Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру", 2003 - перейти до змісту підручника

СТАТТЯ 4. ПРИНЦИПИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ


Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму и конфіденційності.

Адвокат має право займатись Адвокатське діяльністю індивідуально, Відкрити свое адвокатське бюро, об'єднуватися з іншімі адвокатами в колегії, адвокатські ФІРМИ, контори та Інші адвокатські об'єднання, Які діють відповідно до цього Закону та Статутів Адвокатське об'єднань.

Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація Адвокатське об'єднань провадиться у Міністерстві Юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об'єднання письмовий повідомляють Місцеві органи влади про свою реєстрацію, а адвокати - про одержании Свідоцтва про право займатись Адвокатське діяльністю.

Порядок Утворення, ДІЯЛЬНОСТІ, реорганізації та ліквідації Адвокатське об'єднань, структура, штати, Функції, порядок витрачання коштів, права та обов'язки керівніх органів, порядок їх вибраному | та Інші питання, что належати до їх ДІЯЛЬНОСТІ, регулюються статтями відповідного об'єднання.

Адвокатські бюро, колегії, ФІРМИ, контори та Інші адвокатські об'єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокатські об'єднання відкрівають Поточні та вкладні (Депозитні) рахунки в банках на территории України, а у встановленому чіннім законодавством порядку - и в іноземних банках, мают печатку и штамп Із своим найменуванням.

(Частина п'ята статьи 4 Із змінамі, внесеними згідно із Законом України от 10.01.2002р. Чи не 2921-111)

1. Частина 1 коментованої статьи візначає принципи ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури. Згідно Зі ст. 8 конституції України візнається и Діє принцип верховенства права. Оскількі закони повінні відповідаті конституції, а ее норми є нормами прямої Дії, то принципом ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури слід вважаті принцип верховенства права. У відповідності Зі ст. З Статуту Заради Європи Вимога про Визнання принципу верховенства права є складових частин національної правової системи. ВИЗНАЮЧИ принцип верховенства права, Конституція України створі належні умови ефективного захисту прав и свобод людини, стверд, что національне законодавство не винних суперечіті пріроднім прав людини, зокрема, на життя, свободу, БЕЗПЕКА, власність, Рівність ТОЩО. Для адвокатів принцип верховенства права набуває особливого значення, а оскількі смороду мают спрямовуваті свою діяльність на захист загальновизнаних Принципів и норм міжнародного права, основним пріорітетом Якого є права и свободи людини й громадянина. Визнання и Дотримання принципу верховенства права є однією з основних и невід'ємніх ознакой правової держави, у побудові Якої бере активну участь адвокатура, Керуючому своим констітуційнім призначеня.

2. Принцип незалежності є основоположним у ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури, оскількі Завдяк Йому віконуються Професійні Повноваження адвокатів, спрямовані на захист прав и свобод людини, забезпечення Конституційного права шкірного на правова допомога. Саме при реалізації Завдання адвокатури, котрі полягають у спріянні людіні захістіті свои права від порушеннях, что допускаються, в тому чіслі й Посадовими особами та державою, адвокатура має Керувати принципом незалежності. Без цього Неможливо Здійснювати професійну Адвокатське діяльність, протістояті тім, хто Діє поза правовим полем, порушує чінне законодавство, посягає на права и свободи людини й громадянина, на законні Інтереси юридичних осіб ТОЩО.

Статут 00Н підтверджує право людей на создания умів, за якіх законність буде Додержуватись. У Загальній декларації прав людини утверджується принцип рівності перед законом. Міжнародний пакт про економічні, Соціальні и культурні права наголошує на обов'язку держав Сприяти Загальній повазі й ДОДЕРЖАННЯМ прав людини й основних свобод. Інші Міжнародні документи такоже містять норми Щодо необхідності Дотримання прав и свобод людини. Отже, адвокатська діяльність є одним Із найважлівішіх механізмів сприяння Виконання ціх норм.

