Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 312.3. Особливості організації та охорони праці дистанційних працівників

Порядок і строки забезпечення дистанційних працівників необхідними для виконання ними своїх обов'язків за трудовим договором про дистанційної роботи обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації та іншими коштами, порядок та строки подання дистанційними працівниками звітів про виконану роботу, розмір, порядок і строки виплати компенсації за використання дистанційними працівниками належних їм або орендовані ними обладнання, програмно-технічних засобів, засобів захисту інформації та інших засобів, порядок відшкодування інших пов'язаних з виконанням дистанційної роботи витрат визначаються трудовим договором про дистанційної роботи.
З метою забезпечення безпечних умов і охорони праці дистанційних працівників роботодавець виконує обов'язки, передбаченої абзацами шістнадцятим, дев'ятнадцятим і двадцятим частини другої статті 212 цього Кодексу, а також здійснює ознайомлення дистанційних працівників з вимогами охорони праці при роботі з устаткуванням і засобами, рекомендованими або наданими роботодавцем. Інші обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці, установ-лені цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, зако-нами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, на дистанційних працівників не поширюються, якщо інше не передбачено трудовим договором про дистанційної роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 312.3. Особливості організації та охорони праці дистанційних працівників "
 1. Стаття 312.4. Особливості режиму робочого часу і часу відпочинку дистанційного працівника
  дистанційній роботі, режим робочого часу і часу відпочинку дистанци-онного працівника встановлюється ним на свій розсуд. Порядок надання дистанційному працівникові щорічної оплачуваної відпустки та інших видів відпусток визначається тру-довим договором про дистанційної роботи відповідно до цього Кодексу та іншими актами, що містять норми трудового
 2. Стаття 312.5. Особливості припинення трудового договору про дистанційної роботи
  дистанційній роботі з ініціативи роботодавця проводиться на підставах, передбачені-ренним трудовим договором. У разі, якщо ознайомлення дистанційного працівника з наказом (розпорядженням) роботодавця про припинення трудового дого-злодія про дистанційної роботи здійснюється у формі електронного документа, роботодавець у день припинення даного трудового до-говору зобов'язаний направити
 3. Стаття 312.2 . Особливості укладення і зміни умов трудового договору про дистанційної роботи
  дистанційній роботі і угоди про зміну визначених сторонами умов трудового договору про дистанційної роботі можуть укладатися шляхом обміну електронними документами. При цьому в якості місця укладення трудового договору про дистанційній роботі, угод про зміну визначених сторонами умов трудового договору про дистанційної ра-боті вказується місце знаходження роботодавця.
 4. Стаття 312.1. Загальні положення
  стаття 62 цього Кодексу), роботодавець не пізніше трьох робочих днів з дня подання зазначеної заяви зобов'язаний направити дистанційному працівникові ці копії поштою рекомендованим листом з повідомленням або, якщо це зазначено в заяві, у формі електронно-го
 5. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  організації, інший уповноважений роботодавцем працівник або ор-ганізації або фахівець, що надають послуги в галузі охорони праці, залучаються роботодавцем за цивільно-правовим догово-ру. Організації, які надають послуги в галузі охорони праці, підлягають обов'язковій акредитації. Перелік послуг, для надання кото-яких необхідна акредитація, правила акредитації, що включають в себе
 6. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці (див. також ст. 213, 215, 221-223, 225, 227-230 ТК). Відповідно до державних вимог з охорони праці конкретні обов'язки роботодавця можуть бути
 7. 5. Звільнення за порушення вимог охорони праці
  організації в порядку, передбаченому ст. 218 Трудового кодексу РФ. Для застосування крайній захід стягнення у вигляді звільнення в цьому випадку в загальному порядку видається відповідний наказ, з яким знайомлять працівника під
 8. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  стаття відтворює загальні вимоги, що стосуються будь трудової діяльності. Працівники не повинні залучатися до робіт, протипоказаним їм за станом здоров'я (див. ст. 212 ТК і коммент. До неї). Як і інші працівники, у встановлених законом випадках надомники повинні проходити медичні огляди. 2. На надомників поширюються всі вимоги охорони праці відповідно до гл. 34 ТК.
 9. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
  організації чи іншого представницького органу працівників. Типове положення про комітет (комісії) з охорони праці затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нор-мативно-правового регулювання у сфері праці. (Частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Комітет (комісія) з охорони праці організовує
 10. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  охорони праці працівників, а також передбачає згідно ст. 419 ТК необхідність державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці та встановлює відповідальність осіб, винних у порушенні вимог охорони праці. 2. Коментарів статтею встановлено гарантії збереження місця роботи і заробітної плати. Так, ч. 3 передбачає, що на час призупинення робіт в
 11. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  охорони праці означає, що роботодавець повинен забезпечити безпечні умови праці (застосування засобів індивідуального захисту, змиваючих і знешкоджуючих засобів, дотримання режиму праці і відпочинку, навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, перевірку знань вимог охорони праці тощо). Про гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці, см.
 12. Контрольні питання до § 7.7
  особливості охорони праці жінок, вагітних жінок, матерів, які мають малолітніх дітей? 6. Яка система органів нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та охорону
 13. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  організації робіт з охорони праці державним нормативним вимогам охорони праці; сприяння громадському контролю за дотриманням прав і законних інтересів працівників у галузі охорони праці; профілактика нещасних випадків і ушкодження здоров'я працівників ; розслідування і облік нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; захист законних інтересів працівників,
 14. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  організації по залученню його до дисциплінарної або іншої відповідальності, працівник може оскаржити незаконні дії зазначених осіб, що представляють інтереси роботодавця, до суду або у федеральну інспекцію праці. 3. Юридичної гарантією реалізації права працівника на самозахист своїх трудових прав (див. коментар. До ст. 379) є ч. 7 ст. 220 ТК, згідно з якою відмова працівника від виконання
 15. Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
  організації виробництва і праці. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Порядок розробки, затвердження та зміни підзаконних нормативних правових актів, що містять державні нормативні вимоги охорони праці, в тому числі стандарти безпеки праці, встановлюється Урядом Російської Федерації з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання
 16. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  стаття має своє основне значення в питаннях правового забезпечення та державної політики в галузі охорони праці. 2. Напрями державної політики в галузі охорони праці носять комплексний характер і припускають: - забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників - даний напрямок реалізується за допомогою проголошення в різних нормативно-правових актах в
 17. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  організацію та здійснення федерального державного нагляду за їх дотриманням та встановлює відповідальність работо-дателя та посадових осіб за порушення зазначених вимог. (В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N
 18. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
  особливостей, за взаємною домовленістю сторін, що представляють інтереси роботодавця та працівників. Склад комітету затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. Комітет обирає зі свого складу голову, заступників від кожної сторони і секретаря. Головою комітету, як правило, є працедавець або його відповідальний представник, одним із заступників - представник
© 2014-2022  yport.inf.ua