Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Е.Е. Чередниченко. Принципи кримінального законодавства: поняття, система, проблеми законодавчої регламентації., 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття та ознаки системи принципів кримінального законодавства

Розгляд питання про систему принципів кримінального законодавства обумовлено не тільки необхідністю більш глибокого і всебічного дослідження принципів з позиції визначення місця кожного в системі, а й метою виявлення найбільш досконалого механізму встановлення відповідності конкретних кримінально-правових норм вимогам не окремого принципу, а їх сукупності.
М.Л. Давидов справедливо зазначив, що формування системи принципів сприяє досягненню більш високого рівня концептуальності закону * (175).
Згідно з визначенням, даному в Філософському енциклопедичному словнику, система - це "об'єднання деякого розмаїття в єдине і чітко розчленоване ціле, елементи якого по відношенню до цілого та іншим частинам займають відповідні їм місця" * (176) .
Будь-яка система виступає як складне ієрархічне утворення, в якому виділяються різні рівні з різними типами взаємозв'язків між ними. На думку В.А. Якушина, виділення принципів різних рівнів цілком виправдано, бо вони відображають різні сутнісні моменти права та сфери прояву цієї сутності * (177). Крім того, така будова системи обумовлено тим, що її елементи, в свою чергу, також можуть бути розглянуті як особливі системи * (178).
Що стосується системи принципів галузі кримінального права, то багато авторів згодні з тим, що вона має багаторівневу структуру. Проте в юридичній літературі немає єдиної думки щодо кількості таких рівнів.
Так, Г.Б. Віттенберг виділяв дві групи основних принципів кримінального права: загальноправові принципи, до яких відносяться: суспільна небезпека караного діяння, законність, інтернаціоналізм, демократизм, гуманізм і специфічні для кримінального права принципи: попередження злочинів, особиста відповідальність тільки винного, всебічна охорона особистості, індивідуалізація відповідальності і покарання, участь громадськості в боротьбі зі злочинністю * (179).
Н.І. Загородников в числі загальних принципів називав демократизм, законність, гуманізм, інтернаціоналізм, а в числі спеціальних - всебічну охорону завоювань трудящих, принцип особистої і винної відповідальності, участь представників народу у застосуванні та реалізації норм кримінального закону, попередження злочинів, збіг негативною кримінально-правової та моральної оцінки діянь, визнаних злочинними * (180).
Деякі автори говорять про існування трьох рівнів принципів галузі кримінального права * (181). Наприклад, А.В. Наумов виділяє: загальні принципи (законність, демократизм, гуманізм, інтернаціоналізм), міжгалузеві (попередження злочинів, індивідуалізація відповідальності і покарання) і спеціальні (принцип суб'єктивної відповідальності) * (182).
В.В. Мальцев підкреслює, що розглянута система "повинна відображати мінімум три рівня принципів: кримінального права, кримінального законодавства, окремих категорій і інститутів кримінального права (законодавства)" * (183).
А.Н. Попов пропонує систему принципів кримінального права, що складається з семи рівнів: загальні кримінально-правові принципи, міжгалузеві принципи кримінального права, кримінально-правові принципи, міжінституційні принципи, інституційні принципи кримінального права, межнормние принципи кримінального права, принципи норм кримінального права * (184).
Нам видається, що при розгляді даного питання необхідно насамперед звернутися до теорії права, де цілком усталене поділ принципів, в основі якого лежить сфера їх дії, на загальправові, міжгалузеві та галузеві (С.С. Алексєєв, М.І. Байтін, А.М. Васильєв, Н.І. Матузов, Л.С. Явич та ін.)
Почнемо з загально-правових принципів, які, на думку М.І. Байтіна, "відносяться до права в цілому, поширюються на всі його галузі ... сприяють єдності і стабільності діючої системи права" * (185).
Як показує вивчена нами з теми дослідження література, дискусійним є питання про входження загально-правових принципів в систему принципів галузі кримінального права та про їх співвідношення з галузевими принципами * (186).
Так, С.Г. Келіна і В.М. Кудрявцев вважають, що галузевих принципів в чистому вигляді не існує. На їх думку, загальправові принципи діють у всіх (або майже у всіх) галузях права. У кожній галузі ці принципи проявляються по-своєму, що обумовлюється специфікою предмета і методу регулювання, а також специфікою завдань і функцій, виконуваних такої правової галуззю * (187).
