Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

1.2.2. Система методів пізнання

У сучасній науці, яка переживає дуже суперечливі процеси диференціації та інтеграції, істотне значення мають ті верстви людських знань, які нерідко розцінюються як методи дослідження. Метод (<гр. Мethodos дослідження) - спосіб дослідження явищ природи, підхід до досліджуваних явищ, планомірний шлях наукового пізнання і встановлення істини; взагалі - прийом, спосіб або образ дії. Під методом пізнання слід розуміти різноманітні засоби, форми, способи, шляхи пізнання. Сама система методів наукового пізнання багатоярусна. У ній можна виділити, залежно від ступеня універсальності застосовуваних методів пізнання стосовно до різноманіття об'єкта, такі методи, як загальнонаукові, міждисциплінарні, галузеві (приватні) та емпіричні.
Доцільно, мабуть, вважати загальнонауковими ті методи пізнання, які, спочатку з'явившись в рамках якої-небудь окремої галузі людської діяльності, дозволяють переносити відповідні знання на будь-які інші області. Структура їх багатогранна. У ній, перш за все, слід виділити:
- основні філософські поняття і категорії (наприклад, форма, зміст, сутність; частина і ціле; загальне, особливе і одиничне; система і елемент і т.п .);
- закони діалектики (перехід кількості в якість; заперечення заперечення; єдність і боротьба протилежностей і т.д.);
- універсальні способи пізнання (рух від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного; індукція і дедукція; аналіз і синтез; аналогія; формалізація, математизація; гіпотізація і т.д.);
- самостійні аспекти пізнання: генетичний, онтологічний, аксіологічний, системний, функціональний та ін
Область міждисциплінарних методів пізнання звужується до групи однорідних галузей наукового знання. Наприклад, для гуманітарних наук значимо при розгляді свого предмета співвіднесення: загальнолюдського з соціально-груповим; логічного з конкретно-історичним; базису з надбудовою і т.п. Якщо подібні прийоми не представляють пізнавальну цінність для природничих наук, то, навпаки, служать неоціненним інструментарієм для «суспільствознавців».
Під приватними (галузевими) методами дослідження, по суті, розуміються певні модифікації тих чи інших наукових законів і категорій, пристосовані до специфіки аналізованого явища (предмета дисципліни). Такими, скажімо, стосовно до правознавства виступають основні поняття і категорії юриспруденції (поняття форми держави і права, правовідносини, складу правопорушення, методу правового регулювання, прийомів тлумачення норм права, способів систематизації нормативно-правових актів, методів класифікації державних службовців). Подібні методи складають, швидше, елемент методики і техніки організації відповідних досліджень правових та державних явищ. При самому першому наближенні, огрубленно і спрощено, теорія держави і права розробляє і озброює юристів, насамперед, знаннями основ правового мови (лексикону, термінології), за допомогою і за безпосередньої використанні якого надалі здійснюється осягнення галузевих та інших юридичних дисциплін. Хоча в «віддаленій перспективі» теорія держави і права дозволяє вбачати за безліччю конкретно-галузевих правових приписів та юридичною практикою стійкі тенденції, закономірності, єдність правового соціального тіла (поля). Метод пізнання, допомагаючи отримати нові знання, що фіксуються, в кінцевому рахунку, за допомогою введення в науку нових понять і категорій, тим самим збагачує саму систему методів пізнання. Цей процес носить нескінченний характер. Про зв'язки методу і теорії писалося вище.
Нарешті, емпіричні методи являють собою своєрідний синтез теорії і практики, де раціональне мислення невіддільне від предметно-практичної діяльності. Це такі способи пізнання, як спостереження, вимірювання, порівняння, експеримент, моделювання (правовий експеримент, правова статистика, слідчий експеримент, експертиза, допит свідка).
