Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Юридична природа договору простого товариства

За своєю юридичною природою договір простого товариства є консенсуальним, багатостороннім, взаємним, оплатним і фідуціарні договором.
Традиційно договір простого товариства відносять до категорії багатосторонніх угод (1). Юридична конструкція договору простого товариства дозволяє брати участь у ньому в якості самостійної боку не лише двом, але і більше особам, тоді як у двосторонньому договорі множинність осіб виникає або на стороні боржника, або на стороні кредитора. Більше двох сторін у ньому не може бути.
---
(1) Див: Перетерский І.С. Угоди, договори. М., 1929; Журавльов Н.П. Багатосторонні угоди в радянському цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1984.
Учасники договору простого товариства не можуть бути розділені на активну і пасивну сторони. Вони мають цілий комплекс прав і обов'язків по відношенню один до одного. В якості кредитора кожен з партнерів має право вимагати від інших товаришів належного виконання зобов'язань, виступаючи одночасно боржником по відношенню до них. Таким є своєрідний прояв взаємності в даному договорі. Не випадково партнерів за договором простого товариства іменують однаково - учасниками або товаришами.
Товариське угода є фидуциарной угодою, оскільки просте товариство є договірне об'єднання кількох осіб, відносини між якими засновані на взаємній довірі.
У римському праві товариство було договором строго особистим, заснованим на особливому довірі його учасників. Взаємне особиста довіра членів союзу передбачалося настільки істотною умовою договору, що вихід або смерть одного з них припиняли існування товариства (1).
---
КонсультантПлюс: примітка.
Підручник "Римське приватне право" (під ред. І.Б. Новицького, І.С. Перетерского) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - МАУП, 2004.
(1) Див: Римське приватне право: Підручник / За ред. І.Б. Новицького і І.С. Перетерского. М., 1996. С. 471; Побєдоносцев К.П. Курс цивільного права. Частина третя: Договори і зобов'язання (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2003. С. 490.
У капіталістичну епоху головне значення законодавець став надавати майнових відносин в товаристві, дозволяючи в разі смерті когось з партнерів зберегти договір у відносинах між рештою товаришами (1).
---
(1) Див, наприклад: ст. 292 ЦК РРФСР 1922 р.; ст. 1870 ЦК Франції.
Сучасне російське законодавство допускає збереження договору простого товариства у відносинах між учасниками, що залишилися в разі смерті когось із товаришів, оголошення його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, банкрутом, ліквідації або реорганізації бере участь у договорі юридичної особи та інше, якщо збереження товариства передбачено самим договором або наступною угодою залишилися товаришів (ст. 1050 ЦК).
Разом з тим відносини учасників договору простого товариства раніше носять фідуціарні характер. Партнери ввіряють один одному частину свого майна, яке за взаємною згодою використовується для досягнення поставленої мети на благо всіх учасників. В інтересах загальної справи кожному товаришеві зазвичай надається право виступати від імені всіх учасників, які вважають, що ніхто не зловживатиме своїми правами, а буде діяти сумлінно і розумно. Якщо товариші домовилися про спільне ведення справ, то ніяку угоду в загальних інтересах не можна вчинити проти волі хоча б одного з учасників. Тому втрата партнерами взаємної довіри неминуче призводить до розірвання договору. За таких умов очевидно, що прийняття до складу товариства нового учасника вимагає згоди всіх товаришів. Процедура припинення договору також свідчить про особисто-довірчому характері відносин учасників простого товариства (ст. 1050 ЦК).
Питання про оплатне або безоплатність товариського договору в літературі є спірним. Відсутність у сторони, яка зробила майновий внесок, безпосереднього "матеріального еквівалента своїм діям" привело деяких вчених до висновку про безоплатну природі відносин по спільній діяльності (1). Інші автори спростовують це твердження, розглядаючи майнові внески учасників в якості "своєрідного зустрічного задоволення" (2). Деякі дослідники вважають, що ця проблема взагалі не виникає, так як і обов'язки сторін за договором товариства не носять зустрічного характеру (3).
---
(1) Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. Окремі види зобов'язань: Курс лекцій. Л., 1961. С. 457; Радянське цивільне право. М., 1980. Т. 2. С. 338.
(2) Див: Масляєв А.І., Масляєв І.А. Договір про спільну діяльність у радянському цивільному праві. М., 1988. С. 18.
(3) Див: Радянське цивільне право: Підручник / За ред. О.А. Красавчикова. М., 1969. Т. 2. С. 356.