П.С. Дагель зазначав, що "загальправові принципи не можуть бути віднесені до числа принципів кримінального права, так як діють в різних галузях права не поруч із галузевими, що не безпосередньо, а тільки через ці галузеві принципи" * (188).
П.А. Фефелов пише про те, що можна було б говорити про можливість включення в систему тієї чи іншої галузі права лише тих загально-правових принципів, які мають найбільш важливе значення для характеристики даної галузі права і безпосередньо пов'язані із специфічними принципами * (189).
З точки зору В.В. Мальцева, класифікації принципів кримінального права на загальні та спеціальні, основні і неосновні, загальправові (загальні) і регулятивні "носять переважно доктринальний, досить відірваний від законодавчої практики характер і тому не можуть бути безпосередньо в ній використані" * (190). Крім того, автор зазначає, що "саме на базі галузей права ... виникає весь спектр принципів права, з якого потім в теорії виділяються як загальні, так і міжгалузеві принципи. Тому кримінально-правові принципи скоріше не випливають із загальних принципів права, а "втікають" в них, не формуються, а формують останні "* (191).
У свою чергу, Ю.Є. Пудовочкін і С.С. Пірвагідов вважають, що "суперечки про те, формують чи галузеві принципи загальправові, або самі формуються ними, носить здебільшого схоластичний характер, а співвідношення цих принципів необхідно розглядати виходячи з філософського вчення про співвідношення загального і особливого" * (192).
На наш погляд, загальправові принципи, безсумнівно, грають важливу роль в процесі регулювання суспільних відносин, що входять в предмет усіх без винятку галузей права. Це обумовлено, головним чином, тим, що справжні принципи беруть свій початок в Конституції РФ. Однак ми вважаємо, що загальноправові принципи слід розглядати як структурний елемент більш загального поняття, ніж система принципів конкретної галузі права, а саме - системи принципів права в цілому. Не випадково підставою розподілу в даному випадку принципів на загальноправові, міжгалузеві та галузеві служить саме сфера їх дії.
У той же час, як справедливо вказує П.С. Дагель, галузеві принципи є своєрідне переломлення загально-правових принципів через призму предмета і методу регулювання тієї чи іншої галузі права * (193). Це можна простежити на прикладі принципу законності, який в кримінальному праві проявляється в тому, що злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки КК РФ; а застосування кримінального закону за аналогією не допускається (ст. 3 КК РФ) . Разом з тим його зміст як загальноправового принципу, безсумнівно, ширше і багатше, ніж зазначена інтерпретація стосовно специфіки галузі кримінального права * (194). І незважаючи на те що назва загальноправового та галузевого принципу може збігатися (як у зазначеному вище випадку) і сфери регулювання ними суспільних відносин в рамках тієї чи іншої галузі можуть перетинатися, в цілому ці принципи не збігаються.
Таким чином, ми вважаємо, що загальправові принципи не входять в систему принципів галузі кримінального права, так як область їх поширення - все право в цілому.
Не менш складним є питання про міжгалузевих принципах права, які, на думку А.Л. Захарова, являють собою загальну для двох і більше галузей права ідею, яка відображатиме закономірності та зв'язку розвитку суспільних відносин, нормативно закріплену в позитивному праві, направляючу правове регулювання і визначальну сутність і соціальне призначення права * (195).
Більшість авторів не включають їх у розглянуту нами систему принципів, що, на наш погляд, правильно. Важко не погодитися з тим, що міжгалузеві принципи, так само як і галузеві, в якійсь мірі є похідними від загальних, розвивають і конкретизують їх положення стосовно до двох або кількох галузях права. Однак, з іншого боку, визначити їх значення для конкретної галузі права досить складно, тим більше що, як стверджує сам А.Л. Захаров, "одні й ті ж міжгалузеві принципи права в різних галузях права можуть проявлятися неоднаково, виходячи з конкретних, специфічних для галузі завдань" * (196).
Нам видається, що міжгалузеві принципи права - це скоріше штучна категорія, яка виходить шляхом теоретичного виведення загальних для кількох галузей права принципів, які, в свою чергу, мають відмінні риси, зумовлені особливостями предмета і методу правового регулювання. Тому, на наш погляд, також немає підстав для включення міжгалузевих принципів у систему принципів галузі кримінального права.
