Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

13.1. Поняття та юридичне значення правового акта управління

Норми закону не в змозі охопити всі суспільні відносини у сфері управління зважаючи на їх різноманіття і динамічності Цілям детальної і найбільш повної юридичної регламентації управлінських відносин покликана служити правотворча діяльність суб'єктів державного управління. Її ставлення з іншими формами правотворчості (наприклад законодавчої) характеризується підпорядкованістю, тому що правотворча діяльність органів виконавчої влади здійснюється на основі та на виконання законів та інших актів органів представницької влади і Президента Російської Федерації
Найбільш значущими формами управлінської діяльності є правові форми Одна з основних правових форм - видання органами державного управління правових актів управління (адміністративних актів). Правові акти управління є головною юридичної (адміністративно-правовий) формою реалізації завдань і функцій державного управління.
Основні ознаки правового (адміністративного) акта управління такі
| Правовий (адміністративний) акт має юридичну природу, тобто володіє державно-владним характером і обов'язковий для тих, кому адресований. Виконання акта гарантується, а при необхідності забезпечується примусовою силою держави Специфіка юридичного характеру акта управління полягає в тому, що в ньому міститься державно-владне правове рішення питань управління
| Правовий (адміністративний) акт приймається в односторонньому порядку , виходить з компетентного органу виконавчої влади, посадової особи чи іншого суб'єкта державного управління Ця якість акта управління зберігається і при прийнятті його кількома суб'єктами управління за угодою У такому випадку мова йде про висловлення колективної волі суб'єктів управління в односторонньому порядку
| Правовий (адміністративний) акт встановлює обов'язкові правила поведінки або регулює конкретні управлінські відносини В останньому випадку він спричиняє виникнення, зміну або припинення правових відносин, регулює як абстрактні, так і конкретні суспільні відносини у сфері управління, тобто є актом-регулятором
| Правовий (адміністративний) акт носить творчий характер, оскільки спрямований на оптимальне дозвіл управлінських справ і питань Від суб'єкта управління, дозволяючого справу, потрібно творчий та науковий підхід, передбачення, обачність, облік і глибокий аналіз практичних даних
| Правовий (адміністративний) акт приймається суб'єктом управління лише з тих питань, що належать до його компетенції, та в порядку, встановленому правовими нормами. Такий порядок в основному регламентується адміністративно-процесуальними нормами, наприклад, постанова Уряду Російської Федерації приймається тільки в колегіальному порядку і за наявності кворуму
| Правовий (адміністративний) акт видається, як правило, в якості письмового юридичного документа , але може бути виражений і усно
| Правовий (адміністративний) акт подзаконен, тобто видається повноважним суб'єктом виконавчої влади відповідно до Конституції Російської Федерації та іншими законодавчими актами в інтересах забезпечення їх виконання
| Правовий (адміністративний) акт може бути в установленому чинним законодавством або підзаконними адміністративно-правовими нормами порядку опротестований або оскаржений
Таким чином, під правовим актом управління розуміється подзаконное офіційне рішення, прийняте органами виконавчої влади в односторонньо владному порядку і з дотриманням встановленої процедури з того чи іншого питання, віднесені до його компетенції, вбрані у передбачену законом форму і породжує юридичні наслідки. З точки зору соціального змісту правові (адміністративні) акти управління - це управлінські рішення, в яких безпосередньо виражені цілі, завдання, функції та методи діяльності суб'єктів державного управління За допомогою акта управління вирішуються різноманітні управлінські справи (питання, ситуації)
Юридичне значення актів державного управління різноманітне: вони встановлюють, змінюють і скасовують норми права (йдеться про нормативні акти) управління та покладають конкретні обов'язки на суб'єктів управління або наділяють їх певними правами (наприклад, обов'язок здійснювати ту чи іншу дію у сфері управління, право розпоряджатися державними коштами і т п) Акти управління виступають в якості юридичних фактів, тобто підстав для виникнення, зміни або припинення відносин у сфері управління (наприклад, зарахування громадянина Російської Федерації в кадри МВС Росії служить юридичним фактом, що породжує відповідні службові відносини) Акти управління можуть служити:
| підставою для видання інших актів управління (наприклад, на підставі акту вищого органу виконавчої влади видається акт нижчестоящим органом виконавчої влади);
| доказом для суду, підставою для порушення судової справи (про звільнення працівника, визнання недійсності ордера на житлову площу і др);
| умовою дійсності інших актів (наприклад, видача ОВС дозволу на придбання вогнепальної зброї та ін.)
