Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

1. РИМСКОЕ ПУБЛІЧНЕ І ПРИВАТНЕ ПРАВО. ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ

Римське право - право античного Риму, Римської держави рабовласницької формації.
Право в об'єктивному сенсі - сукупність правових норм, в суб'єктивному сенсі - право, що належить суб'єкту права. Римські юристи не проводили такої відмінності. Вони ділили право на 2 частини, відмінність яких проводилося шляхом протиставлення інтересів держави і суспільства інтересам окремих особистостей.
1. Публічне право (jus publicum) - сукупність норм, що регулюють питання релігійного характеру і питання управління. Це право, яке «ad statum rei Romanae spectat» (відноситься до положень Римської держави). Публічне право включало в себе святині, служіння жерців, положення магістратів (Ульпіан). До нього ставилися норми, що визначають правове становище держави та її органів і регулюють їх відносини з приватними особами. Римське публічне право містило норми про судочинство: формах судового процесу, виклик до суду, доведенні і доказах, процесуальному представництві; кримінального права: про злочини і покарання, про відповідальність за злочини; про закони, сенатус-консульт і довготривалому звичаї; про порядок похорону і церемоній; про правоздатності та дієздатності осіб, про структуру влади, про заняття державних посад. Норми публічного права носили владний характер (імперативні) і не могли бути змінені. Застосовувалися методи влади і підпорядкування. Публічне право нерозривно пов'язане з обов'язками.
2. Приватне право (jus privatum) - сукупність норм, що регулюють питання майнових та сімейних відносин в римському суспільстві. Це право, яке відноситься «ad singulorum utilitatem» (стосується вигоди, інтересів окремих осіб). Приватне право регулювало відносини приватних осіб між собою і в інститутах, пов'язаних з виробництвом, обміном речей і послуг. Приватне право поділялося на комплекс майнових (з приводу речей) і особистих прав (абсолютних, невідчужуваних).
Римське приватне право регулювало: майнові і деякі немайнові відносини; сімейні відносини: порядок укладання шлюбу, положення глави сім'ї, особисті немайнові та майнові відносини в сім'ї; відносини власності, права на чужі речі (сервітути, заставне право, емфітевзис і супер-фіцій); зобов'язальні правовідносини, тобто порядок укладення та виконання договорів, відповідальність за невиконання; спадкування, тобто перехід майна до інших осіб після смерті спадкодавця. Для римського суспільства поняття приватного права не збігалося з поняттям цивільного права (ius civile), оскільки не всі жителі Риму були громадянами. Держава мінімально втручається в приватне право. Основне місце займали умовно-обов'язкові, упра-вомочівающіе, що дозволяють норми, тобто норми диспозитивні (восполняющие). Приватне право могло змінюватися і або застосовуватися, або ні, було глибоко індивідуалістична, що дало Генріху Гейне назвати його «біблією егоїзму». Приватне право, на відміну від публічного, - дійсно право, за рідкісним винятком (наприклад, обов'язок прийняття спадщини за наявності відмови). Приватне право - сама оформлена і закінчена частина римського права.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. РИМСКОЕ ПУБЛІЧНЕ І ПРИВАТНЕ ПРАВО. ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  римської держави, приватне, яке відноситься до користі окремих осіб »[1]. Інакше кажучи, публічне право регулює відносини між органами влади та між ними і приватними особами та направлено на захист сукупних інтересів усього суспільства. Приватне право регулює відносини між приватними особами (фізичними та юридичними) і забезпечує їх приватні інтереси. Необхідність існування цього
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  римського права (за вид. 1917 р.). СПб., 1998. С. 129; Дождев Д.В. Римське приватне право. М., 1996. С. 1. * (3) Див: Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права (за вид. 1910-1912 рр..). У 2 т. М., 1995. Т. 2. С. 165. * (4) Детальніше див: Новицький І.Б. Історія радянського цивільного права. М., 1957. С. 25 і слід.; Давид Р. Основні правові системи сучасності. М., 1988. С. 242-243; Алексєєв С.С.
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  римського права. СПб., 1998. С. 425. * (5) Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право. У 2 ч. М., 1997. Ч. 2. С. 225. * (6) Див: Покровський І.А. Указ. соч. С. 423-424. * (7) Див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 133 (автор глави - І.Б. Новицький). * (8) Детальніше див: Рівний В.В. Договір купівлі-продажу (нарис теорії). Іркутськ, 2003. С. 59-79. * (9)
 4. § 8. Загальна характеристика основних правових сімей
  римське право. У своєму становленні романо-германська правова сім'я пройшла три головні етапи: 1) епоха Римської імперії - XII в. н.е. - Зародження римського права і його занепад у зв'язку із загибеллю Римської імперії (476 р. н.е.), панування в Європі архаїчних способів вирішення суперечок - поєдинки, ордалії (випробування), чаклунство і т.д., тобто фактична відсутність права; 2) XIII - XVII ст. -
 5. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  римського права, то в Москві і Пскові він виникає насамперед з російського звичайного права. Відмінності в джерелах виникнення позначилися і на сфері застосування інституту: якщо в південно-західній Русі давність володіння поширювалася на рухоме і нерухоме майно і не тільки по операціях купівлі-продажу, а й за борговими зобов'язаннями і спадкоємства, то в
 6. 3. Застава
  римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається маєток) передавалося по манципації у власність заставному кредитору. Одночасно між сторонами укладалася угода, по якому заставний кредитор брав на себе обов'язок у разі своєчасної сплати боргу повернути предмет застави боржнику.
 7. 1. Поняття договору доручення
  римського цивільного права. Т. I. М., 1874. С. 143. Представництво виступає в неоднакових правових формах. При цьому для їх класифікації використовуються різні критерії. З першим з них, широко використовуваним, як буде показано в розділі, присвяченому комісії, пов'язані розподіл представництва на пряме, про який піде мова в подальшому, і непряме. Різниця між ними полягає в тому, що
 8. 6. Загальні положення про договір страхування
  римському праві. Суброгация отримала подальший розвиток стосовно до різних існуючим у той час правовим моделями. При цьому ступінь її використання в законодавстві різних країн була неоднаковою. --- Чи не найбільшого поширення суброгация як правова конструкція отримала у французькому праві. На підтвердження можна послатися на Євгена
 9. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  римське право, канонічне право і міське право, Е. Аннерс характеризує міжнародне торгове право, що зародився на великих ринках в ході функціонування спеціальних ринкових судів, як самостійне відгалуження від міського права . Іншим відгалуженням їм визнається морське право, що йде своїм корінням в традиційні правові норми античного Середземномор'я (встановлення Олерона і
 10. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  публічного права, сторони при підготовці до переговорів, природно, приділяють увагу і цим проблемам. Діючі в країнах Європейського союзу правила можна розділити на дві групи. До першої групи належить прийнята в грудні 1986 Директива ЄЕС 86/653/ЕС про координацію законодавства держав-членів, що стосується незалежних торгових агентів, на підставі якої відбувається зміна
© 2014-2022  yport.inf.ua