Таким чином, з нашої точки зору, центральною ланкою зазначеної вище системи є галузеві принципи, тобто принципи кримінального законодавства (кримінального права), які в даний час сформульовані в ст. 3-7 КК РФ. Саме вони виражають своєрідність даної галузі права, виділяючи її серед інших в системі права. Л.В. Лобанова вважає, що "кримінальне право, будучи самостійною галуззю права, не може не мати специфічних тільки для нього принципів, оскільки саме вони в своїй сукупності відображають найбільш істотні особливості даного правової освіти" * (197).
Крім розглянутих вище принципів, останнім часом дослідники все частіше стали звертатися до принципів окремих структурних елементів галузі кримінального права. В.В. Мальцев справедливо зауважив, що "кримінальне законодавство як реальне, що зачіпає найважливіші пласти соціального життя правове явище, виступаючи в якості системи по відношенню до своїх структурованим частинах (підсистем), обумовлює і наявність більш конкретних, що лежать в основі цих структурних частин принципів" * (198).
Насамперед йдеться про принципи інститутів кримінального права * (199). Інститути права являють собою певну сукупність правових норм, що регулюють будь-які однорідні суспільні відносини, пов'язані між собою в якості самостійної відокремленої групи * (200).
В юридичній літературі є різні точки зору щодо того, які існують інститути кримінального права.
Так, на думку Н.Ф. Кузнєцової, "змістом кримінального законодавства є чотири інститути:" кримінальний закон "," злочин "," покарання "," звільнення від кримінальної відповідальності і покарання ". Вони, в свою чергу, систематизовані в Загальної та Особливої частинах КК РФ і діляться на більш дробові інститути і вхідні в них норми "* (201).
Ф.Р. Сундуров виділяє п'ять генеральних інститутів: кримінальний закон, злочин, обставини, що виключають злочинність діяння, покарання, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання * (202).
Ю.І. Ляпунов говорить про чотири інститутах кримінального права: інститут злочину, інститут покарання, інститут кримінальної відповідальності, інститут примусових заходів кримінально-правового характеру * (203).
Ми вважаємо, що при вирішенні цього питання необхідно переважно виходити з того, що інститути права, в тому числі і кримінальної, повинні виконувати свою головну функцію: "в межах своєї ділянки суспільних відносин даного виду або роду забезпечувати незбиране, щодо закінчене регулювання "* (204). Тому, на наш погляд, наприклад, недоцільно зводити інститут права до окремої нормі, як це робить Ю.Н. Юшков, який до числа інститутів кримінального права відносить необхідну оборону * (205). З нашої точки зору, слід погодитися з С.С. Алексєєвим, який вважає, що свого роду закономірністю є принципове відповідність між правовим інститутом і укрупненими підрозділами кодифікованого нормативного акта * (206). Таким чином, можна виділити наступні основні інститути кримінального права: кримінальний закон, злочин, покарання, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, інші заходи кримінально-правового характеру.
Що ж до проблеми принципів окремих інститутів кримінального права, то вона і в даний час залишається маловивченою.
В основному автори говорять про принципи інституту призначення покарання * (207). Під такими М.І. Бажанов розумів "вихідні, найбільш важливі положення, закріплені в нормах кримінального законодавства, які визначають всю діяльність судів по застосуванню покарання до осіб, винних у вчиненні злочину" * (208). Проте до цих пір дискусійним залишається питання про те, які ж принципи характерні для цього інституту. Автори відносять до принципів призначення покарання, наприклад, такі: визначеність покарання у вироку, обгрунтованість і обов'язковість його мотивування у вироку * (209); доцільність і ефективність покарання * (210); індивідуалізацію покарання і диференціацію відповідальності * (211).
Розгляд принципів інститутів кримінального права виходить за рамки нашого дослідження. Тому відзначимо лише те, що нам видається цілком обгрунтованим виділення даного рівня принципів у системі принципів галузі кримінального права. В силу своєї досить обмеженої сфери дії такого роду принципи роблять більш конкретне і детальне вплив "на відносно самостійну сукупність подібних суспільних відносин або які-небудь їх компоненти" * (212), що дозволяє говорити про їх самостійності.
