Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 6. Принципи фінансового права


Як і будь самостійна галузь права, фінансове пра
під грунтується на загальних і спеціальних принципах. До загальних
принципів належать:
1) пріоритет представницьких органів влади перед виконай
тельними у сфері фінансової діяльності. Основи даного прин
ципа були сформульовані ще до появи науки фінансово
го права; зокрема, Великою хартією вольностей (1215) коро
лю заборонялося стягувати податки без згоди парламенту: «Ні щі
товие гроші, ні посібники не повинні стягуватися в Королівстві
нашому інакше як за загальною порадою Королівства нашого» 1 . У Рос
сийской Федерації основу цього принципу складають положе
ня Конституції Російської Федерації (ст. 71), Бюджетного
1 Конституції буржуазних держав Європи. - М., 1957. - С. 170.

Кодексу Російської Федерації (ст. 153), відповідно до кото
римі законодавчі (представницькі) органи, представи
тільні органи місцевого самоврядування розглядають і ут
верждал бюджети, здійснюють контроль їх виконання. Зі
ставление проектів бюджетів та їх виконання покладено на ис
полнітельние органи, які представляють законодавчим
органам відповідні звіти. Законодавчим (представи
тельним) органам надано право вводити податки (ст. 72 Кон
статиці РФ), стверджувати проведену емісію грошей, приймати
закони в сфері валютного регулювання і т.д. Незважаючи на рас
сматривать принцип, представницькі органи непосредствен
але взаємодіють з виконавчими органами: спільно
вирішують питання, що стосуються проектів бюджетів, питання про
наданні кредитів, погашенні боргових зобов'язань та ін;
2) принцип федералізму. В основі цього принципу лежить дер
дарственное пристрій Російської Федерації. Підтвердження
тому - прийняття в країні не одного, а цілої низки законів про
федеральному бюджеті, бюджетах суб'єктів Російської Федера
ції і місцевих бюджетах (ст. 10 Бюджетного кодексу РФ). При
цьому, з одного боку, кожен з бюджетів являє собою
щодо самостійні грошові фонди, а з іншого -
безпосередньо залежить від вищестоящих бюджетів, так як для фор
мування нижчестоящих необхідно перерозподіл коштів.
Крім того, принцип федералізму становить основу финансо
виття діяльності держави. Напрями фінансової діяч
ності визначаються на всіх рівнях, але чільна роль при
цьому відведена федеральної фінансової політики. Саме вона
встановлює і закріплює основи та напрямки фінансової
діяльності інших рівнів;
3) принцип законності. Весь процес з формування, рас
пределенія і використання фондів коштів осуще
ствляется тільки відповідно до законів і іншими норматив
вими правовими актами. Законодавче закріплення порядку і
правил фінансової діяльності є основою для фінан
вого законодавства. При цьому принцип законності распро
страняется свою дію на всіх учасників фінансових правоот
ношений, в тому числі і на державу. Так, ст. 71 Конституції
Російської Федерації закріплені основи компетенції Росій
ської Федерації і її суб'єктів в області бюджетного, податково
го, кредитного та митного регулювання, а Федеральним
законом від 25 вересня 1997 р. № 126-ФЗ «Про фінансові основи
місцевого самоврядування в Російській Федерації» 1 встановлена
компетенція у сфері фінансової діяльності органів місцевого
самоврядування. Невиконання положень законодавчих та
1 Див: Збори законодавства РФ. - 1997. - № 39. - Ст. 4464.

Інших нормативних правових актів може спричинити за собою неста
бильность у фінансовій системі держави і негативні по
слідства в різних сферах суспільного життя . Тому го
сударство, регулюючи за допомогою детальної регламентації все
фінансові правовідносини, одночасно забезпечує віз
ливість застосування заходів державного примусу;
4) принцип гласності. Фінансово-правові норми доводяться
до відома всіх учасників фінансової діяльності через середовищ
ства масової інформації. Так, відповідно до ст. 36 Бюджет
ного кодексу Російської Федерації затверджені бюджети і
звіти про їх виконання підлягають обов'язковому опублікування
нию. Окремі питання, наприклад інформація про введення на
логів і зборів, результати перевірок фінансової діяльності,
висвітлюються в спеціалізованих виданнях. У деяких випадках
органи державної влади зобов'язані проводити раз'яснітелі
ную роботу щодо застосування законодавства (ст. 32 Податкового
кодексу РФ). Завдяки гласності можна уникнути різних нару
шений норм фінансового права. Особливе місце займає відкрите
інформування про хід розгляду і затвердження бюджету, його
основних показниках, а також про напрямки соціально-еконо
мического розвитку держави, результати виконання бюджету.
До спеціальних принципів фінансового права можна віднести:
1) принцип плановості. Даний принцип складає основу всіх
фінансово-правових норм. Держава не може розвиватися, не
розрахувавши свої доходи і витрати, тому створюється ціла систе
ма фінансового планування, включаючи окремі підприємства.
Федеральний бюджет, бюджети суб'єктів Російської Федера
ції, бюджети державних позабюджетних фондів, місцеві
бюджети є основними фінансово-плановими актами на
рівні держави. При цьому структура, порядок складання, при
нятия і виконання бюджетів закріплюються у відповідних
правових актах. Наприклад, федеральний бюджет і бюджети дер
дарчих позабюджетних фондів розробляються і утвержда
ються у формі федеральних законів (ст. 11 Бюджетного кодексу
РФ). Планування фінансової діяльності, в тому числі перед
ємств, здійснюється з метою забезпечення стабільного раз
витія, що носить довгостроковий характер. Більше того, бюджет,
бізнес-план, баланс, кошторис та інші види фінансових планів
є ефективними інструментами фінансового контролю;
2) принцип реальності. Цей принцип вимагає досягнення за
планованих результатів у ході фінансової діяльності. У цьому
укладена взаємозв'язок планування та кінцевих результатів фі
нансовой діяльності, що знаходить відображення в процесі склад
лення та виконання окремих фінансових планів . При цьому пла
нирование спочатку має встановлювати реальні показате
Чи діяльності на майбутній період, так як дотримання прин-

