Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня
Е.С.Ладнова. Прийом та звільнення працівників, 2012 - перейти до змісту підручника

Додаток N 3 Приклад складання учнівського договору з працівником


на перенавчання без відриву від роботи
учнівський договір N 18/10
про перенавчання співробітника без відриву від роботи
м. Москва 12 жовтня 2011
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ластівка", іменоване надалі "Роботодавець", в особі генерального директора Свєтлова Андрія Євгеновича, який діє на підставі Статуту, з одного боку і Некрасова Ганна Миколаївна, іменована надалі "Працівник", з іншого боку, керуючись Трудовим кодексом Російської Федерації про порядок укладання учнівського договору, уклали цей Договір про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Справжній учнівський договір укладено на професійне перенавчання працівника з метою придбання ним спеціальності "помічник бухгалтера".
1.2. Працівник направляється на навчання до навчального закладу Московський державний навчальний центр для проходження курсу за програмою "Бухгалтерський облік (теорія бухобліку та робота з програмою 1С)".
1.3. Тривалість навчання 3 місяці. Навчання починається з 17 жовтня 2011
1.4. Працівник направляється на навчання без відриву від роботи. При цьому Працівник виконує роботу на умовах неповного робочого часу.
1.5. По закінченні навчання Працівник отримує спеціальність "помічник бухгалтера" і перекладається на посаду помічника бухгалтера.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Роботодавець зобов'язаний:
2.1.1. Забезпечити Працівникові можливість навчання відповідно до умов цього Договору.
2.1.2. Укласти з зазначеним у п. 1.2 цього Договору навчальним закладом договір на надання освітніх послуг.
2.1.3. Зберегти за Працівником місце роботи, займане ним у Роботодавця до укладення цього Договору.
2.1.4. Своєчасно оплачувати навчання у відповідності з умовами договору, укладеного з навчальним закладом.
2.1.5. Скласти графік роботи Працівника таким чином, щоб Працівник не пропускав навчальні заняття.
2.1.6. У разі успішного закінчення навчального процесу перевести Працівника на посаду помічника бухгалтера шляхом укладення угоди в письмовій формі про зміну умов трудового договору.
2.2. Роботодавець вправі:
2.2.1. Здійснювати контроль за навчанням Працівника і його успішністю в процесі навчання.
2.2.2. Давати Працівникові завдання, пов'язані з навчанням і дозволяють придбати навички у досліджуваній області.
2.3. У період дії цього Договору Роботодавець не має права залучати Працівника до надурочних робіт, направляти його у службові відрядження, не пов'язані з учнівством.
2.4. Працівник зобов'язаний:
2.4.1. Успішно освоїти програму професійного перенавчання відповідно до навчального плану.
2.4.2. Дотримуватися навчальну дисципліну.
2.4.3. Скласти кваліфікаційний іспит по закінченні курсів та отримати свідоцтво про закінчення курсів.
2.4.4. Подавати на вимогу Роботодавця щоденник успішності.
2.4.5. Після отримання спеціальності пропрацювати не менше 2 років у Роботодавця.
2.4.6. У вільний від навчання час виконувати роботу на посаді секретар відповідно до умов трудового договору з Роботодавцем N 189 від 15 жовтня 2009
2.4.7. Повністю відшкодувати кошти, перераховані Роботодавцем на оплату навчання, включаючи кошти, отримані як стипендії, за весь час навчання, у разі звільнення працівників за власним бажанням без поважних причин до закінчення встановленого цим Договором строку навчання та обов'язкової роботи, а також порушення трудової дисципліни , вчинення інших винних дій, за які законодавством передбачене звільнення з роботи.
2.5. Працівник має право не бути на роботу в години навчальних занять, якщо вони потрапляють на робочий час.
3. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ І НАВЧАННЯ
3.1. У період навчання Працівникові виплачується заробітна плата за фактично відпрацьований час на посаді секретаря відповідно до умов трудового договору з Роботодавцем N 189 від 15 жовтня 2009
3.2. Крім заробітної плати, в період навчання Працівникові щомісяця виплачується стипендія в розмірі 5000 руб.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. При невиконанні або неналежному виконанні Сторонами зобов'язань, прийнятих на себе згідно з цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з Трудовим кодексом РФ (ст. ст. 207 і 249 Трудового кодексу РФ) та іншим законодавством Російської Федерації.
5. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Протягом терміну дії цей Договір може бути змінений лише за згодою сторін.
5.2. Зміни та доповнення до цього Договору, складені в письмовому вигляді і підписані сторонами, є невід'ємною частиною цього Договору.
5.3. Цей Договір розривається з підстав, передбачених для розірвання Трудового договору N 189 від 15 жовтня 2009
6. Заключні положення
6.1. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
6.2. Цей Договір є додатковим до Трудовому договору N 189 від 15 жовтня 2009
6.3. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до закінчення навчання, тривалість якого передбачена п. 1.3 цього Договору.
6.4. Виникли по цьому Договору спори вирішуються шляхом переговорів. Якщо згоди не досягнуто, спори вирішуються в судовому порядку.
6.5. Дія цього Договору продовжується на час хвороби Працівника, а також в інших випадках, передбачених Трудовим кодексом РФ і іншим чинним законодавством Російської Федерації.
6.6. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.
7. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Роботодавець: Працівник:
Товариство з обмеженою Некрасова Ганна Миколаївна
відповідальністю "Ластівка" паспорт серії 45 09 N 117890
Адреса: м. Москва, проспект Миру, виданий ОВД "Коньково" м. Москви
д. 70 1 березня 2006
ІПН 7720253114, Адреса реєстрації: м. Москва,
КПП 772001001 вул. Профспілкова, д. 116, корп. 3,
р / с +40701302430090006 кв. 11
в АКБ Ощадбанк Росії м. Москви
філія N 1238/0809
к / с 30101810400000000228
БИК 044525225
Генеральний директор Працівник
Свєтлов / А.Є. Свєтлов / Некрасова / О.М. Некрасова /

