Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Поява і розвиток договору лізингу

У вітчизняній юридичній та економічній літературі по-різному оцінюються обставини, пов'язані з появою договору лізингу. На думку правознавців, договір лізингу як такий з'явився в США в середині XIX в., А в інших країнах Заходу знайшов широке поширення в середині XX в. як юридичний інститут, покликаний регулювати нові форми інвестування грошових коштів в економіку, пов'язані з використанням такого способу, як придбання фінансовими організаціями на прохання промислових фірм машин і устаткування з подальшою передачею їх цим фірмам в оренду.
Так, М.І. Кулагін, характеризуючи зміни, що відбулися за останні десятиліття (до початку 80-х років XX в.) У системі договорів у країнах Заходу, зазначав, що "з середини нашого століття велике поширення набули договори лізингу, особливо машин і устаткування. В силу договору лізингу одна сторона (лізингова компанія) передає другій стороні (користувачеві) певний предмет (машину, транспортний засіб, завод тощо), а користувач зобов'язується вносити за нього періодично плату і після закінчення договору має право придбати названий предмет на пільгових умовах, із заліком цих платежів. У договорі лізингу поєднуються характеристики та договору майнового найму (оренди), та договору продажу "" * ".
---
"*" Кулагін М.І. Указ. соч. С. 259.
Аналогічних позицій дотримувався Ю.І. Свядосц, який писав: "Відносини з використання машинно - технічних виробів у національному та міжнародному господарському обороті все ширше грунтуються на специфічній договірній формі майнового найму, що отримала найменування договору про лізинг (contract of leasing). Виникнувши спочатку в США ще в середині минулого століття, з кінця 50-х років цей договір отримав широке застосування в діловій практиці фірм Західної Європи і Японії, а в даний час використовується практично у всіх країнах. Лізинг знайшов визнання в судовій практиці багатьох країн, що не мають спеціально законодавчого регулювання (США, ФРН, Японія та ін.), але в деяких країнах видані спеціальні нормативні акти по лізингових відносин (Франція - Закон від 2 липня 1966; Англія - Закон про оренду - продаж 1965 р.) "" * ".
---
"*" Цивільне та торгове право капіталістичних держав. С. 341.
Дослідники історії розвитку лізингу в країнах Заходу зазвичай відзначають, що поштовхом до широкого застосування лізингу в США та Західній Європі послужив розвиток залізничного транспорту: залізничні компанії, прагнучи піти від надмірно обтяжливих витрат, прагнули купувати локомотиви, вагони та інші транспортні засоби не у власність (за договорами купівлі - продажу), а лише у користування. У цих цілях на початковому етапі в США застосовувалася конструкція трасту, коли трастові фірми набували відповідні транспортні засоби з подальшою передачею їх у користування залізничним компаніям. Потім активна зацікавленість компаній - виробників транспортних засобів в реалізації виробленої ними продукції і фінансових компаній у вигідному вкладенні капіталу призвела до зміни системи інвестування: фінансові компанії стали набувати транспортні засоби та інше обладнання, необхідне транспортним компаніям, у певного виробника на прохання експлуатуючих організацій з передачею їх останнім в оренду. На початку 50-х років XX століття в США масовий характер придбала здача на засадах лізингу експлуатуючим організаціям технологічного обладнання, машин, морських суден, літаків і т.д. До цих років відноситься поява перших спеціалізованих лізингових компаній. У лізингових операціях стали брати безпосередню участь комерційні банки США, які отримали від Федеральної резервної системи США дозвіл створювати дочірні фірми для здійснення лізингових операцій. Аналогічні процеси розвивалися в Західній Європі і Японії "*".
---
"*" Найбільш докладно питання появи і розвитку лізингу досліджені В.Д. Газманом (див.: Газман В.Д. Лізинг: Теорія, практика, коментарі. М., 1997. С. 10 - 21).
