Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

12.3. Методи управлінської діяльності ОВС

Спільними методами управлінської діяльності ОВС є переконання і примус Переконання як метод управлінської діяльності полягає у впливі на свідомість людей з метою добровільного дотримання громадянами і посадовими особами норм права та попередження правопорушень. Поряд з переконанням ОВС застосовують передбачені законами та іншими нормативними актами заходи державного примусу
Будучи загальними методами, переконання та примус виражаються і конкретизуються в адміністративних, економічних і соціально-психологічних методах У сфері управління внутрішніми справами широке застосування мають адміністративні методи. Важливу роль відіграють також і соціально-психологічні методи Економічні методи не мають такого широкого застосування
До числа адміністративних методів управління відноситься адміністративний примус, яке здійснюється ОВС для виконання покладених на них завдань та обов'язків. Охороняючи недоторканність особи, її права, свободи, законні інтереси громадян, органів, підприємств, установ і організацій, ОВС правомочні застосовувати заходи адміністративного примусу до тих, хто не піддається впливу заходів переконання, примушувати правопорушників до дотримання норм права, примусово підпорядковувати їх правопорядку. Заходи примусу можуть застосовуватися і до осіб, які не чинять правопорушень, з метою попередження правопорушень або настання суспільно небезпечних наслідків при стихійних лихах, епідеміях та інших надзвичайних обставинах
Повноваження ОВС та їх співробітників на застосування і використання заходів адміністративного примусу закріплені законами та іншими нормативними актами, зокрема:
| Законом Російської Федерації від 18 квітня 1991 р. № 1026-1 «Про міліцію»;
| Федеральним законом Російської Федерації від 6 лютого 1997 р. № 27-ФЗ «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації»;
| Федеральним законом Російської Федерації від 21 грудня 1994 р. № 69-ФЗ «Про пожежну безпеку »та ін
Широкими повноваженнями на застосування заходів примусу наділена міліція Охороняючи громадський порядок, забезпечуючи громадську безпеку і реалізуючи інші функції, співробітники міліції відповідно до закону можуть застосувати заходи до недопущення та припинення правопорушень, притягнення винних до відповідальності Здійснюючи адміністративний примус, міліція і її співробітники застосовують заходи:
| адміністративного попередження;
| адміністративного припинення;
| адміністративно-процесуального забезпечення;
| адміністративного стягнення.
До заходів адміністративного попередження відносяться:
| адміністративне затримання;
| перевірка документів, огляд речей і особистий огляд громадян, підозрюваних в вчиненні злочину і адміністративного правопорушення;
| технічний огляд транспортних засобів;
| оточення (блокування) ділянок місцевості при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф, проведення карантинних заходів у разі епідемії або епізоотії, припинення масових заворушень і групових дій, що порушують роботу транспорту, зв'язку, підприємств, установ, організацій, а також при розшуку вчинили втечу засуджених та осіб, взятих під варту, переслідуванні осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів;
| тимчасове обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів при виникненні загрози суспільній безпеці;
| адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі
Заходами адміністративного припинення, застосовуваними міліцією, є:
| вимога припинити правопорушення;
| адміністративне затримання;
| доставлення в медичні установи або в чергові частини міліції та вміст у них до витвереження осіб, які перебувають у стані сильного сп'яніння;
| призупинення експлуатації транспортних засобів;
| відсторонення від керування транспортними засобами осіб у стані сп'яніння, а так само не мають документів на право керування та користування транспортними засобами;
| застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї
До заходів адміністративно-процесуального забезпечення, які використовуються міліцією, належать:
| адміністративне затримання;
| доставлення порушника;
| відсторонення від керування транспортними засобами та огляд на стан сп'яніння;
| особистий огляд, огляд речей і транспортних засобів;
| вилучення речей і документів.
В якості адміністративних стягнень ОВС застосовують:
| попередження;
| штраф;
| оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;
| конфіскацію;
| позбавлення права керування транспортними засобами
Порядок застосування стягнення регламентується законодавством про адміністративні правопорушення
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12.3. Методи управлінської діяльності ОВС"
 1. 14.1. Поняття, основні риси та види методів державного управління
  методів державного управління: 1) реалізуються в процесі управлінської діяльності; 2) органічно пов'язані з цільовим призначенням певного виду управлінської діяльності; 3) виражають управлінське вплив суб'єкта державного управління на об'єкт управління; 4) виступають засобом реалізації суб'єктом управління своїх повноважень у рамках компетенції;
 2. 2.3. Метод адміністративного права
  метод адміністративного права. Характеристика адміністративно-правового методу: 1) являє собою певне співвідношення коштів приписи, заборони і дозволу; 2) найбільш притаманні правові засоби розпорядчого типу; 3) найчастіше являє собою одностороннє волевиявлення одного з учасників регульованого відносини; 4) не виключає використання
 3. 14.1. Поняття та ознаки методів державного управління
  методи державного управління втратили б свою сутність, оскільки їх неможливо було б реалізувати на практиці. Наприклад, неможливо застосувати адміністративну відповідальність (метод примусу), якщо законодавчо така відповідальність не була б визначена (форма управління). Важливо відзначити, що в юридичній літературі замість терміна «метод державного управління» іноді
 4. 2. Методи регулювання в аграрному праві.
