Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки


Норми гл. 24 КК передбачають відповідальність за посягань-
тва на громадську безпеку і громадський порядок.
Закон РФ від 5 березня 1992 р. № 2446-I «Про безпеку» 1 визна-ділячи поняття безпеки та її об'єкти, поняття загрози без-ки, встановлює коло суб'єктів її забезпечення, закріплює принципи і законодавчі основи забезпечення безпеки при дотриманні прав і свобод громадян, основні елементи і функції, розмежування повноважень органів влади, керівників-дство, сили і засоби забезпечення безпеки, статус та склад Ради Безпеки РФ, фінансування, контролю та нагляду за діяльністю щодо забезпечення безпеки.
У статті 1 Закону дається поняття безпеки - стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Життєво важливі інтереси - сукупність потреб, задоволення кото-яких надійно забезпечує існування і можливості прогресивного розвитку особистості, суспільства і держави.
До основних об'єктів безпеки Закон відносить: особистість - її права і свободи; суспільство - його матеріальні і духовні цінності; держава - її конституційний лад, сувереном-тет і територіальну цілісність.
Загроза безпеки - сукупність умов та факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави.
Основним суб'єктом забезпечення безпеки є держава, яка здійснює функції у цій галузі через органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Безпека досягається проведенням єдиної дер-ної політики в галузі забезпечення безпеки, системою заходів економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, адекватних загрозам життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави. Основними принципами
1 ВПС РФ. 1992. № 15. Ст. 769.

Забезпечення безпеки є: законність; дотримання балансу життєво важливих інтересів особистості, суспільства і дер-жави; взаємна відповідальність особи, суспільства і дер-жави щодо забезпечення безпеки; інтеграція з міжнародними системами безпеки.
Розрізняють види безпеки: безпека людства, національну, державну, громадську, особисту, еколо-гическую, інформаційну безпеку, безпеку функціонування транспорту та інші види.
Суспільна небезпека злочинів, передбачених гл. 24
КК, надзвичайно висока, що пояснюється в першу чергу спеці-фікой об'єкта посягання. Злочини цієї групи на-мовані на дестабілізацію нормального життя людського суспільства, зазіхають на його безпечні умови існування, його матеріальні і духовні цінності, основи безпеки особисто-сті, суспільства і держави, завдають чи можуть завдати зна-ве фізичний, матеріальний, моральний і інший шкоду, створювати умови для вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя і здоров'я, власності і т.д. Висо-кая суспільна небезпека полягає також і в тому, що значна частина цих злочинів належить до злочинів між-народного характеру (терористичний акт, захоплення заручника, викрадення повітряного судна, піратство та ін.)
Родовим об'єктом злочинів є сукупність суспільних відносин, що забезпечують громадську без-небезпека і громадський порядок, безпеку здоров'я на-селища, екологічну безпеку, безпеку руху та експлуатації транспорту, комп'ютерних інформаційних процесів (у широкому сенсі слова) .
Видовим об'єктом є суспільні відносини, установ підтримують захищеність життя і здоров'я громадян, імущест-ських інтересів, громадського спокою і порядку, нор-бітної діяльності установ, організацій, підприємств.
Безпосереднім об'єктом є окремі сфери об-
щественной безпеки і громадського порядку.
Додатковим об'єктом може бути життя, здоров'я, особиста недоторканність, власність, нормальне функціонування органів влади.

