Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Поняття про страхування та договорі страхування

Передумови страхування закладені вже в самих основах людського буття, в спілкуванні між людьми.
Життя і здоров'я людини, так само як і доля належного йому майна, перебувають у прямій залежності від самих різних за характером, часто непередбачених і невідворотних подій. Маються на увазі бурі та повені, виверження вулканів і землетруси, пожежі, град і зливи, посухи, епідемії, а також війни, революції, негативні наслідки розвитку техніки.
У ще більшою мірою схильне наслідків цих та багатьох інших непереборних і шкідливих подій те, що іменується підприємницькою діяльністю. Йдеться про долю матеріальних об'єктів, з якими пов'язана ця діяльність, - будівель, споруд, обладнання, сировини і готової продукції, а рівним чином про недосягнення кінцевої мети відповідної діяльності - отримання очікуваного прибутку.
В.К. Райхер, розкриваючи особливе значення страхування для суспільства, звернув увагу на відмінність двох способів боротьби зі стихійними лихами: "Одні з них направлені до того, щоб попереджати стихійні лиха, не допускати самого виникнення їх" "*". Це - превентивні (попереджувальні) заходи. Інші - на якнайшвидшу ліквідацію вже виник стихійного лиха, на зменшення його шкодочинності. Така боротьба називається репресивної. Проте поряд із "превенцией" і "репресією" виникає потреба і у відновленні заподіяних цими лихами господарських втрат, для чого, у свою чергу, необхідно мати відповідні ресурси. Маючи на увазі цю обставину, В.І. Серебровський справедливо виділив і ще одну сторону страхування: "... в якості способу елімінування або обмеження ризику страхування призводить до ряду наслідків, надзвичайно важливих для окремої людини і для всього народного господарства. Страхування дає можливість приватному господарству відновити загиблі або пошкоджені матеріальні цінності (при пожежу, корабельній аварії і т.д.). Страхування може також дати людині матеріальне забезпечення у разі втрати ним або близьким йому особою здатності отримувати засоби до існування (при тимчасовій втраті працездатності, досягнення похилого віку, у разі смерті тощо) або у разі виникнення для нього обов'язки небудь сплати (при цивільної відповідальності за заподіяну шкоду та ін.) Але роль страхування цим не вичерпується. елімінуючи або послаблюючи момент ризику, страхування тим самим дає носію господарської діяльності - людині - можливість з упевненістю дивитися в невідоме майбутнє. Таким чином, страхування має і моральне значення: воно стимулює активність людини " .
---
"*" Райхер В.К. Державне страхування в СРСР. М.; Л., 1938. С. 5 - 6.
Серебровський В.І. Вибрані праці з спадкоємному і страховому праву. М.: Статут, 1999. С. 434.
І все ж особливо вдалою нам здається оцінка значимості страхування, сформульована свого часу економістом А.Я. Антоновичем: "Завдання страхування полягає в тому, щоб фізично зруйноване майно перетворити на економічно неруйнівній, зробити неруйнівний капітальну цінність, незважаючи на разрушаемость її фізичних властивостей" "*".
---
"*" Антонович А.Я. Курс політекономії. Київ, 1886. С. 652 - 653 (цит. за: Ліон С.Є. Договір страхування по російському праву. М., 1892. С. 7).
Позбавлені можливості надати вплив на самі події, люди завжди були і залишаються стурбовані тим, як запобігти або хоча б пом'якшити негативні наслідки таких подій. Найпростіша реакція на можливість настання подій і їх шкідливого результату виражається в прагненні "відкласти на чорний день", маючи на увазі під останнім весь перелік зазначених вище загроз - від хвороби і до пожежі або війни. Так чинять, наприклад, і в наш час громадяни, які використовують для цієї мети депозитний рахунок в ощадному банку, або підприємства, створюючи у себе різного роду матеріальні резерви "*". Особливість такого "відкладання" полягає в тому, що саме по собі воно не здатне вберегти від відповідних втрат: покривати їх доводиться в подібних випадках хоч і відкладеним "про запас", але все ж власним майном. Не дивно тому, що багато століть тому у людини народилося бажання об'єднати частину належного йому майна з майном інших осіб, перетворивши все, що зібрано таким чином, в джерело покриття втрат від різного роду нещасних випадків, які можуть статися з будь-ким з них. Прямим приводом до такого об'єднання послужила передусім ймовірність події - те, що воно може відбутися або не відбутися, а якщо неодмінно станеться, як, наприклад, зі смертю людини, - то або раніше, або пізніше.
