Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 8.3. Судовий захист прав людини. Адвокатура і суд


Необхідність існування спеціальної системи (органу, осіб, наділених спеціальними повноваженнями), здатної вирішувати неминуче виникають між людьми конфлікти, була усвідомлена багато століть тому. Данте Аліг'єрі у своєму трактаті "Монархія" писав: "Усюди, де може виникнути розбрат, там повинен бути і суд, інакше недосконале існувало б без того, що надає йому досконалість, а це неможливо ...". * (119) У первісному суспільстві конфлікти виносилися на суд старійшин, який і приймав рішення по спору. У рабовласницькому суспільстві все вирішували рабовласники. У феодальному ж суспільстві рішення виносилися монархом одноосібно і єдиновладно. Найчастіше концентрування влади в руках однієї людини вело до тяжких наслідків, до грубої тиранії амбітної особистості глави держави. Це було нестерпно не тільки для нижчих верств суспільства (люмпенів), а й для панів. У результаті дослідники прийшли до логічного висновку - необхідності розділити державну владу за кількома напрямками (галузях). Принцип поділу влади виник ще в давнину, в 200-120 рр.. до н.е. в Республіці Рим, про що писав давньогрецький історик Полібій. У XVIII столітті у Франції активним прихильником даного принципу був відомий просвітитель Шарль Луї Монтеск'є, що обгрунтував свою позицію в книзі "Про дух законів" 1748 (російський переклад від 1900 р.): "... Усе було б загублено, якби та та ж людина або корпорація високопоставлених осіб або стан дворян, або, нарешті, весь народ здійснювали всі три види влади: влада створювати закони, владу призводити їх у виконання і владу судити злочини і позову приватних осіб ".
В даний час принцип поділу влади широко використовується практично всіма країнами світу, в тому числі і Росією. У правовій теорії і практиці цивільні права розуміються як свобода людини приймати рішення незалежно від держави. Вважаючи найкращою формою правління монархію, Ш. Монтеск'є в якості засобу, здатного запобігти трансформацію монархії в деспотію (неправильну форму правління) і забезпечити політичну свободу, вважав принцип поділу влади, а також федеративну форму державного устрою. У цілому ж політична програма Ш. Монтеск'є була компромісом між буржуазією і дворянством на умови спільної участі у здійсненні державної влади. К. Маркс, відзначаючи неправильність даного Монтеск'є відмінності між монархією і деспотією, писав, що "... все це - позначення одного і того ж поняття, в кращому випадку вони вказують на відмінності в моралі при одному і тому ж принципі". * (120) Російська держава, зафіксувавши права і свободи людини в Конституції, зобов'язується через діяльність органів державної влади, управління, суди, прокуратури, охорони правопорядку, здійснювати їх реалізацію і захист. "Суспільство, де не забезпечена гарантія прав і немає поділу влади, не має Конституції", - говорить ст. 15 Декларації прав людини і громадянина 1789 р. І хоча в преамбулі до Декларації згадуються тільки законодавча і виконавча влада, немає підстав сумніватися в тому, що її автори мали на увазі й існування третьої влади - судової. * (121)
Відомий правник, професор конституційного права Паризького університету Франсуа Люшер досліджував два аспекти принципу розподілу влади - функціональний і органічний. У функціональному плані цей принцип означає, що кожна влада має монополію на здійснення присвоєної їй функції, яку інші влади не можуть виконувати ані за яких обставин. "Законодавець творить всі закони, уряд забезпечує їх виконання, суддя виносить по них рішення, аж до того, що може залучати до суду і членів законодавчих органів, і членів уряду в якості приватних осіб". * (122) Функції кожної гілки влади є особливостями , що відрізняють її від функціонального призначення двох інших гілок.
У своєму органічному або, скоріше, організаційному сенсі аспект поділу влади означає, що кожна з державних властей зобов'язана поважати незалежність іншої влади; законодавець не має права втручатися у функції уряду чи направляти судді свої розпорядження; уряд не має права призупиняти застосування законів і втручатися в діяльність органів правосуддя; суддя не може притягнути до суду ні законодавчий орган, ні уряд. Як вказує Ф. Люшер, існує протистояння двох концепцій поділу влади - французької та американської - що пояснюється, головним чином, різною оцінкою ролі судової влади в цих країнах. У США взяв гору функціональний підхід до цієї концепції, оскільки там суддя вправі судити законодавця і уряд. Навпаки, у Франції революціонери вважали, що судді забороняється "перешкоджати виконанню законів" або порушувати діяльність апарату управління (Закони від 16 і 24 серпня 1790 і декрет від 16 фрюктидора III року Республіки). Це призвело до того, що, по-перше, суддя був відсторонений від контролю за конституційністю законів, а по-друге, що принцип поділу влади був доповнений ще і відділенням управлінської сфери від судової з подвійною системою юрисдикційного контролю. Безсумнівно, за допомогою парламентського режиму, який встановив відносини співпраці між законодавчою і виконавчою владою, вдалося налагодити також і взаємодія між сферами управління і правосуддя. Передача деяких видів компетенції від державної адміністрації на користь судової влади послабила жорстке правило про окремий їх існування, але, тим не менше, між функціональної та органічної концепціями поділу влади чітко видна принципова різниця, що тягне за собою важливі конституційні наслідки. На думку Ф. Люшера, основна прерогатива законодавця - "встановлювати правила і визначати гарантії та основні принципи, тоді як весь масив індивідуальних актів та управлінських рішень підпадає під компетенцію виконавчої влади". * (123) Поряд з функціональним і органічним аспектами принципу поділу влади існують два аспекти поняття "судова влада". У функціональному аспекті судова влада являє собою сукупність обмежених юридичної конституцією і загальними принципами права юрисдикційних і пов'язаних з ними повноважень держави, що реалізуються від імені народу незалежними посадовими особами (суддями) в особливо обумовленої законом судовій процедурі, а також іншими посадовими особами, які забезпечують юрисдикційну діяльність суддів . В іншому, інституціональному аспекті, судова влада відбивається в нашому мисленні у вигляді відокремленої групи взаємопов'язаних державних установ (в основному судів), які організовують і забезпечують реалізацію суддями юрисдикційних повноважень. Способом досягнення правомірного держави І. Кант також вважав поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, кожна з яких автономна і діє в рамках своєї компетенції. "Якщо перша з влади видає закони як влада суверенна, друга - діє на основі законів, то судова влада" говорить про те, що є право ". Вона вирішує спір, виступає проти антизаконних дій". * (124) Пізніше послідовники І. Канта і його попередників, Вольфа, Пуффендорфа, Шталя, Штейна, аргументували ідею правової держави. Наприклад, Г. Еллінек у своїх роботах стверджував, що правовою може вважатися лише та держава, в якому законодавець також законний, як і громадянин. З думкою вченого важко не погодитися. Дійсно, в законі мають бути чітко позначені механізми гарантування і захисту прав громадян від незаконних дій держави щодо них. Основним законом країни є юридична конституція. Тому цілком логічним виглядає закріплення юридичних гарантій і фіксування механізмів роботи цих гарантій насамперед у конституції країни. Так, С.А. Котляревський в організації правової держави надає особливого значення незалежного деполітизувати суду, подчиняющемуся в першу чергу конституції і закону. Крім цього, умовою ефективної діяльності суду служить довіра до нього народу. Втрата такого довіри підриває початку правосуддя та основи правової держави.
