Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

4. Особливості правових систем Скандинавських країн

Правові системи в Скандинавських країнах прийнято ділити на коль групи. Перша включає Данію, Норвегію та Ісландію, право яких історично розвивалося на основі майже ідентичних за i воему змістом компіляцій данського і норвезького права, здійснені у другій половині XVII в. У другу групу входять Швеція і Фінляндія, де в 1734 р. був введений закон шведської держави. Незважаючи на те що відповідно до Фрідріхсгамського мирним договором 1809 р., що завершив російсько-шведську війну 1808-1809 рр.., Швеція втратила Фінляндію, вплив шведського права в цій країні залишається значним і до теперішнього часу.
Взаємопроникнення правових систем обох цих груп очевидно. Це пояснюється такими причинами:
1) тривалі взаємні історичні зв'язки та етнічна бли-юсть даних держав;
2) майже повна відсутність у всіх цих країнах рецепції рим ського права , який справив істотний вплив на розвиток правових систем країн континентальної Європи;
3) відсутність кодексів, систематизирующих окремі галузі права так, як це було зроблено в романо-германської правової сім'ї;
4) проходить вже більше 100 років процес уніфікації права країн Скандинавії.
Аналіз сучасних правових систем Скандинавських країн показує деяку спільність скандинавського і романо-германського права. Насамперед вона проявляється у подібності джерел правового регулювання. У скандинавських країнах закон є основним джерелом права, а суди формально не можуть, дозволяючи конкретний спір, створювати правові норми. У цьому питанні виявляється найбільш істотна відмінність між системами скандинавського і загального права.
Разом з тим слід визнати, що роль суду в Скандинавських країнах традиційно дуже значна. Ніколи функції судді не зводилися тут виключно до застосування норм законодавства. Суддя в Скандинавських країнах володіє великою свободою в тлумаченні положень, що містяться в законах і договорах.
У Швеції суди нижчих інстанцій практично у всіх випадках неухильно слідують рішенням, прийнятою вищестоящими судовими органами, в першу чергу рішенням Верховного суду, визнаючи їх авторитетним викладом чинного права.
Роль судової практики в останні роки помітно зростає. У Швеції, згідно закону 1971 р., Верховний суд розглядає такі справи, які становлять інтерес з точки зору встановлення певних напрямків правозастосовчої діяльності. Таким чином, визнається обов'язковість рішень Верховного суду для всієї судової системи. У кінцевому рахунку до розширення дискреційних правомочностей суддів призводить отримує все більше поширення практика включення в закони невизначених норм. У Швеції вони отримали назву «загальних застережень». Самі шведські юристи оцінюють розвиток законодавчої техніки «загальних застережень» як. «Різновид делегування законодавчої влади судовим органам». Зазначена тенденція чітко проглядається в еволюції системи джерел у всіх країнах романо-германської сім'ї.
Скандінавське право використовує спільні юридичні концепції романо-германського права. Система підготовки юридичних кадрів подібна з системою вищої юридичної освіти, прийнятої в континентальній Європі. Все це результат впливу римського, а потім французького і німецького права.
У перші десятиліття XIX століття сильний вплив на право країн Північної Європи надавала французька правова система.
1? Швеції в 1826 р. був навіть підготовлений проект Цивільного ко-1екса, складений за зразком Кодексу Наполеона, але він так і не став чинним актом.
Наприкінці XIX - початку XX в. потреби модернізації права змусили скандинавських юристів звернутися до досвіду Німеччини. Прак-шческі все шведські професора права отримували в цей період професійну підготовку в німецьких університетах. Однак теоретичні погляди пандектістов не були сприйняті скандинавськими юристами. Скандинавські країни відмовилися від кодифікації фажданского права за зразком ГГУ, оскільки останнє містило велику кількість абстрактних понять, далеких традиційному функціональному підходу до права скандинавських юристів. Незабаром тут іозобладало соціологічний напрям, отримала підтримку теорія соціальних функцій, розроблена головним чином французькими юристами.
Ряд характерних особливостей скандинавський права відрізняє його від романо-гермапской сім'ї. По-перше, скандинавському праву невідомо розподіл права на публічне й приватне, а також на галузі. У цьому воно схоже на правову сім'ю загального права. По-друге, скандинавське право не кодифіковані. Формально в цих країнах продовжують діяти закони, спочатку скріплювали весь нормативний матеріал, але за названими вище причинами їх ніяк не можна ототожнювати з кодифікаціями в країнах романо-германської правової сім'ї.
Деякі елементи правових систем Скандинавських країн, по-лсалуй, ближче до системи загального права, ніж до романо-германської правової сім'ї. Зокрема, законодавець у Скандинавських країнах дол-юе час уникав користуватися нормами з високим рівнем узагальнення. Цивільний процес і кримінальний регламентуються тут одними і? Ємі ж правилами.