---
"*" Борроу К. Основи страхової статистики. М., 1996. С. 3.
Тим самим була втілена в життя ідея розподілу ризику між певним числом осіб, завдяки чому втрати стають менш чутливими або взагалі нечутливими для того, у кого вони насправді відбулися.
Досить повне уявлення про значення страхування в сучасних економічних умовах нашої країни дають схвалені Постановою Уряду РФ 1 жовтня 1998 Основні напрямки розвитку національної системи страхування в Російській Федерації в 1998 - 2000 роках. У них було підкреслено, що "страхування як система захисту майнових інтересів громадян, організацій і держави є необхідним елементом соціально-економічної системи суспільства. Страхування надає гарантії відновлення порушених майнових інтересів у разі непередбачених природних, техногенних та інших явищ, справляє позитивний вплив на зміцнення фінансів держави. Воно не тільки звільняє бюджет від витрат на відшкодування збитків при настанні страхових випадків, але і є одним з найбільш стабільних джерел довгострокових інвестицій. Це визначає стратегічну позицію страхування в країнах з розвиненою ринковою економікою "*".
---
"*" Збори законодавства РФ. 1998. N 40. Ст. 4968.
Сенс страхування можна висловити, з певною часткою умовності, через поняття "поділ відповідальності". При цьому матеріальну основу такого поділу становить створюваний для зазначеної мети фонд. Відповідно в літературі різних років прийнято вважати першим етапом у розвитку страхування "самострахування". Так, Г.Ф. Шершеневич виділяв в історії страхування три фази: "самострахування", наступне за ним "взаємне страхування" і, нарешті, "комерційне страхування" "*" . Точно так само В.К. Райхер в капітальній праці "Суспільно-історичні типи страхування" переконливо показав, що історія страхування - це історія страхових фондів. Водночас він наголосив, що існують "три форми організації відокремленого страхового фонду в тісному сенсі". Подібно Г.Ф. Шершеневичу автор визнавав першим саме "самострахування". Суть його В.К. Райхер вбачав у тому, що в зазначеному випадку йдеться про децентралізованої формі "організації страхового фонду: він утворюється і використовується окремими господарствами, незалежно один від одного, кожним у себе і для себе окремо. Втрата, випробувана окремим господарством, на ньому ж цілком і залишається. Втрата нерозподіляється тут між багатьма господарствами; вона залишається всередині того ж господарства, розподіляючись на ряд минулих років, на весь період утворення страхового фонду " .
--- ---
"*" Див: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II. СПб., 1908. С. 357.
Райхер В.К. Суспільно-історичні типи страхування. М.; Л., 1947. С. 16.
А от як розумів "самострахування" Г.Ф. Шершеневич. Протиставляючи його "відкладання", він визнавав самострахування можливим навіть "в межах одного господарства, а саме тоді, коли склад цього господарства допускає розподіл збитку між його частинами . Якщо господарство складається з низки самостійних майнових об'єктів, що не піддаються одночасно одній і тій же небезпеки, то збиток від нещастя, що загрожував всім їм і полеглого на один з них, може бути розподілений між ними рівномірно, послаблюючи тим тяжкість збитку. Така, - робиться з цього висновок, - ідея самострахування "" * ". На підтвердження наводиться такий приклад: пароплавне товариство" Літак "володіє 40 пароплавами. Замість того щоб платити величезні страхові премії страхової компанії, виходячи з вартості кожного з цих пароплавів, суспільство саме у себе створює за рахунок певних відрахувань єдиний фонд і за його рахунок покриває збитки, пов'язані з нещастям, що обрушився на нього .
--- ---
"*" Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II. С. 358. Схожі погляди висловлював ще раніше І.І. Степанов: "Особливий вид страхової діяльності є самострахування, тобто відхилення наслідків нещастя власними коштами. Але самострахування не забезпечує власника: загибель речі є для нього невознаградімим шкодою. І ось власник вдається до договору як способу розподілу або передачі речі. Він або з'єднується з іншими власниками в товариство з метою відхилення спільними силами нещастя, що може спіткати того чи іншого з членів (договір взаємного страхування), або переносить, з відомим пожертвою, що лежить на ньому ризик на іншого (договір страхування за премію) (Степанов І . Досвід теорії страхового договору. Казань, 1878. С. 131).