Якщо пильніше поглянути на сформульоване Іммануілом Кантом твердження "Найкращий лад той, де влада належить не людям, а законам", * (125) можна зробити ряд важливих для подальшого дослідження висновків. По-перше, гарантованість прав (можливостей на вчинення тих чи інших дій) людини, яка є громадянином конкретної держави, повинні закріплювати закони. Дія законів, що закріплюють права, що встановлюють конкретні обов'язки і санкції за їх невиконання, поширюється рівною мірою на всіх громадян. "Там, де держава заснована на конституційному праві, відповідає загальній волі народу, там держава" правомірне ", в умовах якого не може бути патерналістського втручання державної влади у справи особистості, чим би це не виправдовувалося". * (126) Таким чином, створюється виняткова система примусу-захисту в особі держави. Держава, з одного боку, примушує громадян до дотримання права шляхом видання законів, інших нормативних правових актів, а з іншого - одночасно захищає громадян від порушення їх законних прав та інтересів третіми особами. По-друге, для втілення в життя принципу кантівського "найкращого ладу" необхідно створення, на погляд дисертанта, логічної зв'язки "кореспондуючі примус-захист" в особі громадянина. Це означає наступне: громадянин повинен володіти реальною можливістю примусу державних та інших органів, третіх осіб до належного виконання закону точно так само, як держава володіє можливістю примусу громадян до дотримання права. Гармонійна взаємодія цих кореспондуючих можливостей ("примус-захист") держави і громадянина можна назвати взаємодією інтересів (їх поєднанням або конфліктом).
Соціальна природа судової влади полягає у вирішенні суддями з позиції справедливості конфліктів протиборчих інтересів у суспільстві. Розгадка юридичної природи судової влади криється в тому, що судді в конкретному випадку розмежовують вільні сфери сторін спору і формулюють відповідні загальнообов'язкові наслідки. Констітуцінно-правові параметри забезпечення правозахисної функції судової влади зумовлені тим, що сама судова влада є подфункцией більш загального поняття - правоохоронної функції судової влади. Під правозахисної функцією в дисертації розуміється напрямок впливу суду на суспільні відносини, що має своєю метою примусове здійснення порушених або оспорюваних прав і свобод людини і громадянина. Гарантування - різновид забезпечення, тобто такою особливою форми загального взаємодії елементів дійсності, при якій одні елементи (або продукти їх діяльності) виступають умовою існування або взаємодії між собою інших елементів. Поява в даній системі суб'єкта соціального управління вимагає посилення ординарного забезпечувального впливу в окремих аспектах, що досягається за допомогою додаткових засобів (гарантій). Гарантії покликані здійснювати спеціальне (підвищений) забезпечення, виступаючи додатковими заходами, засобами і способами, цілеспрямовано створюють необхідні умови (середовище) існування та функціонування забезпечуваного об'єкта.
Правосуддя в Росії здійснюється судом, як носієм судової влади, за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства (ч. 1 і 2 ст. 118 Конституції РФ). Незалежно від процесуальних форм здійснення правосуддя його конституційні основи проявляються в цілях і принципах, закріплених в Основному законі країни. При цьому визначальну роль відіграє цільова спрямованість процедури здійснення правосуддя. Ці принципи, будучи основоположними началами побудови судового процесу, разом з тим відіграють підлеглу роль по відношенню до цілей правосуддя, під яким слід розуміти суспільно необхідний і бажаний результат процесуальної діяльності суду та інших учасників розгляду та вирішення справи. За своєю суттю принципи призначені саме для вираження процесуальних цілей і визначення методів їх здійснення.
Конституційні основи правосуддя мають безпосереднє відношення до проблеми його ефективності. Це пов'язано з тим, що в конституційних цілях судочинства знаходять відображення основні та об'єктивно існуючі потреби і інтереси суспільства в рівній для всіх і оптимальної процедури розгляду та вирішення судових справ. Від ступеня практичної реалізації цих цілей залежить і рівень ефективності судової діяльності по здійсненню правосуддя. Статті 2, 17 і 18 Конституції РФ закріплюють пріоритетну конституційну мета правосуддя - захист прав і свобод людини і громадянина. Ця мета правосуддя поширюється і на юридичних осіб, оскільки за їх статусом завжди стоїть об'єднання громадян. Крім того, в Росії так само захищаються всі форми власності, а зацікавлені особи незалежно від того, є вони фізичними або юридичними особами, мають рівні процесуальними можливостями для відстоювання своїх суб'єктивних прав і законних інтересів (ч. 2 ст. 8, ч. 3 ст . 123 Конституції РФ).
У статті 3 Федерального конституційного закону "Про судову систему Російської Федерації" вказується на єдність судової системи країни, але фактично це питання не так очевидний через існування організаційно самостійних і процесуально незалежних одна від одної систем судів загальної юрисдикції та арбітражних судів, а також Конституційного Суду РФ і конституційних (статутних) судів суб'єктів Російської Федерації. Однак загальна обов'язок судів щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, яка виступає як основна конституційна мета правосуддя, об'єднує всі ланки судової влади за їх суспільним призначенням в системі інститутів державної влади.
  Характеризуючи зміст, роль і призначення судової системи як самостійного інституту державної влади, автор нерідко звертається до понять "обов'язок судів", "мета правосуддя", "ефективність правосуддя", "практична реалізація цілей правосуддя", "процесуальні цілі і методи". Якщо докладне тлумачення і пояснення даних понять під силу тільки фахівцям, то у більшості громадян не викликає ніякого сумніву декларативність цих понять через їх недотримання в дійсності. У зв'язку з цим, автор виявляє найбільш гострі проблеми реалізації конституційних гарантій прав людини і громадянина у цивільному судочинстві; причини виникнення гострих протиріч між судовою практикою і конституційною нормою; способи і методику усунення невідповідностей між ними.
