Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

1. Поняття, формування і поширення романо-германської правової сім'ї

До романо-германської правової сім'ї відносяться правові системи, що виникли в континентальній Європі на основі римських, канонічних і місцевих правових традицій.
Поняття романо-германської правової сім'ї. Романо-германська правова сім'я - це правові системи, створені з використанням римського правового спадщини та об'єднані спільністю структури, джерел права і схожістю понятійно-юридичного апарату.
Романо-германська правова сім'я має вельми довгу юридичну історію. Вона склалася на основі вивчення римського права в італійських, французьких і німецьких університетах, що створили в XII-XVI ст. на базі Зводу законів Юстиніана загальну для багатьох європейських країн юридичну науку. Відбувся процес, який отримав назву «рецепція римського права» 1. Спочатку ця рецепція носила доктринальні форми: римське право безпосередньо не застосовувалося, вивчалися його понятійний фонд, досить раз-
1 Рецепція (від лат. Receptio - прийняття) - це відновлення дії (відбір, запозичень-ствование , переробка і засвоєння) того нормативного, ідейно-теоретичного змісту римського права, яке виявилося придатним для регулювання нових відносин більш високого щабля суспільно-правового розвитку.
Кручена структура, внутрішня логіка, юридична техніка. Дія-тельно, римське право - нев'януча цінність правової культури людства.
Термін «романо-германська» обраний для того, щоб віддати належне спільним зусиллям, докладає одночасно університетами латинських і німецьких країн. Назва «континентальне право», а тим більше «цивільне право» (Civil Law), що використовується в англомовній літературі, викликає велику критику.
Формірованіеромано-гсрманской правової сім'ї. В. Давид підкреслює, що романо-германська правова сім'я у своєму історичному розвитку не була продуктом діяльності державної влади (у цьому її відмінність від формування англійського загального права), а була виключно продуктом культури, незалежним від політики. Якщо це в якійсь мірі вірно по відношенню до першої, доктрина-льно стадії рецепції, то про наступній стадії цього сказати не можна.
Формування романо-германської правової сім'ї було підпорядковане загальної закономірного зв'язку права з економікою і політикою і не може бути зрозуміле поза обліком складного процесу розвитку товарно-грошових відносин в надрах середньовічного суспільства, насамперед щодо власності, обміну , первісного нагромадження, переходу від позаекономічного до економічного примусу і т.п.
Коли в середньовічній Європі панувало натуральне господарство, а виробництво для ринку, торгівля не мали широкого розповсюдження, не було потреби і в римському праві. Але як тільки промисловість і торгівля - спершу в Італії, а пізніше і в інших країнах - розвинули далі приватну власність, негайно ж було відновлено і знову отримало силу авторитету ретельно розроблене римське приватне право.
Римське право - класичне вираження життєвих умов і конфліктів суспільства, в якому панує приватна власність. Саме це обумовило можливість пристосування римського права до розвиваються в надрах середньовічної Європи товарно-грошовим відносинам. Римське право є закінчена право простого товарного виробництва, отже, докапіталістичного; це право, однак, містить в собі велику частину правових відносин Нового часу, тобто саме те, чого потребували городяни в період виникнення горо-дов і чого вони не знаходили в місцевому звичайному праві.
Рецепція римського права привела до того, що ще в період середньовіччя правові системи європейських країн - їх правова док-
трина, юридична техніка - придбали певну схожість. Таким же чином позначився вплив канонічного права.
Буржуазні революції змінили соціальну природу права, скасували середньовічні правові інститути, перетворили закон на основне джерело романо-германського права. Закон розглядався як найбільш відповідного інструменту для створення єдиної національної правової системи, для забезпечення законності на противагу феодальному деспотизму і сваволі. Право - альтернатива грубій силі, а правозастосування - війна всіх проти всіх. Правова культура у всі часи і у всіх народів допомагала мирно вирішувати виникаючі конфлікти.
Ті ж обставини, які визначили важливу роль закону як основного джерела романо-германського права, зумовили можливість і необхідність кодифікації права. Шляхом кодифікації право наводиться в систему, виявляється як би пронизаним певними принципами. Кодифікація надає праву визначеність і ясність, значно полегшує його практичне використання і є логічним завершенням сформованого в континентальній Європі розуміння правової норми і права в цілому. Кодифікація завершує формування романо-германської правової сім'ї як цілісного явища. Особ-ливо значною була при цьому роль французької кодифікації. Цивільний кодекс (Code Civil), відомий як Кодекс Наполеона 1804 р., справив значний вплив на процес затвердження принципів романо-германського права в багатьох державах Європейського континенту і за його межами. Рецепція римського права в Німеччині знайшла широке відображення у такому великому законодавчому пам'ятнику, як Німецьке цивільне укладення (Biirgerliches Gesetzbuch) 1900 Його фундамент склало то німецьке право, яке вже ассимилировало досягнення римського права. Вплив римського права позначилося на, структурі Німецького цивільного уложення.