Володіння знанням і досвідом самого процесу пізнання дозволяє людині вести цілеспрямований і результативний пошук відповідей на виникаючі на його шляху питання, вирішувати життєво важливі особисті та загальносоціальні проблеми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2.2. Система методів пізнання "
 1. Контрольні питання
  методології. 2. Що розуміється під методом наукового пізнання і чим він відрізняється від технічного прийому? 3. Класифікація методів наукового пізнання: загальнонаукові та частнонаучние методи. 4. Дати визначення формально-юридичного, порівняльно-правового, історичного, конкретно-історичного методу і
 2. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
  систем федеративних держав. Порівняльний метод і міжнародне право. Основні види порівняльних досліджень правових сис-тем: діахронії і синхронне порівняння. Внутрішнє і зовнішнє порівняння. Макро-і мікросравненіе. Нормативне порівняння. Функціональне
 3. 3.3. Метод науки «адміністративне право»: поняття і види
  системний - розгляд об'єкта як системи, виявлення його зв'язків як всередині, так і в поза системи; - порівняльного правознавства - вивчення системи адміністративного права шляхом його співвідношення з аналогічними системами зарубіжних країн; співвідношення адміністративно-правових інститутів з правовими інститутами інших галузей російської системи права; - формально-юридичний - метод
 4. Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права
  системі суспільних наук. Співвідношення теорії держави і права з філософією, політологією, економічною наукою, соціологією, історією. Місце теорії держави і права в правознавстві. Поняття і види методу вивчення державно-правових реалій. Загальнонаукові, міждисциплінарні, галузеві та емпіричні методи дослідження. Множинність аспектів пізнання державно-правової
 5. Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права
  системі суспільних наук. 3. Метод теорії держави і права. 4. Система курсу теорії держави і права. Цілі, завдання та функції курсу. Література - Теорія держави і права: підручник / за ред. А.С. Піголкіна. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - С.16-58. - Теорія держави і права: хрестоматія: у 2 т. Т.1. Держава / автор-упорядник М. Н. Марченко. - М.: ВАТ «Видавничий дім», 2004. -
 6. 1. Поняття, предмет і методи правознавства
  систему соціальних норм, а також різні аспекти правозастосовчої діяльності. Предметом будь-якої науки є конкретне коло суспільних відносин, проблем, досліджуваний даною наукою. Предмет науки важливо відрізняти від її об'єкта, під яким розуміється певна частина навколишнього людини реальності, яка вивчалася багатьма науками. Кожна з цих наук має в об'єкті свій предмет і свою
 7. 1. Поняття і значення порівняння
  системи понять) порівняльного правознавства - актуальна проблема. Тому спробуємо спочатку проаналізувати такі основоположні поняття, як «порівняння», «порівняльно-правовий метод» і «порівняльне правознавство». В арсеналі пізнавальних засобів важливе місце належить порівнянні. Його роль у пізнанні виражена в що перетворилися на приказки висловах: «без порівняння немає пізнання», «все
 8. Криміналістика
  методи розслідування і попередження
 9. 2. Порівняльно-правовий метод - частнонаучного метод юридичної науки
  систематично використовуваний порівняльний метод, для інших вироблення подібного методу не-обходима в силу внутрішніх потреб (особливостей предмета дослідження та специфіки пізнавальних завдань). Ось чому в ряді наук сформувалися особливі порівняльні дисципліни. У кожній з них порівняльний метод, виконуючи деякі загальні пізнавальні функції, одночасно має свою специфіку. Цю
 10. § 3. Система земельного права
  система права як науки і система права як навчальної дисципліни. Під системою права як галузі права розуміється впорядковане внутрішнє розчленовування права як сукупності норм на взаємопов'язані елементи (частини) в рамках єдності цих елементів. Ці елементи називаються галузями права. Галузі права як самостійні правові категорії мають свою систему, тобто впорядковане розчленовування норм
 11. 4.7.2. Метод оподаткування
  методом оподаткування. Метод оподаткування - це порядок зміни ставки податку залежно від зростання податкової бази. Виділяють чотири основні методи оподаткування: рівне, пропорційне, прогресивне і
 12. Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права
  системі суспільних наук. 4. Метод Теорії держави і права. 5. Висновок. 6. Список використаної літератури. Література? Абдуллаєв М.І. Проблеми теорії держави і права / М.І. Абдуллаєв., С.А. Комаров: підручник. - СПб.: Питер, 2003. ? Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - М., 2008. ? Байтін М.І. Про методологічному значенні і предмет загальної теорії держави і права /
 13. Стаття 33. Експерт
  пізнаннями, необхідними для об'єктивного вирішення справи. Призначення експерта провадиться рішенням Дисциплінарного комітету. 2. Результати проведеної експертизи відображаються експертом в підписується їм ув'язненні. 3. Питання, поставлені перед експертом, не повинні виходити за межі його спеціальних знань. 4. Інші учасники процесу мають право заявити клопотання про відвід експерта при
 14. Стаття 266. Методи визначення мітної вартості товарів, Які імпортуються в Україну
  методів: за ціною догоди Щодо товарів, Які імпортуються (метод 1); за ціною догоди Щодо ідентічніх товарів (метод 2); за ціною догоди Щодо подібніх (аналогічніх) товарів (метод 3); на Основі віднімання вартості (метод 4); на Основі додавання вартості (метод 5); резервного (метод 6). Основним методом визначення мітної вартості товарів є метод за ціною догоди Щодо товарів, Які
 15. 1.5. Методологія загальної теорії держави і права
  систему знань про об'єктивний світ, а й способи, методи отримання та примноження знань. Предмет науки, як відомо, не залишається незмінним. Навпаки, він знаходиться в постійному розвитку і зміні. Знання загальних закономірностей дозволяє завчасно розпізнати головні тенденції в розвитку правових явищ. Тим самим в якості методу вивчення нових знань виступає сама теорія, пізнані
 16. 3. Методологія цивільно-правової науки
  системний підхід, комплексний аналіз, метод порівняльного правознавства, а також методи конкретних соціологічних досліджень, формально-логічного тлумачення та ін Метод системного аналізу базується на розгляді конкретного явища як системи - певної форми організації, в якій складові частини функціонують з відомою єдиної (загальної) метою. Під системою, таким чином,
© 2014-2022  yport.inf.ua