  Слід диференціювати, з одного боку, універсальні (загальні) гарантії правосуддя (охороняють від двох крайнощів: слабкої судової влади та суддівського свавілля), а з іншого боку - гарантії реалізації специфічної, правозахисної функції судової влади (спеціальні гарантії). Правові гарантії судової влади та правові гарантії правозахисної функції судової влади співвідносяться як рід і вид. Останні являють собою ту частину юридичних гарантій судової влади, яка робить істотний вплив саме на судовий захист прав і свобод особистості. У цьому параграфі досліджуються конституційно-правові способи акумулювання ресурсів суспільства, що дозволяють якісно підвищити захищеність правового статусу особистості. Не слід забувати і про те, що рішення даної задачі обмежена вибором засобів, так чи інакше корелюють статусу судової влади як такої. Зокрема, неприпустимо членство суддів у правозахисних організаціях, проголошена обов'язок суддів на неупереджене (але не протекціоністське) ставлення до громадянина, процесуально конфронтуючому публічного органу. Іншими словами, існує в принципі непоганий набір інструментів, забезпечений законами і створений в першу чергу для захисту прав і свобод громадян.
  Правове гарантування - це діалектично розвивається процес. Джерело його розвитку укладено в єдності і боротьбі протилежностей між соціальною практикою захисту прав особистості, з одного боку, і породженими нею ж стандартами правосуддя, з іншого. Чим більше розрив між першим і другим, тим більше необхідності (а не випадковості) в нормотворчих та організаційно-виконавчих зусиллях, тим вище динаміка розвитку гарантування. Слід особливо відзначити, що в гарантованості прав і свобод людини непридатна практика "подвійних стандартів", коли норми закону існують самі по собі і в той же час спотворено застосовуються в реальному житті. Спотворене застосування означає, що норми не виконують своє прямої функції, зокрема, не охороняють права та інтереси громадян так, як це задумував законодавець. Виходячи з викладеного, конституційно-правове гарантування визначається як конституційно-правовий вплив на суспільні відносини з метою досягнення такої якості елементів судової системи та умов їх функціонування, при яких судова влада надійно охороняє права і свободи особистості. Конституційно-правові гарантії - це засоби посиленого впливу галузі конституційного права на регульовані суспільні відносини, що підвищують ефект забезпечення правозахисної функції суду.
  Умовно можна виділити три рівня системи конституційно-правового гарантування:
  1) конституційно-правова ідеологія (сфокусована в повсякденному, професійному та доктринальному правосвідомості);
  2) позитивне конституційне право;
  3) сфера виникнення та реалізації конституційних правовідносин.
  Ідеальна підсистема включає в себе наступні елементи: конституційно-правові цінності (людина, її життя, здоров'я, гідність, справедливість, права і свободи); конституційно-правові цілі (безпосередня дія і непохитність прав і свобод, доступність і авторитетність правосуддя, незалежність, неупередженість і компетентність суддів); конституційно-правові аксіоми, поняття, концепції, теорії (наприклад, аксіома свободи людини в рамках правового закону, концепція участі народу у здійсненні правосуддя, гласності судової влади, юридичної відповідальності суддів).
  Нормативна підсистема являє собою комплекс взаємопов'язаних нормативних компонентів, об'єднаних в багаторівневі нормативні ланцюга, що гарантують різні сторони правозахисної функції судової влади. До таких компонентів належать принципи незалежності та неупередженості суддів, підкорення їх праву, відкритості та змагальності судового процесу та ін; юридичні конструкції наділення та припинення суддівських повноважень, незмінності і недоторканності суддів, фінансування судової системи з федерального бюджету в обсязі, необхідному для повного і незалежного здійснення правосуддя, участі представників народу у здійсненні правосуддя, а також окремі правові норми.
  Всі державні органи повинні здійснювати свої владні повноваження при повній незалежності, природно, за винятком випадків, коли конституційний акт в точній формі обмежує цю незалежність. Судова влада надає можливість правоохоронного впливу з боку держави, що здійснюється за допомогою діяльності судової влади у встановлених законом формах. * (127) Отже, суд - це орган держави, що здійснює правосуддя при розгляді цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. У Конституції РФ зазначено, що тільки суд, а не який-небудь інший орган державної влади або управління, права приймати на себе функції і повноваження, що знаходяться в компетенції судів; правосуддя вправі здійснювати суди, зазначені в Конституції і федеральних конституційних законах. Суд є єдиним органом влади, уповноваженим у встановленому порядку визнати особу винною у вчиненні злочину і призначити кримінальне покарання. Завданням суду при здійсненні правосуддя, як особливої функції державної влади, є захист конституційного ладу Росії, прав і свобод громадян, прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій. Захист прав і свобод громадян стоїть на другому місці після захисту конституційного ладу. Однак це зовсім не применшує значущості та необхідності такого захисту. Більше того, така черговість бачиться виправданою і досить логічною. Адже права, свободи людини і громадянина, так само як їх захист державою, є невід'ємною частиною конституційного ладу, встановленого і зафіксованого в Основному законі країни. Умовами формування і функціонування правової держави, а разом з цим - судової влади як однієї з важливих гарантій його функціонування, є соціально орієнтована ринкова економіка і адекватна їй політична форма - демократія. Слід зазначити, що правова держава неможливо без економіки, формою правового вираження виступає договір рівноправних учасників, і без розгорнутої демократії, без функціонування системи справжнього народовладдя. Правова держава, таким чином, є така організація і функціонування публічної (політичної) влади, що забезпечується нормами юридичної конституції і нормами права, найважливішими з яких є визнання і гарантування невідчужуваних прав і свобод людини і громадянина, що забезпечується за допомогою правосуддя.
  Конституція РФ містить цілий ряд положень правоохоронного властивості, які забезпечують як користування правами і свободами, так і порядок їх відновлення, причому, в різних формулюваннях. Останніх порівняно багато, наприклад, ч. 1 ст. 46 Конституції РФ говорить: "Кожному гарантується судовий захист прав і свобод". З даної формулювання можна зробити, принаймні, два висновки.
  По-перше, покладання державою на себе обов'язки судового втручання на вимогу будь-якого громадянина і вирішення спору по суті згідно чинного законодавства.
