Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору банківського вкладу (депозиту)

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором (п. 1 ст. 834 ЦК).
Договір банківського вкладу є реальним, оскільки вважається укладеним і породжує у сторін права і обов'язки тільки з моменту внесення вкладником в банк грошової суми (вкладу). Договір банківського вкладу є одностороннім і оплатним, так як після його укладення породжує тільки право вкладника вимагати повернення внесеної у вклад грошової суми, а також виплати відсотків і відповідну йому обов'язок банку.
Крім того, якщо вкладником виступає громадянин, даний договір визнається публічним, тобто на взаємини громадян-вкладників і банків поширюється дія ст. 426 ГК. Це означає, що для банку законом встановлюється обов'язок з надання депозитних послуг громадянам, які він за характером своєї діяльності повинен здійснювати стосовно кожного, хто до нього звернеться. У зв'язку з цим банк не має права надавати перевагу одному вкладнику перед іншим щодо укладення даного договору, крім випадків, прямо встановлених законом або іншими правовими актами. Разом з тим ціна депозитних послуг, тобто розмір процентів на вклад, а також інші умови договору банківського вкладу повинні встановлюватися однаковими для всіх вкладників, за винятком випадків, коли законом або іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих їх категорій. Нарешті, відмова банку від укладення договору банківського вкладу за наявності у нього можливості надати громадянину-споживачу депозитні послуги не допускається.
При необгрунтованому ухиленні банку від укладення даного договору застосовуються положення, встановлені п. 4 ст. 445 ГК. Інакше кажучи, в тому випадку, коли банк, для якого укладення цього договору обов'язково, ухиляється від його укладення, вкладник має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір та про відшкодування збитків, завданих необгрунтованим ухиленням від його укладення. При цьому умова про розмір відсотків на вклад, а також інші умови договору банківського вкладу, що не відповідають вимогам про встановлення їх однаковими для всіх вкладників (за винятком випадків, коли законом або іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих їх категорій), є нікчемними < 1>. Але у зв'язку з реальністю даного договору громадянин-вкладник не має права вимагати примусового укладення договору банківського вкладу, а банк не може бути визнаний необгрунтовано ухиляється від його укладення за відсутності доказів внесення грошової суми у вклад.
---
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
(1) Див докладніше: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. С. 197 - 202.
Однак цей договір не має властивості публічності, коли в ролі вкладника виступає юридична особа.
Кредитна організація має право відмовитися від укладення договору банківського вкладу з фізичною або юридичною особою у випадках відсутності за своїм місцезнаходженням юридичної особи, його постійно діючого органу управління, іншого органу або особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; неподання фізичною або юридичною особою документів, що підтверджують відповідні відомості, або подання недостовірних документів, а також наявності стосовно фізичної або юридичної особи відомостей про участь у терористичній діяльності (п. 5.2 ст. 7 Закону про протидію легалізації незаконних доходів).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття договору банківського вкладу (депозиту) "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 2. § 3. Активні операції комерційних банків
  поняттю власних коштів (капіталу) стосовно кредитної організації »[3]. Цілям контролю за діяльністю комерційних банків служить певна система бухгалтерського обліку активних банківських операцій. У балансі банку їх активи групуються залежно від рівня ризику та ліквідності активів. Виділяються основні шість груп розміщених коштів в активі балансу комерційного банку:
 3. § 5. Договір банківського вкладу
  договору банківського вкладу. Відповідно до п. 1 ст. 834 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором . Історично під депозитом (від лат. Depositum - віддане на
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 5. 1. Поняття договору позики
  поняття "гроші" і "кошти" і тим самим "свідомо допускає застосування норм про право власності й інших речових прав не тільки до готівкових, а й до безготівкових грошових коштах (прав вимоги) "(див.: Витрянский В.В. Указ. соч. С. 127, порівн. також Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другий / Под ред. т.е . Абова і А.Ю. Кабалкіна. М., 2002. С. 496; автор
 6. 1. Поняття і сфера застосування
  поняття "довірче управління майном" в Республіці Казахстан виявляються при ознайомленні з коментарем до правових норм (гл. 44 Цивільного кодексу Республіки Казахстан), яке розкриває концептуальні засади підходу до правового регулювання відносин, пов'язаних з довірчим управлінням майном. Так, автор відповідного коментаря І.У. Жанайдаров вказує: "Ідея права
 7. 3. Об'єкти довірчого управління
  зрозуміло. Адже передача орендних прав в довірче управління означатиме, що правовласником залишається орендар, який одночасно продовжує нести обов'язки, що випливають з договору оренди , а стало бути як мінімум повинен платити орендодавцю орендну плату, не користуючись орендованим майном, при цьому довірчого керуючого відводилася б лише роль посередника в пошуку особи,
 8. 2. Гроші як об'єкт довірчого управління
  поняття "гроші", маючи на увазі мети його використання у відповідній нормі. Разом з тим, як відомо, в цивільно-правовій доктрині прийнято виділяти готівкові та безготівкові гроші. Під готівкою зазвичай розуміються гроші, що мають речову форму: паперові гроші і монети. У цивільному праві такі гроші розглядаються як речі, що визначаються родовими ознаками, подільні та
 9. ВСТУП
  поняттям "кредит". Договір фінансування під відступлення грошової вимоги (договір факторингу) об'єднує з договором позики і кредитним договором та обставина, що предмет зазначеного договору включає в себе дії фінансового агента з надання клієнту коштів. Однак договором фінансування під відступлення грошової вимоги притаманні суттєві особливості, що дозволили
 10. 7. Відсотки за договором позики
  поняття "облікова ставка", прийнятим в російській арбітражній практиці, є саме його розуміння як ставки рефінансування Банку Росії, можна укласти, що принаймні практика застосування ст. 395 ЦК дозволяє кредиторам стягувати зі своїх боржників неодержані доходи (упущену вигоду) "." На наш погляд, - пише далі В.А. Бєлов, - порядок визначення, стягнення та природа
© 2014-2022  yport.inf.ua