Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Значення і сфера застосування купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу відноситься до числа найважливіших традиційних договорів цивільного права, що мають багатовікову історію розвитку. Вже в класичному римському праві складається як консенсуального контракту emptio-venditio. Під ним розумівся договір, за допомогою якого одна сторона - продавець (venditor) зобов'язується надати іншій стороні - покупцеві (emptor) річ, товар (merx), а інша сторона - покупець зобов'язується сплатити продавцю за вказану річ певну грошову ціну (premium). Римському праву були відомі договори про продаж майбутнього врожаю; в таких випадках застосовувався договір про продаж майбутньої або очікуваної речі (mei futurae sivi speratae), а продаж вважалася укладеною під відкладальною умовою. Договір купівлі-продажу міг мати своїм предметом також безтілесну річ (res incorporales), тобто певне майнове право (право вимоги, узуфрукт тощо) (1).
---
КонсультантПлюс: примітка.
Підручник "Римське приватне право" (під ред. І.Б. Новицького, І.С. Перетерского) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - МАУП, 2004.
(1) Див: Римське приватне право / Под ред. І.Б. Новицького і І.С. Перетерского.
У російському дореволюційному цивільному законодавстві власне договором купівлі-продажу (або, як передбачалося діяли законодавством, продажу та купівлі) визнавалися лише операції з продажу рухомого майна. Що ж до нерухомого майна, то його купівля-продаж була віднесена законом не до договорів, а до способів придбання прав на майно; купча фортеця розглядалася як акта перенесення права власності на нерухомість. Російські цивілісти, критикуючи законодавство тієї пори, вважали, що є єдиний двосторонній договір купівлі-продажу як рухомого, так і нерухомого майна, оскільки підставою придбання покупцем права власності на продавану річ у всіх випадках є угода сторін. Разом з тим і законодавством, і цивільно-правовою доктриною визнавалося, що сфера дії договору купівлі-продажу обмежується лише речами фізичними і не включає майнові права, оскільки з юридичної точки зору в останньому випадку немає покупки або продажу, а є тільки передача, поступка прав (1).
---
(1) Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право. У 2 ч. Ч. 2. С. 225 - 227; Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2. М., 2005. С. 90.
При підготовці проекту Цивільного уложення, який був внесений на розгляд Державної Думи в 1913 р., єдині норми про продаж були поміщені в розділ II "Зобов'язання за договорами" книги V "Зобов'язальне право", оскільки " продаж є договір двосторонній "і" входить безпосередньо в область договірних відносин "(1). Під ним розумівся договір, за яким продавець передає або зобов'язується передати нерухоме або рухоме майно у власність покупця ("покупщика") за домовлену грошову суму. При цьому правила про продаж підлягали застосуванню також до оплатній поступку прав (ст. 1724 проекту).
---
(1) Див: Цивільне укладення. Проект Височайше заснованої Редакційної Комісії зі складання Цивільного уложення / Под ред. І.М. Тютрюмова. СПб., 1910. С. 303 - 304. Термін "купівля-продаж" для позначення цього договору був визнаний невдалим як представляє собою буквальний переклад латинського emptio-venditio, що не відповідає духу російської мови.
Радянський період розвитку цивільного права істотно обмежив сферу застосування договору купівлі-продажу та звів її до відносин між громадянами, а також між громадянами і роздрібними торговельними підприємствами. Відносини, що складаються між соціалістичними організаціями у зв'язку з реалізацією вироблених ними продукції і товарів регулювалися договорами поставки, контрактації, енергопостачання, які мали планову основу і були самостійними договорами. У юридичній літературі того періоду дана обставина пояснювалося тим, що "при соціалізмі закон вартості втрачає загальне значення, а тому обмежується і сфера застосування договору купівлі-продажу, який використовується переважно для реалізації предметів споживання і лише в порівняно невеликих масштабах для реалізації засобів виробництва" <1 >.
---
(1) Іоффе О.С. Зобов'язальне право. С. 206.