  По-друге, судовий захист здійснюється тоді, коли законне право або інтерес людини вже порушений, тобто в даному випадку гарантія реалізується не як запобігання правопорушенням у майбутньому (що є певним правовим ідеалом), а як покарання за вже вчинене правопорушення. Таким чином, в останньому випадку гарантія постає якоїсь "підстраховкою" - якщо право буде порушене, звичайно, при судовій доведеності такого порушення, держава гарантує потерпілому громадянину відновлення порушеного права.
  Проголошене в статті 46 Конституції РФ право на судовий захист являє собою складне, багатофункціональне і різноманітне явище, що зумовлює наявність різних поглядів на поняття судового захисту. У науці судовий захист розглядають як інститут конституційного права, вид державного захисту прав і свобод особистості, * (128) як суспільне ставлення і державну функцію. * (129) Іноді судовий захист ототожнюється з правосуддям * (130) або розглядається як гарантія доступу до нього . * (131) У кримінально-процесуальній науці судовий захист висвітлюють як "сукупність організаційних та процесуальних правил, наданих підозрюваному, обвинуваченому та потерпілому для захисту своїх прав і законних інтересів". * (132) У теорії права судовий захист розглядається як складова частина правоохоронної функції держави. * (133) Однак закономірне в правовій державі посилення впливу судової влади, її відокремлення від правоохоронних органів, виділення в самостійну гілку державної влади неминуче приводять до переростання судового захисту прав і свобод громадян в самостійну державну функцію.
  Така різноманітність у поглядах на судовий захист відображає складний характер цього соціального і юридичного феномена і дозволяє розглядати судовий захист як концептуальне теоретичне і політико-правове поняття, що характеризує зміст, зміст і форми реалізації судової влади. Проте зрозуміти сенс судового захисту можна, лише проаналізувавши все різноманіття аспектів.
  Конституція Російської Федерації, оголосивши Росію демократичною правовою державою (ч. 1 ст. 1), проголосила права і свободи людини і громадянина вищою цінністю, забезпечується правосуддям (ст. 18), і поклала на державу обов'язок визнавати, дотримуватися і захищати права і свободи людини і громадянина (ст. 2). Реалізація цих положень забезпечується гарантованістю державної (ч. 1 ст. 45), в тому числі і судової (ч. 1 ст. 46), захисту прав і свобод людини і громадянина. Кожному надано право захищати свої інтереси всіма не забороненими законом способами (ч. 2 ст. 45), оскаржити до суду рішення і дії (бездіяльність) органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб (ч. 2 ст. 46), звертатися в міждержавні органи по захисту прав і свобод людини, якщо вичерпані наявні внутрішньодержавні засоби правового захисту (ч. 3 ст. 46). Це свідчить про те, що Росія не тільки визнає (мова поки йде про визнання в нормативних правових актах) основні права і свободи людини, а й декларує захист прав і свобод своїх громадян в якості однієї з пріоритетних функцій держави, що дозволяє характеризувати його як демократична і правове, * (134) оскільки загальновизнано, що права і свободи індивіда - обов'язковий системоутворюючий ознака правової держави. * (135) Слід мати на увазі, що поняття державної та судової захисту не ідентичні. Оскільки захист прав і свобод особистості - функція державної влади в цілому, аналогічні повноваження здійснюються та іншими ланками державної влади відповідно до компетенції кожного їх них, однак судовий захист прав і свобод людини і громадянина повинна відводитися особлива роль у суспільстві. Особлива роль судової влади полягає в тому, що вона покликана стояти, по-перше, між двома іншими гілками державної влади, стримуючи і врівноважуючи їх в обопільному (і цілком зрозуміле) прагненні до абсолютизації, і, по-друге, стояти між ними і людиною , поважаючи, а значить - належним чином захищаючи його права та законні інтереси. У протистоянні людини і влади в будь-якому її прояві (державного органу, органу місцевого самоврядування, посадової особи, чиновника) судова влада покликана грати роль незалежного і неупередженого арбітра. Саме до цього потрібно прагнути, втілюючи в життя зафіксовані в Конституції Росії демократичні принципи, оскільки в абсолютній незалежності (яка, втім, не досягнута ні в одній державі) і неупередженості суду полягає його роль гаранта свобод і інтересів особистості. Та частина державного захисту прав і свобод особистості, яка здійснюється судовою владою, і отримала назву судового захисту.
  Виділення судового захисту в самостійну функцію держави обумовлено необхідністю реального та ефективного забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а судовий порядок, як зазначили автори «Концепції судової захисту прав і свобод людини і громадянина", схваленої Радою з судової реформи Російської Федерації від 11 січня 1995 року, є найбільш досконалим з усіх відомих світовій людської цивілізації методів і засобів забезпечення прав особистості. Підвищення ролі правосуддя - найважливіша умова самообмеження влади. Повноваження влади "легітимними лише в межах дотримання прав людини. Порушення загальновизнаних стандартів у цій галузі служить підставою для зміни статусу самої влади". * (136) Тому в демократичній правовій державі влада зацікавлена в установі інститутів, що обмежують її можливості стосовно особистості. Саме таку роль в сучасних російських умовах повинна грати судова система.
  Слід сказати і про те, що захист прав і свобод громадян - не єдина функція держави, зацікавленої також у своїй цілісності, недоторканності і суверенітет, в економічному процвітанні та політичної стабільності. Обумовлена асиметричної структурою суспільства, роль держави як соціально-політичного арбітра полягає у наданні певних гарантій одним і встановлення обмежень для інших. * (137) Тому і судова влада всією своєю діяльністю, в тому числі застосуванням до винних покарання, здійснює захист основ конституційного ладу і безпеки держави від злочинних посягань, що не дає підстав для протиставлення судового захисту прав і свобод особистості захист основ державного ладу і безпеки держави. "Держава не має власних цілей - його діяльність полягає в тому, щоб забезпечити благо індивіда". * (138) Народ як сукупність індивідуумів є єдиним джерелом влади (ч. 1 ст. 3 Конституції РФ), виходячи від народу, влада до народу ж повертається. На мій погляд, твердження Ціхоцький А.В. і Черненко А.К. дуже багатозначно. Справа в тому, що воно передбачає як мінімум двухваріантную трактування. Дійсно, держава - це люди (правляча верхівка - можновладці і можновладці; народ). Але, по-перше, правляча верхівка може, абсолютно не піклуючись про інтереси більшості, задовольняти свої власні інтереси, що є "забезпеченням блага індивіда". По-друге, під забезпеченням "блага індивіда" може розумітися реалізація проголошених і гарантованих конституцією прав і свобод для кожної людини. Тому формулювання Ціхоцький А.В. і Черненко А.К. повинна звучати з урахуванням того, що держава зобов'язана забезпечувати благо кожного індивіда чи благо більшості.