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Додаток N 3 Приклад складання учнівського договору з працівником "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  додатків до договору документів, що засвідчують склад і вартість майна підприємства, тому відповідної обов'язки у сторін не виникає (протилежну думку , що іноді зустрічається в літературі, не грунтується на законі; див., напр.: Шапкина Г. Договір оренди / / Господарство право. 2003. N 7). У той же час в цілому слід підтримати пропозицію включити відповідні зобов'язуючі норми
 2. 6. Типізація договірних форм
  додатком служать зразкові договори оренди земельної частки (двох-та багатосторонні), купівлі - продажу земельної частки, а також дарування майнового паю. Рекомендаційний характер самого акту і, отже, додатків до нього означає, що застосування відповідних примірних договорів залежить від волі сторін. І все ж зазначені договори відрізняються від звичайних примірних тим, що засновані хоча і
 3. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  додаток до листа Центрального банку РФ від 9 липня 1992 р. N 14); роз'яснення та рекомендації, що містяться в численних листах і телеграмах Банку Росії останніх років, і практика арбітражних судів щодо вирішення відповідних спорів. Глава 46 ЦК містить звід правил, що регулюють розрахункові відносини. Що стосується банківських правил, то вони можуть міститися в нормативних актах
 4. 10. Договір майнового страхування і його різновиди
  додаток до газети "Фінансова Росія". 1998. N 3. С. 7). Див: Фогельсон Ю.Б. Коментар до страхового законодавства. М.: МАУП, 2000. С. 103. КонсультантПлюс: примітка. Коментар до страхового законодавства (Ю.Б. Фогельсон) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавнича група "МАУП", 2002. На наш погляд, в цьому спірному питанні заслуговує переваги
 5. 2. Укладення договору банківського рахунку
  додатком відповідних документів є офертою, тобто пропозицією укласти договір банківського рахунку, а дозвільний напис про відкриття рахунку, надана виконавчим органом банку, являє собою згоду на пропозицію укласти договір (акцепт) ". --- --- Єфімова Л.Г. Указ. соч. С. 282. Шерстобитов А.Є. Указ. соч. С. 245. Див також:
 6. Обов'язки банку з ведення рахунку
  додатком оригіналу виконавчого документа або його дубліката для подання цим останнім банком зазначених документів банку, що обслуговує боржника (виконуючий банк), який і повинен виконати яке надійшло інкасове доручення, з додатком до нього виконавчих документів. При відсутності або недостатності коштів на рахунку боржника для задоволення вимог стягувача
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
  додаток N 2); протокол прийняття усної заяви про злочин ; протокол прийняття усної заяви про явку з повинною; заяву про безвісне зникнення людини; рапорт співробітника органу внутрішніх справ про виявлення ознак злочину; доручення прокурора про проведення перевірки за повідомленням про злочин, поширеній в засобах масової інформації; повідомлення та письмове
 8. Стаття 13. Права поліції
  додатка N 1 (зразок тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом) до Наказу МВС Росії від 1 серпня 2002 р. N 720: рішення Верховного Суду РФ від 8 листопада 2006 р. N ГКПИ06-1016 / / Довідкова система "КонсультантПлюс". 2.13. Про поняттях "злочин" і "адміністративне правопорушення" див. коментар до ст. 2 цього Закону. 2.14. Див також
 9. § 3. Договір міжнародного перевезення вантажів, пасажирів та багажу. Перевезення автомобільним, залізничним і повітряним транспортом. Морське перевезення
  додатках «А» і «Б» до СІМ і СІВ містяться відповідно Єдині правила МГК і Єдині правила МПК. На конференції з перегляду Бернських конвенцій була заснована міжурядова організація міжнародного залізничного транспорту, і 9 травня 1980 укладено спеціальну угоду, що містить новий об'єднаний текст конвенцій (КОТІФ - Convention relative a 1'Organisation du Transport
 10. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  додатку статут ЄК і застереження про те, що даний міжнародний договір є невід'ємною частиною Римського договору 1957 р., що, на думку авторів концепції, забезпечило б наднаціональний характер статуту ЄК. Після численних обговорень і узгоджень Комісія ЄС в 1970 р. відійшла від договірної моделі прийняття статуту ЄК і зробила вибір на користь форми
© 2014-2022  yport.inf.ua