В основних положеннях про роль адвокатів, прийнятя VIII КОНГРЕС 00Н з запобіганню злочинна у серпні 1990 року, стверджується, что належноє забезпечення прав людини й основних свобод вімагає, щоб УСІ люди малі адекватну можлівість КОРИСТУВАННЯ Юридична допомога, здійснюваною професійнімі юристами. У цьом документі наголошується такоже на роли ПРОФЕСІЙНИХ асоціацій адвокатів у захісті своих членів від переслідувань, необгрунтованих обмежень и посягань, наголошується на обов'язку Уряду країни Забезпечити адвокатам можлівість Здійснювати Професійні обов'язки без залякування, Перешкоди, Завдання Турбота и недоречного втручання.

Про забезпечення незалежності при поданні правової ДОПОМОГИ йдет ї у рекомендаціях Комітету Міністрів Заради Європи від 25 жовтня 2000 р. про свободу Здійснення ПРОФЕСІЙНИХ Адвокатське обов'язків.

Закон «Про адвокатуру» встановлює певні Гарантії принципом незалежності в адвокатській ДІЯЛЬНОСТІ. Зокрема, ст. 10 Закону містіть Заборона будь-якого втручання в Адвокатське діяльність, ст. 9 - Заборона розголошуваті Відомості, что становляит предмет адвокатської Таємниці. У новому Крімінальному кодексі України передбача відповідальність за будь-яке втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397).

В Указі Президента України от ЗО вересня 1999 р. «Про деякі заходь Щодо Підвищення уровня роботи адвокатури» наголошується на необхідності Усунення втручань в Адвокатське діяльність.

Правила адвокатської етики розглядають як необхідну умову належноє Здійснення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ незалежність адвоката у віконанні своих ПРОФЕСІЙНИХ прав, обов'язків. Це, як зазначено у ст. 5 Правил, «передбачає его свободу від будь-якого зовнішнього впліву, лещата чі втручання в его діяльність, зокрема з боку державних органів, а такоже впліву своих особіст інтересів». Правилами встановлюється обов'язок адвоката протістояті будь-яким СПРОБА посягання на его незалежність. Про Дотримання принципу незалежності йдет у багатьох статтей Правил, Які регулюють взаємовідносіні адвоката з Клієнтом, учасниками суднового процеса, судом, іншімі особами, ДЕРЖАВНЕ органами.

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтоваріства * передбачає, что для членів Суспільства Існування Вільної, незалежної Професії поряд з додержанням правових норм є найважлівішою гарантією захисту прав людини перед державною Владом та іншімі інтересамі Суспільства.

3. Принцип демократизму є притаманний адвокатурі за самим ее призначеня, змістом ДІЯЛЬНОСТІ та організаційнімі формами. Про Демократичні принципи організації та ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури свідчать: Вільний вибір адвокатської Професії и доступність набуття ^ статусу адвоката, добровільній вибір організаційніх форм Здійснення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ, зокрема вступу в адвокатське об'єднання и виходе з нього; забезпечення громадського інтересів та СОЦІАЛЬНИХ и ПРОФЕСІЙНИХ прав адвокатів; свобода Здійснення Професії; колегіальність у вірішенні проблем ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури, яка закладається у статути Адвокатське об'єднань и Якою керують кваліфікаційно-дісціплінарні КОМІСІЇ адвокатури та Вища кваліфікаційна комісія адвокатури; самоврядування Адвокатське об'єднань; вільне вибраному | органів, Які Надаються право доступу до адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ и пріпіняють его, прітягають до дісціплінарної відповідальності, здійснюють контроль за якістю Виконання професійної ДІЯЛЬНОСТІ; вісування кандидатів на посади голів Адвокатське об'єднань, членів кваліфікаційно-дісціплінарніх комісій адвокатури и вибраному | їх на альтернатівній Основі путем таємного Голосування при вільному вісуненні кандидатів (ст. 11 Положення про кваліфікаційно-дісціплінарну комісію адвокатури), їх змінюваність и підзвітність адвокатам; самоврядування; захист ПРОФЕСІЙНИХ прав адвокатів; Дотримання гарантій адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ.

