Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 216. Державне управління охороною праці

Державне управління охороною праці здійснюється Урядом Російської Федерації безпосередньо або за його дорученням федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та норма-тивно-правового регулювання у сфері праці, а також іншими федеральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень щодо чий.
(В ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Частина друга втратила чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ.
Федеральні органи виконавчої влади, яким надано право здійснювати окремі функції з нормативно-правового регулювання, спеціальні дозвільні, наглядові та контрольні функції в галузі охорони праці, зобов'язані погодити вивать прийняті ними рішення в галузі охорони праці, а також координувати свою діяльність з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з нормативно-правового регулювання у сфері праці.
(В ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Державне управління охороною праці на територіях суб'єктів Російської Федерації здійснюється федеральними орга-нами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в галузі охорони праці в межах їх повноважень. Окремі повноваження з державного управління охороною праці можуть бути передані органам місцевого само-врядування в порядку і на умовах, що визначаються федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
З метою державного управління охороною праці Уряд Російської Федерації, уповноважені федеральні органи виконавчої влади:
забезпечують розробку нормативних правових актів, що визначають основи державного управління охороною праці;
розробляють федеральні цільові програми поліпшення умов і охорони праці і забезпечують контроль за їх виконанням-ем;
встановлюють порядок організації та проведення навчання з охорони праці працівників, у тому числі керівників організацій, а також роботодавців - індивідуальних підприємців, перевірки знання ними вимог охорони праці, а також порядок організа-ції та проведення навчання наданню першої допомоги потерпілим на виробництві, інструктажу з охорони праці, стажування на рабо-чим місці;
встановлюють порядок здійснення державної експертизи умов праці, порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядок підтвердження відповідності організації робіт з охорони праці державним нормативним вимогам-ям охорони праці;
розробляють заходи економічного стимулювання діяльності роботодавців щодо забезпечення безпечних умов тру-так;
забезпечують взаємодію федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Росій-ської Федерації, об'єднань роботодавців, професійних спілок та їх об'єднань з питань реалізації державної по-літики в галузі охорони праці;
координують науково-дослідні роботи в галузі охорони праці і забезпечують поширення передового вітчизняних- ного і зарубіжного досвіду роботи з поліпшення умов і охорони праці;
організують міжнародне співробітництво в галузі охорони праці;
виконують інші повноваження у сфері державного управління охороною праці відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 157-ФЗ)
З метою державного управління охороною праці органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в галузі охорони праці:
забезпечують реалізацію на території суб'єкта Російської Федерації державної політики в галузі охорони праці та фе-деральному цільових програм поліпшення умов і охорони праці;
розробляють і затверджують територіальні цільові програми поліпшення умов і охорони праці і забезпечують контроль за їх виконанням;
організовують проведення на території суб'єкта Російської Федерації в установленому порядку навчання з охорони праці робіт-ників, у тому числі керівників організацій, а також роботодавців - індивідуальних підприємців , перевірки знання ними требо-ваний охорони праці, а також проведення навчання наданню першої допомоги потерпілим на виробництві, інструктажу з охорони тру-так, стажування на робочому місці;
здійснюють на території суб'єкта Російської Федерації в установленому порядку державну експертизу умов тру-так, організовують проведення атестації робочих місць за умовами праці та проведення підтвердження відповідності організації робіт з охорони праці державним нормативним вимогам охорони праці;
організують збір і обробку інформації про стан умов і охорони праці у роботодавців, які здійснюють діяльність на території суб'єкта Російської Федерації;
виконують інші повноваження у сфері державного управління охороною праці, не віднесені до повноважень федеральних ор-ганів виконавчої влади, відповідно до законів і іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федеративної-ції.
