Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально- процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Психологічна характеристика праці юриста


Юридичний працю дуже різноманітний і складний і має в собі ряд рис, які відрізняють його від праці більшості інших професій. Правозастосовна діяльність більшості юридичних професій протікає в галузі суспільних відносин і відрізняється надзвичайною різноманітністю вирішуваних завдань. Кожна нова справа для слідчого, судді, прокурора, адвоката являє собою нове завдання, і чим менше шаблону буде допущено цими особами, тим більш ймовірний правильний результат у пошуках істини.
Слід зазначити, що правове регулювання усієї професійної діяльності відрізняє юридичний працю від інших професій і поступово накладає свій відбиток на особистість кожного юриста. Вся діяльність слідчого, прокурора, судді, адвоката, нотаріуса тощо при всій її складності та різноманітності завжди протікає в рамках правового регулювання. Уже при плануванні своєї діяльності кожен юрист подумки виробляє зіставлення своїх майбутніх дій з нормами чинного законодавства, що регламентують ці дії. Для більшості юридичних професій характерна висока емоційність праці. При цьому в ряді випадків діяльність супроводжується негативними емоціями, необхідністю їх пригнічувати, а емоційна розрядка буває відстрочена на порівняно великий період часу.
Професійна юридична діяльність в основному діяльність державна. Держава ставить перед правоохоронними органами визначені цілі і завдання, спрямовані на ліквідацію злочинності в країні. Держава створює спеціальну систему підготовки, перепідготовки та удосконалення правоохоронних і судових органів. Ці вимоги в міру зростання юридичної культури всього суспільства підвищуються по відношенню як до всієї правоохоронної системи, так і до кожного її ланці, до кожного її працівнику.
Праця багатьох юридичних професій (прокурора, судді, слідчого, оперативного працівника та інших) передбачає наявність у суб'єкта праці особливих владних повноважень, наявність права та обов'язки застосовувати владу від імені закону. Поряд з цим правом у більшості перерахованих вище осіб розвивається професійне почуття підвищеної відповідальності за наслідки своїх дій.
Основне завдання психології юридичної праці - виявлення раціональних співвідношень між вимогами, які їй пред'являються професією. У пізнанні цих закономірностей психологія юридичної праці спирається на методи, теоретичні положення та експериментальні дані різних наук: загальної та диференціальної психології, психології праці, юридичної соціології, кримінального права і т. д. Системний підхід припускає центральним аспектом дослідження процес діяльності і дозволяє дати досить точне опис цього процесу з урахуванням всіх що у ньому елементів.
Відповідальний і складна праця працівників юридичних професій пред'являє до них підвищені вимоги. Більшість цих професій в даний час вважаються престижними, хоча багато молодих людей, вибираючи для себе ці професії, не мають чіткого уявлення про всю складність цієї діяльності і, головне, не припускають, які вимоги будуть пред'являтися до них.
Юридична діяльність - це діяльність, пов'язана з нормами права, і окремі її види в самій назві містять це основне поняття: правозастосовна діяльність, правоохоронна діяльність, правозахисна діяльність і т. д. Юридична діяльність являє собою вимагає великої напруги, терпіння, знань і високої відповідальності працю, заснований на суворому дотриманні закону.
Для більшості юридичних професій характерною рисою є організаційна сторона діяльності, яка має два основних аспекти: 1) організація власної роботи протягом робочого дня, тижня, організація роботи по кримінальній справі в умовах ненормованого робочого дня; 2) організація спільної роботи з іншими посадовими особами, правоохоронними органами і т. д. *
___
* Див: Васильєв В.Л. Юридична психологія. М., 1991, с. 137.

У кримінальному судочинстві пошук істини - процес творчий, тому слідчому, прокурору, судді, адвокату необхідні чуйність, увагу, людяність, вміння проникнути у внутрішній світ людини і т. д.
Психологічний аналіз професійної юридичної діяльності дозволяє виділити ряд етапів, через які відбувалося рух до кінцевої мети - встановлення істини. У цій діяльності відзначаються такі сторони: пізнавальна, комунікативна, конструктивна, організаційна, посвідчувальний, виховна.
При здійсненні слідства або правосуддя кожна сторона юридичної діяльності може виступати самостійно, в тісному взаємозв'язку з іншими видами, нарешті, як допоміжний, що забезпечує інший вид діяльності.
При вивченні системи видів діяльності можна виділити дві групи їх: основні і допоміжні. Основні види діяльності прямо спрямовані на досягнення цілей слідства і правосуддя. До них відносяться: пізнавальна, конструктивна, виховна. Допоміжні види (комунікативна, організаторська, удостоверительная) покликані забезпечувати оптимальне здійснення цілей основних *.
___
* Див: Дулов А.В. Судова психологія. Мінськ, 1975. с. 54.