В економічній літературі нерідко можна зустріти твердження про те, що лізинг має тисячолітню історію. Вчені - економісти знаходять сліди лізингу ще в стародавніх державах Шумеру (III тис. до н.е.) і в Законах Хаммурапі (1792 - 1750 рр.. До н.е.) і вважають, що в Інституціях Юстиніана (483 - 565 рр..) вже була здійснена кодифікація норм, регулюючих лізингові відносини. Однак, як свідчить ознайомлення з відповідними науковими працями, економісти часто бачать лізинг у всіх історичних документах, де йдеться про майновий найм (оренду), і, більше того, називають лізингом будь-який комплекс майнових відносин, пов'язаних з володінням річчю на іншому праві, ніж право власності "*". Представляється, що такі твердження засновані на неправильному розумінні сутності договору лізингу та його кваліфікуючих ознак, що виділяють лізинг в окремий вид договору оренди.
---
"*" Див, напр.: Газман В.Д. Указ. соч. С. 10 - 11.
Як зазначалося, в багатьох країнах договір лізингу було врегульоване законодавством, в тому числі шляхом включення відповідних норм у кодіфікаціонние законодавчі акти.
Наприклад, в ст. 2А-103 Єдиного торгового кодексу США (ЄТК) "*" відмітні ознаки, що виділяють фінансову оренду в окремий вид договору оренди, характеризуються наступним чином. Фінансова оренда (лізинг) означає оренду, при якій орендодавець не вибирає, виробляє або поставляє майно, а набуває майно або право володіння та користування ним у зв'язку з договором оренди. При цьому відбувається одна з таких подій: a) орендар отримує копію контракту, згідно з яким орендодавець придбав майно або право володіння та користування майном до підписання договору оренди; b) схвалення орендарем контракту, за яким орендодавець придбав майно або право володіння або користування майном, є умовою укладення договору оренди; c) орендар до підписання договору оренди отримує повне і достовірне заяву про зобов'язання та гарантії, про відмову в грунтах, обмеженнях в правах вимоги, способах захисту та відшкодовуються збитки, в тому числі третьої сторони (наприклад, виробника майна), наданих орендодавцю постачальником за контрактом, згідно з яким орендодавець придбав майно або право володіння або користування майном, або d) якщо оренда не є споживчим договором, орендодавець, до того як орендар підпише договір оренди, повинен у письмовій формі (a) зазначити орендарю особа, яка поставляє майно орендодавцю, за винятком випадків, коли сам орендар вибрав даного постачальника і уповноважив орендодавця придбати майно або право володіння і користування даним майном у даної особи, (b) зазначити, що орендар має право на користування зобов'язаннями і гарантіями, у тому числі третьої сторони, наданими орендодавцю постачальником майна за контрактом, згідно з яким орендодавець придбав майно або право володіння та користування майном, і (c) повідомити, що орендар може вступити в контакт з особою, що поставив майно орендодавцю, і отримати від даної особи повне і достовірне заяву про зобов'язання та грунтах, а також про відмову в грунтах і обмеженнях гарантій чи способів захисту.
---
"*" Однаковий торговий кодекс США. С. 107.