Див: Там же. С. 359.
Віддаючи належне наведеним положенням, слід зазначити, що самострахування може бути з великими застереженнями визнано видом страхування, притому цей висновок потребує дуже істотних застереженнях.
На підтвердження слід послатися насамперед на те, що в подібному випадку відсутній основний родової ознака страхування: поділ відповідальності. І тоді, коли з метою страхування фірма відкладає наявні у неї резерви і ділить їх по роках, і тоді, коли пароплавство має намір ділити "страхові запаси" між своїми не володіють правами юридичної особи пароплавами, матеріальні наслідки пожежі або бурі понесе таки фірма в першому випадку і пароплавство як таке - у другому. Слід додати й інше: у зазначених випадках те, що пропонують розглядати як страховий фонд, не є відокремленим в юридичному сенсі, як того вимагає страхування. Майно, яке призначене стати джерелом покриття збитків, при самостраховании підпорядковане в усіх відношеннях того ж самому правовому режиму, що і все інше майно власника (у даному випадку - фірми і пароплавства).
Зазначена обставина має особливе значення для цивільного права, вихідним моментом розвитку якого завжди була майнова відособленість учасників. Досить вказати на те, що саме це породило в кінцевому рахунку конструкцію юридичної особи - одну з основних для сучасного цивільного обороту. Відповідно цивільне право за загальним правилом зупиняється біля порога юридичної особи. Мова йде про те, що внутрішні майнові інтереси значення для цієї галузі у вигляді загального правила не мають (типовий приклад - відносини між цехами одного заводу).
І коли Г.Ф. Шершеневич абсолютно справедливо стверджував, що "відкладання з метою утворення запасного капіталу на випадок нещастя не має нічого спільного з ідеєю страхування, тому що тут відсутня головна ознака - розподіл збитків між господарствами" "*", то зазначеним положенням не зовсім відповідало віднесення ним же самострахування до страхування, хоча і не здатного, за його ж думку, "мати великого народногосподарського значення" .
---
"*" Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II. С. 357.
Там же. С. 358.
Точно так само положення В.К. Райхера про "страхуванні, здійснюваному в межах одного господарства", не зовсім відповідає його ж вельми переконливо доведеному висновку: "Страхування може бути визначене як форма організації централізованого (в тому чи іншому масштабі) страхового фонду за рахунок децентралізованих джерел з внесків, зроблених в цей фонд його учасниками "" * ". Не випадково тому, розглядаючи історію розвитку страхування, В.К. Райхер починав її все ж з відносин, у яких дійсно відбувається поряд з поділом відповідальності створення за рахунок внесків певного числа учасників єдиного фонду як джерела покриття виникають у одного або декількох учасників збитків.
---
"*" Райхер В.К. Суспільно-історичні типи страхування. С. 16, 19.
З викладених позицій слід визнати правим В.І. Серебровського, який стверджував, що "страхування треба відрізняти від самострахування. При самостраховании носій господарської діяльності - власник відомої кількості однорідних майнових об'єктів (заводів, пароплавів і т.д.) - відраховує сам собі щорічно частину свого доходу в особливий страховий капітал, призначений для відшкодування втрат в цінності вказаних об'єктів від нещасних випадків. Те відшкодування збитку, яке при страхуванні відбувається за рахунок ряду господарств, при самострахування здійснюється за рахунок одного господарства "" * ".
  ---
  "*" Серебровський В.І. Вибрані праці з спадкоємному і страховому праву. С. 275.
  Разом з тим не можна все ж погодитися з В.І. Серебровським, які вважали, що "самострахування з народногосподарської точки зору є організацією більш ніж незадовільною. Самострахование вимагає швидкого утворення великої страхового капіталу, так як нещастя може статися в будь-який момент. Крім того, зібрані великі кошти повинні лежати мертвим капіталом і не брати участі в обороті "" * ". Сумніви в обгрунтованості наведеного виведення пов'язані з тим, що самострахування займає свою нішу в складі механізмів, що забезпечують стійкість ринку.
  ---
  "*" Серебровський В.І. Вибрані праці з спадкоємному і страховому праву. С. 276.