Нижче ми коротко дамо опис юридичних професій під кутом зору завдань, які покладені на ті чи інші органи, що обслуговують правову систему.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Психологічна характеристика праці юриста "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  психологічної (юридичної) точки зору. Тому вони є не самостійною стадією в процесі укладання (реального) договору, а особливими способами акцепту публічної оферти і, таким чином, способом узгодження всіх істотних умов при укладанні (консенсуального) договору. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Консенсуальні і реальні договори у цивільному праві. С.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  психологічної та інтимної спільності і на основі спільного ведення сімейного господарства "(див.: Белякова А.М. , Ворожейкін Є.М. Радянське сімейне право. С. 34). * (225) Приблизно так само вирішувалося це питання і ст. 2 КпШС РРФСР 1969 р., де говорилося про "особистих і майнових відносинах, що виникають у сім'ї між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими членами сім'ї ". * (226)
 3. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  психологічний процес. І в цьому відношенні між визначенням поняття вини в радянському цивільному і кримінальному праві немає і не може бути, з нашої точки зору, принципових розбіжностей ". --- Матвєєв Г.К. Підстави цивільно - правової відповідальності. С. 186. Г.К. Матвєєв підкреслював, що, даючи юридичний аналіз поняття вини в радянському праві, не можна
 4. 3. Порівняльне правознавство в Росії
  психологічних особливостей тієї чи іншої нації. Вчений бачив широкі можливості порівняльних досліджень у різних сферах юридичної науки і особливу увагу приділяв історії права. При цьому під порівняльним методом він розумів аж ніяк не просте порівняння або зіставлення двох або більше довільно взятих законодавств. Наголошувалося на необхідності «бачити причинний зв'язок між
 5. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  психологічному та соціологічному. Виникнення кожного з цих трьох напрямків пов'язують зазвичай (більш-менш справедливо) відповідно з іменами Ч. Ломброзо, Г. Тарда і А. Кетле. І хоча позитивізм в «чистому вигляді» давно змінили плюралістичні концепції, неомарксизм, «критична кримінологія», постмодернізм, проте з моменту виникнення цих трьох напрямків і до сьогоднішніх днів ми
 6. § 1. Соціологічні дослідження окремих проявів девіантної поведінки
  психологічний та соціологічний. Клінічні основи розуміння суїциду були закладені в працях С. С. Корсакова, І. А. Сікорського, В. Ф. Чижа та ін Величезний історичний матеріал був узагальнений в монографії П. Ф. Булацеля «Самогубство з найдавніших часів до наших днів» (СПб., 1900). У 80-і рр.. XIX в. І. П. Лебедєв провів в умовах стаціонару обстеження осіб, що робили замах на самогубство, і
 7. Монографії, підручники та навчальні посібники
  психологічні аспекти): Навчальний посібник. - Ростов н / Д., 1997. 92. Корецький Д. А., Землянухина Л. М. Особистість озброєного злочинця і попередження збройних злочинів. - СПб., 2003. 93. Корецький Д. А., Перекрестов В. Н. Збройні злочину і боротьба з ними. - Ростов н / Д 1995. 94. Корецький Д. А., Пособіна Т. А. Сучасний бандитизм, - СПб., 2004. 95. Кочівник І. М. Військова міць
 8. § 1. Юридична психологія в системі наукового знання
  психологічних особливостей. Тільки необхідність вирішення практичних завдань призвела до того, що на кордоні з суспільствознавством виникли і розвиваються соціальна, етнічна, історична та інші галузі психології. Було б, однак, применшенням ролі природного в житті і розвитку особистості звернення виключно до соціальних аспектів її прояву. Безумовно, вивчення біології людини
 9. § 1. Оцінка цікавить особистості
  психологічну основу особистості. Саме тому ці структурні компоненти є центральними у всіх схемах вивчення особистості. Дане твердження відноситься до схем А.Г. Ковальова. К.К. Платонова і багатьох інших дослідників. Однак ці схеми націлюють дослідників на вивчення особистості тільки як соціального феномена і слабо враховують специфіку діяльності, якою зайнята ця особистість.
 10. § 2. Встановлення і розвиток психологічних контактів
  психологічного контакту багато в чому обумовлена гармоній людських відносин, розвитком психологічних зв'язків між спілкуються. Якщо люди переймаються інтересом або довірою один до одного, можна говорити, що між ними встановився психологічний контакт. Розвиток контакту між людьми в психологічному плані проходить три стадії: 1) взаємне оцінювання; 2) взаємна зацікавленість; 3)
© 2014-2022  yport.inf.ua