Цивільний кодекс Квебеку, який є новітньою кодифікацією цивільного права (набрав чинності в січні 1994 р.) і представляє особливий інтерес, оскільки він знаходиться на стику загального (англо - американського) права і права континентального, з'єднуючи в собі особливості обох правових систем, розглядає договір лізингу як окремого типу цивільно - правового договору (поряд з договором майнового найму) і присвячує цьому самостійному договору окрему главу (глава третя "Про лізинг", ст. 1842 - 1850) "*". Відповідно до зазначеного Кодексу лізингом визнається договір, за яким одна особа, лізингодавець, надає рухоме майно у розпорядження іншої особи, лізингоодержувача, на певний строк за плату; лізингодавець набуває майно, що є предметом лізингу, у третьої особи на вимогу і відповідно до вказівок лізингоодержувача; договір лізингу може бути укладений тільки в підприємницьких цілях. Майно, що є предметом лізингу, навіть якщо воно пов'язане з нерухомим майном або приєднано до нього, зберігає характер рухомого майна на весь час дії договору, якщо воно не втрачає свою індивідуальність. Про наявність договору лізингу лізингодавець повинен вказати в документах про купівлю - продаж майна. При цьому продавець майна за договором купівлі - продажу відповідає безпосередньо перед лізингоодержувачем за законним і договірним гарантіям, властивим договорами купівлі - продажу. З моменту вступу наймача (лізингоотримувача) у володіння майном на нього переходять всі ризики загибелі цього майна, навіть внаслідок дії непереборної сили. У такому ж порядку до наймача переходять обов'язки з несення всіх витрат з утримання та ремонту майна. У разі якщо майно не було доставлено лізингоодержувачу в розумний строк після укладення договору або протягом строку, зазначеного у вимозі про доставку, лізингоодержувач при простроченні лізингодавця має право вважати договір лізингу розірваним. При цьому лізингодавець повинен повернути лізингоотримувачу (замість майна, що повертається) все отримане від нього за договором, за винятком розумної суми з урахуванням вигоди, яку лізингоодержувач витягнув з договору в період його дії. Після закінчення договору лізингу лізингоодержувач зобов'язаний повернути майно лізингодавцю, якщо тільки він не скористався у відповідному випадку правом придбати це майно (таке право може бути надано лізингоодержувачу договором).
---
"*" Див: Цивільний кодекс Квебеку / Пер. з англ. і фр. М., 1999 (Сучасне зарубіжне та міжнародне приватне право). С. 280 - 281.
Як вже зазначалося, в багатьох країнах, де діє континентальне право, з метою регулювання лізингових операцій прийняті спеціальні законодавчі акти, присвячені фінансової оренди (лізингу). Причому в законодавчих актах окремих країн є відмінності, починаючи з того що закордонне законодавство оперує різними термінами, для позначення договорів, що регулюють лізингові відносини. Так, лізинг іноді визначається як "кредит - оренда", суть якого полягає в передачі лізингодавцем лізингоодержувачу матеріальних цінностей в тимчасове користування з оплатою лізингоодержувачем вартості послуг лізингодавця і відсотка по кредиту. Наприклад, у французькому законодавстві отримав закріплення договір під назвою "кредит - оренда", який поєднує в собі елементи як найму майна, так і кредитних відносин і може розглядатися як специфічний вид лізингу. За цим договором здійснюється оренда обладнання фінансовою організацією або банком для професійних цілей з опціоном на покупку. Обов'язковою умовою договору кредит - оренди визнається надання орендарю права купівлі орендованого майна "*". У бельгійському законодавстві використовуються поняття як "договір майнового найму - фінансування" (location - financement), так і "оренда" (leasing) .
---
"*" Див: Покровська В.В. Міжнародні комерційні операції і їх регламентація. М., 1996. С. 120; Харитонова Ю.С. Фінансова оренда (лізинг) / / Законодавство. 1998. N 1. С. 25.
Детальніше про це див: Харитонова Ю.С. Указ. соч. С. 23 - 25.
Незважаючи на наявні розбіжності у термінології та елементах, що становлять зміст договорів, що регулюють лізингові відносини, по суті мова йде про одне й те ж договорі. Є.В. Кабатова наводить визначення договору лізингу, дане в одному з документів Європейської асоціації національних асоціацій з фінансової оренди (лізингу) устаткування (Leaseurope): "Лізинг - це договір оренди заводу, промислових товарів, обладнання, нерухомості для використання їх у виробничих цілях орендарем, у той час як товари купуються орендодавцем і він зберігає за собою право власності "" * ".
---
"*" Кабатова Є.В. Лізинг: Поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М., 1991. С. 16.
У юридичній літературі при аналізі зарубіжного законодавства про договір лізингу зазвичай виділяють такі його характерні особливості.