  Як приклад можна вказати на Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене Наказом по Міністерству фінансів РФ від 29 липня 1998 р. У ньому передбачено необхідність виділяти в бухгалтерському балансі серед інших дані, що відносяться до пасиву, резервного капіталу. Створений відповідно до законодавства Російської Федерації для покриття збитків організації, а також для погашення її облігацій і викупу власних акцій резервний капітал повинен відображатися у бухгалтерському балансі окремо. Поряд з цим організація може створювати резерви "сумнівних боргів" за розрахунками з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товари та роботи. Величина резерву визначається окремо по кожному "сумнівному боргу" залежно від фінансового стану (платоспроможності) боржника, а також оцінки ймовірності погашення боргу, повністю або частково "*".
  ---
  "*" Див: Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 1998. N 23. С. 20 і сл.
  Відповідно в літературі зазначалося, що методом самострахування утворюються фонди в основному для оперативного керівництва підприємствами, організаціями "з метою швидкого усунення раптово виниклих труднощів - незначних аварій, несправності машин і механізмів, перебої в постачанні сировиною, напівфабрикатами і т.п. Значення фондів, утворених методом самострахування, вельми велике, оскільки відмітною особливістю, безперечними перевагами їх є негайне заповнення збитку і подолання непередбачених труднощів у сфері виробництва. Тут не потрібно ніякого переміщення матеріальних цінностей з одного господарства в інше, не потрібно рішень спеціальних організацій для виділення коштів, достатньо рішення керівництва підприємства "" * ".
  ---
  "*" Мотильов Л.А. Державне страхування в СРСР і проблеми його розвитку. М., 1972. С. 32 - 33.
  Підкреслюючи, що "самострахування являє собою створення в двосторонньому порядку відокремленого фонду, як правило, у вигляді натуральних запасів кожним підприємством або господарством окремо", М.Я. Шімінова приводила як приклад діяло в той час Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство "*". У ньому було передбачено, що "підприємство повинно мати відповідно до встановлених нормативів запаси сировини, матеріалів, палива та інших ресурсів, що забезпечують безперебійну і ритмічну роботу" .
  ---
  "*" СП СРСР. 1965. N 19 - 20. Ст. 107.
   Шімінова М.Я. Державне страхування в СРСР. Правові питання. М., 1987. С. 11.
  У подібних випадках мова йде, строго кажучи, про самострахування, здійснюваному в публічному інтересі. Існування двох різних видів інтересів в самостраховании - приватного і публічного - можна проілюструвати на прикладі Закону "Про сільськогосподарську кооперацію" "*". У ньому передбачені, з одного боку, право кооперативу створювати резервний фонд і вкладати кошти резервного фонду в банки та інші кредитні установи, у цінні папери та інше майно кооперативу, а з іншого - його ж обов'язок формувати резервний фонд, який є неподільним і розмір якого повинен відповідати не менше 10% від пайового фонду кооперативу.
  ---
  "*" Збори законодавства РФ. 1995. N 50. Ст. 4870; 1997. N 10. Ст. 1120.
  У результаті слід дійти висновку, що об'єктивна оцінка самострахування може бути дана тільки при одночасному обліку обох його особливостей: і того, що призначена для забезпечення "на випадок" частину майна залишається в кінцевому рахунку у володінні, користуванні та розпорядженні особи, і того, що, якщо "випадок" все ж настане, доведеться усунути його наслідки самого обличчя і за свій рахунок. З цієї причини справедливо відзначається, що "застосування самострахування обмежена, оскільки пов'язано з відволіканням з нормального господарського обороту коштів підприємства до спеціального фонду ... Необхідність самострахування може бути забезпечена двома головними причинами: неможливістю забезпечити організацію страхового захисту іншими способами або специфікою ризиків, збиток , що наноситься якими, повинен бути компенсований "" * ".
  ---
  "*" Турбіна К.Є. Інвестиційний процес і страхування інвестицій від політичних ризиків. М., 1999. С. 11.
