Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Загальна характеристика покарань, не пов'язаних з позбавленням або обмеженням волі

.
Штраф.
Штраф як вид уг.ого наказ-ия полягає в грошовому стягнення, призначуваному в межах, встановлених КК, в розмірі, відповідному опред-ому кількості мінімальних розмірів оплати праці, встановлених законодавчих-вом РФ на момент назнач-я наказ-ия, або в розмірі, відповідному частини заробітної плати або іншого доходу засудженого (ч. 1 ст. 46 КК).
Як випливає з законод-ого визначення штрафу, його каральне вплив спрямований на істотне обмеження майнового, матеріального полож-я засудженого. Тому, як правило, штраф і як осн-е, і як додаткове наказ-ие передбачений у санкціях статей Особливої частини КК за соверш-е корисливих переступив-й.
Закон наказує судам при визначенні конкр-ого розміру штрафу враховувати тяжкість вчиненого переступив-я і майнове полож-е засудженого.
У разі несплати засудженим штрафу у встановлений термін його стягнення провадиться судовим виконавцем примусово, в тому числі і шляхом звернення стягнення на майно засудженого.
Позбавлення пр. займати визна-і посади чи займатися опред-ой діяльністю.
Суть полягає в забороні займати посади на гос-кої службі, в органах місцевого самоврядування чи займатися опред-ой професійною або іншою діяльністю (ч. 1 ст. 47 КК).
Іншим видом цього наказ-ия явл. заборона займатися опред-ой професійною або іншою діяльністю. Під професійною діяльністю слід розуміти постійне виконання роботи, що вимагає спец-их знань або підготовки, тобто професії (мед працівник, учитель, препод в уч закладах будь-якого рівня, адвокат і т.д.).
Позбавлення спец-ого військового або почесного звання, класного чину і держ. нагород.
При засудженні особи за соверш-е тяжкого або особливо тяжкого переступив-я з урахуванням особи засудженого суд може позбавити його спец-ого, військового або почесного
звання, а також класного чину і гос-ських нагород (ст. 48 КК).
Суть цього виду уг.ого наказ-ия полягає, в тому, що з урахуванням тяжкості переступив-я і особистості засудженого суд своїм вироком вважає за необхідне позбавити засудженого або спец-ого, військового або почесного звання, кіт-ті були присвоєні йому в соотв. з професією, посадою, особливими заслугами в опред-ой області, або гос-ських нагород Таким своїм реш-ем суд констатує, що засуджений соверш-ем тяжкого або особливо тяжкого переступив-я дискредитував наявні у нього спец-е або військове звання або гос-ються нагороди, недостойний їх і має бути їх позбавлений. Одночасно особа позбавляється і тих переваг чи пільг, кіт-ті були пов'язані зі званнями або нагородами.
Обов'язкові роботи.
Обов'язкові роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від осн-ой роботи час безкоштовних заг-о-корисних робіт на користь заг-ва, вид кіт-их опред-ється органами місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 49 КК).
Суть цього виду наказ-ия полягає, в примусовому залученні засудженого до заг-о-корисних робіт. При цьому особа повинна виконувати свою осн-ую роботу або навчатися у відповідному навчальному закладі а до робіт залучатися в час, коли воно не зайняте на осн-ой роботі або на навчанні. Обов'язкові роботи можуть призначатися тільки в якості осн-ого наказ-ия. Крім того, вони можуть бути призначені замість штрафу у випадках злісного ухилення засудженого від його сплати.
Засуджений до даного виду наказ-ия примусово залучається до роботи, що не вимагає, як правило, спец-ой підготовки або кваліфікації (прибирання вулиць, дворів, використання засуджених у якості різноробочих і т.п.) .
У уг.ом законі зазначено також обмежувальні усл-я застосування обов'язкових робіт. Вони не можуть бути призначені особам, які є інвалідами 1-й і 2-й груп, вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до восьми років, жінкам, які досягли п'ятдесяти п'яти років, чоловікам, які досягли шістдесяти років, а також військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом (ч. четверта ст. 49 КК).
Виправні роботи.
ІР як вид уг.ого наказ-ия полягають у примусовому залученні засудженого до праці по осн-ому місцем його роботи на строк, Указ. у вироку суду, з утриманням в дохід гос-ва опред -ой частки його заробітку (ст. 50 КК). Цей вид наказ-ия м / б призначений тільки в якості осн-ого. ІР застосовуються, як правило, коли даний вид наказ-ия передбачений в санкції ст. Особливої частини КК.