  Своєрідною новелою є пропозиція В.В. Мальцева про виділення принципів категорій кримінального законодавства.
  Для початку необхідно визначити, що ж слід розуміти під терміном "категорія". А.М. Васильєв зазначає, що категорія - це складне і найбільш глибоке, фундаментальне поняття, що є межею узагальнення як у певній галузі знань, так і в правознавстві в цілому * (213). Що стосується кримінального права, то слід сказати, що в юридичній літературі немає єдиної думки щодо того, що вважати категоріями кримінального права.
  Так, І.Я. Козаченко до фундаментальних категоріям кримінального права відносить такі, як: кримінальну правовідносини, кримінальну відповідальність та її підстави, норми кримінального права, диспозицію, покарання, санкцію та ін * (214); Л.Л. Кругліков і Т.А. Костарева - диференціацію відповідальності * (215); Е.С. Тенч і В.В. Мальцев - злочин і покарання * (216).
  Якщо грунтуватися на визначенні, запропонованому А.М. Васильєвим, то більш правильною слід визнати останню точку зору. Хоча справедливості заради треба відзначити, що, з нашої точки зору, категорія "покарання" не є граничною для кримінального права, так як вона не охоплює такі поняття, як "кримінальна відповідальність" і "інші заходи кримінально-правового характеру".
  Однак ключовим тут є питання: а чи можливо взагалі говорити про принципи категорій?
  Відповісти на це питання непросто, тим більше що серед учених немає єдиної думки щодо того, що ж розуміти під самими принципами. Абсолютно не наполягаючи на єдино правильному рішенні аналізованої проблеми, зазначимо все ж, що ми будемо виходити з визначення принципів, даного в першому розділі монографії, щоб не порушувати загальну концепцію роботи.
  Отже, як вже було зазначено раніше, на наш погляд, під принципами необхідно розуміти не просто "основні початку", "вихідні керівні ідеї", а певні вимоги, обов'язкові для виконання. Такого роду вимоги можуть бути звернені до какомулібо процесу (наприклад, призначення покарання) або будь-якої діяльності (наприклад, законодавчої чи правозастосовчої).
  Що ж до категорій, то виходячи з визначення, зазначеного вище, - це все-таки поняття, хоча і гранично загальні. Тому ми вважаємо, що відносно категорій кримінального законодавства можна говорити скоріше про їх властивості або ознаках, ніж про їх принципах.
  Необхідно також відзначити, що деякі дослідники пропонують включати в систему принципів галузі кримінального права принципи дрібніших структурних елементів. Наприклад, А.С. Горелик вважає, що всередині кожної галузі можна говорити про принципи підгалузі, інститутів права, груп норм * (217). На думку О.М. Попова, слід виділяти межнормние принципи і принципи норм кримінального права, так як "завдяки такій моделі система принципів кримінального права стає ясно окресленої" * (218).
  З нашої точки зору, таке докладний поділ може викликати певну плутанину. Безперечно, на теоретичному рівні можна виділяти різні принципи, але чи будуть вони мати якесь практичне значення і чи не призведе це до того, що, крім основних, кожна норма буде підкорятися ще й своїм специфічним принципам?
  Таким чином, виходячи з усього викладеного ми вважаємо, що система принципів галузі кримінального права складається з двох рівнів: галузевих принципів, закріплених у ст. 3-7 КК РФ, і принципу інститутів кримінального права.
  Враховуючи обмежений обсяг і не виходячи за рамки теми нашого дослідження, ми зупинимося лише на системі галузевих принципів.
  Як і будь-яка інша, система принципів кримінального законодавства має певними ознаками, аналіз яких дозволить нам більш детально розкрити зміст досліджуваного явища. Слід зазначити, що ряд авторів звертають увагу в своїх роботах на окремі ознаки розглянутої нами системи * (219), хоча комплексно їх практично ніхто не виділяє. Тому ми будемо виходити з наявних загальнотеоретичних розробок з цього питання. Найбільш повно ознаки систем та їх класифікацію в своїй роботі розглянув В.Н. Садовський. Він виділяє три групи ознак: характеризують внутрішню будову системи, що характеризують специфічно системні властивості і які стосуються поведінці системи * (220). Ми в своїй роботі постараємося виділити ознаки, що характеризують саме систему принципів кримінального законодавства.