  Здійснюючи своє виняткове правомочність по дозволу правового конфлікту, суд в процесі розгляду і вирішення по суті конкретної справи відновлює порушене благо однієї з конфліктуючих сторін і захищає від можливого необгрунтованого порушення або обмеження блага іншої сторони. Суд забезпечує реалізацію гарантованого державою права на судовий захист усім громадянам незалежно від того, яку роль вони відіграють в правовому конфлікті. Втіленням захисту охоронюваного законом блага служить рішення або вирок суду. Будучи найважливішим актом судової влади, судове рішення або вирок означають визнання прав постраждалої сторони порушеними і їх відновлення або констатацію відсутності такого порушення, огорожі одного боку від необгрунтованого обмеження її прав. Таким чином, судова влада відновлює порушене право, забезпечує відшкодування заподіяної шкоди, убезпечує права і свободи від їх необгрунтованого обмеження або порушення. За твердженням Б. Топорніна в умовах правової держави здійснення судом функції захисту прав і свобод особистості "буде обгрунтовано і логічно домінувати у всій його діяльності". * (139)
  Теорія правового захисту людини - відносно новий напрямок в юридичній науці, піддане грунтовному аналізу А.В. Стремуховим. Розгляд судового захисту прав і свобод особистості як виду правового захисту збагачує вчення про судовий захист, оскільки дозволяє застосувати характеристики більш загального соціального і юридичного явища. Виходячи з розробленого в теорії права поняття правового захисту людини як елемента "здійснення прав людини, зміст якого становить діяльність держави, громадських об'єднань і самої особи щодо створення юридичних умов, що сприяють недопущенню зупинки процесу реалізації прав, а у разі такої - її відновленню". * (140) Судовий захист - одне з найнеобхідніших умов правової захищеності особистості, що характеризується наданням особі широких конституційних прав і наявністю ефективного механізму їх правового захисту. Рівень судового захисту прав громадян розглядається як основний показник місця судової влади в суспільстві, показник демократичності самого суспільства. * (141)
  Відсутність реального права на судовий захист обмежує ступінь свободи особистості, зводить її конституційні права до рівня лакмусового папірця. Значення судового захисту для підвищення рівня правової захищеності особистості важко переоцінити, а в ряді випадків судовий захист є єдиним засобом правового захисту людини, наприклад, реабілітація незаконно засудженого або залученого до кримінальної відповідальності особи, встановлення батьківства, визнання безвісти зниклим або оголошення померлим.
  Характер судового захисту дозволяє вважати її універсальним, а тому - найбільш ефективним способом захисту порушених прав і свобод особистості. Основною рисою судового захисту є її необмеженість або, за визначенням В.П. Кашепова, загальність. * (142)
  По-перше, судовий захист поширюється на необмежене коло осіб. Правом на судовий захист володіють не тільки громадяни, але і їх об'єднання. Конституція РФ стосовно до суб'єкта, права і свободи якої забезпечуються судовим захистом, вживає термін "кожен", що підкреслює неперсонифицированность судового захисту, відсутність будь-яких формалізованих обмежень на використання цього способу захисту суб'єктивного права і законного інтересу. Судові рішення обов'язкові для всіх суб'єктів права, і в цьому виявляється сила судів як державної влади. Суди виносять рішення від імені держави, і держава забезпечує виконання цих рішень. При цьому право на судовий захист гарантується не тільки громадянам Росії, а й іноземцям і не мають громадянства особам (апатридам). Вказівка Конституцією РФ на захист прав людини і громадянина відображає прагнення відновити ті загальнолюдські цінності, що не залежать від приналежності до держави, але є природними, належать людині від народження. * (143) Державний захист цих прав і свобод полягає у невтручанні держави в їх вільну реалізацію і захист від іншого стороннього втручання.
  По-друге, судовому захисту підлягають усі без винятку права і свободи, що належать індивіду, як в силу прямої вказівки Конституції РФ та інших законів, так і не мають нормативного закріплення, але не суперечать закону. Право на судовий захист, як закріплене законом, що має вищу юридичну силу, є безпосередньо діючим (ст. 15 Конституції РФ) незалежно від наявності відповідної процедури його реалізації, у зв'язку з чим Пленум Верховного Суду РФ у постанові від 31 жовтня 1995 року N 8 "Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя", зобов'язав суди забезпечити належний захист прав і свобод людини і громадянина, рекомендував в ряді випадків безпосередньо застосовувати Конституцію РФ, в тому числі і за відсутності федерального закону, який повинен регулювати розглядаються судом правовідносини . Тому відсутність прямих вказівок в законі не може служити підставою для відмови у праві на оскарження до суду будь-яких дій і рішень, в тому числі органів розслідування і прокурорів. Враховуючи це, Конституційний Суд РФ прийняв ряд постанов про неконституційність законів, в яких відсутня вказівка на можливість звернення до суду. Найбільшою мірою це торкнулося кримінально-процесуального законодавства.
  По-третє, в повній відповідності з Пактом про громадянські і політичні права, зобов'язуючим держава забезпечити будь-якій особі, права і свободи якої порушені, ефективний засіб правового захисту, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, що діяли в офіційній якості, Конституційний Суд РФ в ряді постанов вказав на можливість оскарження до суду рішень і дій (бездіяльності) будь-яких державних органів. Права, порушені судом, не можуть бути виключені з числа об'єктів судового захисту. Правова позиція Конституційного Суду РФ, що полягає в твердженні, що право на судовий захист передбачає право на охорону прав і законних інтересів не тільки від свавілля законодавчої та виконавчої влади, а й від помилкових рішень суду, * (144) має принципове значення.
  "Незаконний і необгрунтований судовий акт означає відмову в судовому захисту" - саме так судова колегія у кримінальних справах Самарського обласного суду розцінила визначення судді Жовтневого району міста Самари про відмову у прийнятті приватної скарги на постановлене нею ж ухвалу про скасування умовного засудження щодо гр-на ВАЛЯВСЬКА і направлення його для відбування покарання в місця позбавлення волі (взявши гр-на ВАЛЯВСЬКА під варту в залі суду, суддя вказала, що винесене нею визначення оскарженню і опротестування не підлягає). Скасовуючи зазначені визначення, судова колегія вказала на те, що, відмовляючи у прийнятті приватної скарги на ухвалу, що обмежує конституційне право гр-на ВАЛЯВСЬКА на свободу, з мотивів відсутності в КПК РРФСР прямої вказівки на право оскарження такої постанови, суддя перегородила йому доступ до правосуддя .