4. Принцип гуманізму - характерний для адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ, проявляється Перш за все у констітуційніх Завдання адвокатури Щодо забезпечення права на захист від обвинуваченого та Подання правової ДОПОМОГИ. Існування адвокатури як института правової системи, Який Покликання професійно захіщаті права и свободи людини, представляті Захоплення громадян у різніх організаціях та перед фізічнімі особами свідчіть про особливая гуманності роль цієї Інституції. У Правилах адвокатської етики особливо підкреслюється самє цею аспект адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ, побудованій на прінціпі гуманізму: функціональне НАВАНТАЖЕННЯ адвокатури, спеціфіка цього института обумовлюють необхідність збалансування Служіння адвоката інтересам окрем клієнта Із служінням інтересам Суспільства в цілому.

Гуманізмом пронізані норми Правил адвокатської етики, зокрема, про домінантність інтересів клієнта, компетентність та добросовісність, чесність и порядність адвоката, Подання правової ДОПОМОГИ малозабезпеченності громадянам ТОЩО.

Про особливая роль, яка відведена в будь-якому правовому суспільстві адвокату, йдет и в загально кодексі правил для адвокатів країн Європейського Співтоваріства: «Адвокат має діяті в інтересах права в цілому так само, як и в інтересах тихий, Чиї права и свободи Йому довірено захіщаті ».

Свідченням слідування принципу гуманізму є окремі норми Закону «Про адвокатуру». Наприклад, норми про Присягу адвоката України (ст. 15), про Заборона використовуват адвокатом свои Повноваження на шкоду особі, в інтересах Якої ВІН прийнять доручення, неможлівість відмовітісь від прийнятя на собі захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного (разом з тим, у ст. 48 КПК це питання, на жаль, вірішено по-Іншому) i Заборона прійматі доручення про Подання правової ДОПОМОГИ у випадка, коли адвокат Надав правова допомога особам, Захоплення якіх суперечать інтересам особини, яка звернула з Проханов про ведення справи, та в Деяк других випадка , коли могут вінікнуті сітуації, что заважатімуть адвокату об'єктивно діяті в інтересах клієнта (ст. 7).

5. Принцип конфіденційності - один з найважлівішіх Принципів, Котре має визначальності Вплив на Здійснення адвокатської Професії, на стосунки между Клієнтом и адвокатом та адвоката з іншімі як фізічнімі, так и юридичними особами. Спеціфічність стосунків, что вінікають у процесі Подання адвокатом правової ДОПОМОГА, Здійснення захисту и представництва, покладають на адвоката певні зобов'язання Щодо нерозголошення ІНФОРМАЦІЇ, яка становится Йому відомою у зв'язку з Виконання професійної ДІЯЛЬНОСТІ. Аджея особа, котра звертається за правовою помощью, має буті Впевнена у нерозголошенні Даних про неї, ее близьким родічів, у неї мают буті Гарантії Збереження Таємниці тихий розмов, что веліся з адвокатом, суті правових консультацій ТОЩО. Втаємні-чення Такої ІНФОРМАЦІЇ відповідає духу конституції, у ст. 63 Якої закладами право особини відмовітіся від дачі показань або пояснень Щодо собі, членів Сім'ї чі близьким родічів. Довіряючі адвокату Такі Відомості, громадянин має буті Впевнений, что смороду НЕ будуть ним розголошені або доведені до відома питань комерційної торгівлі органів чі посадових ОСІБ.

Гарантії Збереження адвокатом Таємниці Такої ІНФОРМАЦІЇ закріплені в поважної законодавстві. Так, ст. 9 Закону «Про адвокатуру» передбачає, что адвокат зобов'язаний зберігаті Адвокатське таємницю и візначає ее предмет та коло суб'єктів, на якіх пошірюється Заборона розголошення відомостей, что складають Адвокатське таємницю. З ціх вопросам як адвокат, так и ЦІ суб'єкти НЕ могут буті допітані як свідки (ст. 10). Існує такоже Заборона ОГЛЯД, розголошення, вилучення у адвоката без его Згоди документів, пов'язаних з Виконання доручення, прослуховування розмов адвоката без СПЕЦІАЛЬНОГО на ті Дозволу (дів. коментар до ст. 10).

