місцевого самоврядування забороняється приймати акти та (або) здійснювати дії, які обмежують самостійність господарюючих суб'єктів, створюють дискримінаційні умови діяльності окремих господарюючих суб'єктів, якщо такі акти або дії мають або можуть мати своїм результатом недопущення , обмеження, усунення конкуренції і обмеження інтересів господарюючих суб'єктів. У тому числі забороняється:
вводити обмеження на створення нових господарюючих суб'єктів у якій сфері діяльності, а також встановлювати заборони на здійснення окремих видів діяльності або виробництво певних видів товарів, за винятком випадків, встановлених законодавством Російської Федерації;
необгрунтовано перешкоджати здійсненню діяльності господарюючих суб'єктів у якій сфері;
встановлювати заборони на продаж (купівлю, обмін, придбання) товарів з одного регіону Російської Федерації (республіки, краю, області, району, міста, району в місті) в іншій або іншим чином обмежувати права господарюючих суб'єктів на продаж (придбання, покупку, обмін) товарів;
давати господарюючим суб'єктам вказівки про першочергової поставки товарів (виконанні робіт, наданні послуг) певному колу покупців (замовників) або про пріоритетне укладанні договорів без урахування встановлених законодавчими або іншими нормативними актами Російської Федерації пріоритетів;
необгрунтовано перешкоджати створенню нових господарюючих суб'єктів у будь сфері діяльності;
необгрунтовано надавати окремим господарюючому суб'єкту або декільком господарюючим суб'єктам пільги, що ставлять їх у переважне становище стосовно іншим господарюючим суб'єктам, які працюють на ринку того ж товару.
Забороняється суміщення функцій органів місцевого самоврядування з функціями господарюючих суб'єктів, а також наділення господарюючих суб'єктів функціями і правами вказаних органів, у тому числі функціями і правами органів державного нагляду, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами Російської Федерації . Також забороняється наділення повноваженнями, здійснення яких має або може мати своїм результатом обмеження конкуренції органів місцевого самоврядування.
Забороняється і ув'язнення в будь-якій формі угод або здійснення узгоджених дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування між собою або між ними та господарюючим суб'єктом, в результаті яких є або можуть мати місце недопущення, обмеження, усунення конкуренції і обмеження інтересів господарюючих суб'єктів, в тому числі угоди або погоджені дії, які призводять або можуть призвести до:
підвищення, зниження або підтримання цін (тарифів), за винятком випадків, якщо укладання таких угод допускається федеральними законами або нормативними правовими актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації;
розділу ринку за територіальним принципом, за обсягом продажу або закупівель, за асортиментом товарів або за колом продавців або покупців (замовників);
обмеження доступу на ринок або усунення з нього господарюючих суб'єктів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки. "
 1. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  повноважень при вирішенні конкретних питань. Тому слід мати на увазі, що один і той же орган місцевого самоврядування в одних випадках може бути суб'єктом, який виконує певні управлінські функції або надають публічні послуги, в інших - суб'єктом, що діє або приймають рішення в публічних (громадських) інтересах. Наприклад, орган місцевого самоврядування має право вжити
 2. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  Повноважень виборних органів встановлювався на два роки. Було вирішено, що представницька влада повинна формуватися не в усіх адміністративно-територіальних одиницях. Так, у міських і сільських поселеннях з кількістю жителів до 5 тис. чоловік місцеве самоврядування могло здійснюватися безпосередньо населенням через збори, сходи і виборних голів місцевого самоврядування. У міських і
 3. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Повноважним на призначення виборів орган не виконує дану обов'язок. Принципи організації виборів. У числі принципів організації виборів організація - виборів виборчими комісіями, незалежними від державних, муніципальних органів, недержавних об'єднань. Тут же територіальний принцип, який полягає в проведенні виборів в рамках виборчих округів, дільниць. Ще
 4. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  повноваження. Найважливіше питання при створенні контрольного органу - наявність і підбір кваліфікованих і чесних кандидатів на посади керівників та співробітників даного органу. Необхідно, щоб кандидати на дані посади мали вищу освіту та досвід професійної роботи в галузі муніципального або державного управління, контролю, економіки, фінансів, користувалися заслуженим
 5. § 2. Місцева адміністрація
  повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі і глав місцевої адміністрації. Місцева адміністрація як виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти наділяється статутом муніципального освіти повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення та правами для здійснення окремих
 6. § 1. Поняття комерційного права
  повноважень органів влади щодо Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 13 підприємців повинен бути точно закріплений в законі, що визначає компетенцію даного органу. Такий розподіл почав правового регулювання відносно «держава - підприємець» дозволяє стримати свавілля органів влади,
 7. § 2. Джерела комерційного права
  повноважень, приймає рішення відповідно до закону (ст. 11 АПК). Закони приймаються виключно органами законодавчої влади Російської Федерації і її суб'єктів (п. 4 ст. 76 Конституції РФ). Інші гілки влади не можутьзаконодательствовать, органи виконавчої влади повинні займатися організацією виконання законів, а органи судової влади - вирішувати правові конфлікти. Закони
 8. § 2. Створення комерційних організацій
  Повноважним ним органом і їм підзвітним (п. 4 ст. 113 ЦК). Найбільш складна організація управління характерна для акціонерних товариств (ст. 103 ЦК). Тут створюється многозвенная система органів управління (загальні збори акціонерів, рада директорів, виконавчий орган) та контролю (ревізійна комісія), певним чином і вельми строго розподіляється між ними компетенція, що в
 9. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  повноважень повністю визначений його установчим документом. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 137 Інший різновид громадських організацій - спілки (асоціації) громадських об'єднань. Вони створюються громадськими організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми. Установчими документами
 10. § 8. Довірче управління майном
  повноважень виконавчого органу за договором комерційної Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 405 організації (керуючої організації) або індивідуальному підприємцю (яка керує) (абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закону «Про акціонерні товариства»). Очевидно, що і в першому, і в другому випадку за своєю
© 2014-2022  yport.inf.ua