Акт управління відрізняється від закону тим, що носить підзаконний характер, тобто видається на основі та на виконання закону Якщо акт управління суперечить закону, то діє закон
Від судових актів (вироку, рішення, постанови та ухвали) акти управління відрізняються за юридичними властивостями, підставах і порядку прийняття. Судовий акт - це правова форма вираження правосуддя, застосовується до осіб, які порушили права та законні інтереси громадян, органів і т д Судовий акт - це індивідуальний акт, застосовуваний у зв'язку з розглядом та вирішенням судом справи про порушення чи спору про право. Більшість актів управління видається у зв'язку з вчиненням суб'єктами правомірних дій, в цілях керівництва сферами і галузями управління
Від актів прокурорського нагляду (протесту, подання і постанови) правовий акт управління відрізняється за юридичними властивостями та підставами поняття Акти прокурорського нагляду є формою реагування прокурора на порушення законності, вони не містять в собі норм права, а також приписів управлінського, виконавчо-розпорядчого характеру, що притаманне актам державного управління
Від цивільно-правових актів (угод) правові акти управління відрізняються за своєю юридичною природою та підставами прийняття
Для цивільно-правових актів характерно взаємне волевиявлення сторін. Цивільно-правовий акт - це угода, результат взаємного волевиявлення сторін (учасників договору), тоді як акт управління може бути прийнятий без згоди зацікавленої сторони
Акти управління відрізняються від документів, що мають юридичне значення, і службових документів Документи, що мають юридичне значення (службове посвідчення, диплом, протокол про адміністративне правопорушення та т п), самі по собі не встановлюють, не змінюють і не припиняють конкретних правовідносин. Складені за встановленою формою, вони лише засвідчують певні факти Службові документи (довідки, доповідні записки, стенограми нарад і т п) не мають юридичного значення, а є джерелом інформації На підставі службових документів (наприклад, рапорту) можуть бути прийняті правові акти управління
Правові акти управління відрізняються від актів недержавних, громадських організацій та інших об'єднань. Останні акти управління видаються від імені недержавної організації чи об'єднання Вони обов'язкові лише для членів таких організацій Державно-владним характером ці акти не мають
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "13.1. Поняття та юридичне значення правового акта управління"
 1. 12.8. Юридичне значення правових актів управління
  юридичне значення: 1) виступають засобом об'єктивізації управлінської діяльності суб'єктів державного управління; 2) встановлюють, змінюють або скасовують норми права; 3) встановлюють правовий статус суб'єктів адміністративного права; 4) виступають як юридичних фактів; 5) служать підставою для видання інших актів управління; 6) служать
 2. 13.4. Дія правових актів управління
  юридичних наслідків. Їх незаконність настільки очевидна, що вони не підлягають виконанню (наприклад, акти, що містять розпорядження підлеглим особам здійснити протиправні дії) оспорімость називаються правові акти управління, які підлягають обов'язковому виконанню, але можуть бути оскаржені зацікавленими органами чи особами (наприклад, акти управління, що містять неточності
 3. 12.5. Поняття, основні риси та види правових актів управління
  юридичного акту, засноване на законі одностороннє юридично-владне волевиявлення органів державного управління та їх посадових осіб, прийняте в встановленому процесуальному порядку і спрямована на встановлення або виникнення, зміну і припинення адміністративно-правових відносин. Основні риси правового акта управління: 1) є різновидом юридичного
 4. 12.2. Правотворчість та правозастосування
  юридичних значущих фактів, збір і процесуальне оформлення добутих фактів (доказів), дослідження отриманих фактів, встановлення їх допустимості та істинності); - юридична кваліфікація управлінської діяльності (вибір юридичної норми, перевірка дієвості норми , тлумачення норми); - дозвіл справи по суті, прийняття індивідуального акта (підготовка справи до
 5. 12.6. Дія правового акта управління
  правового акта; 4) у разі закінчення строку, на який був прийнятий акт; 5) внаслідок волевиявлення зацікавлених сторін у випадках, коли акт обумовлений здійсненням даною особою суб'єктивних
 6. У
  поняття У. XVIII, 67, § 3 (2) - с. 626 Утримання XIII, 57, § 2 (3) - с. 261 Вузлові угоди між транспортними організаціями XIII, 55, § 7 (3) - с. 200 - 203 Умисел XVIII, 67, § 5 (6) - с. 648 - 649; XVIII, 67, § 8 (4) - с. 681 Управління - довірче У., см. Довірче управління - колективне У. авторськими і суміжними правами XII, 50, § 3 (1 - 2) - с. 34-37 - оперативне
 7. 13.1. Поняття та ознаки правових актів управління
  поняття правових актів управління. Важливо відзначити, що єдиного визначення немає, як, власне, і немає єдиної назви таких актів. Досить часто в юридичній науці в якості синонімів правових актів управління використовують інші назви - «акти державного управління», «адміністративні акти», «акти державної адміністрації». На думку Ю. М. Козлова «правовий акт управління -
 8. Поняття і значення договору довірчого управління майном
  значення договору довірчого управління
 9. У
  поняття У. III, 16, § 2 (3) - с. 601 - принцип повноти відшкодування У. III, 16, § 2 (3) - с. 602 - реальний збиток як складова частина В. III, 16, § 2 (3) - с. 601 - 602 - упущена вигода як складова частина В. III, 16, § 2 (3) - с. 602 Загроза як підстава оспорімості угод II, 13, § 3 (10) - с. 504 Утримання як міра оперативного впливу III, 15, § 3 (2) - с. 572 - 573 Укази
 10. А
  поняття А. н. о. II, 9, § 10 (1) - с. 365 - створення А. н. о. II, 9, § 10 (2) - с. 366 - управління А. н. о. II, 9, § 10 (2) - с. 366 Автономність права, втіленого в цінному папері II, 11, § 3 (1) - с. 421 - 422 Адміністративно-правовий акт як підстава виникнення цивільно-правових відносин II, 12, § 1 (2) - с. 434 - 436 Адміністративний порядок захисту цивільних прав III, 15,
 11. 12.9. Вимоги, що пред'являються до правових актів управління. Дія правових актів управління
  зрозумілим для адресатів), 2) граматичні вимоги (при оформленні повинні дотримуватися правила граматики), 3) акт повинен бути своєчасно доведений до адресатів; 4) мати встановлені реквізити (найменування, підписи , друку і т. д.); 5) своєчасно здаватися на зберігання. При недотриманні вимог, що пред'являються до правових актів управління, настає їх нікчемність
© 2014-2022  yport.inf.ua