Таким чином, романо-германська правова сім'я спочатку склалася в континентальній Західній Європі. Особливо великий внесок у створення цієї системи, про що свідчить її назва, внесли юридична думка і законодавство Франції та Німеччини.
Найбільш закінчене оформлення романо-германська правова сім'я отримала в Кодексі Наполеона і Німецькому цивільному укладенні. Але основи романо-германського права формувалися професорами права Болонського та інших італійських університетів, кодифікаторами Іспанії та Португалії, працями голландських
вчених Б. Спінози, Г. Гроція, італійця Ч. Беккаріа та багатьма іншими.
З діяльністю університетів пов'язана важлива роль як вчених-юристів, так і теорії, доктрини у розвитку права європейських держав. Професори університетів передавали суддям почасти осовремененное римське право, вони не рахувалися з найбільш компетентними його тлумачами. Ними були сприйняті кінцеві результати розвитку римського права - його ідейно-теоретичні, юри-дико-технічні досягнення, розробка структури і цілого, а також ряду інститутів цивільного права.
Згодом європейські держави перенесли свою правову систему в колоніальні володіння в Америці, Азії та Африці. Деякі держави добровільно сприйняли поняття, конструкції і навіть цілі галузеві масиви з романо-германського права.
Поширення романо-германської правової сім'ї. В даний час романо-германська правова сім'я охоплює право країн континентальної Західної Європи, переважної більшості держав Центральної і Південної Америки (колишніх колоній Іспанії, Португалії та Франції), право Японії, Південної Кореї, Індонезії, Таїланду та деяких інших азіатських країн. Правові системи багатьох африканських держав, а також країн Близького і Середнього Сходу тяжіють до романо-німецькому праву. У Афро-Азіатському регіоні романо-германське право набуває складну взаємодію з мусульманським і звичаєвим правом.
Особливе становище займають правові системи Скандинавських країн. Більшість дослідників, виходячи з існуючої в цих державах системи джерел права, відносять право Скандинавських країн до романо-германської правової сім'ї. Деякі юристи вважають скандинавське право специфічної спільністю, відокремленої і від романо-германського, і від загального права.
Отже, романо-германська правова сім'я є старішою, більш поширеною і впливовішою в сучасному світі, ніж правова сім'я загального права, що визнають англійські та американські автори.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття, формування і поширення романо-германської правової сім'ї "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 2. § 1 . Основні правові системи сучасності
  поняття * (96), що включає в себе безліч елементів. Причому система права - лише один з них. Іншими елементами правової системи виступають правосвідомість, акти застосування права, право здійснення в цілому * (97). При цьому, на думку Т.М. Нешатаєва * (98), "широке розуміння правової системи, що не зводить її до юридичним нормам, цілком виправдано в силу того, що воно дозволяє уникнути вузького,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 4. § 1. Поняття і види джерел екологічного права
  поняття джерела права взагалі та екологічного зокрема, показати можливість їх різноманітності і видів у різних країнах і в Росії для того, щоб більш осмислено здійснювати еколого-правові реформи, повноцінніше користуватися своїми правами, усвідомлювати своє місце в реалізації правових установлень. Види джерел права У цивілізованому юридичному просторі , де функціонують
 5. § 8. Загальна характеристика основних правових сімей
  понятійного апарату; взаімозаімствованіе основних інститутів і правових доктрин). Залежно від вищеназваних ознак виділяють наступні основні правові сім'ї (див. схему 23). Схема 23 --- --- --- | ОСНОВНІ ПРАВОВІ | | СІМ'Ї СВІТУ |
 6. 1. Виникнення і особливості соціалістичного права
  поняттями) з романо-германської правової сім'єю не завадили видним компаративістами визнавати дану систему як реальність, що підлягає порівняльному вивченню. Заслуговують уваги характеристики Р. Давидом соціалістичного права як різновиду правових сімей.) Як справедливо зазначає Ю.А. Тихомиров, після розпаду Союзу РСР та інших соціалістичних держав сталася поспішна:;
 7. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ГК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 9. Глава 24 Формування нової системи права
  поняття злочину, вини, мети покарання, поняття необхідної оборони, крайньої необхідності, перелік пом'якшувальних і обтяжуючих обставин. Юридична техніка цього кодексу досить висока: законодавець вперше прагнути використовувати найбільш ємні й абстрактні юридичні формулювання і відходить від традиційної для російського права казуальної системи. Щоб окрема норма могла увібрати в
 10. 1. Поняття договору зберігання
  поняття detentio і possessio. Підсумовуючи численні висловлювання на цей рахунок, І.А. Покровський приходив до висновку: " Найбільш близьким до істини критерієм є характер - animus possidendi: якщо хто-небудь володіє alieno nomine, від чужого імені (напр., річ дана мені будь-ким ... на збереження ...), то ми будемо мати detentio; якщо ж володіння пов'язане з animus suo nomine possidere, ми будемо
© 2014-2022  yport.inf.ua