З об'єктивної сторони більшість злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку здійснюють-ся шляхом дії: терористичний акт (ст. 205 КК), сприяння терористичній діяльності (ст. 2051 КК), публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму (ст. 2052 КК), захоплення заручника (ст. 206
КК), завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму (ст. 207 КК), бандитизм (ст. 209 КК) , масові заворушення (ст. 212 КК), хулі-ганство (ст. 213 КК), вандалізм (ст. 214 КК), приведення в негідника-ність об'єктів життєзабезпечення (ст. 2152 КК), приведення в НЕ-придатність нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і газопроводів (ст. 2153 КК) та ін Окремі злочини скоюються тільки шляхом бездіяльності: недбале зберігання вогнепальної зброї (ст. 224 КК), ненадання капітаном судна допомоги потерпілим бід-ствие (ст. 270 КК). Інші злочини можуть бути вчинені як у формі дії, так і бездіяльності: припинення або обмеження ня подачі електричної енергії або відключення від інших джерел життєзабезпечення (ст. 2151 КК), порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт (ст. 216 КК), порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єктах (ст. 217 КК), порушення санітарно-епідеміологічних правил (ст. 236 КК), приховування інформації про обставини, що містять небезпеку для життя чи здоров'я людей (ст. 237 КК), забруднення вод (ст. 250 КК) та ін
Більшість злочинів проти громадської безпечно-сти має формальний склад - ст. 205-206, 207, 211, 212 КК та ін Є усічені склади - ст. 208-210 КК та ін, материаль-ні склади - ст. 219, 224, 225 КК і ін
З суб'єктивної сторони злочини проти громадської безпеки характеризуються в основному умисною формою вини, але ряд злочинів скоюється тільки по необережно-сти (ст. 215-219, 224 КК), а злочин, передбачений ч. 1 ст. 215 КК, може відбуватися як умисно, так і по неостиглого-рожности.
У злочинах, передбачених ст. 213 і 214, 2152, 2153
КК, обов'язковою ознакою є мотив (корисливі або хуліганські спонукання), у злочинах, передбачених ст. 205, 206, 209, 210, 211, 227 КК, - мета.

Суб'єкти таких злочинів, як терористичний акт (ст. 205 КК), захоплення заручника (ст. 206 КК), завідомо неправдиве со-спілкування про акт тероризму (ст. 207 КК), хуліганство при отяго - чающих обставинах (ч. 2 ст. 213 КК), вандалізм (ст. 214 КК), розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 226 КК), розкрадання або вимиємо-гательства наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 229 КК), приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК), - особи, які досягли віку 14 років, за інші злочини відповідальність встановлена з 16 років.
У ряді складів вказані ознаки спеціального суб'єкта
(ст. 2151, 219, 225 КК та ін.)
Передбачені гл. 24 КК злочини проти гро-ної безпеки та громадського порядку можна по безпосереднім-ственному об'єкту виділити в такі групи:
1) злочини проти громадської безпеки або про-тив «загальної» безпеки: терористичний акт (ст . 205 КК), сприяння терористичній діяльності (ст. 2051 КК), пуб-особисті заклики до здійснення терористичної діяльно-сти або публічне виправдання тероризму (ст. 2052 КК), захоплення заручника (ст. 206 КК), завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризмом (ст. 207 КК), організація незаконного збройного формування або участь у ньому (ст. 208 КК), бандитизм (ст. 209
КК), організація злочинного співтовариства (злочинної органі-зації) (ст. 210 КК), викрадення судна повітряного або водного транс-порту або залізничного рухомого складу (ст. 211 КК), масові заворушення (ст. 212 КК), піратство (ст. 227 КК);
2) злочини проти громадського порядку: хуліганство
(ст. 213 КК), вандалізм (ст. 214 КК);
3) злочини, пов'язані з порушенням правил без-пеки при виробництві різного роду робіт: порушення пра-вил безпеки на об'єктах атомної енергетики (ст. 215 КК), припинення або обмеження подачі електричної енергії або відключення від інших джерел життєзабезпечення (ст. 2151 КК), приведення в непридатність об'єктів жізнеобеспе-чення (ст. 2152 КК), приведення в непридатність нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і газопроводів (ст. 2153 КК), порушення-ня правил безпеки при веденні гірських, будівельних