Слід все ж виходити з того, що договір простого товариства являє собою оплатне угоду, оскільки учасник, який вніс вклад у спільну діяльність, має право на отримання матеріального результату від цієї діяльності, а в ряді випадків - зустрічного задоволення від інших учасників (1).
---
(1) Див: Сімолін А.А. Відплатність, безплатність, змішані договори й інші теоретичні проблеми цивільного права (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2005. С. 92 - 466; Бару М.І. Поняття і зміст оплатне і безоплатність у радянському цивільному праві / / Уч. зап. Харківського юрид. ін-ту. Вип. 13. 1959. С. 48 - 49.
Кожен з партнерів виконує свої договірні зобов'язання до взаємної вигоди, на користь всіх товаришів, отримуючи відомий еквівалент свого внеску. Учасник, який виконав свій обов'язок, має право вимагати від контрагентів відповідних дій з виконання договірних зобов'язань, включаючи передачу йому частини прибутку від спільної справи (ст. 1048 ЦК) або іншої вигоди. Спільне майно товаришів, призначене для здійснення спільної діяльності, а також плоди, доходи, інше майно, що є результатом цієї діяльності, як правило, стають об'єктом спільної часткової власності товаришів (ст. 1043 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Юридична природа договору простого товариства "
 1. 1. Договори простого товариства
  юридичної особи (включаючи повні товариства, товариства на вірі (командитні товариства)), та господарські товариства (акціонерні товариства, товариства з обмеженою і з додатковою відповідальністю), а також протистоять ним, не мають цивільну правосуб'єктність прості товариства (ст. ст. 66 і 1041 ЦК). Правовою формою відносин, виділених у назві гл. 55 чинного ЦК
 2. § 1. Муніципальна власність
  юридичну особу і персоніфікують муніципальні освіти. Місцеве населення в сфері відносин муніципальної власності виступає первинним власником. Органи місцевого самоврядування можуть бути визначені як публічні власники, тобто як органи, які не тільки здійснюють повноваження від імені первинного власника, а й формулюють його інтереси, ототожнюють своє вольове
 3. § 1. Поняття комерційного права
  юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької діяльності. Громадяни та юридичні особи
 4. § 4. Акціонерні товариства
  юридичною природою, на перший погляд, дуже схожі, наприклад, на товариства з обмеженою відповідальністю. І ті й інші являють собою форму об'єднання капіталу У них обов'язково наявність поділеного на частки (акції) статутного капіталу Усі взаємовідносини між учасниками (акціонерами) будуються залежно від того, який розмір зробленого ними внеску. Це має свій вплив на управління
 5. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  юридичною природою є особливим різновидом цивільно-правового договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420
 6. § 9. Комерційна концесія
  юридичний зміст договірних відносин у названих видах угод різному. У чому проявляється ця відмінність? По-перше, в предметі договору. Предметом комерційної концесії є відчужувані виняткові права (комплекс виняткових прав), в той час як предметом простого товариства є з'єднання вкладів товаришів і спільні дії для отримання прибутку або
 7. § 10. Просте товариство
  юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети. Основне призначення такого договору - скорочення витрат сторін при реалізації загальної програми. Договори цього виду відрізняються як своїм суб'єктним складом, так і змістом. У більшості випадків це підприємницький договір, його основною метою є отримання учасниками прибутку, але
 8. § 3. Розгляд економічних суперечок арбітражними судами
  юридичні особи та громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи і мають статус індивідуального підприємця. В прямо передбачених законами випадках арбітражні суди розглядають спори за участю соціальних утворень, які не є юридичними особами, і громадян, які не мають статусу індивідуального підприємця. Це, наприклад, спори про
 9. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  юридичних осіб. Підвідомчість цивільних справ судам загальної юрисдикції, закріплена в ст. 25 Цивільного процесуального кодексу РРФСР [1], була скорегована визначенням підвідомчості справ арбітражним судам в Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації 1995 р. в даний час розгляду в судах загальної юрисдикції підлягають такі види спорів за участю юридичних
 10. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  юридичні особи, відкривати філії та представництва. Кредитні організації за участю іноземного капіталу, у тому числі дочірні банки зарубіжних і міжнародних банків , а також їх філії та представництва підпорядковуються чинному в Росії правовому режиму і входять до складу російської банківської системи. Навпаки, дочірні банки російських банків за кордоном, а також відкриваються
© 2014-2022  yport.inf.ua