По-перше, на відміну від звичайного договору оренди (майнового найму) у користування орендаря (лізингоотримувача) передається технічний об'єкт, спеціально придбаний лізинговою фірмою для орендаря на його прохання.
По-друге, договір лізингу, як правило, укладається на певний строк, встановлений договором. Причому цей термін є тривалим і охоплює нерідко весь період ефективної служби орендованого обладнання, тобто наближається до розрахункового терміну його повної амортизації.
  По-третє, загальна сума лізингових платежів за користування орендованим обладнанням включає його вартість з урахуванням амортизації, відсотки за користування позикою (передбачається, що лізингоодержувач набував це обладнання за рахунок кредиту), а також оплату послуг лізингодавця. Таким чином, обсяг лізингових платежів повинен перевищувати покупну ціну устаткування, а різниця становить прибуток лізингодавця. Причому порядок, розміри і терміни періодичних платежів визначаються в договорі таким чином, щоб понесені лізингодавцем витрати у зв'язку з придбанням майна були відшкодовані останньому в можливо короткі терміни.
  По-четверте, після закінчення терміну дії договору лізингу орендарю (лізингоодержувачу) зазвичай надається право придбати об'єкт лізингу у власність за його залишкової вартості. Однак не виключається можливість і інших дій сторін після закінчення терміну лізингу, наприклад поновлення договору лізингу ще на деякий термін або повернення майна лізингодавцю.
  По-п'яте, для лізингу характерно особливе, відмінне від договору оренди (майнового найму), розподіл прав і обов'язків між його сторонами, основний зміст якого полягає у звільненні лізингодавця від більшості обов'язків орендодавця: передачі орендарю зданого в оренду майна, забезпечення його належної експлуатації, у тому числі здійснення капітального ремонту, яких витрат на утримання майна і т.п. Дана обставина підкреслює переважно фінансовий характер зобов'язань на стороні лізингодавця і його особливу роль в лізингових відносинах. І навпаки, на лізингоодержувача покладаються додаткові обов'язки, пов'язані з експлуатацією майна, здійсненням його як поточного, так і капітального ремонту, несенням всіх витрат у зв'язку з його змістом, а також ризику, пов'язаного з випадковою загибеллю орендованого майна.
  По-шосте, лізингоодержувач наділяється певними правами і обов'язками щодо продавця (постачальника) майна за зобов'язанням купівлі - продажу (за винятком оплати цього майна), незважаючи на те що одержувачем за даним договором є лізингодавець "*".
  ---
  "*" Див, напр.: Цивільне та торгове право капіталістичних держав. С. 343 - 345; Харитонова Ю.С. Указ. соч. С. 24.
  Широке застосування в практиці лізингових компаній має особливий різновид лізингу - оперативний (операційний, експлуатаційний) лізинг. Специфіка оперативного лізингу полягає в основному в тому, що в цьому випадку договір укладається на значно менший термін, ніж це потрібно для повної амортизації відповідного обладнання чи іншого майна. По закінченні зазначеного терміну майно, яке було у оренді, повертається лізингодавцю, який має можливість ще раз (повторно) передати його в оренду. Можлива повторна здача майна в оренду передбачає покладання на лізингодавця певних обов'язків з підтримання його в належному стані (наприклад, здійснення капітального ремонту). Цей різновид лізингу виключає придбання орендарем майна, що належить лізингодавцю.
  У юридичній та економічній літературі називаються і інші різновиди лізингу. Проте їх виділення не грунтується на яких-небудь чітких юридичних критеріях, більше того, особливості, властиві цим різновидам лізингу, трактуються по-різному. Наприклад, нерідко можна зустріти вказівку на таку різновид лізингу, як так званий револьверний лізинг. На думку Є.А. Павлодский, револьверний лізинг має місце, коли орендарю технічно послідовно потрібно різне обладнання. Задоволення цієї потреби досягається тим, що "відповідно до умов договору лізингу орендар набуває право після закінчення певного терміну обміняти орендне майно на інший об'єкт лізингу" "*". За словами ж В.Д. Газмана, підставою для виділення такого виду лізингу, як поновлюваний (револьверний) лізинг, служить особливий тип фінансування, "при якому після закінчення першого строку угода продовжується на наступний період. При цьому об'єкти лізингу через певний час в залежності від зносу та за бажанням лізингоодержувача замінюються на більш досконалі зразки. Лізингоодержувач приймає на себе всі витрати на заміну устаткування. Кількість об'єктів лізингу і строки їх використання при поновлюваному лізингу заздалегідь не обумовлюються " .