У Правилах адвокатської етики як один з основних Принципів професійної поведінкі адвоката розглядається принцип конфіденційності (ст. 9,25,26,43,57 та ін.). При цьом слушно зауважується, что Дотримання конфіденційності є необхідною передумови довірчіх відносін между адвокатом и Клієнтом, без якіх є неможливим належноє Надання правової ДОПОМОГИ. Зазначається, что дія принципу конфіденційності ІНФОРМАЦІЇ НЕ обмеже в часі и может буті відмінена Тільки особою, зацікавленою в ее дотріманні (або спадкоємцямі чі правонаступник).

6. Стаття 4 Закону «Про адвокатуру» встановлює організаційні форми, в якіх может здійснюватісь адвокатська діяльність.

Заняття Адвокатське діяльністю індивідуально - Організаційна форма, за Якої адвокат здійснює свою діяльність без создания Юридичної особини. Відновлена коментованім Законом у 1992 году. Адвокат сообщает місцевий орган влади про те, що бере Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю. ВІН реєструється у податкових органах, становится на облік у Пенсійному фонді, сплачує відповідні податки, обов'язкові платежі, відкріває рахунок у встановленому порядку, має свою печатку; від свого имени Укладає догоди з Громадянам та юридичним особам на Подання правової ДОПОМОГИ.

Адвокатське бюро - Організаційна форма адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ, за Якої адвокат Діє Із створеня Юридичної особини один. Адвокат, Який бажає користуватись статусом Юридичної особини, створює бюро. ВІН має право найматі технічних та других (крім адвокатів) працівніків и користуватись іншімі правами, Які згідно Із законодавством належати юрідічній особі. Порядок реєстрації Адвокатське бюро ні Законом «Про адвокатуру», ні іншімі актами не Визначи, альо практика склалось таким чином, что бюро реєструються місцевімі органами віконавчої власти за місцем знаходження. Адвокат, Який утворює бюро, подає на реєстрацію его статут.

Адвокатське об 'єднання - Організаційна форма ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури в Україні, за Якої адвокат для Здійснення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ об'єднується з іншімі адвокатами. Перелік Видів Адвокатське об'єднань, наведень у законодавстві України, що не є вічерпнім. Закон конкретізує позбав деякі з них - колегії, адвокатські ФІРМИ, контори. Об'єднання діють на засідках добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності, смороду НЕ займаються підпріємніцькою діяльністю, що не отримуються прибутку, що не віконують роботи не Надаються послуги - відповідно до конституції та чинного законодавства адвокатські об'єднання Забезпечують право на захист та Надаються правова допомога не так на засідках підприємництва, а здійснюють це як спеціфічну констітуційну функцію адвокатури. Адвокатські об'єднання є юридичними особами, діють на підставі законодавства та своих Статутів, реєструються Міністерством Юстиції України.

  Відповідно до Положення про порядок реєстрації Адвокатське об'єднань, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановив Кабінету Міністрів України от 27 квітня 1993 р. № 302, для реєстрації подаються певні документи, перераховані в п. 2 Положення, зокрема, статут, установчо договір або протокол Зборів адвокатів про создания Адвокатське об'єднання та Відомості про его кількісній склад, что підтверджується копіямі свідоцтв про право на заняття Адвокатське діяльністю ОСІБ , Які мают Намір создать адвокатське об'єднання.

  Міністерство Юстиції України может Прийняти решение про реєстрацію Адвокатське об'єднання, про відмову в реєстрації або про залишення заяви без РОЗГЛЯДУ. Если адвокатське об'єднання зареєстроване, Йому Видається Свідоцтво про реєстрацію; прісвоюється відповідній номер, Який вноситися до Реєстру Адвокатське об'єднань. У разі Припинення ДІЯЛЬНОСТІ Адвокатське об'єднання пріймається решение про віключення его з Реєстру. Про Зміни до статутних документах, Припинення ДІЯЛЬНОСТІ, зміну адреси адвокатське об'єднання сообщает Мін'юст у 5-денний строк для внесення відповідніх змін до Реєстру.

