Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Причинний зв'язок між дією (бездіяльністю) заподіювача шкоди і шкодою

Наявність причинного зв'язку у відповідності з принципом генерального делікту є обов'язковою умовою настання деліктної відповідальності. Якщо особа даний шкоди не завдавало, його відповідальність виключається. Тому закон передбачає відшкодування заподіяної шкоди особою, яка заподіяла шкоду (п. 1 ст. 1064 ЦК).
Причинний зв'язок - філософська категорія, що відображає такі об'єктивно існуючі зв'язки в природі і суспільстві, в яких одні явища виступають причиною, а інші - наслідком цих причин. Виявлення таких зв'язків стосовно до конкретних життєвих відносин, у тому числі і до відповідальності за заподіяну шкоду, пов'язане з серйозними труднощами. У науці цивільного права запропоновано безліч теорій причинного зв'язку. Відомі теорії рівноцінних умов, необхідної умови, необхідної і випадкової причинного зв'язку, теорія можливості і дійсності та ін (1). Оскільки при цьому складні філософські проблеми вирішувалися не філософами, зазначені теорії не відображають проблему причинного зв'язку у всій її повноті, хоча кожна з них в тій чи іншій мірі може сприяти вирішенню практичних завдань (2).
---
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
(1) Див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 300 - 319; Матвєєв Г.К. Указ. соч. С. 97 - 102; Тархов В.А. Відповідальність по радянському цивільному праву. С. 108 - 136; Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 71 - 78; Белякова А.М. Майнова відповідальність за заподіяння шкоди. С. 21 - 26; Іоффе О.С. Відповідальність по радянському цивільному праву. С. 219 - 235; Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 576 - 582.
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
(2) Являє інтерес думка В.В. Витрянского, який вважає, що розроблені в юридичній літературі концепції причинного зв'язку "не суперечать один одному, а швидше доповнюють один одного, і всі без винятку сприяють осмислювання поняття причинного зв'язку" (див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ . соч. С. 580).
Як правильно зазначено в літературі, першорядне значення має вироблення прийомів виявлення "юридично значимої причинного зв'язку, необхідної і достатньої для притягнення порушника до відповідальності" (1). При розгляді конкретних справ про відшкодування шкоди, коли вирішення питання про юридично значимої причинного зв'язку викликає труднощі, необхідно виходити з того, що даний результат (пошкодження або знищення майна, заподіяння каліцтва людині і т.п.) майже завжди є наслідком ряду нерівноцінних за своїм значенням обставин - умов. Завдання полягає в тому, щоб виділити серед них головне, вирішальне, основне обставина, яке і має бути визнано причиною. Другорядні, попутні, несуттєві умови настання результату при цьому не враховуються. При вирішенні зазначеної задачі судді не тільки використовують свої знання і досвід, але й залучають експертів, тобто фахівців у відповідній галузі науки, техніки, виробництва і т.п. Причинний зв'язок між різними явищами завжди унікальна, кожен результат має свою причину, при встановленні причинного зв'язку не може бути стереотипів, готових рецептів.
---
(1) Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 72.
Встановлення (виявлення) причинного зв'язку в конкретних ситуаціях нерідко помилково ставиться в залежність від того, чи є дія правопорушника винним. Тим часом причинний зв'язок і вина - різні за природою категорії: причинний зв'язок існує об'єктивно, незалежно від свідомості учасників правовідносини, а вина - суб'єктивний фактор, в якому відбивається ставлення конкретної особи до своєї поведінки та її наслідків (1).