Даний вид наказ-ия має дещо більшою репресивності порівняно з обов'язковими роботами, глав-м чином за рахунок ущемлення матеріальних інтересів засудженого шляхом утримання в дохід гос-ва частини його заробітку., Каральні елементи виправить-х робіт складаються, (1) з обов'язковості праці засудженого в колишній або іншої організації .. (2) це матеріальне вплив - утримання частини його заробітку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальна характеристика покарань, не пов'язаних з позбавленням або обмеженням свободи "
 1. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  покарання. Адміністративно-правова відповідальність настає за вчинення адміністративних проступків. Органи місцевого самоврядування та посадові особи органів місцевого самоврядування несуть адміністративну відповідальність як за власні протиправні діяння, так і за видання ними актів, які порушують законодавство, а також за невжиття заходів щодо забезпечення виконання правил підлеглими
 2. § 3. Охорона спадкових прав
  характеристика способів охорони спадкових прав. Основні способи охорони спадкових прав регламентуються ст. 1172 і 1173 ГК. Це розшук і опис спадкового майна, його оцінка, передача на зберігання або в довірче управління, повідомлення компетентних органів про наявність у складі спадщини майна з особливим правовим режимом і т.д. Однак встановлений цивільним
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна власність відносно подільної речі можлива тільки у випадках, передбачених законом або договором (абз. 2 п . 4 ст. 244 ЦК), прикладом такої подільної речі якраз і виступає наслідуваний ділянку. * (562) Див: Федеральний закон від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" (з ізм.) / / СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681. * (563) Див також: постанова Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 718
 4. 2. Форми договірної відповідальності
  спільна риса: до числа форм (заходів) цивільно - правової відповідальності безперечно відносяться відшкодування збитків і стягнення (сплата) неустойки. Що стосується інших санкцій, що застосовуються за порушення окремих видів зобов'язань, то навряд чи доцільно, як це роблять О.С. Іоффе і О.Н. Садиков, шукати приклади, що дозволяють зарахувати їх до заходів цивільно - правової відповідальності. Тим більше що
 5. Стаття 43. Поняття і цілі покарання Коментар до статті 43
  спільна. Т. 2. М., 1994. С. 6. Також не входять в зміст покарання, наприклад позбавлення волі, засоби виправного впливу (суспільно корисна праця, навчання, виховна робота тощо). Адже праця, освіта, заняття спортом самі по собі є благом. Зміст покарання виступає в юридичній формі правообмежень - позбавлення або обмеження прав і свобод людини і
 6. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  спільна позиція і для теорії субкультур (А. Коен, Р. Клауорд, Л. Оулін). «Вся справа, зрозуміло, в тому, - пише А. Коен, - що можливості по самому своєму суті обмежені і розподіляються нерівномірно, тоді як стимули до посилення прагнень в порівнянні з цим діють більш-менш рівномірно, огульно» *. * Коен А. відхиляється поведінка і контроль над ним / / Американська соціологія:
 7. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  загальна декларація прав людини, проголошена ООН, встановлює, що ніхто не може бути засуджений за діяння, яке лише після його вчинення стало кваліфікуватися як злочин. При виявленні такого факту засуджений підлягає негайному звільненню, реабілітації і відшкодування збитку виходячи з міжнародно-правових зобов'язань Росії. Треба мати на увазі, що і багато інших норм
 8. 21.1. Поняття і види дисциплінарних проваджень в адміністративному праві
  загальна, і спеціальна дисциплінарна відповідальність державних службовців мають ряд ознак, що дозволяють відмежувати їх від інших видів юридичної відповідальності. 1. Підставою для дисциплінарної відповідальності державних службовців є дисциплінарний проступок. Однак, в спеціально встановлених в законодавстві випадках, підставою дисциплінарної відповідальності можуть
 9. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  загальна тенденція пом'якшення ранньоримського права (Там же. С. 76). Ж. Бодрійяр виявляє еквівалентну зв'язок між смертю в жертвоприношенні, працею ("гомеопатичним жертвопринесенням") і платою за працю як еквівалентом смерті: влада проявляється у владі зрадити смерті, принести в жертву; праця - лише тривалий у часі жертвоприношення. "Єдина альтернатива праця - не вільний час і
 10. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  характеристикою свідомості суб'єкта права, тобто відноситься до числа феноменів ідеальних, хоча і існуючих, пізнаваних. Оскільки доброї совісті у відомих випадках надається юридичне значення, вона може бути віднесена до одного з можливих юридичних наслідків недійсною угоди. Крім викладених наслідків недійсною угоди можна вказати також на те, що визнання боргу, хоча
© 2014-2022  yport.inf.ua