Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 22. Основні права та обов'язки работо-дателя

Роботодавець має право:
укладати, змінювати і розривати трудові договори з працівниками в порядку і на умовах, які встановлені цим Кодексом , іншими федеральними законами;
вести колективні переговори і укладати колективні договори;
заохочувати працівників за сумлінну ефективну працю;
вимагати від працівників виконання ними трудових обов'язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця (у тому числі до майну третіх осіб, що знаходиться у роботодавця, якщо роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна) та ін-ших працівників, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
залучати працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами;
приймати локальні нормативні акти (за винятком роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями);
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
створювати об'єднання роботодавців з метою представництва і захисту своїх інтересів та вступати до них;
створювати виробнича рада (за винятком роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підпри-приємець) - дорадчий орган , утворений на добровільній основі з числа працівників даного роботодавця, що мають, як пра-вило, досягнення у праці, для підготовки пропозицій щодо вдосконалення виробничої діяльності, окремих виробництв-ських процесів, впровадження нової техніки і нових технологій, підвищення продуктивності праці і кваліфікації працівників. Повноваження, склад, порядок діяльності виробничої ради і його взаємодії з роботодавцем встановлюються локальним нормативним актом. До повноважень виробничої ради не можуть ставитися питання, вирішення яких відповідно до Феде-ральних законами віднесено до виключної компетенції органів управління організації, а також питання представництва та захисту соціально-трудових прав та інтересів працівників, вирішення яких відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами віднесено до компетенції професійних спілок, відповідних первинних профспілкових організацій, інших представи-телей працівників. Роботодавець зобов'язаний інформувати виробнича рада про результати розгляду пропозицій, що надійшли від виробничої ради, і про їх реалізацію.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 95-ФЗ)
Роботодавець зобов'язаний:
дотримуватися трудового законодавства та інші нормативні правові акти, що містять норми трудового права, локальні нормативні акти, умови колективного договору, угод і трудових договорів;
надавати працівникам роботу, обумовлену трудовим договором;
забезпечувати безпека та умови праці, що відповідають державним нормативним вимогам охорони праці;
забезпечувати працівників устаткуванням, інструментами, технічною документацією й іншими засобами, необхідними для виконання ними трудових обов'язків;
забезпечувати працівникам рівну оплату за працю рівної цінності;
виплачувати в повному розмірі належну працівникам заробітну плату в строки, встановлені відповідно до цього Кодексу, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими договорами;
вести колективні переговори, а також укладати колективний договір у порядку, встановленому цим Кодексом;
надавати представникам працівників повну і достовірну інформацію, необхідну для укладення колективного до-говору, угоди і контролю за їх виконанням;
знайомити працівників під розпис з прийнятими локальними нормативними актами, безпосередньо пов'язаними з їх трудо-вої діяльністю;
своєчасно виконувати приписи федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення федераль-ного державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, інших федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль (нагляд) в установ-ленній сфері діяльності, сплачувати штрафи, накладені за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
розглядати подання відповідних профспілкових органів, інших обраних працівниками представників про виявлений-них порушеннях трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, вживати заходів щодо усунення виявив-лених порушень і повідомляти про вжиті заходи зазначеним органам і представникам;
створювати умови, які забезпечують участь працівників в управлінні організацією у передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами та колективним договором формах;
забезпечувати побутові потреби працівників, пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків;
здійснювати обов'язкове соціальне страхування працівників у порядку, встановленому федеральними законами;
відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникам у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язків, а також компенсувати моральну шкоду в порядку та на умовах, які встановлені цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними пра-вовимі актами Російської Федерації;
виконувати інші обов'язки, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, содер-жащімі норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами та трудовими договору -ми.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 22. Основні права та обов'язки работо-дателя"
 1. 1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
  основним умовам договору будівельного підряду та порядку виконання випливають з нього зобов'язань. При цьому можна виділити наступні групи прав і обов'язків сторін за договором будівельного підряду: - права та обов'язки сторін, пов'язані з підготовкою, уточненням і зміною технічної документації та кошторису будівництва; - права та обов'язки сторін щодо забезпечення будівництва і
 2. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  права на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці. Умови праці, передбачені трудовим договором, повинні відповідати вимогам охорони праці. На час призупинення робіт у зв'язку з адміністративним призупиненням діяльності або тимчасовою забороною діяльності в відповідно до законодавства Російської Федерації внаслідок порушення державних нормативних