  По-четверте, судовий захист належить до числа прав, які не підлягають обмеженню ні за яких обставин (ч. 4 ст. 56 Конституції РФ, Постанова Конституційного Суду РФ від 13 листопада 1995 року по справі про перевірку конституційності частини 5 статті 209 КПК РРФСР) , оскільки обмеження цього права ні за яких умов не може бути обумовлено необхідністю досягнення визнаних Конституцією РФ цілей - захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. * (145) Інший не менш істотною особливістю судового захисту має стати втілення в життя конституційного принципу незалежності суду від інших державних органів.
  Судовий захист є не тільки ефективним способом захисту порушених прав і свобод, але і служить гарантією їх реалізації. Таким чином, цивільне судочинство (у рамках досліджуваної теми) як вид судочинства як такого є однією з головних конституційних гарантій дотримання прав людини.
  Встановлення принципу "загальної кляузи", тобто принципової можливості звернутися до суду зі скаргою на будь-яке порушення прав і свобод, означає можливість судового захисту від незаконно обмежують права особистості дій самих державних органів та їх посадових осіб і в разі відмови у прийнятті віднесених до їх компетенції заходів з охорони, захисту і відновлення защемленого права. Так, законом передбачена можливість для зацікавленої особи звернутися до суду у разі відмови органу виконавчої влади у задоволенні скарги на незаконне застосування заходів адміністративної відповідальності, відмови органу розслідування порушити кримінальну справу або продовжити його розслідування. Наявність такої можливості гарантує належне виконання іншими владними структурами їх обов'язків по захисту прав і свобод особистості. Гарантованість судового захисту виконує роль фактора, гармонізуючого суспільні відносини. Принципова можливість для кожного громадянина звернутися за захистом до суду є засіб охорони його прав не тільки від уже реальних, а й від можливих порушень. У зв'язку з цим судовий захист в науці розглядається як правовідносини між державою, з одного боку, і особистістю - з іншого, в якому принциповому прав особистості на дотримання і захист його прав і свобод кореспондує принципова же обов'язок держави надати йому цей захист. Цей аспект судового захисту має матеріальний характер, так як права особистості забезпечуються нормами матеріального права та передбаченими їм способами (ст. 11-16 ЦК РФ).
  Судовий захист являє собою систему дій судових органів з розгляду і вирішення судової справи і виконанню рішення. В якості судового захисту може розглядатися як окреме судове дію - постанова вироку, вжиття заходів забезпечення позову, застосування або скасування запобіжного заходу, винесення окремої ухвали, так і в цілому діяльність суду по кримінальній або цивільній справі, а також діяльність всієї судової системи. Виконуючи різні процесуальні дії - досліджуючи докази, вислуховуючи свідчення і пояснення сторін, виносячи рішення, дозволяючи заявлені сторонами клопотання, - суд (суддя) захищає права учасників судового розгляду і забезпечує їм право на особисту участь у правосудді, на використання наданих для цього повноважень.
  Право на судовий захист не вичерпується правом на звернення до суду і включає в себе право на особисту участь у відстоюванні своїх прав та свобод, право вимоги від суду надання захисту, а також право на отримання юридичної допомоги для реалізації зазначених прав. Право на захист у зв'язку з цим може розглядатися як сукупність правомочностей, що забезпечують особі можливість домагатися відновлення в правах. Можливість особистої участі у відстоюванні своїх інтересів - одна з гарантій ефективності судового захисту та спосіб її реалізації, а позбавлення права на особисту участь у захисті свого права розглядається як обмеження права на судовий захист. * (146)
  Здійснювану судом діяльність з відновлення порушених злочином чи іншим правопорушенням прав і свобод людини і громадянина та попередження цих порушень прийнято називати правосуддям, * (147) у зв'язку з чим деякими авторами допускається ототожнення правосуддя і судового захисту. * (148) Певні підстави для цього дає сама Конституція РФ в статті 18. Правосуддя та судовий захист тісно пов'язані, судовий захист реалізується в правосудді, а правосуддя є спосіб здійснення судового захисту, форма її реалізації, однак правосуддя судовим захистом не вичерпується.
  Судовий захист - складне правове явище, що не належить конкретній галузі права. Ув'язнена в безлічі правових норм, судовий захист не може бути правильно зрозуміла, якщо вважати її виразом тільки положення статті 46 Конституції РФ - "кожному гарантується судовий захист його прав і свобод". Право на судовий захист забезпечує реалізацію прав і свобод громадян, потерпілих від злочинів та зловживань владою, яким держава забезпечує доступ до правосуддя і компенсацію заподіяної шкоди (ст. 52 Конституції РФ), відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями (бездіяльністю) органів державної влади (ст . 53 Конституції РФ). У рамках судового захисту реалізується право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги (ст. 48 Конституції РФ), на оскарження незаконних дій і рішень державних органів та посадових осіб (ч. 2 ст. 46 Конституції РФ). Тому судовий захист необхідно розглядати як інститут, що включає сукупність вищенаведених правових норм. Тільки в сукупності вони створюють гарантію судового захисту прав і свобод індивіда. Не маючи доступу до правосуддя, особа не може реалізувати своє право на судовий захист, а вказівка на забезпеченість його прав правосуддям надає сенс зверненням особи до суду за захистом порушених прав. Таким чином, з'ясовується, що право на правосуддя є основна гарантія, що надається громадянинові для реалізації свобод, а стало бути, і всього того, що пов'язане з цією реалізацією (а саме: захисту особи і майнових прав і законних інтересів); в своїй сукупності вони утворюють одну із складових частин недоторканності особи. * (149)
  Прийняття державою на себе обов'язки визнавати, дотримуватися і захищати права і свободи людини і громадянина передбачає турботу про створення розвиненої системи гарантій, за допомогою яких реалізується ця задача. Тому судовий захист не вичерпується правовими положеннями Конституції РФ, а вимагає наявності конкретного та ефективного механізму її реалізації, що включає повноваження судових органів, права шукає захисту особи, численні гарантії забезпечення права на судовий захист. Оскільки судова зашита здійснюється у всіх формах судочинства, вона з повним правом може розглядатися як міжгалузевий інститут російського права: сукупність взаємопов'язаних юридичних норм (інститутів), що містяться в різних галузях права, але регулюють однорідну групу суспільних відносин. Розгляд судового захисту як міжгалузевого інституту російського права дозволяє внести і обгрунтувати пропозицію про уніфікацію галузевого законодавства, присвяченого судовому захисту. Єдина мета судового захисту передбачає єдність правових засобів і способів захисту прав і свобод особистості незалежно від форми судочинства. Удосконалення окремих судових процедур і галузей судочинства має вестися в одному напрямку з урахуванням концепції судового захисту як єдиної функції судової влади, реалізованої в кримінальному, цивільному, адміністративному і конституційному судочинстві.