(Частина шоста введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 157-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 216. Державне управління охороною праці"
 1. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  1. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 5.27, статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці
 2. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
  З ініціативи роботодавця та (або) з ініціативи працівників або їх представницького органу створюються комітети (комісії) з охорони праці. До їх складу на паритетній основі входять представники роботодавця і представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників. Типове положення про комітет (комісії) з охорони праці затверджується
 3. Контрольні питання до § 7.7
  1. Що розуміється під охороною праці по Російському трудовому праву? 2. Як організовується робота з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах? 3. Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом. 4. Які особливі правила встановлені для охорони праці молоді та осіб із зниженою працездатністю? 5. У чому полягають особливості охорони праці жінок,
 4. Стаття 5.27. Порушення законодавства про працю та про охорону праці
  1. Порушення законодавства про працю та про охорону праці - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення законодавства про працю та про охорону праці особою, раніше підданим адміністративному покаранню за аналогічне адміністративне правопорушення, - тягне дискваліфікацію на строк від одного року
 5. Коментар до статті 23.12
  1 . Статус федеральної інспекції праці визначено Положенням про зазначену інспекції, затвердженим Постановою Уряду РФ від 28 січня 2000 р. N 78. Згідно з Положенням федеральна інспекція праці - єдина федеральна централізована система державних органів, які здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства Російської Федерації про працю та охорону праці
 6. Розмір державного мита за прийняття заходів по охороні спадщини
  За прийняття нотаріусом заходів щодо охорони спадкового майна з спадкоємців, які прийняли спадщину, до 1 січня 2005 стягується державне мито в розмірі однократного мінімального розміру оплати праці (в даний час вона становить 100 руб.). З 1 січня 2005 р. з урахуванням змін, внесених до НК, державне мито за прийняття заходів по охороні спадщини становить 600
 7. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  1. Відповідно до п. 3 ст. 37 Конституції кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. Відповідно до цієї конституційної норми коментована стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення
 8. Стаття 23.12. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. Відповідно до Федерального закону від 24.07.2009 N 213-ФЗ стаття 5.44 визнана такою, що втратила силу з 1 січня 2010 року. Питання адміністративної відповідальності за приховування страхового випадку регламентуються статтею 15.34 даного документа. 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює
 9. 5. Звільнення за порушення вимог охорони праці
  Ще одна підстава для застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення - це порушення вимог охорони праці. При цьому повинні виконуватися дві умови: - порушення встановлено комісією з охорони праці або уповноваженим з охорони праці; - порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварію, катастрофу) або свідомо створювало реальну загрозу
 10. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  1. Стаття, що має своє основне значення в питаннях правового забезпечення та державної політики в галузі охорони праці. 2. Напрями державної політики в галузі охорони праці носять комплексний характер і припускають: - забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників - даний напрямок реалізується за допомогою проголошення в різних
 11. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  Основними напрямами державної політики в галузі охорони праці є: забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників; прийняття та реалізація федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів і інших норма-тивних правових актів суб'єктів Російської Федерації в галузі охорони праці, а також федеральних цільових, відомчих цільових і
 12. Стаття 8.9. Порушення вимог щодо охорони надр і гідромінеральних ресурсів
  Порушення вимог щодо охорони надр і гідромінеральних ресурсів, яке може викликати забруднення надр і гідромінеральних ресурсів або привести родовище корисних копалин і гідромінеральних ресурсів у стан, непридатний для розробки, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти
 13. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  1. Стаття, що відтворює загальні вимоги, що стосуються будь трудової діяльності. Працівники не повинні залучатися до робіт, протипоказаним їм за станом здоров'я (див. ст. 212 ТК і коммент. До неї). Як і інші працівники, у встановлених законом випадках надомники повинні проходити медичні огляди. 2. На надомників поширюються всі вимоги охорони праці в
 14. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  З метою забезпечення дотримання вимог охорони праці, здійснення контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій облас-ти. (В ред. Федерального
 15. Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
  1. Основні державні нормативні вимоги охорони праці закріплені в розд. X ТК, а також в інших федеральних законах, законах суб'єктів РФ, постановах Уряду РФ, нормативних правових актах Мінздоровсоцрозвитку Росії та інших органів федеральної виконавчої влади (при цьому продовжують діяти деякі нормативні правові акти скасованого Мінпраці Росії). При
 16. Стаття 12.2. Управління транспортним засобом з порушенням правил установки на ньому державних реєстраційних знаків
  1. Управління зареєстрованим транспортним засобом з нечитабельним, нестандартними або встановленими з порушенням вимог державного стандарту державними реєстраційними знаками - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другий мінімального розміру оплати праці. 2. Керування транспортним засобом без державних реєстраційних
 17. Охорона спадщини та управління ним
  Нотаріус та виконавець заповіту самостійно або на вимогу одного або декількох спадкоємців зобов'язані вживати всіх необхідних заходів з охорони спадщини та управління ім (у тому числі - щодо встановлення складу спадкоємців, встановленню і охорони спадкового майна). Термін відповідної діяльності нотаріуса та виконавця визначається обсягом роботи, іншими факторами, але не більше
 18. Стаття 5.27. Порушення законодавства про працю та про охорону праці
    1. Порушення законодавства про працю та про охорону праці - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від однієї тисячі до п'яти тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на термін до дев'яноста доби; на юридичних осіб -
 19. Стаття 216. Державне управління охороною праці
    1. У зв'язку із затвердженням нової структури федеральних органів виконавчої влади (Указ Президента РФ від 09.03.2004 N 314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади" (в ред. Від 22.06.2010) * (343)) і поділом повноважень між федеральними органами виконавчої влади в частині виконання федеральними міністерствами правовстановлюючих функцій і федеральними службами -
 20. Стаття 1. Цілі і завдання трудового законодавства
    Цілями трудового законодавства є встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, захист прав та інтересів працівників і роботодавців. Основними завданнями трудового законодавства є створення необхідних правових умов для досягнення оптимально-го узгодження інтересів сторін трудових відносин, інтересів держави,
© 2014-2022  yport.inf.ua