  ---
  "*" Цивільне право Росії. Частина друга: Зобов'язальне право: Курс лекцій. С. 250.
   Газман В.Д. Указ. соч. С. 27.
  Той же В.Д. Газман називає і безліч інших використовуваних в практиці зарубіжних лізингових компаній "видів" лізингу, виділюваних по різних критеріях, які в основному зводяться до наявної специфіці окремих умов договору і з наукової точки зору ніяк не можуть служити видообразующего ознаками якого договору. Швидше, пропонована В.Д. Газманом "класифікація" видів лізингу є непоганою ілюстрацією можливостей використання договору лізингу для вирішення конкретних практичних завдань, що стоять перед лізингодавцем і лізингоодержувачем в самих різних ситуаціях (без претензії на наукову класифікацію), і в цьому сенсі може служити гарною підмогою для російських підприємців.
  Залежно від обсягу послуг, що надаються лізингоодержувачу з боку лізингодавця, говорять про чистому, повному або частковому лізинг. Чистим (net leasing) зазвичай називається лізинг, який передбачає, що лізингоодержувач несе всі витрати з обслуговування отриманого в оренду майна, і тим самим платежі, що вносяться лізингоодержувачем, для лізингодавця представляються як би "чистими", не обтяжуючи необхідністю нести будь-які витрати у зв'язку з договором лізингу. Повний лізинг (іноді його називають "мокрий лізинг" - wet leasing) - це договір, за яким лізингодавець бере на себе всі витрати по обслуговуванню зданого в оренду майна; зазвичай за лізингом з такими умовами варто виробник відповідного обладнання (його дочірні фірми). Частковий лізинг - щось середнє між чистим і повним лізингом, коли обов'язки з обслуговування зданого в оренду майна розподіляються між лізингодавцем і лізингоодержувачем.
  Стосовно до суб'єктного складу лізингових операцій зазвичай виділяють непрямий лізинг, коли в ролі постачальника (продавця) устаткування виступає посередник виготовлювача відповідного обладнання, а також роздільний лізинг (leveraged leasing), який використовується для фінансування дорогих великомасштабних проектів за допомогою не однієї, а кількох лізингових компаній , виробників обладнання і з залученням кредитних ресурсів ряду банків.
  У вітчизняній літературі часто згадується і так званий зворотний лізинг (sale and leaseback arrangement), під яким зазвичай розуміються відносини, що складаються в зв'язку з тим що власник обладнання чи іншого майна продає вказане майно фінансової компанії і одночасно оформляє з останньою договір про його довготермінову оренду в як орендаря. У результаті колишній власник майна стає спочатку продавцем за договором купівлі - продажу, а потім орендарем майна, а фінансова компанія, набуваючи майно за договором купівлі - продажу, стає його власником і в цій якості вже за іншим договором (оренди) отримує статус орендодавця. Неважко переконатися, що в цьому випадку відсутній один з основних елементів лізингу, а саме: придбання лізингодавцем обладнання у певного продавця відповідно до вказівок орендаря, - який якраз і є кваліфікуючою ознакою якого договору лізингу, що дозволяє виділяти його в окремий вид оренди "* ".