ципа реальності є основою стабільного розвитку всього го
сударства і підприємств. Підсумки діяльності і порівняння запла
нировать показників з досягнутими відображаються в спеці
них фінансово-планових актах - звітах про виконання тих чи
інших фінансових планів;
3) принцип ефективності дії фінансово-правових норм.
Він грунтується на забезпеченні стимулювання фінансової де
ятельности та її постійного вдосконалення. Фінансові нір
ми повинні ефективно впливати на всі економічні та соці
альні процеси в державі. Водночас ефективність мо
жет виступати не тільки фактором розвитку, а й фактором сдер
живания, оскільки в певний період часу ефек
ність фінансово-правових норм може бути спрямована на пре
подолання негативних явищ в економіці держави. На
приклад, збільшення цільового фінансування найбільш перспек
тивной галузі - атомної енергетики, спрямоване на одержання
ня доходу в цій сфері, виступає фактором її розвитку; напро
тив, скорочення фінансування галузей електроенергетики,
базуються на використанні первинних енергоресурсів (вугілля,
газу і т.п.), знижує витрати держави в цих галузях і явля
ється фактором, що стримує їх розвиток.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Принципи фінансового права "
 1. Контрольні питання і завдання
  принципи фінансового права. 6. Які специфічні принципи фінансового права? 7. Що включає в себе система фінансового права? 8. Назвіть джерела фінансового права. 1 Див: Указ Президента Російської Федерації від 9 березня 2004 р. № 314 «Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади» / / Собра ня законодавства РФ. - 2004. - № 11. - Ст.
 2. ВСТУП
  принципи залучення громадян у діяльність органів місцевого самоврядування, організацію місцевого самоврядування в сучасній Росії, познайомитися з формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні, вивчити правові основи діяльності органів місцевого самоврядування, фінансові та економічні засади формування власності
 3. § 2. Система муніципального права
  принципи місцевого самоврядування, форми безпосередньої демократії, органи місцевого самоврядування. 3. Основи місцевого самоврядування, що включають правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення, що включають: поняття і форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, а також
 4. § 3. Джерела муніципального права.
  Принципів організації системи органів державної влади та місцевого самоврядування перебуває у спільному віданні Російської Федерації і її суб'єктів. 2. Федеральне законодавство. Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлює загальні правові, територіальні, організаційні та економічні засади місцевого самоврядування
 5. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  принципи організації місцевого самоврядування, форми і гарантії здійснення місцевого самоврядування, його місце в системі народовладдя. Норми конституційного права встановлюють основи муніципального права. Всі інші правові норми, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі організації та здійснення місцевого самоврядування, є нормами муніципального права.
 6. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  принцип єдності Рад як органів державної влади з жорсткою підпорядкованістю нижчих органів вищестоящим. У радянський час одним з основних принципів організації та діяльності всіх ланок Рад був принцип демократичного централізму. Цей принцип було покладено в основу об'єднання всіх Рад в одну систему. Принцип демократичного централізму відбивався і в конституціях
 7. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації ". Цей Федеральний закон відповідно до його преамбули визначає державні гарантії місцевого самоврядування в Російській Федерації. Слід зазначити, що на відміну від раніше чинної редакції в новому Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" не міститься
 8. § 2. Місцевий референдум
  принципів його організації в Російській Федерації. Як зазначив Конституційний Суд Російської Федерації, таким обмеженням є передбачений оспорюваним положенням заборону виносити на місцевий референдум питання про дострокове припинення повноважень і про дострокові вибори органів місцевого самоврядування. Дане обмеження обумовлено тим, що кожна форма безпосередньої демократії має
 9. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації "закріплено перелік вимог, що пред'являються до статуту територіального громадського самоврядування. У такому статуті визначаються: територія, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування; цілі, завдання, форми і основні напрямки діяльності територіального громадського самоврядування; порядок
 10. § 5. Правотворческий процес.
    принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "встановлює основи правотворчого процесу в муніципальних утвореннях і визначає коло його суб'єктів. Більш детально правотворчий процес визначається в статуті муніципального освіти і регламенті представницького органу. З підготовки та внесення проекту акта до органу місцевого самоврядування починається
© 2014-2022  yport.inf.ua