Перехід до ринкової організації економіки виявив нагальну потребу в оновленні законодавства про купівлю-продаж. В умовах ринку стали неприйнятними прийшли з планового минулого правила обігу товарів, що містилися в ЦК РРФСР 1964 р., Положеннях про поставки продукції і товарів 1988 р., а також у численних положеннях, інструкціях і типових договорах, прийнятих свого часу Держпостачем, Минторгом і іншими відомствами Союзу РСР. У нових умовах намітилася тенденція розширення сфери дії інституту купівлі-продажу, який став охоплювати відносини, пов'язані і з поставками товарів, і з контрактації сільськогосподарської продукції, і з постачанням енергетичними та іншими ресурсами. Найбільш послідовно такий підхід був відображений уже в Основах цивільного законодавства 1991 р. (гл. 9).
Сфера застосування договору купівлі-продажу значно розширилася також за рахунок того, що правила про нього повинні субсидиарно застосовуватися до купівлі-продажу майнових прав, договорами про відступлення патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки і до договорами про повну поступку прав на товарні знаки і знаки обслуговування, якщо інше не випливає із змісту або характеру відповідних прав або істоти об'єкта цивільних прав. До продажу цінних паперів і валютних цінностей положення про купівлю-продаж застосовуються, якщо законом не встановлено спеціальні правила їх продажу.
Разом з тим закон тепер не може і не повинен регламентувати кожен крок продавців і покупців. Умови продажу за загальним правилом можуть бути ними визначені самостійно. І тут можливі багатосторінкові тексти договорів, що є результатом ретельного узгодження. Ясно, однак, що мільйони продажів відбуваються в розрахунку на звичайні для всіх правила. Саме такі передбачені в законі на випадок, якщо сторони не вважатимуть за потрібне встановити для себе інші умови продажу.
Договір купівлі-продажу є родовим поняттям по відношенню до деяких інших договорами (окремих видів договору купівлі-продажу), суть яких полягає в тому, що одна особа зобов'язується передати у власність іншої особи-яке майно , а останнє зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). До числа договорів, визнаних окремими видами договору купівлі-продажу, належать договори:
- роздрібної купівлі-продажу;
- поставки товарів;
- поставки товарів для державних потреб;
- контрактації;
- енергопостачання;
- продажу нерухомості;
- продажу підприємства.
Виділення названих видів договору купівлі-продажу служить передусім цілям найбільш простого і оптимального правового регулювання східних правовідносин. Звідси правило, згідно з яким до вказаними договорами підлягають субсидиарному застосуванню загальні положення ЦК, що регулюють договір купівлі-продажу (п. 5 ст. 454 ЦК). Регулюючи названі договори в якості окремих видів договору купівлі-продажу, закон міг обмежитися лише вказівкою на їх кваліфікуючі ознаки і встановленням стосовно до цих договорами деяких підлягають пріоритетному застосуванню спеціальних правил, що враховують специфіку регульованих правовідносин. Якої-небудь єдиний критерій для розмежування окремих видів договору купівлі-продажу відсутня (1).
---
(1) У юридичній літературі робилися спроби виділити такі критерії. Наприклад, на думку Н.І. Клейн, "в ГК використовуються або дві ознаки - сторони договору, мета покупки, або кілька - сторони, мета покупки, об'єкт покупки, спосіб виконання договору" (див.: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право. Курс лекцій / Відп. Ред. Про . М. Садиков. М., 2004. С. 43).
У ряді випадків допускається можливість субсидіарного застосування до деяких окремих видів договору купівлі-продажу правил, які регулюють інші види договору купівлі-продажу. Наприклад, до відносин за договором контрактації, не врегульованих нормами, які у § 5 гл. 30 ГК "Контрактація", застосовуються правила про договір поставки (п. 2 ст. 535 ЦК); правила, що регулюють продаж нерухомості, застосовуються до продажу підприємства остільки, оскільки інше не передбачено нормами про договір продажу підприємства (п. 2 ст. 549 ГК).
З цього, однак, не випливає, що відповідні договори не є окремими видами договору купівлі-продажу, а являють собою різновиди інших видів договору купівлі-продажу (наприклад, контрактація - різновид договору поставки; продаж підприємства - різновид договору продажу нерухомості тощо). Мова йде лише про прийом законодавчої техніки, який не може служити критерієм для класифікації договору купівлі-продажу за видами і різновидам.