чи інших робіт (ст. 216 КК), порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єктах (ст. 217 КК), порушення правил пожежної безпеки (ст. 219 КК);
4) злочини, що порушують правила поводження з общеопас-ними предметами: порушення правил обліку, зберігання, перевезення та використання вибухових, легкозаймистих речовин і піротехнічних виробів (ст. 218 КК), незаконне поводження з ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами (ст. 220
КК), розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин (ст. 221 КК), незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 222 КК), незаконне виготовлення зброї (ст. 223
КК), недбале зберігання вогнепальної зброї (ст. 224 КК), неналежне виконання обов'язків щодо охорони зброї, бій-припасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 225
КК), розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибух-
частих речовин і вибухових пристроїв (ст. 226 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці . Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 3. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  поняття, розмежування яких найбільш загальним чином можна провести так: умови - це ті вимоги закону, яким має відповідати підставу. Як вже зазначалося, зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди не є однорідними і можуть класифікуватися за різними критеріями. У даному випадку важливим є класифікація залежно від того, в результаті яких - протиправних або
 4. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  понять "успадковується частка" і "майно, відповідне наследуемой доле" загрожує "зіткненням" з ч. 1 ст. 1164 ЦК, згідно з якою загальна власність спадкоємців - завжди часткова. 2) Якщо спадкоємець - не член даного господарства (і не вступає в члени), він має право на компенсацію, розмірну наследуемой їм частці. Детальніше про це - далі. a) Оскільки п. 2 ст. 1179 ЦК присвячено праву
 5. § 4. Кримінальна відповідальність
  поняття конституційного ладу, говорилося вище) від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства (наприклад, шляхом встановлення кримінальної відповідальності за екоцид), а також попередження злочинів (у тому числі екологічних). Для забезпечення попередження і припинення екологічних злочинів важливе значення мають принципи справедливості залучення до
 6. 15.4. Органи попереднього слідства
  поняття «оперативно-розшукова діяльність» ІЕЕ правові основи. 4) Перерахуйте органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, і назвіть основні способи проведеніяоператівно-розшукових заходів. 5) Які основні форми попереднього розслідування і види дізнання? 6) Перерахуйте органи, наділені правом вести дізнання. 7) Вкажіть основні обов'язки дізнання у справах,
 7. 17.2. Організація приватної детективної й охоронної діяльності
  поняття приватної детективної й охоронної діяльності. 8) Назвіть відміну приватної детективної й охоронної діяльності від діяльності державних правоохранітельнихорганов в цій сфері. 9) Які вимоги пред'являються до осіб, що бажають здійснювати приватну детективну і охоронну діяльність? . 4. Перерахуйте види послуг, що надаються в метою розшуку. 10. Які послуги надаються
 8. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  поняття, що об'єднує загальні ознаки всіх форм розкрадання: крадіжки, грабежу, розбою, шахрайства, розтрати та привласнення. Слід зазначити, що поняття розкрадання об'єднує в сутності різні посягання, що зумовлює його правове значення. Відсутність будь-якої ознаки розкрадання виключає кваліфікацію скоєного як розкрадання. Однак наявність цих ознак не завжди дозволяє
 9. Стаття 213. Хуліганство Коментар до статті 213
    поняття хуліганства, доповнивши його вказівкою на застосування насильства до громадян, погрози його застосування, знищення або пошкодження чужого майна. Федеральний закон від 8 грудня 2003 р. Радикальні змінив ознаки хуліганства. Це діяння стало визнаватися кримінально караним лише у випадку, коли воно пов'язане з застосуванням зброї або предметів, використовуваних як зброї. За чинним
 10. Стаття 250. Забруднення вод Коментар до статті 250
    понятті зон екологічного лиха і надзвичайної екологічної ситуації див. матеріали до ст. 247 КК РФ. Поняття заповідника та заказника викладено при розгляді ст. 262 КК РФ. Говорячи в ч. 2 ст. 250 КК РФ про "тих же діяннях", законодавець, на наш погляд, має на увазі дія (бездіяльність), а не весь склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 250 КК РФ. Виходячи з цього забруднення,
© 2014-2022  yport.inf.ua