  У юридичній літературі неодноразово висувалися пропозиції, спрямовані на обмеження сфери безпосередньої дії конституційних норм. * (150) На думку Н.С. Малеина, висновок про безпосередній правовій дії всіх конституційних положень не відповідає внутрішньому характеру самої конституції. Однак оскільки конституційні норми вимагають свого обов'язкового розвитку (втілення) в галузевому законодавстві, Н.С. Малеин робить застереження: по-перше, конституційні норми можна вважати нормами прямої дії, маючи на увазі правовідносини загального типу, по-друге, пряма дія конституційних положень проявляється в тому, що вони є основою всього подальшого законодавства, норми якого в свою чергу повинні знаходитися в повній відповідності з Основним законом країни. * (151) Як зазначив І.С. Самощенко, як абсолютизація Конституції, так і зведення її ролі лише юридичною базою поточного законодавства неправильно і однобічно. У Конституції не повинно бути положень, які не діяли б безпосередньо, але, діючи безпосередньо, вони розкриваються і конкретизуються в поточному законодавстві, тобто служать юридичною грунтом законодавства у всіх випадках, коли воно необхідне. * (152) "Безпосереднє дію всіх конституційних норм , - пише Ю.А. Тихомиров, - означає, по-перше, що всі вони набирають чинності негайно, адже кожна норма діє в системі конституції як її елемент. По-друге, немає будь-якого загального правила або порядку зупинення або відстрочки виконання окремих норм ". * (153) На думку С.Н.
  Судова система є однією з центральних у захисті прав і свобод людини. З початку 90-х років в Росії здійснюється реформування судів і вдосконалення їх діяльності. Однак потрібно ще багато зробити для того, щоб суд дійсно став захисником прав людини, гарантом правопорядку в суспільстві. Загальновідомо тяжке матеріальне становище судів. Через недостатнє фінансування та організаційних прорахунків судова реформа до останнього часу здійснювалася вкрай незадовільно. У судах спостерігається гостра нестача суддівських кадрів, багато судів розміщені в непристосованих або малопристосованих приміщеннях, не вистачає меблів, паперу, коштів на оплату поштового та телефонного зв'язку і т.д. Все це призводить до затягуванні розгляду справ. Однією з головних причин тяжкого становища судів є фінансова криза в нашій країні. Суди фактично, всупереч федеральному законодавству, перебувають на утриманні регіональних властей. Все залежить від того, чи дадуть місцеві регіональні влади гроші, приміщення чи не дадуть. Елементарна відсутність фінансової незалежності робить суди надзвичайно залежними не тільки від влади, але й від окремих громадян, що пропонують суддям гроші за прийняття рішення в їх інтересах. Зважаючи постійної нестачі кадрів, кількість справ, які суддям необхідно розглядати, з кожним роком зростає. Тому, коли суддя відмовляє у розгляді скарги або в прийнятті позовної заяви, це не завжди викликано тим, що він просто не хоче розглянути скаргу або прийняти позов. Однак поряд з об'єктивними причинами неефективної роботи судів існують інші, більш суттєві причини незадовільної роботи російських судів. У першу чергу - це відсутність у суддів цивільної відповідальності, репресивно-інквізиційний і корпоративних характер правосвідомості, властивий значній частині суддів і приставів-виконавців, правовий нігілізм і антигуманізм.
  Цивільне судочинство - одна з форм здійснення судової влади, правовий засіб забезпечення прав, свобод і законних інтересів індивіда. За останні кілька років число звернень до судів загальної юрисдикції значно зросла, що викликано розвитком ринкових відносин, збільшенням товарообігу і ростом числа угод у сфері торгівлі. Ініціатором порушення справи в цивільному судочинстві виступає позивач, тобто особа, яка вважає себе володарем порушеного або оспорюваного права і шукає в суду захисту у встановленому процесуальним законом порядку. Іншою стороною в позовному провадженні є відповідач, тобто особа, яка імовірно порушило чиї-небудь права та охоронювані законом інтереси. Крім перерахованих основних фігур в цивільному судочинстві можуть виступати так звані треті особи, які або заявляють самостійні вимоги на предмет спору, або не заявляють таких.
  Законодавчо діяльність судів теж не зовсім забезпечена. До цих пір не прийнятий закон, про який так багато говорять, про суди загальної юрисдикції в Російській Федерації, який повинен встановити більш-менш єдину систему, з одного боку, і з іншого боку, конкретні права та обов'язки суддів і судів. У зв'язку з цим важливим моментом стало прийняття закону про світових судах, метою якого є, безсумнівно, розвантаження судів загальної юрисдикції. Однак фінансових коштів для втілення положень закону і створення інституту світових суддів в регіонах досі державою не виділено.
  Одна з головних причин низької ефективності правосуддя - незнання, нерозуміння людьми завдань, способу дій, можливостей суду як потенційного захисника їх прав і свобод, притаманне російській правовій культурі (якщо можна говорити про такий) недовіра населення до судів і правоохоронних органів, низький престиж останніх. До судів звертаються рідко, боячись багатоденних ходінь по кабінетах, тяганини, грубості і бюрократизму, не сподіваючись добитися там справедливості.
  За світовими стандартами суди (судді) повинні уособлювати справедливість. До речі кажучи, згадаємо, що саме для цього створювалися Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. та у від 13 грудня 1985 * (156) Невипадково Основні принципи незалежності судових органів починаються словами: "... народи світу заявляють про свою рішучість створити умови, за яких можна дотримуватися справедливість ...". В Основних принципах незалежності судових органів декларуються не тільки правила підготовки та підвищення кваліфікації, умови служби та термін повноважень суддів, а й формулюються правила, виконання яких є обов'язком держави-члена. Зокрема, п. 7 Основних принципів незалежності судових органів свідчить: "Кожна держава-член зобов'язана надати відповідні засоби, що дозволяють судовим органам належним чином виконувати свої функції". Думається, що ця норма-гарантія є однією з основних у даному документі, оскільки розкриває механізм дії інших норм-принципів.