  ---
  "*" З докладним описом всіляких "видів" лізингу, що зустрічаються в практиці зарубіжних лізингових компаній, можна познайомитися в роботі: Газман В.Д. Указ. соч. С. 26 - 33. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поява і розвиток договору лізингу"
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    розвитку держави і суспільства, суспільного укладу, приналежності конкретної правової системи до тієї чи іншої правової сім'ї, особливостей конкретно-галузевого регулювання тощо, стосовно до кожної національній системі права в цілому, а також окремо взятої правової галузі можливо говорити про основні (специфічних), неосновних (неспецифічних), а також неприпустимих формах
 2. 3. Основні тенденції розвитку зобов'язального права
    поява комплексних (змішаних) і нетипових договірних взаємозв'язків. Воно викликає також певне відокремлення зобов'язань по галузях економічної (господарської) діяльності (торгівля, будівництво, транспорт, житлова сфера, страхове, банківське обслуговування тощо). Тут норми про цивільно-правових договорах і виникаючих на їх основі зобов'язаннях нерідко складають ядро
 3. 5. Договір і треті особи
    появу відповідних новел у ЦК. Кодекс 1964 (ч. 1 ст. 171) допускав покладання виконання зобов'язання повністю або частково на третю особу тільки за умови, якщо це передбачено встановленими правилами, а так само якщо третя особа пов'язана з однією з сторін адміністративною підлеглістю або можливість передачі передбачена відповідним договором . Основи громадянського
 4. ВСТУП
    появи в новому Цивільному кодексі Росії тих чи інших правил, що регулюють відповідні договори. Природно, основна увага приділена сучасному цивільно - правовому регулюванню досліджуваних договорів. У книзі детально розглядаються і коментуються законоположення, які регламентують відносини, що виникають із зазначених договорів, що складається судова практика, пов'язана з їх
 5. 10. Договір майнового страхування і його різновиди
    поява цієї останньої норми, С.Л. Герасименко звертає увагу на те, що "подібне досить жорстке обмеження встановлено Кодексом не випадково". В "нормальної" ситуації об'єктивна неможливість для наймача виконати свої зобов'язання за договором може бути обумовлена наявними у виконавця майновими проблемами, що виникли з не залежних від нього причин (втрата майна,
 6. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
    поява податків. В епоху франків після 1000 р., коли готівкові гроші були рідкістю, однією з прерогатив ярмарків і ринків було право карбувати свою монету. За визнанням Поля Ювель, існує майже обов'язкова кореляція між наданням jus mercati і правом карбувати свою монету. Однак у середні віки самостійні монети ярмарків досить скоро зникли, так як королівства або
 7. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
    появі національного законодавства і знаменовавший собою створення law merchant, відноситься до середніх століть, коли, з одного боку, були відсутні централізовані держави і право і, з іншого боку, росли і зміцнювалися зв'язки між містами і князівствами. Відсутність, а згодом слабкість держави змушували шукати самостійні шляхи регулювання насамперед комерційних
 8. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
    поява співпадаючих норм права. Подібний феномен відомий з XIX в., Коли відбувалася рецепція французького Цивільного та Торгового кодексів, Німецького цивільного і Німецького торгового укладень. Даний процес розвивається і в даний час і відомий під найменуванням не тільки рецепції, а й трансплантації, запозичення. Такого роду гармонізація є зазвичай етапом на шляху
 9. 2.1. Загальні підходи до уніфікації колізійних норм
    появи в даному праві правових норм, побудованих за зразком норм іншої національної правової системи. Найбільш наочною формою цього типу відносин є така рецепція, при якій запозичуються цілі великі іноземні законодавчі акти (кодекси чи інші подібні закони, положення міжнародних конвенцій). --- Див: Лунц Л.А. Указ. соч. С. 119 - 125;
 10. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
    появи нових учасників міжнародних комерційних відносин транснаціональних компаній (що було властиво третього періоду уніфікації права міжнародних комерційних контрактів), переходу до транснаціональному поділу праці з використанням дешевих ринків сировини і робочої сили, що розвиваються, лібералізації економіки, що тягне за собою і ліберальна держава, значною
© 2014-2022  yport.inf.ua