  1. Множинність елементів
  У систему принципів кримінального законодавства входять п'ять принципів, закріплених в КК РФ: принцип законності, принцип рівності громадян перед законом, принцип вини, принцип справедливості і принцип гуманізму * (221).
  2. Структурність
  Система принципів кримінального законодавства являє собою структуру, тобто сукупність стійких зв'язків об'єкта, що забезпечують їх цілісність * (222).
  Між елементами структури, якими в нашому випадку і є принципи, можуть існувати різні види зв'язків, останні, в свою чергу, висловлюють їх впорядкованість і визначають внутрішню організацію. Насамперед, функціональні зв'язки можуть бути поділені на відносини субординації (ієрархічну будову) і координації (коли всі елементи діють у поєднанні, як цілісна система) * (223).
  Деякі автори вважають, що для розглянутої нами системи характерна ієрархічна зв'язок * (224), тобто таке співвідношення по вертикалі, яке являє собою певну ієрархію, де визначальне місце займає той чи інший принцип, а всі інші як би обумовлюються ім. Причому на вершину такий уявної піраміди ставляться різні принципи. Більшість дослідників вважають, що визначальне місце в цій ієрархії займає принцип справедливості * (225).
  В.Д. Філімонов обгрунтовує це тим, що, по-перше, він охоплює своїм змістом всі інші принципи, порушення будь-якого з яких тягне одночасно і порушення принципу справедливості, по-друге, принцип справедливості зумовлює зміст інших принципів; і по-третє, при виникненні правових колізій при розробці кримінального законодавства або в процесі його застосування питання має вирішуватися відповідно до принципу справедливості * (226).
  С.Н. Сабанін також вважає, що в кримінальному праві узагальнюючим є саме принцип справедливості і пропонує сформулювати в КК РФ статтю, присвячену принципам кримінального законодавства, яка, на його думку, виглядала б наступним чином: "Кримінальне законодавство засноване на принципі справедливості, складовими елементами якого виступають принципи законності, гуманізму, демократизму, особистої і винної відповідальності, диференціації відповідальності та її індивідуалізації "* (227).
  Ю.І. Битків вважає, що є всі "підстави вважати принцип справедливості інтегративним по відношенню до інших принципів" * (228).
  Не применшуючи значення принципу справедливості, нам видається більш вірним підхід до цього питання таких авторів, як А.С. Горелик і В.В. Мальцев, які вважають, що спочатку необхідно уточнити, про який рівень справедливість йдеться * (229), і тільки при зверненні до справедливості як до багаторівневого соціального явища, можна говорити про інтегративну і визначальної ролі принципу справедливості * (230).
  Ієрархія, згідно Тлумачного словника, являє собою такий порядок, який характеризується розташуванням від нижчого до вищого або від вищого до нижчого * (231). Однак такий підхід не можна визнати правильним, якщо ми говоримо про принципи, що представляють собою основні положення кримінального законодавства. Як вірно зазначає Н.А. Лопашенко, "не може бути неголовного або неважливого основного початку чого-небудь, в даному випадку кримінального права" * (232). Такої ж думки дотримується А.І. Бойко. Автор вважає, що "серед суто галузевих принципів відносин співпідпорядкованості і субординації бути не повинно, а коріння таки існуючих субординаційних залежностей лежать за межами кримінального права" * (233).
  Таким чином, ми вважаємо, що всі принципи кримінального законодавства єдині і рівні між собою * (234). Тому ставити один або кілька принципів над іншими, применшуючи тим самим значення останніх, на наш погляд, невірно. Необхідно також відзначити, що 92,2% опитаних нами вчених згодні з тим, що між елементами системи принципів кримінального законодавства існують відносини координації, тобто коли всі елементи рівні і діють у поєднанні * (235).
  3. Цілісність
  Система принципів кримінального законодавства являє собою єдине ціле, всі елементи системи є незамінними і винятковими, випадання хоча б одного з них неминуче веде до порушення функціонування всієї системи. З іншого боку, як зазначають С.Г. Келіна і В.М. Кудрявцев, дія кожного принципу, що міститься в цій системі, залежить від повноти і реальної дієвості інших принципів * (236). Розглянемо існуючі між принципами зв'язку.