  Друга виділена Г.Ф. Шершеневичем фаза розвитку страхування, наступна у нього за самострахуванням і попередня комерційному страхуванню, - взаємне страхування - дійсно володіє основними ознаками страхування. Сутність цієї фази вельми чітко охарактеризував, зокрема, В.І. Синайський. Він вбачав її у зборі страхового грошового капіталу з власників застрахованого майна та винагороді їх з цього капіталу за пошкоджене або знищене майно. Таким чином, при взаємному страхуванні страхувальники є в той же час один перед одним одночасно страхувальниками і страховиками. В основу покладена тут не промислова мета, а самодопомога "*". Маючи на увазі ту ж форму страхування, інший автор - Д.І. Мейер звертав увагу на те, що "страхування, організоване по початку взаємності, вигідніше для учасників, тому що внесок, який вони роблять, вживається виключно на винагороду збитків (тут нікому немає прибутку), а тому й плата, якщо вона періодична, може бути менш значна, ніж плата страховику-промисловцеві, і в усякому разі залишок становить спільну власність учасників договору, тоді як при страхуванні, організованому по початку промислового, страховик намагається отримати можливо більший прибуток, і залишок премії в будь-якому випадку становить власність страховика, його бариш " .
  ---
  "*" Див: Синайський В.І. Російське цивільне право. Випуск II. Зобов'язальне, сімейне та спадкове право. Київ, 1915. С. 221.
   Мейєр Д.І. Російське цивільне право. М.: Статут, 2000. С. 683 - 684.
  Певні аргументи на користь визнання складаються при цьому відносин "страхуванням" можна знайти вже в тому, що вони побудовані на страховому договорі, який "сам по собі є спосіб передачі ризику: засіб, за допомогою якого страхувальник ставить страховика по відношенню до застрахованої речі в той положення, яке він займав би сам при страхуванні "" * ".
  ---
  "*" Там же.
  Хоча взаємне страхування і отримало певний розвиток "*", все ж перший за значимістю видом страхування відносно колективного страхування було і залишається досі то, яке іменувалося "комерційним".
  ---
  "*" Про питомій вазі зазначеного виду страхування в дореволюційній Росії можна судити вже з того, що з майже 20 статутів страхових товариств, опублікованих у Законах цивільних з роз'ясненнями Урядового сенату і коментарями російських авторів (упорядник І.М. Тютрюмов. СПб., 1911 . С. 1341 - 1350), два належали товариствам, яка здійснювала саме взаємне страхування (маються на увазі статути С.-Петербурзького міського товариства взаємного страхування, а також Полтавського товариства взаємного страхування від вогню майна). Там же виділено Положення про взаємне земському страхуванні від вогню.
  По суті справи, мається на увазі сучасний договір страхування, що укладається страхувальником зі страховиком, в ролі якого виступала раніше і виступає тепер комерційна організація у формі акціонерного товариства. Переваги цього виду страхування Г.Ф. Шершеневич вбачав у тому, що тим самим "утворюється акціонерним шляхом величезний капітал, який повинен вселяти публіці довіру до здатності підприємства покрити всі прийняті ним на страх збитки. Як і всяке комерційне підприємство, що припускає прибуток, страхове товариство стягує, за що знімається з приватного господарства страх , премію, яка складається з двох елементів: а) частки розподілу ймовірного збитку між всіма страхувальниками та b) прибутку на капітал, внесений акціонерами "" * ".
  ---
  "*" Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II. С. 359.
  Поряд з трьома різновидами страхування, про які йшла мова, - самострахування, взаємне страхування і комерційне страхування, існує і четверта - обов'язкове соціальне страхування.
  Соціальне страхування будується за моделлю, близькою до комерційного страхування. Це виражається в створенні відокремленого страхового фонду, децентралізації джерел його утворення, здійсненні виплат з фондів на страхових засадах, а також участі у страховому відношенні наділених відповідними правами і обов'язками трьох фігур - страхувальника, страховика і, як це характеризує особисте страхування, застрахованої особи. При цьому перші виробляють внески, другий здійснюють вклади, а третій набувають право отримувати страхові суми при настанні страхового випадку - заздалегідь визначених можливих негативних подій в житті людини.
  Проте страхування в даному випадку лише форма, зміст якої складає соціальне забезпечення, побудоване на обов'язкових засадах. Обов'язкове соціальне страхування являє собою, як зазначено в ФЗ РФ "Про основи обов'язкового соціального забезпечення" "*", частина державної системи соціального захисту населення, специфікою якої є здійснюване відповідно до федерального закону страхування працюючих громадян від можливої зміни матеріального і (або) соціального положення, у тому числі з незалежних від них обставин.