---
(1) Див: Єгоров Н.Д. Причинний зв'язок як умова юридичної відповідальності / / Рад. держава і право. 1981. N 9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Причинний зв'язок між дією (бездіяльністю) заподіювача шкоди і шкодою "
 1. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  причинний зв'язок між таким протиправним поведінкою і настали збитками; г) вина правопорушника. Для застосування цивільно-правової відповідальності наявність усіх цих умов є необхідною, якщо інше не встановлено законом. Протиправне поведінку. Цивільний кодекс не містить поняття ні протиправного, ні правомірного поведінки. У законодавстві немає і не може бути переліку
 2. § 2. Елементи зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди
  причинителей шкоди (боржників). Кредитором в деліктному зобов'язанні може бути будь-який суб'єкт цивільного права, якій завдано шкоду. Громадяни є кредиторами незалежно від віку і дієздатності. Наприклад, при заподіянні шкоди здоров'ю малолітнього шкода підлягає відшкодуванню на загальних підставах з урахуванням положень ст. 1087 ЦК. У разі заподіяння смерті громадянину право на відшкодування
 3. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  заподіяння шкоди не є однорідними і можуть класифікуватися за різними критеріями. У даному випадку важливим є класифікація залежно від того, в результаті яких - протиправних або правомірних - дій завдано шкоди. Шкода, заподіяна в результаті протиправної поведінки, згідно зі ст. 1064 ЦК підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду. Зобов'язання по
 4. 4. Причинний зв'язок як умова цивільно-правової відповідальності
  причинного зв'язку між діями правопорушника і виникли шкодою (збитками). Не випадково закон говорить про "заподіяних" збитки (п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 393, п. 1 ст. 1064 ЦК). Причинний зв'язок у багатьох ситуаціях очевидна, наприклад, прострочення перевезення швидкопсувного вантажу неминуче веде до його псування і виникнення збитків у власника, завданих йому перевізником. Проте у ряді випадків
 5. 6. Урахування вини потерпілого
  заподіювача шкоди, а й поведінки самого потерпілого. У подібних випадках було б несправедливим покладати відповідальність за шкоду повною мірою тільки на обличчя, яка завдала шкоду. У зв'язку з цим закон містить правила про облік вини потерпілого, основний зміст яких полягає в наступному: якщо шкода виникла внаслідок умислу потерпілого або груба необережність самого потерпілого
 6. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  заподіяної протиправною дією ". --- - Див, наприклад: Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. С. 141; Матвєєв Г.К. Вина в радянському цивільному праві. Київ, 1951. С. 7; Іоффе О.С. Відповідальність по радянському цивільному праву . Ленінград, 1955. С. 94; Яєчко К.К. Система зобов'язань з заподіяння шкоди в радянському праві / / Питання
 7. 6. Загальні положення про договір страхування
  причини А.А. Іванов справедливо визнає, що договір страхування "за загальним правилом (виділено мною. - М.Б.) повинен вважатися реальним". --- --- Цивільне право. Частина 2 / За ред. А.П. Сергєєва і Ю.П. Толстого. М., 1997. С. 501. Віднесення страхового договору до числа реальних чи , навпаки, консенсуальних повинно певною мірою зумовлювати висновок щодо
 8. Стаття 1. Основні поняття
  заподіяння шкоди внаслідок експлуатації транспортного засобу - законного власника цього транспортного засобу. Насамперед слід звернути увагу на поняття "титульний власник", яке використовується судом. Законне володіння може бути титульним (заснованому на якому-небудь юридично значущому документі) і нетитульних. Наприклад, титульне володіння може бути засноване на договорі або на
 9. Тема 6.3. Цивільно-правова відповідальність
  заподіяло шкоду іншій особі, має повністю відшкодувати останньому заподіяну шкоду. По-третє, за допомогою відповідальності ліквідуються ті невигідні майнові наслідки, які настали у уповноваженої особи в результаті порушення обов'язки контрагентом. Ця обставина певною мірою визначає і межі цивільно-правової відповідальності, які складаються відповідно
 10. 5.21. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
  завдана неправомірними діями (бездіяльністю) особи або майну громадянина або юридичній особі, підлягає відшкодуванню особою, яка заподіяла шкоду, у повному обсязі. Правовий інститут зобов'язань із заподіяння шкоди складається з відносно невеликого числа правових норм. Ними є норми, включені в ГК РФ (ст. 1064 - 1101). Крім того, Повітряний кодекс і Кодекс торговельного
© 2014-2022  yport.inf.ua