  Почнемо з принципу справедливості, закріпленого в ст. 6 КК РФ. На думку багатьох авторів * (237), цей принцип має два аспекти * (238): зрівняльний, який знаходить своє відображення в принципі рівності громадян перед законом, і розподільний, що виражається в принципі гуманізму.
  Однак, незважаючи на те що зазначені принципи є як би різними сторонами принципу справедливості, вони також взаємопов'язані між собою.
  Так, на думку С.Г. Келіном і В.М. Кудрявцева, застосування лише принципу рівності "при обранні міри відповідальності за скоєний злочин призвело б до формалізму, зробило б зайвим існування щодо певних та альтернативних санкцій. Тому на стадії визначення характеру і міри відповідальності за скоєний злочин принцип рівності доповнюється іншими принципами кримінального права, зокрема принципами справедливості та гуманізму "* (239).
  Принцип гуманізму, в свою чергу, обмежується рамками принципу рівності, так як "всі особи, що володіють істотними в гуманістичному аспекті особливостями (вік, стан здоров'я, наявність утриманців тощо), рівні у відповідальності перед законом і судом адекватно характеру і значущості цих особливостей "* (240).
  Принцип рівності знаходить відображення в принципі вини: особа, винна у вчиненні злочину, підлягає кримінальній відповідальності незалежно від обставин, зазначених у ст. 4 КК РФ. На думку В.В. Мальцева, останній принцип є не що інше, як суб'єктивне (внутрішнє, психологічне) підстава рівності громадян в кримінальному праві * (241).
  Принцип справедливості в тій чи іншій мірі пов'язаний з усіма принципами, так як особі, яка вчинила злочин, не може бути призначено справедливе покарання або інші заходи кримінально-правового характеру, якщо не дотримані інші принципи, зазначені в гол. 1 КК РФ.
  На відміну від розглянутих вище принципів кримінального законодавства, принцип законності, за справедливим твердженням деяких авторів, є формальним принципом, так як він "не зумовлює зміст кримінально-правового регулювання, а лише вимагає наділяти ті чи інші правила в юридичну форму" * (242) . Тому всі інші принципи (принцип рівності громадян перед законом, принцип вини, принцип справедливості і принцип гуманізму) впливають на зміст кримінального законодавства лише за допомогою принципу законності * (243).
  Отже, незважаючи на те що між принципами кримінального законодавства існують досить складні взаємозв'язки, вони являють собою єдине ціле.
  4. Взаємодія з середовищем
  Розглянута нами система принципів є незамкнутим освітою. Для неї характерно взаємовідношення "система - середовище", яке, на думку В.Н. Садовського, означає, що поряд з безліччю властивих їй внутрішніх відносин і зв'язків, які об'єднують між собою елементи системи, має місце набір її зовнішніх відносин і зв'язків * (244). У філософії такі фактори, головна роль яких полягає в об'єднанні безлічі в одну систему, отримали назву системоутворюючих.
  На думку О.М. Авер'янова, ці фактори можна розділити на внутрішні і зовнішні * (245). Внутрішні - ті чинники, які породжуються об'єднуючими в систему окремими елементами, групами елементів (частин) або всім безліччю * (246).
  Зовнішні - це такі сили, які, сприяючи утворенню системи, в той же час виступають чужими для її елементів, що не зумовлюють і не викликають внутрішньої необхідності до об'єднання * (247).
  Внутрішніми факторами, наприклад, є функції системи, зв'язки між її елементами. А до зовнішніх можна віднести такі, як: форма держави, що охоплює форму правління, форму державного устрою і політичний режим; рівень правосвідомості, правової культури та професіоналізм законодавців; кримінально-правова політика; судова практика; предмет кримінально-правового регулювання і т.д.
  Наприклад, не викликає сумніву те, що система принципів кримінального законодавства взаємодіє з групою суспільних відносин, які входять у предмет кримінального права. Так, з одного боку, зміна цих відносин тягне перегляд діючої системи принципів з точки зору визначення її ефективності та відповідності об'єктивної дійсності. З іншого боку, зміни в системі принципів обумовлюють зміни в предметі кримінального права, а саме в його кількісному або якісному параметрі. Так, коли в раніше діючі кримінально-правові акти було включено положення про застосування кримінального закону за аналогією, то коло суспільних відносин, що входять в предмет кримінального права, за рахунок цього значно розширювався, так як допускалася можливість залучення кого до кримінальної відповідальності за подібні , але не передбачені прямо в КК РФ діяння.
