Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпе-ню безпечних умов і охорони праці

Обов'язки щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці покладаються на роботодавця.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець зобов'язаний забезпечити:
безпеку працівників при експлуатації будівель, споруд, обладнання, здійсненні технологічних процесів, а так-же застосовуваних у виробництві інструментів, сировини і матеріалів;
застосування минулих обов'язкову сертифікацію або декларування відповідності у встановленому законодавством Рос-сийской Федерації про технічне регулювання порядку засобів індивідуального та колективного захисту працівників;
(в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 313-ФЗ)
відповідні вимогам охорони праці умови праці на кожному робочому місці ;
режим праці та відпочинку працівників відповідно до трудового законодавства і іншими нормативними правовими актами, со-що тримають норми трудового права;
(в ред. Федерального закону від 30.06 .2006 N 90-ФЗ)
придбання та видачу за рахунок власних коштів спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, змиваючих та знешкоджуючих засобів, що пройшли обов'язкову сертифікацію або декларування відповідності у встановленому законодавством Російської Федерації про технічне регулювання порядку, відповідно до встановлених норм працівни-кам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також на роботах, виконуваних в особливих температурних умовах або пов'язаних із забрудненням;
(в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 30.12.2008 N 313-ФЗ)
навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт і надання першої допомоги потерпілим на виробництві , проведе-ня інструктажу з охорони праці, стажування на робочому місці і перевірки знання вимог охорони праці;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
недопущення до роботи осіб, які не пройшли в установленому порядку навчання та інструктаж з охорони праці, стажування та провер-ку знань вимог охорони праці;
організацію контролю за станом умов праці на робочих місцях, а також за правильністю застосування працівниками засобів індивідуального та колективного захисту;
проведення атестації робочих місць за умовами праці з наступною сертифікацією організації робіт з охорони праці;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
у випадках, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудо-вого права, організовувати проведення за рахунок власних коштів обов'язкових попередніх (при вступі на роботу) і періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів (обстежень), інших обов'язкових медичних оглядів (об-следований), обов'язкових психіатричних оглядів працівників, позачергових медичних оглядів (обстежень), обов'яз-ково психіатричних оглядів працівників на їх прохання відповідно до медичних рекомендацій з збереженню-ням за ними місця роботи (посади) і середнього заробітку на час проходження зазначених медичних оглядів (обстежень), обов'язкових психіатричних оглядів;
(в ред. Федеральних законів від 30.06. 2006 N 90-ФЗ, від 30.11.2011 N 353-ФЗ)
недопущення працівників до виконання ними трудових обов'язків без проходження обов'язкових медичних оглядів (обсле-джень), обов'язкових психіатричних оглядів, а також у разі медичних протипоказань;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
інформування працівників про умови та охорону праці на робочих місцях, про ризик пошкодження здоров'я та належних їм компенсації і засобах індивідуального захисту;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
надання федеральним органам виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці, федеральному органу виконавчої влади, уповноваженому на здійснення ня федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, утримуючи-щих норми трудового права, іншим федеральним органам виконавчої влади, здійснюють державний контроль (нагляд) у встановленій сфері діяльності, органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в галузі охорони праці, органам профспілкового контролю за дотриманням трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, інформації та документів, необхідних для здійснення ними своїх повноважень;
(в ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
вжиття заходів щодо запобігання аварійних ситуацій, збереження життя і здоров'я працівників при виникненні таких ситуа-цій, в тому числі з надання постраждалим першої допомоги;
розслідування та облік у встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації порядку нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
санітарно-побутове та лікувально-профілактичне обслуговування працівників відповідно до вимог охорони праці, а також доставку працівників, які захворіли на робочому місці, в медичну організацію в разі необхідності надання їм невідкладної міді-Цінської допомоги;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
безперешкодний допуск посадових осіб федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, інших федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль (нагляд) у встановленій сфері діяльності, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в галузі охорони праці, органів Фонду соціального страхування Російської Федерації, а також представників органів громадського контролю з метою проведення перевірок умов і охорони праці та розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
виконання приписів посадових осіб федерального органу виконавчої влади , уповноваженого на здійснення фе-дерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, інших федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль (нагляд) у встановленій сфері діяльності, і розгляд подань органів громадського контролю у встановлені цим Кодек-сом, іншими федеральними законами терміни;
(в ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
обов'язкове соціальне страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
ознайомлення працівників з вимогами охорони праці;
розробку та затвердження правил та інструкцій з охорони праці для працівників з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації або іншого уповноваженого працівниками органу в порядку, встановленому статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних нормативних актів;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
наявність комплекту нормативних правових актів, що містять вимоги охорони праці відповідно до специфіки своєї діяльності.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпе-ню безпечних умов і охорони праці"
 1. Стаття 212 . Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  1. Відповідно до п. 3 ст. 37 Конституції кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. Відповідно до цієї конституційної норми коментована стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення
 2. Стаття 312.3. Особливості організації та охорони праці дистанційних працівників
  Порядок і строки забезпечення дистанційних працівників необхідними для виконання ними своїх обов'язків за трудовим договором про дистанційної роботи обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації та іншими коштами, порядок та строки подання дистанційними працівниками звітів про виконану роботу, розмір, порядок і строки виплати компенсації за використання
 3. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  Коментар до статті 1. Працівник має право відмовитися від виконання робіт, протипоказаних йому за станом здоров'я. Доручаю надомникам робота повинна відповідати рекомендаціям медико-соціальної експертизи, медичним висновком лікарської комісії. Відмова від виконання такої роботи не тягне дисциплінарну відповідальність. Робота, доручається інвалідам, повинна відповідати рекомендаціям
 4. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  1. Реалізація конституційного права на працю в умовах, що відповідають правилам безпеки і гігієни, полягає в тому, що конкретизуючи дане право в ст. 219 ТК, держава одночасно в коментованій статті визначає його гарантії і покладає на роботодавця відповідно до ст. 212 ТК обов'язок щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці працівників, а також передбачає
 5. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  З метою забезпечення дотримання вимог охорони праці, здійснення контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій облас-ти. (В ред. Федерального
 6. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  1. Коментована стаття відтворює загальні вимоги, що стосуються будь трудової діяльності. Працівники не повинні залучатися до робіт, протипоказаним їм за станом здоров'я (див. ст. 212 ТК і коммент. до неї). Як і інші працівники, у встановлених законом випадках надомники повинні проходити медичні огляди. 2. На надомників поширюються всі вимоги охорони праці в
 7. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  Коментар до статті 1. Забезпечення працівникам їхнього конституційного права на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці, полягає в тому, що, конкретизуючи дане право (ст. 219 ТК), держава одночасно з цим встановлює його гарантії (ст. 220) і покладає на роботодавця обов'язок щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці працівників (ст. 212 ТК), а також дає
 8. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи-ти для виконання норм виробітку
  Роботодавець зобов'язаний забезпечити нормальні умови для виконання працівниками норм виробітку. До таких умов, в приватно- сти, відносяться: справний стан приміщень, споруд, машин, технологічного оснащення та обладнання; своєчасне забезпечення технічної та іншої необхідної для роботи документацією; належну якість матеріалів, інструментів, інших засобів і предметів, необхідних
 9. Стаття 218 . Комітети (комісії) з охорони праці
  1. Відповідно до Типового положення про комітет (комісії) з охорони праці, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 29.05.2006 N 413 * (348) в організаціях створюються комітети і комісії з охорони праці на паритетних засадах. Комітет є складовою частиною системи управління охороною праці організації, а його робота будується на принципах соціального партнерства. Комітет створюється за
 10. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  1. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні ними захисту своїх трудових прав випливає з трудових правовідносин, що виникають між працівником і роботодавцем. 2. У разі, якщо в період самозахисту працівника на нього чиниться психологічний тиск або він піддається загрозам з боку керівника, інших посадових осіб організації по залученню його до
 11. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Стаття 212 ТК зобов'язує роботодавця: а) забезпечувати безперешкодний допуск посадових осіб органів державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці з метою перевірки умов і охорони праці в організації, розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; б) виконувати приписи посадових осіб органів
 12. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
    З ініціативи роботодавця та (або) з ініціативи працівників або їх представницького органу створюються комітети (комісії) з охорони праці. До їх складу на паритетній основі входять представники роботодавця і представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників. Типове положення про комітет (комісії) з охорони праці затверджується
 13. 5. Звільнення за порушення вимог охорони праці
    Ще одна підстава для застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення - це порушення вимог охорони праці. При цьому повинні виконуватися дві умови: - порушення встановлено комісією з охорони праці або уповноваженим з охорони праці; - порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварію, катастрофу) або свідомо створювало реальну загрозу
 14. Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
    1. Основні державні нормативні вимоги охорони праці закріплені в розд. X ТК, а також в інших федеральних законах, законах суб'єктів РФ, постановах Уряду РФ, нормативних правових актах Мінздоровсоцрозвитку Росії та інших органів федеральної виконавчої влади (при цьому продовжують діяти деякі нормативні правові акти скасованого Мінпраці Росії). При
 15. Контрольні питання до § 7.7
    1. Що розуміється під охороною праці по Російському трудовому праву? 2. Як організовується робота з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах? 3. Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом. 4. Які особливі правила встановлені для охорони праці молоді та осіб із зниженою працездатністю? 5. У чому полягають особливості охорони праці жінок,
 16. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
    Основними напрямами державної політики в галузі охорони праці є: забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників; прийняття та реалізація федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів та інших норма-тивних правових актів суб'єктів Російської Федерації в галузі охорони праці, а також федеральних цільових, відомчих цільових і
 17. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
    1. Коментована стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. Від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони
 18. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
    1. Стаття, що закріплює обов'язок роботодавця щодо забезпечення нормальних умов для виконання працівниками норм виробітку і призводить приблизний перелік таких умов. Хоча загальна обов'язок щодо забезпечення нормальних умов роботи (а отже, і для виконання інших норм праці) випливає з основних обов'язків роботодавця, перерахованих у ч. 2 ст. 22 ТК (див. коментар. До
© 2014-2022  yport.inf.ua