З цих же причин норми, що допускають застосування правил про окремі види договору купівлі-продажу до іншими договорами, не можуть служити підставою для розширення переліку видів договору купівлі-продажу. Наприклад, не можна розглядати в якості окремих видів договору купівлі-продажу договори постачання газом, нафтою, нафтопродуктами, водою, незважаючи на те, що за певних умов вони можуть регулюватися правилами про договір енергопостачання (п. 2 ст. 548 ЦК). Критерієм для застосування норм про договір енергопостачання є спосіб виконання зобов'язання, а саме передача відповідних товарів через приєднану мережу, та й то тільки в тих випадках, коли інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Значення і сфера застосування купівлі-продажу "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  значення. Поряд зі страхуванням конкретних комерційних ризиків у страхових організаціях підприємці можуть, а у випадках, передбачених законом - зобов'язані займатися самострахуванням шляхом створення за рахунок частини власного прибутку резервного (ст. Рахів) фонду, призначеного для покриття будь-яких непередбачених витрат. З комерційним ризиком тісно пов'язані несприятливі наслідки
 2. § 9. Комерційна концесія
  значення правовласника, на комерційну інформацію, а також на інші передбачені договором Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 414 об'єкти виключних прав - товарний знак, знак обслуговування і т.д. Як випливає з наведеного визначення, договір комерційної концесії є оплатним,
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  значення (ч. 1 ст. 26). Відраховуються до бюджету 50% прибутку Банку Росії можна визнати своєрідним видом податку на прибуток [9]. Таким чином, де-факто Банк Росії є комерційною організацією, але законодавець навмисно не відніс його до комерційних організацій з тим, щоб створити для Банку Росії інші правові умови діяльності порівняно з іншими кредитними організаціями. У Банку
 4. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  значення, що знаходяться у веденні місцевого самоврядування. Організація та утримання адміністративних комісій цим Законом не віднесені до відання органів місцевого самоврядування. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 22.1 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення та п. 15 ст. 5 названого Федерального закону створення адміністративних комісій та прийняття законів про адміністративні
 5. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  значення має з'ясування цільової природи права батьків, усиновителів і опікунів давати чи не давати згоду на угоду неповнолітнього. Дане право надане зазначеним особам з метою охорони майнових інтересів неповнолітніх. Передбачається, що останні ще не готові до самостійної участі в цивільному обороті і можуть своїми необачними діями поставити себе в
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  значення судового наказу, який є підставою для негайного звільнення на предмет незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. IN BREVI [ін бреві] - коротко 26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі 27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. IN RE [ін ре] - на ділі 29. IN SITU [ин ситу]
 7. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  значення і закріплювалися поряд з договором купівлі-продажу (постачання, контрактація) або ж і зовсім були відсутні (продаж підприємства). В результаті звільнення закону вартості від впливу закону планомірного і пропорційного розвитку економіки сфера відносин купівлі-продажу помітно розширилася. Однак поряд з процесом інтеграції помітний і зворотний процес. Так, в 40-50-і рр.. XX в. дискусії
 8. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
    Значення для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК). Даний договір має наступні кваліфікуючі ознаки. 1. Продавець в договорі роздрібної купівлі-продажу - особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, причому не всяку, а саме з продажу товарів у роздріб. Звідси роздрібний продавець -
 9. § 4. Договір енергопостачання
    значення мають правила ГК, і тільки в тій частині, в якій ГК ці відносини не регулює, застосовуються закони та інші правові акти про енергопостачанні, а також обов'язкові правила, прийняті відповідно до них (тобто спеціальне законодавство). Тому норми спеціального законодавства поступаються нормам ГК і мають субсидіарне застосування щодо норм ЦК. Дане правило, адресоване
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    значення судового наказу, який є підставою для негайного звільнення на предмет незаконного позбавлення волі 24. Idem per idem [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. In brevi [ін бреві] - коротко 26. In corpore [ін корпоре] - в повному складі 27. In pleno [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. In re [ін ре] - на ділі 29. In situ [ин ситу]
© 2014-2022  yport.inf.ua