 3. Стаття 72.2. Тимчасове переведення на іншу роботу
  працівник може бути тимчасово переведений на іншу роботу у того ж роботодавця на термін до одного року, а в разі, коли такий переказ здійснюється для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким відповідно до закону зберігається місце роботи, - до виходу цього працівника на роботу. Якщо після закінчення строку переказу колишня робота працівнику не надано, а він не зажадав її
 4. Стаття 774. Обов'язки замовника
  зобов'язаний: передавати виконавцеві необхідну для виконання роботи інформацію; прийняти результати виконаних робіт і оплатити їх. 2. Договором може бути також передбачений обов'язок замовника видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні параметри) або тематику
 5. Стаття 21. Основні права та обов'язки працівника
  обов'язків, та компенсацію моральної шкоди в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами; (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) обов'язкове соціальне страхування в випадках, передбачених федеральними законами. Працівник зобов'язаний: сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на нього трудовим договором; дотримуватися правил внутрішнього
 6. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  стаття передбачає додаткове, крім передбачених ст. 77 ТК, підстава для звільнення працівників, що працюють за сумісництвом. Відповідно до коментарів статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за сумісництвом, а тільки до тих, хто уклав такий
 7. Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  обов'язком засудженого є виконання вимог вироку суду, тобто не позичати заборонену посаду і не займатися забороненої діяльністю. Інші обов'язки пов'язані із здійсненням контролю за відбуванням покарання. Засуджений зобов'язаний на вимогу інспекції представляти документи, пов'язані з відбуванням покарання: довідки, характеристики з місця роботи, копії наказів і
 8. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  стаття, на відміну від вказаної загальної норми, встановлює виняток із загального правила, оскільки робота спортсмена і тренера за сумісництвом можлива в іншого роботодавця (а не інших) тільки з дозволу роботодавця за основним місцем роботи. 2. Частина 2 коментованої статті встановлює винятковий порядок отримання спортсменом дозволу на роботу за сумісництвом у випадках,
 9. Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  стаття вперше в ТК описує поняття додаткової роботи, під якою слід розуміти суміщення професій (посад); розширення зон обслуговування, збільшення обсягу робіт; виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором. Виконання додаткової роботи доручається роботодавцем і може бути тільки з письмової згоди
 10. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див. коментар. До ст. 282). Робота, яка виконується у вільний від основної роботи час на підставі трудового договору, укладеного з тим же роботодавцем, з яким працівник перебуває вже в трудових відносинах, є
 11. Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб
  стаття вперше встановлює обов'язок індивідуального підприємця вести трудові книжки на кожного працівника в порядку, встановленому ТК та іншими нормативними правовими актами РФ. У колишній редакції цієї статті така обов'язок не передбачалася, що створювало певні проблеми, пов'язані з доведенням існування трудових відносин. Трудова книжка встановленого зразка
 12. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  обов'язки спортсменів, тренерів попереджати роботодавців про розірвання трудових договорів з їх ініціативи (за власним бажанням) у термін, що перевищує один місяць, якщо нормами, затвердженими загальноросійськими спортивними федераціями за відповідними виду чи видів спорту, для цих категорій спортсменів, тренерів встановлені обмеження переходу (умови переходу) в інші спортивні клуби
 13. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  стаття спрямована на те, щоб надати працівникові можливість використовувати в натурі щорічна оплачувана відпустка на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою на основній роботі. Це дуже важлива новела, що знайшла законодавче закріплення. Передбачена також можливість надання відпустки авансом - до закінчення 6 місяців роботи. Отже, надання відпустки і оплата
 14. Стаття 151. Оплата праці при суміщенні професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професії (посади). У такій ситуації працівник крім основної роботи виконує іншу роботу в межах встановленої для основної роботи тривалості робочого часу за рахунок інтенсивності (ущільнення) роботи протягом робочого дня. Варіанти можливого суміщення професій або посад краще закріпити в
 15. Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
  працівника суми заподіяного збитку, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням роботодавця. Розпорядження може бути зроблено не пізніше одного місяця з дня остаточного встановлення робото-телем розміру заподіяної працівником шкоди. Якщо місячний термін минув або працівник не згоден добровільно відшкодувати заподіяну роботодавцеві збиток, а сума причи-ненного
 16. Стаття 283. Документи, що подаються при прийомі на роботу за сумісництвом
    основним місцем роботи). При вступі на важку роботу, роботу із шкідливими і небезпечними умовами працівник додатково пред'являє довідку про характер і умови праці за основним місцем роботи. Це необхідно для виконання вимоги законодавця про неприпустимість одночасної роботи з шкідливими і небезпечними умовами як за основним трудовим договором, так і по додатковому. 2. Крім
© 2014-2022  yport.inf.ua