  Методи правового регулювання являють собою встановлені чи санкціоновані д-вою способи, засоби прав впливу, за допомогою котрих визначається правоздатність суб'єктів права - учасників аграрних відносин; це способи з'ясування, визначення характеру виникнення, зміни та припинення відносин між суб'єктами АПК. Юр інструментом впливу на агр підприємців з боку д-ва,
 5. 14.2. Методи прямого (адміністративного) впливу: особливості та види
  методів: 1) здійснюють прямий вплив суб'єкта на об'єкт управління; 2) носять імперативний, директивний характер; 3) однозначність (конкретність) зазначень; 4) широке застосування адміністративних актів; 5) реалізуються в режимі контрольно-наглядової діяльності; 6) обов'язковість настання негативних наслідків у разі надання об'єктом протидії;
 6. 1.2. Соціальне управління: поняття, загальні риси, види, елементи
  управлінської мети; 4) характеризується наявністю суб'єкта та об'єкта управління; 5) суб'єкт управління наділяється певним владним ресурсом; 6) об'єкт управління є підвладним суб'єктом, свідомо -вольова поведінка якого має змінюватися відповідно до вказівок суб'єкта; 7) реалізується в рамках певного механізму. Види соціального управління:
 7. 12.1. Поняття, загальні риси, види і класифікація форм державного управління
  управлінської діяльності обумовлений специфікою стоїть мети, зумовлює найбільш ефективний варіант діяльності; 7) тягнуть за собою певні наслідки. Залежно від породжуваних наслідків форми управлінської діяльності бувають правові (тягнуть певні юридичні наслідки) і неправові (спричиняють настання наслідків неюридичного характеру). За
 8. 2. Метод аграрного права
  метод правового регулювання, тобто спосіб впливу норм даної галузі на поведінку людей, на регульовані цією галуззю суспільні відносини. Аграрне право (як комплексна галузь) використовує методи різних галузей. Для нього характерне органічне поєднання публічно-правових та приватноправових методів регулювання. 1. Публічні - державне, адміністративне, кримінальне,
 9. 7.7. Територіальні федеральні органи виконавчої влади
  управлінську діяльність в рамках встановленої компетенції; 3) запитувати та одержувати інформацію, необхідну для здійснення власної управлінської діяльності; 4) брати участь у роботі відповідних центральних органів виконавчої влади РФ і суб'єктів РФ; 5) брати участь у виробленні управлінських відносин у межах своєї компетенції; 6) вносити
 10. 2.1. Поняття та ознаки галузі адміністративного права
  метод правового регулювання; - володіє внутрішньою узгодженістю, складається з певних елементів; - має зовнішнє вираження, тобто закріплюється в певних формах-джерелах. Критерії (підстави) розподілу права на галузі становлять предмет, метод, наявність відокремленої нормативної правової
 11. 4.7.2. Метод оподаткування
  методом оподаткування. Метод оподаткування - це порядок зміни ставки податку залежно від зростання податкової бази. Виділяють чотири основні методи оподаткування: рівне, пропорційне, прогресивне і
 12. Контрольні питання
  методології. 2. Що розуміється під методом наукового пізнання і чим він відрізняється від технічного прийому? 3. Класифікація методів наукового пізнання: загальнонаукові та частнонаучние методи. 4. Дати визначення формально-юридичного, порівняльно-правового, історичного, конкретно-історичного методу і
 13. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
  методу у вивченні державно-правових явищ. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового пізнання. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук. Використання порівняльного методу для вирішення конкретних науково-практичних правових проблем національного права. Завдання і об'єкти
 14. 1.3. Функції соціального управління: поняття і види
  управлінського впливу, що відповідають його цільовим призначенням і завданням. Ознаки функцій соціального управління: - обумовлені соціальним призначенням управління; - характеризуються певною спрямованістю і стабільністю; - являють собою зовнішній прояв властивостей системи управління; - являють собою напрямок його активної дії; -
© 2014-2022  yport.inf.ua