  ---
  "*" Закон прийнятий 16 липня 1999 (Збори законодавства РФ. 1999. N 29. Ст. 3686). Див також ФЗ РФ від 24 липня 1998 р. "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворюваннях" (Збори законодавства РФ. 1998. N 31. Ст. 3803).
  Обов'язкове соціальне страхування будується значною мірою на публічно-правових засадах. Це знаходить свій вияв у даному випадку, серед іншого, в тому, що держава здійснює управління єдиним фондом соціального страхування (1). Створення цього фонду та витрачання коштів з нього здійснюються на основі щорічно затверджується у вигляді закону його бюджету (2). Продукція, до фонду страхові внески носять фіскальний характер (3). При цьому внески, про які йде мова, складають лише частину джерел фонду поряд насамперед з надходженнями до федерального бюджету (4). Зазначені особливості обов'язкового соціального страхування визначили необхідність винести розглянуті види страхування за межі цивільного права (5).
  ---
  (1) Відповідно до п. 2 Положення про фонд соціального страхування, затвердженого Постановою Уряду РФ від 12 лютого 1994 р. (СА РФ. 1994. N 8. Ст. 599), "Фонд є спеціалізованим фінансово-кредитною установою при Уряді Російської Федерації ".
  (2) Так, наприклад, 12 лютого 2001 прийнятий Федеральний закон "Про бюджет фонду соціального страхування Російської Федерації на 2001 рік" (Відомості Верховної РФ. 2001. N 7. Ст. 612).
  (3) Стаття 13 Податкового кодексу РФ віднесла до федеральних податків і зборів "внески в державні соціальні позабюджетні фонди".
  (4) Стаття 17 Федерального закону від 16 липня 1999 віднесла до дохідної частини бюджету відповідного фонду страхові внески, дотації та інші засоби федерального бюджету, а також кошти інших бюджетів, штрафні санкції та пені, грошові кошти, які відшкодовуються страховиком в результаті регресних вимог та відповідальні за заподіяння шкоди застрахованим особам, доходу від розміщення тимчасово вільних грошових коштів обов'язкового соціального страхування, інші не суперечать законодавству РФ надходження.
  (5) Все, про що йшла мова, має на увазі лише обов'язкове соціальне страхування і не поширюється на особливо виділене в ст. 39 Конституції РФ "добровільне соціальне страхування".
  У результаті на частку договору страхування припадає тільки одне: бути правовою формою майнового страхування. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття про страхування та договорі страхування"
 1. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
    поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 2. § 1. Поняття комерційного права
    поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    поняття, що характеризує особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних
 4. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    поняття, що відповідають трьом основним моментам в механізмі звернення стягнення на заставлене майно. До них відносяться: підстави звернення стягнення на заставлене майно, порядок звернення стягнення на заставлене майно, реалізація заставленого майна. До підстав звернення стягнення на заставлене майно ст. 348 ГК РФ відносить невиконання або неналежне виконання боржником
 5. § 2. Оренда
    поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М., 1991; Комаров ЕФ., Колуга Є.В., Юсупова А.Т Оренда Лізинг. Фірмовий сервіс. Новосибірськ, 1991, Основи зовнішньоекономічних знань: Словник-довідник. М., 1990. [4] Тимчасове положення про лізинг. Утв. Постановою Уряду РФ від 29 червня 1995 р. № 633. / / СЗ РФ. 1995. № 27. ст.
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
    поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 7. § 4. Страхування
    поняття правоздатності можливість юридичних осіб виступати як страхувальників не викликає особливих складнощів, то допуск тільки дієздатних фізичних осіб виступати в ролі страхувальників, видається, вимагає пояснень, тим більше, що ГК спеціальних вимог до страхувальників, громадянам, не передбачає. Справа в тому, що зазвичай сделкоспособность фізичної особи визначається в
 8. § 6. Комісія
    страхування цього майна комісіонером передбачено договором комісії або звичаями ділового обороту. По виконанні доручення комісіонер зобов'язаний представити комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії. Комітент, який має заперечення щодо звіту, повинен повідомити про них комісіонера протягом тридцяти днів з дня отримання звіту, якщо угодою сторін не встановлений інший
 9. § 7. Агентування
    поняття агентського договору дано в ст. 1005 ЦК РФ: «За агентським договором одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 400 юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала, або від імені та за рахунок
 10. § 9. Комерційна концесія
    поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій
© 2014-2022  yport.inf.ua