Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально- процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Застосування кримінального права


Кримінальне право існує не як самоціль, а для забезпе-чення стабільності в суспільстві шляхом заборони суспільно небезпечних вчинків індивідів під загрозою покарання. Біль-шість членів суспільства дотримуються положень кримінального закону, не порушують рису, що відокремлює законослухняну поведінку від злочинного. Однак у випадках, коли кримінальний закон нару-щує, виникає необхідність його застосувати.
Застосовує кримінальне право держава в особі своїх уповноваженими органів і посадових осіб. Застосування кримінально-го закону в разі його порушення є одночасно і пра-вом, і обов'язком правоприменителя.
Під правоприменением розуміється владна діяльність. Кримінально-правові норми застосовують уповноважені государ-ством компетентні органи і посадові особи: суд, прокура-туру, органи МВС, ФСБ, митна служба, суддя, присяжні засідателі, слідчий, дізнавач і інші органи та особи. Зазначені органи та особи застосовують кримінально-правові норми в суворій відповідності з законами та підзаконними норматив-ними правовими актами в межах своєї компетенції.
Норми кримінального права про злочин адресовані особам, попереджаючи їх про неприпустимість порушення кримінально-право-вого заборони під загрозою покарання. Ряд кримінально-правових норм звернений до правопріменітелю, встановлюючи право або зобов'язаний-ність останнього реалізувати кримінально-правовий припис. В останньому випадку правопріменітель є одночасно і суб'єктом правозастосовчої діяльності, і адресатом кримінально-правової норми.
Результатом цієї діяльності є винесення право-стосовно акту, що містить рішення про застосування конкретних норм кримінального закону.

Правозастосовчий акт - це індивідуально-визначений-ний акт, що приймається уповноваженим державою владним органом або особою по конкретному юридичному питання, уста-встановлюються права та обов'язки суб'єкта відповідно до нор-мами права.
Застосування кримінального закону закріплюється в наступних ак-тах: вирок суду, ухвала, постанова, обвинувальний акт, обвинувальний висновок і т.п.
Акти щодо застосування кримінального закону можна поділити на акти, в яких: дається кваліфікація вчиненого злочини ня; розглядаються питання індивідуалізації відповідально-сті і покарання.
В обвинувальному вироку суду одночасно і дається ква-ліфікації скоєного злочину із зазначенням пунктів, частин, статті КК, що передбачає ознаки вчиненого діяння, і індивідуалізується кримінальна відповідальність осуж-денного шляхом визначення покарання з урахуванням загальних правил його призначення.
Застосування кримінального закону завжди пов'язане з правовим статусом особи, винної у скоєнні злочину. Це озна-чає, що кримінальний закон повинен застосовуватися у суворій від-повідно до законодавства, що забезпечує права, свободи і законні інтереси особи. Застосування кримінально-правової норми в першу чергу проявляється при кваліфікації злочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Застосування кримінального права "
 1. 1. Кримінальний закон. Завдання, які стоять перед ним. Структура кримінального закону
  застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя "з даної проблеми зазначено, що" будь-які закони та інші правові акти, застосовувані в Російській федерації, не повинні суперечити Конституції РФ. Суд, вирішуючи справу (у тому числі кримінальну), застосовує безпосередньо норми Конституції, зокрема, в тому випадку, коли він прийде до переконання, що федеральний
 2. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  застосуванням в необхідних випадках заходів адміністративного характеру. Органам місцевого самоврядування встановлюється обсяг повноважень саме по контролю, а не з нагляду, який, по-перше, необхідний для належного вирішення питань місцевого значення, а по-друге, для здійснення переданих окремих державних повноважень. Наприклад, при здійсненні контролю за використанням та
 3. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  застосування насильства, надану в цілях припинення депутатської діяльності, зміни її характеру, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством. Невиконання посадовими особами та іншими працівниками органів місцевого самоврядування законних вимог депутата або створення перешкод при здійсненні ним своїх повноважень, а також надання депутату свідомо неправдивої інформації
 4. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  застосування до осіб, які вчинили правопорушення, передбачених законом заходів примусу у встановленому для цього процесуальному порядку "і т.д. --- --- Див: Авакьян С.А. Державно-правова відповідальність / / Радянська держава і право. 1975. N 10; Боброва Н. А., Зражевська Т.Д. Відповідальність у системі гарантій конституційних норм. Воронеж, 1985; Краснов
 5. § 2. Джерела комерційного права
  застосування права спеціальними правилами віддається перевага перед загальними правилами. Загальні правила та інститути Цивільного кодексу застосовуються субсидиарно (додатково), тобто тоді, коли відношення не врегульоване або не повною мірою врегульовано у спеціальних нормах (інститутах) Цивільного кодексу або в спеціальних нормативних актах. До цих пір мова йшла про таке джерело комерційного
 6. § 2. Створення комерційних організацій
  застосування до комерційної організації цивільно-правових і адміністративно-правових санкцій. Так, відповідно до п. 2 ст. 61 ГК комерційна організація може бути ліквідована за рішенням суду у випадку здійснення діяльності без належного дозволу (ліцензії). Угоди, здійснені комерційною організацією, яка не має ліцензії на заняття відповідною діяльністю, можуть бути
 7. § 4 . Неспроможність (банкрутство) підприємців
  застосування також позасудових процедур. Реорганізаційні процедури - це процедури, спрямовані на підтримку діяльності та фінансове оздоровлення підприємства-боржника з метою запобігання його ліквідації. До них відносяться зовнішнє управління майном боржника та санація. Зовнішнє управління майном боржника - це реорганізаційних процедура, спрямована на продовження діяльності
 8. § 1. Загальні положення
  застосування не встановлено будь-яких вилучень або обмежень. За Законом «Про інвестиційну діяльність у РРФСР» «державні органи і посадові особи не мають права обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів інвестування, за винятком випадків, передбачених» самим Законом. [5] З наведених та інших аналогічних їм норм, що містяться в інших законодавчих актах, випливає , що
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  застосовані конкретні правові способи захисту, завдяки яким відбувається відновлення порушених прав та інтересів і тим самим створюється можливість для продовження підприємницької діяльності, що і є для підприємця-потерпілого головним. Ці цілі досягаються застосуванням цивільно-правових способів захисту або інших способів, інший юридико-галузевої природи, але у поєднанні з
 10. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  застосування до підприємців адміністративно-фіскальних санкцій можуть бути більш істотними, ніж застосування майнових санкцій у сфері договірних зобов'язань. Ось чому проблема захисту прав та інтересів підпри-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 498 приємець у відносинах у сфері управління стоїть
© 2014-2022  yport.inf.ua