  Незважаючи на застосування Закону РФ "Про оскарження в суді дій і рішень, які порушують права і свободи громадян" від 27 квітня 1993 р., число скарг і заяв, що подаються до судів, в країні з населенням майже 146 мільйонів не перевищує 40 тисяч на рік.
  Не можна не сказати і про відсутність у населення реального доступу до правосуддя. Право на судовий захист передбачено ст. 46 Конституції РФ. Проте в даний час районні суди, компетенція яких включає 95-97% кримінальних і цивільних справ, а також багато справ про адміністративні правопорушення, обслуговують території з великою кількістю жителів (300-400 тис.) або вельми обширні за своєю протяжності. Районні суди надмірно перевантажені і не в змозі з належною ретельністю розбиратися у величезному потоці скарг, що надходять та позовів. Назріла необхідність у проведенні системи заходів, спрямованих на підвищення престижу суду та ефективності правосуддя.
  1. Перш за все, слід забезпечити законодавчу базу судових органів - прискорити прийняття Федерального закону "Про суди загальної юрисдикції в Російській Федерації", що дозволить створити чіткі юридичні механізми і процедури захисту прав людини, що відповідають сучасним світовим стандартам;
  2. Для забезпечення доступу громадян до правосуддя необхідно у відповідності з федеральним законом заснувати у всіх суб'єктах Федерації первинні, найбільш наближені до населення судові системи - світових суддів, які обслуговуватимуть невеликі судові ділянки з населенням у кілька тисяч чоловік. Важливо не тільки без зволікання заснувати світових суддів, а й забезпечити матеріально та організаційно їх діяльність;
  3. Важливим інструментом підвищення якості правосуддя могло б служити включення в програму вищих юридичних навчальних закладів, що здійснюють підготовку та перепідготовку кадрів судових, прокурорських і слідчих працівників, теоретико-прикладної дисципліни "Права людини". До речі кажучи, саме про це говорили Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Олег Миронов і голова Московської Гельсінської Групи, відомий правозахисник Людмила Алексєєва на минулій 5 вересня 2002 презентації першого систематизованого довідника "Неурядові правозахисні організації Російської Федерації". * (157) На думку О.О. Миронова, прийде час, коли в кожному російському інституті працюватиме правозахисний факультет, а студенти навчатимуться за новою спеціальністю - "правозахисник".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 8.3. Судовий захист прав людини. Адвокатура і суд"
 1. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
    судовому порядку. Споживчі некомерційні організації. Вони створюються з метою задоволення побутових або інших загальних матеріальних потреб членів, не пов'язаних з підприємницькою або іншою професійною діяльністю. Найбільш поширені споживчі кооперативи, що створюються на основі майнових пайових внесків членів (юридичних та фізичних осіб) для задоволення
 2. Глава 37 Судова реформа
    судової системи складали різноманітні історично сформовані органи, робили її складною і заплутаною. Існували особливі суди для дворян, городян, селян; спеціальні комерційні, совісні, межові та інші суди. Судові функції відправляли і адміністративні органи - губернські правління, органи поліції та ін Розгляд справ у всіх судових інстанціях відбувалося при закритих
 3. 1.1. Загальна характеристика правоохоронної діяльності
    судовим і судовим стадіями розслідування злочинів, розгляду майнових, трудових, житлових, сімейних конфліктів, вирішення справ про адміністративні правопорушення. Такий підхід забезпечує об'єктивність застосування відповідних заходів юридичної відповідальності і забезпечує права осіб, щодо яких вони застосовуються. Істотний ознака правоохоронної діяльності
 4. 1.2. Основні напрямки правоохоронної діяльності. Органи і організації, що здійснюють правоохоронну діяльність
    судової діяльності (підготовка кадрів, фінансування, постачання і т.д.). Не розглядаючи такого роду функцію (до речі, властиву і для інших правоохоронних органів) як самостійний напрям правоохоронної діяльності, підкреслимо її важливе значення для нормального функціонування правосуддя. Прокурорський нагляд як самостійний напрям правоохоронної
 5. 1.4. Законодавчі джерела курсу
    судової системи, прокурорського нагляду та численними змінами повноважень і структури діючих правоохоронних органів. Для кращого розуміння і більш поглибленого вивчення законодавчих джерел слід вдатися до їх класифікації. Відомо, що існують різні підходи до групування окремих норм і актів у цілому-Для вивчення курсу «Правоохоронні органи
 6. 10.1. Міністерство юстиції РФ та його територіальні органи
    судовими установами, прокуратурою, організацією слідства, завідування місцями позбавлення волі, нотаріатом, спостереження за діяльністю третейських судів та адвокатурою. Протягом радянського періоду історії повноваження юстиції зазнавали різні зміни. У 1936 р. з системи юстиції була виключена прокуратура. Трохи раніше установи виконання кримінальних покарань перейшли в
 7. 16.1.3. Організація адвокатської діяльності та адвокатури
    судового району загальне число адвокатів у всіх адвокатських утвореннях, розташованих на території даного судового району, становить менше двох на одного федерального суддю, адвокатська палата за поданням органу виконавчої влади відповідного суб'єкта РФ засновує юридичну консультацію. Рішення про заснування юридичної консультації приймає рада адвокатської палати,
 8. Федеральний закон "Про введення в дію Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації"
    судового пристава-виконавця подається скарга (ст. 441 ЦПК), на підставі скарги може порушуватися і справа про захист виборчих прав і права на участь у референдумі (ст. 259 ЦПК). * (19) СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1. * (20) У ч. 3 ст. 4 Федерального конституційного закону "Про судову систему Російської Федерації" названі також спеціалізовані федеральні суди з розгляду цивільних справ,
 9. 2. Післявоєнний розвиток японського права. Вплив американського права
    судової влади та міститься каталог основних прав і свобод громадян, які підлягають безпосередній судовому захисту. Конституційно закріплені положення про непарушімості основних прав людини (ст. 11), поваги особистості (ст. 13), про рівність усіх перед законом (ст. 14), свободу думки, совісті, віросповідання, зборів, об'єднань, слова, друку та інших способів вираження думок (ст. 19-23).
 10. 20.3. Суб'єкти і стадії провадження у справах про адміністративні проступки
    судовому порядку, а лише у вищий орган (вищій посадовій особі). Те ж правило встановлено і щодо оскарження постанови посадової особи військової автомобільної інспекції по справі про порушення правил дорожнього руху, вчиненого водієм транспортного засобу Збройних сил України. Скарга надсилається до органу (посадовій особі), який виніс постанову по
© 2014-2022  yport.inf.ua