Об'єднує скандинавське і загальне право прагматичний підхід до права, правовим поняттям і конструкціям. Ця остання обставина певною мірою і пояснює успіх, яким користуються в Скандинавських країнах після Другої світової війни американські концепції школи правового реалізму. Зростаюче вплив американського права проявляється також у запозиченні останнім часом окремих юридичних конструкцій, понять з американського права, наприклад в сфері деліктної відповідальності, страхування і т.д. Та й методи викладання юридичних дисциплін і університетах Скандинавії все сильніше нагадують американську систему правового обра-тання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Особливості правових систем Скандинавських країн "
 1. 1. Місце скандинавського права на правовій карті світу
  особливості правових систем Скандинавських країн і використовуються в якості вирішальних аргументів на користь віднесення права країн Північної Європи до романо-германської сім'ї. Чимало компаративистов наполягають на «проміжному» становищі скандинавського права. Так, шведський юрист А. Мальмстрем поміщає його між романо-германської правової сім'єю і загальним правом. Інший вчений-юрист - Ф. Шмідт, розділяючи
 2. Тема 9. Правові системи Скандинавських країн
  правових систем Скандинавських країн в самостійну правову сім'ю. Історичний розвиток правових систем Скандинавських країн. Уніфікація та гармонізація законодавства Скандинавських країн. Особливості правових систем Скандинавських країн. Система джерел
 3. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  особливо якщо заперечується принцип розглядати через призму взаємовідносин системи державної влади та місцевого самоврядування. З одного боку, якщо допустити на місцевому рівні прийняття економічно необгрунтованих рішень, то несприятливі соціальні наслідки, які їх прийняття неминуче спричинить, усувати доведеться державі, що, природно, призведе до прямих (і, як правило,
 4. Глава 2 Історіографія історії держави і права Росії
  особливості визначили його специфіку. Російське держава завжди була ідеократічним, в його основу клалась головна ідея (політична чи релігійна). Влада завжди носила авторитарний характер, а право прагнуло вирішувати ідеальні цілі. Марксистська історіографія стала складатися в сфері науки історії держави і права на початку XX в. та пов'язувалася з іменами істориків М.М. Покровського
 5. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
  особливостей і окремих обставин. --- Lalive P. Tendances et methodes en droit international prive (cours Generаl). P. 48. Parra-Aranguren G. General Course of Private International Law: Selected Problems. P. 50 - 517. Американські практики і американська доктрина виступають за використання власного досвіду шляхом застосування саме модельного закону,
 6. 4. Міжнародна уніфікація права
  особливо кримінальної політики, головним чином завдяки конференціям Асоціації криміналістів північних країн, яка з 1936 р. випускала загальний «Щорічник». Північний рада, створена після Другої світової війни, надав більш офіційний характер цьому прагненню до уніфікації. У 1960 р. було створено Північний комітет кримінального права. Ліквідація колоніального режиму в країнах Африки не тільки
 7. 5. Критерії класифікації правових систем
  особливостей їх історичного формування, загальної структури та відмінних рис на наступні групи: латинська (романська) група (у цю групу включалися французьке, бельгійське, італійське, іспанське, португальське, румунське право і право лати-ноамеріканскіх країн); германська група (німецьке право, право Скандинавських країн, австралійське, угорське право); англосаксонська група
 8. 4. Європейський правовий простір
  особливостей і тенденцій розвитку основних правових систем Європи - сім'ї романо-германського права, сім'ї загального права, сім'ї скандинавського права, сім'ї соціалістичного права; 2) розробка європейської тенденції правової держави як основного елемента європейського правового простору, виділення його основних особливостей, характерних рис і критеріїв (на приклад, правова стабільність,
 9. 1. Поняття, формування і поширення романо-германської правової сім'ї
  правової сім'ї відносяться правові системи, що виникли в континентальній Європі на основі римських, канонічних і місцевих правових традицій. Поняття романо -германської правової сім'ї. Романо-германська правова сім'я - це правові системи, створені з використанням римського правового спадщини та об'єднані спільністю структури, джерел права і схожістю понятійно-юридичного апарату.
 10. 2. Історичний розвиток правових систем Скандинавських країн
  особливості. Починаючи з XII в. норми старогерманского права вносяться в численні земельні, а пізніше і міські закони. Вже з перших актів центральної влади здійснювався процес об'єднання та уніфікації права. У Швеції в XIV в . вдалося об'єднати право окремих місцевостей в єдине земельне право, а право народів - в єдине міське право. Протягом XVII-XVIII ст. вихідним пунктом
© 2014-2022  yport.inf.ua