  7. Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності.

  Добровільність означає, что адвоката не можна прімусіті дива членом будь-якого Адвокатське об'єднання, Рівно як Ніхто НЕ может утріматі его від виходе з будь-якого Адвокатське об'єднання за его власним бажанням. Адвокат может вільно обирати, з ким Із своих колег об'єднуватісь и чі об'єднуватісь взагалі. Цею принцип останнім годиною набув підвіщеної актуальності у зв'язку з пропозіціямі повернути з минулим деякі старі форми організації адвокатури, Наприклад, колегії адвокатів з обов'язковим членством в них усіх адвокатів. Такий підхід, у разі йо реалізації, прізвів бі до Порушення фундаментальних демократичних Принципів ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури, зокрема, принципу, что розглядається.

  Самоврядування Адвокатське об'єднання означає, что Останнє створюється за ініціатівою ОСІБ, Які мают Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю, и смороду вільно віявляють бажання утворіті таке об'єднання, аби Здійснювати свою професійну діяльність та брати участь у керуванні власними справами. Адвокати на свой власний Розсудів обірають керівні органи, Які їм підзвітні, візначають їх права та обов'язки, Самі встановлюються порядок ДІЯЛЬНОСТІ Адвокатське об'єднання, структуру, штати, порядок витрачання коштів та вірішують Інші питання Функціонування Адвокатське об'єднання.

  Колегіальність - це принцип, імпліцітно притаманний ДІЯЛЬНОСТІ будь-яких Адвокатське формуваня в УСІ часи. Теоретично под колегіальністю розуміється такий набор правил менеджменту, Який зумовлює Прийняття ВАЖЛИВО РІШЕНЬ Груп ОСІБ, шкірні з якіх Несе персональну відповідальність позбав за свою сферу ДІЯЛЬНОСТІ. Цею постулат Теорії управління підприємством у своєму втіленні в реаліях сучасної адвокатської практики означає, что голова («президент», «керівник» ТОЩО) Адвокатське об'єднання є насправді «Перший серед рівних» Собі колег и Виконує суто господарські та розпорядчі Функції, які не впливаючих на професійну діяльність решти членів Адвокатське об'єднання. Втім, прінціпові решение Щодо організації та Функціонування об'єднання, відповідно до коментованої норми Закону, мают відносітіся до компетенції загально Зборів чі Іншого колегіального органу Адвокатське об'єднання (что має буті зафіксовано у статуті об'єднання).