  5. Розвиток системи
  Ця ознака характеризує систему принципів кримінального законодавства як динамічне утворення, яке розвивається і змінюється слідом за змінами навколишньої дійсності.
  Розвиток деяких принципів ми можемо простежити з моменту появи права і до наших днів. Наприклад, принципу вини. На думку В. Сергійовича, "спочатку людина зовсім не відрізняв випадкових діянь від діянь невипадкових", і "кримінальну реакцію викликав один матеріальну шкоду без жодного відношення до участі в ньому волі" * (248).
  Деякі принципи, раніше входило в систему, разом з радянським минулим втратили своє значення. Наприклад, такі, як: інтернаціоналізм (Г.Б. Віттенберг, Н.І. Загородников), всебічна охорона завоювань трудящих, участь представників народу у застосуванні та реалізації норм кримінального закону (Н.І. Загородников), класовість (Г.А. Крігер) та ін
  Хотілося б відзначити, що система принципів як кримінально-правової політики, так і кримінального права, досить швидко реагує на зовнішні зміни, однак відповідні, необхідні зміни не завжди своєчасно вносяться до КК РФ.
  Таким чином, до ознак, що характеризує систему принципів кримінального законодавства, можна віднести: множинність елементів, структурність, цілісність, взаємодія з середовищем і розвиток системи.
  На основі перерахованих вище ознак можна сформулювати визначення системи принципів кримінального законодавства, під нею слід розуміти динамічно розвивається об'єднання принципів, що володіє внутрішніми і зовнішніми факторами взаємодії, що характеризується цілісністю і координаційними функціональними зв'язками між його елементами.
  Отже, підводячи підсумок, слід зазначити, що сформульовані в ст. 3-7 КК РФ принципи являють собою систему, де всі елементи взаємопов'язані між собою і виступають як єдине ціле. Отже, на наш погляд, як при законотворчої, так і при правозастосовчої діяльності повинні враховуватися вимоги не тільки окремих принципів, але і всієї системи в цілому. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Поняття та ознаки системи принципів кримінального законодавства"
 1. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
    поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 2. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
    поняттю юридичної відповідальності. Одними авторами вона визначається як "міра державного примусу, заснована на юридичному і громадському осуді поведінки правопорушника і виражається у встановленні для нього певних негативних наслідків у формі обмежень особистого і майнового порядку", іншими - як "регламентоване нормами права суспільні відносини між
 3. § 2. Джерела комерційного права
    поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 4. § 1. Загальні положення
    поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
 5. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 6. § 2. Поняття права власності
    поняття об'єкта права власності не залежить від оборотоздатності цього об'єкта. У власності знаходяться як об'єкти, що не вилучені з обігу і обмежені в обороті, так і об'єкти, вилучені з обігу (ст. 129 ЦК). Абсолютність права власності. Другим (родовим) ознакою права власності є його абсолютність. По-перше, задоволення інтересу власника залежить лише від його
 7. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
    понять, які позначаються терміном "договір". Так, до договору-угоди застосовуються загальні норми про умови дійсності таких договорів, складі угоди, підстави та наслідки недійсності угод і т.п. Якщо ж мова йде про договір-правовідносинах, то до нього застосовуються загальні норми про зобов'язання. До відносин з приводу договору-документа застосовні норми про форму та реквізити
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 9. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
    поняттям і включають в себе крім деліктних та інші зобов'язання. У юридичній літературі досить часто позадоговірні зобов'язання необгрунтовано зводять тільки до деліктних і кондикционного зобов'язаннями. Так, В.С. Ем, розглядаючи позадоговірні зобов'язання, включає в них тільки два види: зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов'язання) та зобов'язання внаслідок
 10. § 1. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау)
    поняття секрету виробництва можуть бути підведені найрізноманітніші відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємця. При цьому секретом виробництва можуть бути оголошені цілком потенційно патентоспроможні рішення, які правовласник з яких-небудь причин не бажає оприлюднювати та патентувати в установленому
© 2014-2022  yport.inf.ua