  Гласність - цею принцип слід застосовуваті з урахуванням адвокатської Таємниці при відкрітості ДІЯЛЬНОСТІ об'єднання (дів. коментар до ст. 9, 10).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 4. Принципи та організаційні форми ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури"
 1. Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник, 2009
    Цей навчальний посібник підготовлено відповідно до програми спецкурсу "Адвокатське право" для юридичних вузів і факультетів і базується на положеннях Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації". В основу навчального посібника покладено новітнє законодавство про адвокатуру, детально і кваліфіковано розглянуті питання
 2. Стаття 12. Право на правова допомога
    1. Особа, яка бере участь у деле, мас право на правова допомога, яка надається адвокатами або іншімі фахівцямі у Галузі права в порядку, встановленому законом. 1. Стаття 59 конституції України передбачає право шкірного на правова допомога. Для забезпечення права на захист від обвинуваченого та Надання правової ДОПОМОГИ при вірішенні справ у судах та других державних органах Діє адвокатура.
 3. Уряд України. Митний кодекс України, 2004
    Митний кодекс України візначає засади організації та Здійснення мітної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та Соціальні аспекти ДІЯЛЬНОСТІ митної служби України. Кодекс спрямованостей на забезпечення захисту Економічних інтересів України, создания сприятливі умів для розвитку ее ЕКОНОМІКИ, захисту прав та інтересів суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ та громадян,
 4. Стаття 17. Припинення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ
    Адвокатська діяльність может буті Припін рішенням кваліфікаційно-дісціплінарної КОМІСІЇ адвокатури, а видане Свідоцтво анульоване у випадка: засудження адвоката за Вчинення злочинна - после набрання ВІРОК законної сили; обмеження судом дієздатності або Визнання адвоката недієздатнім; ВТРАТИ громадянство України; грубого Порушення вимог цього Закону та других АКТІВ законодавства України,
 5. § 1. Місце Цивільного права в Системі правових Галузії
    Радікальні економічні Й Політичні Перетворення в суверенній и незалежній Україні мают на меті побудуваті нову модель господарської системи, ее фундамент становляит Різні форми власності відповідніх суб'єктів, їх рівноправність и змагальність. Надзвичайно ВАЖЛИВО елементом нового господарського механізму є ринок, Який винен перетворітіся в поєднанні з Державне регулювання на активний
 6. Прийняті скорочення
    ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації. ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації ЖК УРСР - Житловий кодекс РРФСР ЖК РФ - Житловий кодекс Російської Федерації Закон про державну таємницю - Закон РФ від 21 липня 1993 року "Про державну таємницю" Закон про судову систему - Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 року "Про судову систему
 7. Стаття 178. Ліцензування ДІЯЛЬНОСТІ митного брокера
    Ліцензування ДІЯЛЬНОСТІ митного брокера здійснюється відповідно до Закону України "Про Ліцензування питань комерційної торгівлі Видів господарської
 8. Стаття 183. Ліцензування ДІЯЛЬНОСТІ митного перевізника
    Ліцензування ДІЯЛЬНОСТІ митного перевізника здійснюється відповідно до Закону України "Про Ліцензування питань комерційної торгівлі Видів господарської
 9. Постанова Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України "Про адвокатуру"
    (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, № 9, ст. 63) Верховна Рада України постановляє: 1. Ввести в дію Закон України "Про адвокатуру" з 1 лютого 1993 року. 2. Встановити, что Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю видають без складання кваліфікаційних іспітів особам, Які на день Прийняття цієї Постанови є членами колегій адвокатів або мают ліцензію на Здійснення Юридичної
 10. Стаття 153. Порядок організації и ДІЯЛЬНОСТІ Конституційного Суду України, процедура РОЗГЛЯДУ ним справ візначаються законом.
    Законом, что встановлює порядок організації и ДІЯЛЬНОСТІ Конституційного Суду України, процедуру РОЗГЛЯДУ ним справ, є Закон України от 16 жовтня 1996 р. «Про Конституційний Суд України» (далі - Закон). У цьом Законі закріплено Завдання, основні принципи та організацію ДІЯЛЬНОСТІ Конституційного Суду України, конкретізовано Конституційний порядок призначення Суддів Конституційного Суду України,
 11.  16.1. Адвокатура
    16.1.
 12.  Глава 2. Історія російської адвокатури
    Глава 2. Історія російської
 13.  Глава 3. Правові засади організації адвокатури
    Глава 3. Правові основи організації
 14.  Глава 8. Адвокатура. Громадянське суспільство. Держава
    Глава 8. Адвокатура. Громадянське суспільство.
 15. Стаття 8. Верховенство права
    1. Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до Якого людина, ее права та свободи візнаються Найвищого цінностямі та візначають Зміст и спрямованість ДІЯЛЬНОСТІ держави. 2. Принцип верховенства права у крімінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав
 16. Стаття 40. Особини, Які могут буті ПРЕДСТАВНИК
    ПРЕДСТАВНИК у суді может буті адвокат або Інша особа, яка досягла вісімнадцяті років, має Цивільну процесуальний дієздатність и належно посвідчені Повноваження на Здійснення представництва в суді, за вінятком ОСІБ, визначених у статьи 41 цього Кодексу. 2. Одна й та сама особливо не может буті одночасно представником Іншої стороні, третіх ОСІБ, Які заявляють самостійні вимоги Щодо предмета спору або
© 2014-2022  yport.inf.ua